Prispôsobenie predvolených nastavení pre databázy

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Môžete prispôsobiť rôzne nastavenia pre Microsoft Access 2010 databázy pomocou kategórie Nastavenie klienta z možností. Tieto nastavenia, vykonané z tejto kategórie sa vzťahujú na všetky súbory databázy programu Access, ktorý sa nachádza vo vašom počítači. Tieto nastavenia sa nevzťahuje na webovú databázu.

Možnosti klientskeho nastavenia

Čo vás zaujíma?

Prispôsobenie správania kurzora a klávesov

Nastavenie možností zobrazenia funkcie

Zmena možností tlače

Nastavenie bežných možností pre databázu

Prispôsobiť rozšírené možnosti pre aplikáciu

Nastavenie možností pre určitý jazyk

Prispôsobenie správania kurzora a klávesov

Pomocou nasledujúcich možností nastavte kurzor správanie pri používaní určité klávesy. Informácie o tom, ako nastaviť správanie kurzora určitého jazyka, nájdete v časti pohyb kurzora na Nastavenie možností pre určitý jazyk.

Nastavenie akcie a spôsobu správania kurzora po stlačení klávesu ENTER:

Možnosť

Popis

Nepremiestňovať

Kurzor ostane v aktuálnom poli.

Ďalšie pole

Kurzor sa premiestni do ďalšieho poľa. Ďalšie pole sa predvolene nachádza napravo alebo naľavo od aktuálneho poľa (v závislosti od nastavenia smeru textu). Toto nastavenie je predvoleným výberom.

Ďalší záznam

Presunie kurzor do aktuálneho poľa ďalšieho záznamu. Keď sa zobrazuje viacero záznamov, ďalší záznam je záznam priamo pod aktuálnym záznamom.

Prispôsobenie správania kurzora počas používania klávesov so šípkami a možností Správanie klávesu so šípkou:

Zobrazenie možností pohybu klávesu so šípkou

Možnosť

Popis

Ďalšie pole

Po stlačení klávesu so šípkou doprava alebo doľava sa kurzor v závislosti od nastavenia jazyka posunie do ďalšieho alebo predchádzajúceho poľa.

Ďalší znak

Po stlačení klávesu so šípkou doprava alebo doľava sa kurzor presunie na ďalší alebo predchádzajúci znak v poli.

Kurzor zastaviť na prvom a poslednom poli

Po výbere tejto funkcie sa zabráni klávesom so šípkou doprava alebo doľava v premiestnení kurzora z prvého alebo posledného poľa na predchádzajúci alebo ďalší záznam.

Ak chcete nastaviť správanie kurzora vo formulároch a údajových hárkoch po stlačení klávesov ENTER, TAB a klávesov so šípkami, vyberte možnosť v časti Správanie poľa pri zadávaní:

Možnosť

Popis

Vybrať celé pole

Po presunutí kurzora na pole sa vyberie celé toto pole.

Prejsť na začiatok poľa

Po presunutí kurzora na pole kurzor prejde na začiatok poľa.

Prejsť na koniec poľa

Po presunutí kurzora na pole kurzor prejde na koniec poľa.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností zobrazenia funkcie

Prispôsobiť môžete nasledujúce nastavenia na zobrazenie niektorých praktických funkcií, ako sú animácie a stavové riadky v možnostiach Zobraziť.

Zameranej zobrazenie možností nastavení zobrazenia

Možnosť

Popis

Zobraziť tento počet naposledy použitých dokumentov

Nastavuje alebo mení počet naposledy používaných súborov, ktoré sa zobrazujú na table Naposledy použitá databáza.

Stavový riadok

Zobrazí stavový riadok v spodnej časti okna programu Access.

Zobraziť animácie

Zapne funkcie animácie, napríklad animované vkladanie nových stĺpcov do údajových hárkov.

Na začiatok stránky

Zmena možností tlače

Predvolené okraje môžete nastaviť pomocou možností v sekcii Tlač. Nastavenie strany a možností tlače môžete prispôsobiť aj tesne pred tlačou zostavy alebo údajového hárka.

Možnosť

Popis

Ľavý okraj

Zmení predvolený ľavý okraj pre údajové hárky, moduly a nové formuláre a zostavy. Môžete použiť hodnôt v rozsahu od nuly na šírku alebo výšku tlačenej strany. Ak chcete zmeniť okraje v existujúce formuláre a zostavy, kliknite na kartu súbor, kliknite na položku Tlačiť, kliknite na položku Tlačiť znova a potom nastavte požadované možnosti tlače dialógovým oknom.

Pravý okraj

Zmení pravý okraj predvolené pre údajové hárky, moduly a nové formuláre a zostavy. Môžete použiť hodnôt v rozsahu od nuly na šírku alebo výšku tlačenej strany. Zmena okrajov v existujúce formuláre a zostavy, kliknite na kartu súbor, kliknite na položku Tlačiť, znova kliknite na položku Tlačiť a potom kliknite na položku Nastavenie strany v dialógovom okne tlač.

Horný okraj

Zmení predvolený horný okraj pre údajové hárky, moduly a nové formuláre a zostavy. Môžete použiť hodnôt v rozsahu od nuly na šírku alebo výšku vytlačenej strane. Zmena okrajov v existujúce formuláre a zostavy, kliknite na položku súbor Kreslenie kliknite na položku Tlačiť, znova kliknite na položku Tlačiť a potom kliknite na položku Nastavenie strany v dialógovom okne tlač.

Dolný okraj

Zmení predvolený dolný okraj pre údajové hárky, moduly a nové formuláre a zostavy. Môžete použiť hodnôt v rozsahu od nuly na šírku alebo výšku tlačenej strany. Ak chcete zmeniť okraje v existujúce formuláre a zostavy, kliknite na položku súbor Kreslenie kliknite na položku Tlačiť, znova kliknite na položku Tlačiť a kliknite na položku Nastavenie strany v dialógovom okne tlač.

Na začiatok stránky

Nastavenie bežných možností pre databázu

Na nastavenie správania programu Access počas vykonávania niektorých bežných úloh použite niektorú z nasledujúcich možností:

Možnosť

Popis

Zobraziť chyby používateľského rozhrania doplnkov

Táto možnosť sa nachádza v časti Všeobecné a môže byť užitočná pre vývojárov. Vyberte túto možnosť, aby sa v programe Access zobrazili chyby v kóde prispôsobenia používateľského rozhrania.

Sprevádzať udalosti zvukom

Prehrá dostupné zvuky, ktoré sú priradené k Microsoft Office Professional 2010 udalosti programov, ako je napríklad otvorenie, ukladanie, a tlač súborov a zobrazovanie chybových hlásení. Zvuky, ktoré sú priradené k rôznym udalostiam môžete zmeniť v dialógovom okne zvuk-vlastnosti ovládacieho panela systému Windows. Ak začiarknete alebo zrušíte sprevádzať udalosti začiarknite políčko zvuk v jednom programe balíka Office, je to aj zapnúť alebo vypnúť pre všetky ostatné programy balíka Office. Ak chcete zmeniť zvuk, ktorý je priradený k udalosti, otvorte priečinok zvuky ovládacieho panela systému Windows. Váš počítač musí mať zvukovou kartou prehrávanie zvukov.

Otvoriť naposledy otvorenú databázu pri spustení programu Access

Toto je vybratá, program Access otvorí poslednú použitú databázy namiesto zobrazenia Programu Microsoft Access stránky. Existujú dva spôsoby otvorenia poslednej použitej databázy: zdieľané otvorí posledný otvorenú databázu pre zdieľané použitie. Toto je predvolené nastavenie. Exkluzívneho otvorí poslednú použitú databázu na výhradné použitie podľa jedného používateľa.

Predvolené uzamknutie záznamov

Bez uzamknutia Záznamy ostanú otvorené, aby ich bolo možné upravovať.

Všetky záznamy Uzamkne všetky záznamy v otvorenom formulári alebo v údajovom hárku a takisto zamkne záznamy v základných tabuľkách. Záznamy zostanú uzamknuté dovtedy, kým ostanú otvorené objekty.

Upravený záznam Zamkne sa iba ten záznam, ktorý upravujete.

Použiť štvormiestny formát roka

Táto databáza Nastaví predvolený formát roka v aktuálne otvorenej databáze na štyri číslice (yyyy).

Poznámka :  Toto nastavenie nahradí nastavenie Všetky databázy v práve otvorenej databáze.

Všetky databázy Nastaví predvolený formát roka pre všetky databázy na štyri číslice (yyyy).

Na začiatok stránky

Nastavenie možností pre akcie vyhľadávania a nahradenia

Pomocou nasledujúcich možností môžete nastaviť správanie vyhľadávania a vyhľadávania alebo nahradenia:

Možnosť

Popis

Rýchle vyhľadávanie

Prehľadá aktuálne pole a porovná ho s hľadaným reťazcom.

Všeobecné vyhľadávanie

Prehľadá všetky polia a porovná všetky časti každého poľa.

Vyhľadávanie od začiatku poľa

Prehľadá aktuálne pole a porovná začiatočné znaky poľa.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností na zobrazenie potvrdzovacích hlásení

Zobrazenie hlásení s potvrdením o vykonaní niektorých akcií môže byť pre niektorých používateľov užitočné. Na nastavenie zobrazenia konkrétnych hlásení môžete použiť nasledujúce možnosti:

Možnosť

Popis

Zmeny záznamov

Zobrazí potvrdzujúce hlásenie pri každej zmene záznamu.

Odstránenia dokumentov

Zobrazí potvrdzujúce hlásenie pri každom odstránení objektu databázy.

Akčné dotazy

Zobrazí potvrdzujúce hlásenie pri každom spustení akčného dotazu na pripojenie, aktualizáciu, odstránenie alebo vytvorenie tabuľky v databáze programu Access.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie rozšírených možností pre aplikáciu

Možnosť

Popis

Pri otváraní databázy používať zamknutie na úrovni záznamu

Ako predvolené nastaví zamknutie na úrovni záznamu aktuálne otvorenej databázy. Zrušením začiarknutia tohto políčka sa predvolené nastavenie pre otvorenú databázu zmení na zamknutie na úrovni strany. Použitá voľba sa týka údajov vo formulároch, údajových hárkoch a kódu, ktorý používa objekt množiny záznamov na cyklický pohyb po záznamoch. Táto možnosť sa netýka akčných dotazov ani kódu, ktorý vykonáva hromadné operácie pomocou príkazov SQL.

Časový limit OLE/DDE (s): slúži na ovládanie intervalu, po uplynutí ktorého sa v programe Access zopakuje zlyhaný pokus o operáciu OLE alebo DDE. Platné hodnoty: 0 – 300. Predvolená hodnota: 30.

Interval obnovenia (s): počet sekúnd, po uplynutí ktorého program Access automaticky aktualizuje záznamy v údajovom alebo formulárovom zobrazení. Platné hodnoty: 0-32, 766. Predvolená hodnota: 60. Hodnota 0 zabraňuje aktualizácie.

Počet opakovaní aktualizácia: počet opakovaní program Access sa pokúsi uložiť zmeneného záznamu, ktorý je zamknutý iným používateľom. Platné hodnoty: 0-10. Predvolená hodnota: 2.

ODBC interval obnovenia (s): interval, po uplynutí ktorého Access automaticky obnovuje údaje zhromaždené pomocou pripojenia ODBC. Toto nastavenie sa prejaví len vtedy, keď databáza nie je zdieľaná v sieti. Platné hodnoty: 0-32, 766. Predvolená hodnota: 1 500. Nulová hodnota zabraňuje aktualizácie.

Aktualizácia interval (MS) opakovania: počet milisekúnd, po uplynutí ktorého program Access sa pokúsi uložiť zmeneného záznamu, ktorý je zamknutý iným používateľom. Platné hodnoty: 0-1, 000. Predvolená hodnota: 250.

Operácie DDE

Ignorovať požiadavky DDE – umožňuje v programe Access ignorovať požiadavky DDE z iných aplikácií.

Povoliť obnovenie DDE – umožňuje v programe Access aktualizovať prepojenia DDE v intervale určenom v poli Interval obnovenia (s).

Argumenty príkazového riadka

Zadáva argumenty, ktoré sa spúšťajú pri štarte programu Access alebo otváraní databázy programu Access.

Na začiatok stránky

Nastavenie možností pre rozhranie špecifické pre určitý jazyk

Možnosť

Popis

Predvolený smer

Zľava doprava: Slúži na nastavenie zobrazenia nových objektov v smere zľava doprava (smer známy pre používateľov anglického jazyka a európskych jazykov). V tomto nastavení sa napríklad prvé pole v tabuľke zobrazí v stĺpci úplne naľavo, nové pole sa pridá napravo od tohto stĺpca a pole čísla záznamu a navigačné tlačidlá sa umiestnia v údajovom zobrazení v ľavom dolnom rohu.

Sprava doľava: Slúži na nastavenie zobrazenia nových objektov v smere sprava doľava (smer známy pre používateľov jazykov Stredného východu). Toto nastavenie napríklad zobrazí prvé pole v tabuľke v stĺpci úplne napravo a pridá nové polia smerom naľavo od daného stĺpca. Súčasne umiestni pole čísla záznamu a navigačné tlačidlá v údajovom zobrazení do pravého dolného rohu.

Použiť kalendár hedžra

Ak je táto možnosť dostupná, môžete ju vybrať a založiť odkaz na dátum na lunárnom kalendári. Ak nie je vybratá, v databáze sa bude používať gregoriánsky kalendár.

Poznámka : Prístup odporúča, aby ste vybrali typ kalendára, pri prvom vytvorení databázy a nie zmene tohto nastavenia.

Pohyb kurzora

Vizuálne: Nastavenie pohybu kurzora v obojsmernom texte presúvaním sa na susedný znak. Ak napríklad použijete na pohyb v arabskej časti textu písanej sprava doľava a potom v anglickej časti tej istej vety kurzorové tlačidlá, v arabskej časti sa bude kurzor pohybovať v smere sprava doľava, potom bude pokračovať prvým znakom anglického slova celkom vpravo v smere sprava doľava.

Logické: Nastavenie pohybu kurzora v obojsmernom texte podľa smeru písania aktuálneho jazyka. Ak napríklad použijete na pohyb v arabskej a potom anglickej časti textu jednej vety kurzorové tlačidlá, v arabskej časti sa bude kurzor pohybovať v smere sprava doľava, potom prejde na prvý znak anglického slova celkom vľavo a bude pokračovať v smere zľava doprava.

Predvolený motív

Kliknutím na položku Prehľadávať vyberte predvolený motív, motív písma alebo farby pre databázu.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×