Prispôsobenie grafu v balíku Office for Mac

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Po vytvorení môžete graf prispôsobiť tak, aby čo najlepšie prezentoval údaje. Môžete formátovať jednotlivé prvky grafu, ako je napríklad názov, oblasť grafu, zobrazovaná oblasť, rad údajov, os a ešte oveľa viac.

Dôležité : Musíte mať nainštalovaný program Excel na vytvorenie alebo zmena grafu. Usporiadanie kópiu programu Excel môžete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Graf balíka Office s bublinami

Bublina 1 Názov grafu

Bublina 2 Zobrazovaná oblasť

Bublina 3 Legenda

Bublina 4 Názvy osí

Bublina 5 Označenia osí

Bublina 6 Značky

Bublina 7 Mriežka

Poznámka : Časť obsahu v tejto téme sa na niektoré jazyky nemusí vzťahovať.

Postupujte podľa týchto pokynov na prispôsobenie grafov vo Worde 2016 pre Mac, PowerPoint 2016 pre Mac a Exceli 2016 pre Mac.

Môžete pridať názov grafu.

Graf s nadpisom a názvami osí

Bublina 1 Názov grafu

Bublina 2 Názvy osí

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a potom kliknite na kartu Návrh grafu.

 3. Kliknite na položku Pridať prvky grafu > Názov grafu a potom kliknite na požadovanú možnosť názov.

 4. Zadajte názov do poľa Názov grafu.

  Ak chcete názov formátovať, vyberte text v poli názvu a potom na karte Domov vyberte požadované formátovanie v časti Písmo.

Môžete pridať názov pre každú os v grafe. Názvy osí sú zvyčajne k dispozícii pre všetky osi, ktoré môžu byť zobrazené v grafe, vrátane osí hĺbky (radov) v priestorových grafoch.

Niektoré typy grafov (napríklad radarové grafy) majú osi, ale nedokážu zobraziť názvy osí. Typy grafov, ktoré nemajú osi (napríklad koláčové a prstencové grafy), tiež nezobrazujú názvy osí.

Graf s nadpisom a názvami osí

Bublina 1 Názov grafu

Bublina 2 Názvy osí

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a potom kliknite na kartu Návrh grafu.

 3. Kliknite na položku Pridať prvok graf > Názvy osí a potom vyberte niektorú z možností názov osi.

 4. Zadajte text do poľa Názov osi.

  Ak chcete názov formátovať, vyberte text v poli názvu a potom na karte Domov vyberte požadované formátovanie v časti Písmo.

Označenie pre vodorovnú os môžete pridať a umiestniť v ľavej alebo v pravej časti zobrazovanej oblasti. Označenie pre zvislú os môžete pridať a umiestniť v hornej alebo v dolnej časti zobrazovanej oblasti.

Poznámka : Tieto možnosti môžu byť opačné pri pruhových grafoch v porovnaní so stĺpcovými grafmi.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a potom kliknite na kartu Návrh grafu.

 3. Kliknite na položku pridať prvok grafu > osí > Ďalšie možnosti osi.

 4. Na table Formátovať OS rozbaľte menovky a potom vyberte požadované možnosti. Môžete zmeniť interval označenie vzdialenosť od osi a umiestnenie menovky.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Legenda môže uľahčiť čítanie grafu, pretože umiestní označenia radov údajov mimo zobrazovanej oblasti grafu. Môžete zmeniť umiestnenie legendy a prispôsobiť jej farby a písma. Taktiež môžete upraviť text v legende a zmeniť poradie položiek v legende.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a potom kliknite na kartu Návrh grafu.

 3. Kliknite na položku pridať prvok grafu > legenda.

 4. Ak chcete zmeniť umiestnenie legendy, vyberte položku vpravo, hore, doľava alebo dole. Ak chcete zmeniť formát legendu, kliknite na položku Ďalšie možnosti legendy a potom vykonajte požadované zmeny formátu.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Na zobrazenie hodnôt údajových bodov z excelového hárka v grafe môžete pridať označenia údajov.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a potom kliknite na kartu Návrh grafu.

 3. Kliknite na položku pridať prvok grafu > označenia údajov.

 4. Vyberte umiestnenie menovky údajov. Ďalšie možnosti, kliknite na položku Ďalšie možnosti označenia údajov, a potom vyberte požadované možnosti, ktoré chcete na table Označenia údajov.

Os je možné formátovať tak, aby zobrazila hlavné a vedľajšie značky v intervaloch, ktoré vyberiete.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a potom kliknite na kartu Návrh grafu.

 3. Kliknite na položku pridať prvok grafu > osí > Ďalšie možnosti osi.

 4. Na table Formátovať OS rozbaľte Značky a potom kliknite na položku Možnosti pre typy označiť hlavné a vedľajšie menovky.

  Po pridaní značky, môžete zmeniť intervalov medzi značkami tak, že zmeníte hodnotu v poli Interval medzi značky.

Na uľahčenie čítania údajov môžete v grafe zobraziť mriežku zodpovedajúcu vodorovnej a zvislej osi, ktorá pokrýva celú oblasť grafu. V priestorových grafoch môžete zobraziť aj hĺbkové čiary mriežky. Mriežky sa môžu zobrazovať pre hlavné a vedľajšie jednotky a sú zarovnané s hlavnými a vedľajšími značkami na osiach, ak sú tieto značky zobrazené.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a potom kliknite na kartu Návrh grafu.

 3. Kliknite na položku pridať prvok grafu > mriežka.

 4. Vyberte položku osi, ktorý chcete použiť mriežku na alebo kliknite na položku Ďalšie možnosti mriežky a otvorte tablu Formátovať hlavnú mriežku. Môžete zmeniť čiaru priehľadnosť, Pridanie šípky a použiť tieň, žiara, mäkké efektov okraj a.

  V závislosti od typu tabuľky údajov alebo grafu niektoré možnosti mriežky nemusia byť k dispozícii.

Word

Môžete pridať názov grafu.

Graf s nadpisom a názvami osí

Bublina 1 Názov grafu

Bublina 2 Názvy osí

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti Označenia kliknite na položku Názov grafu a potom kliknite na požadovaný názov.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Menovky

 4. Vyberte text v poli Názov grafu a následne zadajte názov grafu.

  Ak chcete názov formátovať, vyberte text v poli názvu a potom na karte Domov vyberte požadované formátovanie v časti Písmo.

Môžete pridať názov pre každú os v grafe. Názvy osí sú zvyčajne k dispozícii pre všetky osi, ktoré môžu byť zobrazené v grafe, vrátane osí hĺbky (radov) v priestorových grafoch.

Niektoré typy grafov (napríklad radarové grafy) majú osi, ale nedokážu zobraziť názvy osí. Typy grafov, ktoré nemajú osi (napríklad koláčové a prstencové grafy), tiež nezobrazujú názvy osí.

Graf s nadpisom a názvami osí

Bublina 1 Názov grafu

Bublina 2 Názvy osí

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti Označenia kliknite na položku Názvy osí, ukážte na os, ktorej chcete pridať názvy, a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Menovky

 4. Vyberte text v poli Názov osi a potom zadajte názov osi.

  Ak chcete názov formátovať, vyberte text v poli názvu a potom na karte Domov vyberte požadované formátovanie v časti Písmo.

Označenie pre vodorovnú os môžete pridať a umiestniť v ľavej alebo v pravej časti zobrazovanej oblasti. Označenie pre zvislú os môžete pridať a umiestniť v hornej alebo v dolnej časti zobrazovanej oblasti.

Poznámka : Tieto možnosti môžu byť opačné pri pruhových grafoch v porovnaní so stĺpcovými grafmi.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti Osi kliknite na položku Osi, ukážte na požadovanú vodorovnú alebo zvislú os a potom kliknite na požadovaný druh označenia osi.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Osi

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Minimálne a maximálne hodnoty mierky každej osi v grafe sa predvolene vypočítavajú automaticky. Mierky však môžete prispôsobiť tak, aby lepšie vyhovovali vašim potrebám. Ak napríklad všetky údajové body v tabuľke údajov sú medzi 60 a 90, je vhodné os hodnôt (y) prispôsobiť tak, aby mala hodnoty v rozsahu 50 až 100 namiesto 0 až 100. Keď je rozsah hodnôt na osi veľmi veľký, môžete zmeniť mierku osi na logaritmickú.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti Osi kliknite na položku Osi, ukážte na os, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Možnosti osi.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Osi

 4. Na navigačnej table kliknite na položku Mierka a potom v časti Mierka vodorovnej osi alebo Mierka zvislej osi zadajte požadované možnosti.

Legenda môže uľahčiť čítanie grafu, pretože umiestní označenia radov údajov mimo zobrazovanej oblasti grafu. Môžete zmeniť umiestnenie legendy a prispôsobiť jej farby a písma. Taktiež môžete upraviť text v legende a zmeniť poradie položiek v legende.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. Ak chcete zmeniť umiestnenie legendy, kliknite v časti Označenia na položku Legendy a potom kliknite na požadovanú pozíciu legendy.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Menovky

 4. Ak chcete zmeniť formát legendy, kliknite v časti Označenia na položku Legendy, kliknite na položku Možnosti legendy a potom vykonajte požadované zmeny formátu.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Na zobrazenie hodnôt údajových bodov z excelového hárka v grafe môžete pridať označenia údajov.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti Označenia kliknite na položku Označenia údajov a potom v hornej časti zoznamu kliknite na požadovaný typ označenia údajov.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Menovky

 4. V časti Označenia kliknite na položku Označenia údajov a potom v dolnej časti zoznamu kliknite na miesto, kde chcete zobraziť označenie údajov.

Os je možné formátovať tak, aby zobrazila hlavné a vedľajšie značky v intervaloch, ktoré vyberiete.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti Osi kliknite na položku Osi, ukážte na os, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Možnosti osi.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Osi

 4. Na navigačnej table kliknite na položku Značky a potom kliknite na tlačidlo možností pre typy hlavných a vedľajších značiek.

  Po pridaní značiek môžete zmeniť intervaly medzi značkami kliknutím na položku Mierka v navigačnej table a potom vykonať požadované zmeny.

Na uľahčenie čítania údajov môžete v grafe zobraziť mriežku zodpovedajúcu vodorovnej a zvislej osi, ktorá pokrýva celú oblasť grafu. V priestorových grafoch môžete zobraziť aj hĺbkové čiary mriežky. Mriežky sa môžu zobrazovať pre hlavné a vedľajšie jednotky a sú zarovnané s hlavnými a vedľajšími značkami na osiach, ak sú tieto značky zobrazené.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti Osi kliknite na položku Mriežka, ukážte na os, na ktorú chcete pridať čiary mriežky, a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Osi

  Poznámka : V závislosti od typu tabuľky údajov alebo grafu niektoré možnosti mriežky nemusia byť k dispozícii.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 3. V časti Osi kliknite na položku Mriežka, ukážte na os, na ktorej chcete formátovať čiary mriežky, a potom kliknite na položku Možnosti mriežky.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Osi

 4. Na navigačnej table kliknite na položku Riadok, Tieň alebo Žiarenie a hladké okraje a potom zmeňte požadované nastavenia.

PowerPoint

Môžete pridať názov grafu.

Graf s nadpisom a názvami osí

Bublina 1 Názov grafu

Bublina 2 Názvy osí

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Označenia kliknite na položku Názov grafu a potom kliknite na požadovaný názov.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Menovky

 3. Vyberte text v poli Názov grafu a následne zadajte názov grafu.

  Ak chcete názov formátovať, vyberte text v poli názvu a potom na karte Domov vyberte požadované formátovanie v časti Písmo.

Môžete pridať názov pre každú os v grafe. Názvy osí sú zvyčajne k dispozícii pre všetky osi, ktoré môžu byť zobrazené v grafe, vrátane osí hĺbky (radov) v priestorových grafoch.

Niektoré typy grafov (napríklad radarové grafy) majú osi, ale nedokážu zobraziť názvy osí. Typy grafov, ktoré nemajú osi (napríklad koláčové a prstencové grafy), tiež nezobrazujú názvy osí.

Graf s nadpisom a názvami osí

Bublina 1 Názov grafu

Bublina 2 Názvy osí

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Označenia kliknite na položku Názvy osí, ukážte na os, ktorej chcete pridať názvy, a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Menovky

 3. Vyberte text v poli Názov osi a potom zadajte názov osi.

  Ak chcete názov formátovať, vyberte text v poli názvu a potom na karte Domov vyberte požadované formátovanie v časti Písmo.

Označenie pre vodorovnú os môžete pridať a umiestniť v ľavej alebo v pravej časti zobrazovanej oblasti. Označenie pre zvislú os môžete pridať a umiestniť v hornej alebo v dolnej časti zobrazovanej oblasti.

Poznámka : Tieto možnosti môžu byť opačné pri pruhových grafoch v porovnaní so stĺpcovými grafmi.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Osi kliknite na položku Osi, ukážte na požadovanú vodorovnú alebo zvislú os a potom kliknite na požadovaný druh označenia osi.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Osi

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Minimálne a maximálne hodnoty mierky každej osi v grafe sa predvolene vypočítavajú automaticky. Mierky však môžete prispôsobiť tak, aby lepšie vyhovovali vašim potrebám. Ak napríklad všetky údajové body v tabuľke údajov sú medzi 60 a 90, je vhodné os hodnôt (y) prispôsobiť tak, aby mala hodnoty v rozsahu 50 až 100 namiesto 0 až 100. Keď je rozsah hodnôt na osi veľmi veľký, môžete zmeniť mierku osi na logaritmickú.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Osi kliknite na položku Osi, ukážte na os, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Možnosti osi.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Osi

 3. Na navigačnej table kliknite na položku Mierka a potom v časti Mierka vodorovnej osi alebo Mierka zvislej osi zadajte požadované možnosti.

Legenda môže uľahčiť čítanie grafu, pretože umiestní označenia radov údajov mimo zobrazovanej oblasti grafu. Môžete zmeniť umiestnenie legendy a prispôsobiť jej farby a písma. Taktiež môžete upraviť text v legende a zmeniť poradie položiek v legende.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. Ak chcete zmeniť umiestnenie legendy, kliknite v časti Označenia na položku Legendy a potom kliknite na požadovanú pozíciu legendy.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Menovky

 3. Ak chcete zmeniť formát legendy, kliknite v časti Označenia na položku Legendy, kliknite na položku Možnosti legendy a potom vykonajte požadované zmeny formátu.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Na zobrazenie hodnôt údajových bodov z excelového hárka v grafe môžete pridať označenia údajov.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Označenia kliknite na položku Označenia údajov a potom v hornej časti zoznamu kliknite na požadovaný typ označenia údajov.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Menovky

 3. V časti Označenia kliknite na položku Označenia údajov a potom v dolnej časti zoznamu kliknite na miesto, kde chcete zobraziť označenie údajov.

Os je možné formátovať tak, aby zobrazila hlavné a vedľajšie značky v intervaloch, ktoré vyberiete.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Osi kliknite na položku Osi, ukážte na os, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Možnosti osi.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Osi

 3. Na navigačnej table kliknite na položku Značky a potom kliknite na tlačidlo možností pre typy hlavných a vedľajších značiek.

  Po pridaní značiek môžete zmeniť intervaly medzi značkami kliknutím na položku Mierka v navigačnej table a potom vykonať požadované zmeny.

Na uľahčenie čítania údajov môžete v grafe zobraziť mriežku zodpovedajúcu vodorovnej a zvislej osi, ktorá pokrýva celú oblasť grafu. V priestorových grafoch môžete zobraziť aj hĺbkové čiary mriežky. Mriežky sa môžu zobrazovať pre hlavné a vedľajšie jednotky a sú zarovnané s hlavnými a vedľajšími značkami na osiach, ak sú tieto značky zobrazené.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Osi kliknite na položku Mriežka, ukážte na os, na ktorú chcete pridať čiary mriežky, a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Osi

  Poznámka : V závislosti od typu tabuľky údajov alebo grafu niektoré možnosti mriežky nemusia byť k dispozícii.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Osi kliknite na položku Mriežka, ukážte na os, na ktorej chcete formátovať čiary mriežky, a potom kliknite na položku Možnosti mriežky.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Osi

 3. Na navigačnej table kliknite na položku Riadok, Tieň alebo Žiarenie a hladké okraje a potom zmeňte požadované nastavenia.

Excel

Môžete pridať názov grafu.

Graf s nadpisom a názvami osí

Bublina 1 Názov grafu

Bublina 2 Názvy osí

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Označenia kliknite na položku Názov grafu a potom kliknite na požadovaný názov.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Menovky

 3. Vyberte text v poli Názov grafu a následne zadajte názov grafu.

  Ak chcete názov formátovať, vyberte text v poli názvu a potom na karte Domov vyberte požadované formátovanie v časti Písmo.

Môžete pridať názov pre každú os v grafe. Názvy osí sú zvyčajne k dispozícii pre všetky osi, ktoré môžu byť zobrazené v grafe, vrátane osí hĺbky (radov) v priestorových grafoch.

Niektoré typy grafov (napríklad radarové grafy) majú osi, ale nedokážu zobraziť názvy osí. Typy grafov, ktoré nemajú osi (napríklad koláčové a prstencové grafy), tiež nezobrazujú názvy osí.

Graf s nadpisom a názvami osí

Bublina 1 Názov grafu

Bublina 2 Názvy osí

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Označenia kliknite na položku Názvy osí, ukážte na os, ktorej chcete pridať názvy, a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Menovky

 3. Vyberte text v poli Názov osi a potom zadajte názov osi.

  Ak chcete názov formátovať, vyberte text v poli názvu a potom na karte Domov vyberte požadované formátovanie v časti Písmo.

Označenie pre vodorovnú os môžete pridať a umiestniť v ľavej alebo v pravej časti zobrazovanej oblasti. Označenie pre zvislú os môžete pridať a umiestniť v hornej alebo v dolnej časti zobrazovanej oblasti.

Poznámka : Tieto možnosti môžu byť opačné pri pruhových grafoch v porovnaní so stĺpcovými grafmi.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Osi kliknite na položku Osi, ukážte na požadovanú vodorovnú alebo zvislú os a potom kliknite na požadovaný druh označenia osi.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Osi

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Minimálne a maximálne hodnoty mierky každej osi v grafe sa predvolene vypočítavajú automaticky. Mierky však môžete prispôsobiť tak, aby lepšie vyhovovali vašim potrebám. Ak napríklad všetky údajové body v tabuľke údajov sú medzi 60 a 90, je vhodné os hodnôt (y) prispôsobiť tak, aby mala hodnoty v rozsahu 50 až 100 namiesto 0 až 100. Keď je rozsah hodnôt na osi veľmi veľký, môžete zmeniť mierku osi na logaritmickú.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Osi kliknite na položku Osi, ukážte na os, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Možnosti osi.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Osi

 3. Na navigačnej table kliknite na položku Mierka a potom v časti Mierka vodorovnej osi alebo Mierka zvislej osi zadajte požadované možnosti.

Legenda môže uľahčiť čítanie grafu, pretože umiestní označenia radov údajov mimo zobrazovanej oblasti grafu. Môžete zmeniť umiestnenie legendy a prispôsobiť jej farby a písma. Taktiež môžete upraviť text v legende a zmeniť poradie položiek v legende.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. Ak chcete zmeniť umiestnenie legendy, kliknite v časti Označenia na položku Legendy a potom kliknite na požadovanú pozíciu legendy.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Menovky

 3. Ak chcete zmeniť formát legendy, kliknite v časti Označenia na položku Legendy, kliknite na položku Možnosti legendy a potom vykonajte požadované zmeny formátu.

  V závislosti od typu grafu nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Na zobrazenie hodnôt údajových bodov z excelového hárka v grafe môžete pridať označenia údajov.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Označenia kliknite na položku Označenia údajov a potom v hornej časti zoznamu kliknite na požadovaný typ označenia údajov.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Menovky

 3. V časti Označenia kliknite na položku Označenia údajov a potom v dolnej časti zoznamu kliknite na miesto, kde chcete zobraziť označenie údajov.

Os je možné formátovať tak, aby zobrazila hlavné a vedľajšie značky v intervaloch, ktoré vyberiete.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Osi kliknite na položku Osi, ukážte na os, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Možnosti osi.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Osi

 3. Na navigačnej table kliknite na položku Značky a potom kliknite na tlačidlo možností pre typy hlavných a vedľajších značiek.

  Po pridaní značiek môžete zmeniť intervaly medzi značkami kliknutím na položku Mierka v navigačnej table a potom vykonať požadované zmeny.

Na uľahčenie čítania údajov môžete v grafe zobraziť mriežku zodpovedajúcu vodorovnej a zvislej osi, ktorá pokrýva celú oblasť grafu. V priestorových grafoch môžete zobraziť aj hĺbkové čiary mriežky. Mriežky sa môžu zobrazovať pre hlavné a vedľajšie jednotky a sú zarovnané s hlavnými a vedľajšími značkami na osiach, ak sú tieto značky zobrazené.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Osi kliknite na položku Mriežka, ukážte na os, na ktorú chcete pridať čiary mriežky, a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Osi

  Poznámka : V závislosti od typu tabuľky údajov alebo grafu niektoré možnosti mriežky nemusia byť k dispozícii.

 1. Kliknite na graf a následne kliknite na kartu Rozloženie grafu.

 2. V časti Osi kliknite na položku Mriežka, ukážte na os, na ktorej chcete formátovať čiary mriežky, a potom kliknite na položku Možnosti mriežky.

  Karta Rozloženia grafu, skupina Osi

 3. Na navigačnej table kliknite na položku Riadok, Tieň alebo Žiarenie a hladké okraje a potom zmeňte požadované nastavenia.

Pozrite tiež

Vytvorenie grafu

Typy grafov

Kopírovanie formátovania medzi objektami alebo textom

Úprava údajov v grafe

Animácia textu a objektov grafy v programe PowerPoint for Mac

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×