Prispôsobenie a zamknutie navigačnej tably

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Prispôsobením a ovládaním obsahu a organizácie navigačnej tably môžete zlepšiť vhodnosť použitia databázy. Vlastná navigácia umožňuje zoskupenie, zvýraznenie alebo skrytie objektov a prispieva tým k zlepšeniu efektivity. V tomto článku sú popísané spôsoby prispôsobenia a ovládania navigačnej tably, ktorých cieľom je zjednodušiť pre používateľov hľadanie potrebných databázových objektov a tým zlepšiť vhodnosť použitia.

V tomto článku nie sú popísané funkcie zabezpečenia databázy, ako je napríklad šifrovanie databázy pomocou hesla. Ďalšie informácie nájdete v časti Pozrite tiež.

Obsah tohto článku

Prehľad

Skôr ako začnete

Prispôsobenie navigačnej tably

Ovládanie navigačnej tably pomocou makra

Vypnutie návrhového zobrazenia pre položku

Skrytie databázového objektu

Prehľad

Na navigačnej table, ktorý nachádza na bočnej strane obrazovky, poskytuje rozhranie pre objekty v databáze a poskytuje niekoľko funkcií, ktoré vám pomôžu pri prispôsobenie možností používateľa.

Objekty v navigačnej table

Položky na navigačnej table sú usporiadané do skupín. Spôsob zoskupenia položiek vyberiete určením kategórie, napríklad kategórie Typ objektu alebo Dátum vytvorenia. Na predchádzajúcom obrázku je zobrazená skupina Všetky objekty programu Access kategórie Typ objektu, pričom niektoré skupiny typov objektov, napríklad Tabuľky a Dotazy, sú zatvorené.

Vlastné kategórie a skupiny

Môžete vytvoriť aj vlastné kategórie a v týchto kategóriách vytvoriť vlastné skupiny. Vo vlastných skupinách potom môžete vytvoriť odkazy na databázové objekty.

Predstavme si napríklad, že máte v databáze veľa zostáv a tieto zostavy spúšťate v rôznych frekvenciách, napríklad denne alebo štvrťročne. Môžete vytvoriť kategóriu Zostavy a potom vytvoriť skupiny Denne, Týždenne, Mesačne, Štvrťročne a Ročne. V každej skupine potom môžete vytvoriť odkazy na príslušné zostavy.

Na databázový objekt môžete vytvoriť viacero odkazov a každý z nich v inej vlastnej skupine.

Zobrazenie alebo skrytie kategórií a skupín

Zobrazenie alebo skrytie niektorých kategórií a skupín na navigačnej table môžete nastaviť v dialógovom okne Navigácia – možnosti.

Môžete použiť aj akcií makra pre ovládací prvok zobraziť navigačnú tablu kategórie ako databázy sa otvorí v programe Access. Tieto nové akcie makier sú k dispozícii v Microsoft Office Access 2007:

 • NastavitZobrazenéKategórie    Táto akcia slúži na zobrazenie alebo skrytie kategórie. Pri každom jej použití môžete zobraziť alebo skryť iba jednu kategóriu. Túto akciu však môžete použiť v makre viackrát a zobraziť alebo skryť tak jednotlivé kategórie podľa potreby.

 • UzamknútNavigacnúTablu    Touto akciou môžete zamknúť navigačnú tablu. Tým zabránite používateľom v náhodnom pridaní, premiestnení alebo odstránení položiek na navigačnej table.

  Poznámka: Zamknutie navigačnej tably nezabráni používateľom v kopírovaní databázových objektov do schránky.

Automatická navigácia do kategórie alebo skupiny pri otvorení databázy

Akciu makra PrejsťNa môžete použiť na prechod na kategóriu alebo skupinu. Keď túto akciu makra použijete v makre autoexec, môžete do kategórie alebo skupiny prejsť automaticky pri otvorení databázy.

Vypnutie návrhového zobrazenia

Položky zobrazené vo vlastných kategóriách a skupinách sú v skutočnosti odkazy na databázové objekty.

Odkazy na navigačnej table majú vlastnosť Vypnúť skratky návrhového zobrazenia, ktorú môžete nastaviť. Kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz, v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti objektu alebo v prípade tabuľky na položku Vlastnosti tabuľky a potom začiarknite políčko Vypnúť skratky návrhového zobrazenia. Keď je táto vlastnosť zapnutá, odkaz nemožno použiť na otvorenie jeho cieľového objektu v návrhovom zobrazení alebo v zobrazení rozloženia. Ak túto vlastnosť zapnete napríklad pre odkaz na formulár, používatelia nebudú môcť použitím tohto odkazu zmeniť návrh ani rozloženie formulára.

Skrytie databázových objektov

Vo vstavaných kategóriách a skupinách na navigačnej table sa nezobrazujú odkazy, ale skutočné databázové objekty. Patria medzi ne tieto skupiny:

 • všetky skupiny v každej vstavanej kategórii,

 • skupina Nepriradené objekty každej vlastnej kategórie.

Databázové objekty nemajú vlastnosť Vypnúť skratky návrhového zobrazenia. Ak chcete pomôcť zabrániť zmenám návrhu, databázové objekty môžete skryť a potom na ne poskytnúť odkazy vo vlastných kategóriách a skupinách.

Skôr ako začnete

S použitím kombinácie týchto funkcií môžete efektívne ovládať organizáciu navigačnej tably a zlepšiť tak vhodnosť použitia. Tieto funkcie však nezabránia vykonaniu nechcených zmien návrhu databázy zlomyseľným používateľom. Nezabránia ani neoprávnenému prístupu k údajom. Zvážte nasledovné:

Funkcie vhodnosti použitia je možné obísť.   

 • Nezabudnite, že ak používate makro na ovládanie a zamknutie navigačnej tably, používatelia môžu toto makro zakázať stlačením a podržaním klávesu SHIFT pri spustení.

 • Hoci odkazy navigačnej tably majú vlastnosť Vypnúť skratky návrhového zobrazenia, databázové objekty samotné ju nemajú. Môžete skryť kategórie a skupiny obsahujúce databázové objekty a skryť objekty samotné, no používatelia ich môžu odkryť.

Zamerajte sa na používateľa.   

 • Pri plánovaní a navrhovaní navigačného systému pre databázu spolupracujte s jej budúcimi používateľmi. Ak spolupráca s konkrétnymi budúcimi používateľmi databázy nie je praktická, pri procese navrhovania klaďte hlavný dôraz na ich potreby.

 • V závislosti od svojich prostriedkov zvážte použitie ohniskových skupín na plánovanie a uskutočňovanie testov vhodnosti použitia počas počas navrhovania.

Cieľom nie je zabezpečenie.   

 • Cieľom implementácie týchto funkcií na ovládanie navigačnej tably by malo byť zlepšenie vhodnosti použitia databázy. Tieto funkcie nie sú navrhnuté na zvýšenie zabezpečenia databázy.

 • Ďalšie informácie o spôsoboch na zvýšenie zabezpečenia databázy nájdete v časti Pozrite tiež.

Horná časť strany

Prispôsobenie navigačnej tably

Navigačnú tablu môžete prispôsobiť v dialógovom okne Navigácia – možnosti.

Dialógové okno Navigácia - možnosti

Postup pozostáva z nasledovných obšírnejších krokov:

 1. Vytvorenie vlastnej kategórie. Program Access poskytuje jednu vopred vytvorenú vlastnú kategóriu: Vlastné. Túto kategóriu môžete premenovať a pridávať alebo odstraňovať skupiny podľa vlastných potrieb. Môžete tiež vytvoriť nové vlastné kategórie.

 2. Vytvorenie vlastnej skupiny. Po vytvorení kategórie vytvoríte aspoň jednu vlastnú skupinu pre novú kategóriu.

 3. Priradenie objektov k vlastnej skupine vytvorením odkazov. Na navigačnej table presuňte alebo kopírujte a prilepte databázové objekty, ktoré chcete priradiť k vlastnej skupine. Objekty presúvate alebo kopírujete zo špeciálnej skupiny v novej kategórii s názvom Nepriradené objekty, ktorá sa v programe Access vytvorí vždy, keď vytvoríte vlastnú kategóriu.

  Poznámky: 

  • Keď pridáte databázový objekt zo skupiny Nepriradené objekty do vlastnej skupiny, v programe Access sa vytvorí odkaz na tento objekt, takže nepresúvate ani nekopírujete samotný objekt.

  • Ak premenujete alebo odstránite odkaz vo vlastnej skupine, tieto zmeny nemajú žiadny vplyv na skutočný objekt, ale len na jeho odkaz.

  • Môžete vytvoriť ľubovoľný počet odkazov na databázový objekt. V každej skupine by mal byť iba jeden odkaz na daný databázový objekt.

 4. Zobrazenie alebo skrytie skupín alebo objektov vo vlastnej kategórii. Po naplnení vlastných skupín môžete skryť skupinu Nepriradené objekty a všetky ostatné skupiny, ktoré nechcete zobraziť. Môžete skryť aj jednotlivé objekty.

  Poznámka: Na zobrazenie alebo skrytie kategórie môžete použiť aj akciu makra NastaviťZobrazenéKategórie. Pri použití makra môžete zobraziť alebo skryť kategórie bez ohľadu na nastavenie v dialógovom okne Navigácia – možnosti. Ďalšie informácie nájdete v časti Ovládanie navigačnej tably pomocou makra.

Vytvorenie vlastnej kategórie

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku v hornej časti navigačnej tably a potom kliknite na položku Možnosti navigácie.

 2. V dialógovom okne Navigácia – možnosti kliknite pod zoznamom Kategórie na položku Pridať položku.

  V zozname sa zobrazí nová kategória. Nová vlastná kategória je znázornená na nasledujúcom obrázku:

  Laserový ukazovateľ na navigačnej table

 3. Zadajte názov pre novú kategóriu a potom stlačte kláves ENTER.

  Tip: Skúste vytvoriť názov, ktorý má zmysel pre ľudí, ktorí používajú databázu. Po vytvorení názvu, Všimnite si, či popis pre zoznam na pravej strane sa zmení na zhodoval s týmto názvom. Ak názov novej kategórie Môj prepínací panelPopis v zozname na pravej strane prečíta skupiny pre "môj prepínací panel". Všimnite si tiež, že zoznam obsahuje skupinu s názvom Nepriradené objekty. Program Access vytvorí túto skupinu podľa predvoleného nastavenia. Táto skupina obsahuje všetky objekty v databáze a tieto objekty môžete použiť na vyplnenie vlastnej skupiny.

  Po vytvorení vlastnej kategórie vytvorte jednu alebo viacero skupín pre danú kategóriu. Môžete vytvoriť toľko skupín, koľko potrebujete. Nechajte dialógové okno Možnosti navigácie otvorené a postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Vytvorenie vlastnej skupiny

 1. V časti skupiny pre "názov" zoznam, kliknite na položku Pridať skupinu a potom zadajte názov skupiny. Zopakujte tento proces tak často, ako je to potrebné. Napríklad Môj prepínací panel môže obsahovať tri skupiny – položka údajových formulárov, zostáv a dotazov. Potrieb používateľov alebo vlastných preferencií stanoviť skupín, ktoré pridáte.

 2. Políčko vedľa skupiny Nepriradené objekty ponechajte začiarknuté a potom kliknite na tlačidlo OK.

  V programe Access sa zatvorí dialógové okno Navigácia – možnosti a pridá na navigačnú tablu nová vlastná skupina, no táto nová skupina sa zatiaľ nezobrazí.

 3. Prejdite na ďalší postup na nastavenie zobrazovania novej skupiny a na pridanie objektov do skupiny.

Ak chcete iba pridať položku do novej vlastnej skupiny, kliknite pravým tlačidlom myši na túto položku, potom v kontextovej ponuke ukážte na položku Pridať do skupiny a potom kliknite na položku Nová skupina.

Priradenie objektov k vlastnej skupine vytvorením odkazov

 1. Kliknite na ponuku v hornej časti navigačnej tably a v hornej časti ponuky kliknite na svoju novú kategóriu.

  Skupiny, ktoré ste vytvorili pre kategóriu, sa zobrazia v dolnej časti ponuky spolu so skupinou Nepriradené objekty.

 2. Presuňte položky zo skupiny Nepriradené objekty do vlastnej skupiny.

  Ak chcete premiestniť viacero položiek naraz, podržte kláves CTRL a zároveň klikajte na položky a potom položky presuňte do vlastnej skupiny.

Zobrazenie alebo skrytie skupín a objektov vo vlastnej kategórii

Niektoré alebo všetky skupiny vo vlastnej kategórii a niektoré alebo všetky objekty v skupine môžete skryť. Nezabúdajte, že platia nasledovné fakty:

 • V programe Access možno skryť položky dvomi spôsobmi. Pomocou príkazov nachádzajúcich sa na navigačnej table môžete skryť odkaz v skupine alebo nastavením vlastnosti databázového objektu Skryté môžete skryť odkazy na daný objekt vo všetkých skupinách a kategóriách v otvorenej databáze vrátane vstavaných kategórií a skupín.

 • Skryté objekty a skupiny môžete skryť úplne alebo sa môžu na navigačnej table zobraziť ako sivé, čiže nedostupné ikony. Urobíte to začiarknutím políčka Zobraziť skryté objekty v dialógovom okne Navigácia – možnosti alebo zrušením jeho začiarknutia. Toto začiarkavacie políčko môžete použiť aj vtedy, keď potrebujete odkryť alebo obnoviť skupinu alebo objekt.

Postupy na vykonanie jednotlivých úloh sú vysvetlené v nasledujúcich častiach.

Skrytie skupiny v kategórii

 • Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie skupiny, ktorú chcete skryť, a potom kliknite na položku Skryť.

  Poznámka: Skupiny môžete skryť aj v dialógovom okne Možnosti navigácie. Otvorenie dialógového okna (Pozrite si postup v ďalšej časti, ak neviete, ako) a v zozname skupiny pre "Kategória" zrušte začiarknutie políčka vedľa skupiny, ktorú chcete skryť.

Obnovenie skrytej skupiny v kategórii

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel s ponukami v hornej časti navigačnej tably a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Možnosti navigácie.

 2. V zozname Kategórie vyberte kategóriu, ktorá obsahuje skrytú skupinu.

 3. V zozname skupiny pre "Kategória" začiarknite políčko vedľa skrytej skupiny.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Skrytie odkazu alebo objektu len v jeho skupine

 • Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz alebo objekt a potom kliknite na položku Skryť v tejto skupine.

  Poznámka: Tento príkaz nie je k dispozícii pre objekty v skupine Nepriradené objekty vlastnej kategórie.

Skrytie objektu vo všetkých kategóriách a skupinách

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na objekt, ktorý chcete skryť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti objektu alebo v prípade tabuľky Vlastnosti tabuľky.

  Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti objektu Názov_objektu a názov objektu sa v programe Access pripojí k názvu dialógového okna. Ak otvoríte napríklad formulár s názvom Objednávky, názov dialógového okna bude Vlastnosti objektu Objednávky. Dialógové okno je znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Dialógové okno Vlastnosti pre databázový objekt v programe Access

 2. Začiarknite políčko Skryté.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Obnovenie (odkrytie) skrytého objektu

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku v hornej časti navigačnej tably a v kontextovej ponuke kliknite na položku Možnosti navigácie.

 2. V časti Možnosti zobrazenia začiarknite políčko Zobraziť skryté objekty.

 3. Kliknite na tlačidlo OK a vráťte sa na navigačnú tablu.

  Na table sa pre všetky skryté objekty zobrazujú neaktívne ikony.

 4. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak ste skryli odkaz v skupine, kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz a potom kliknite na položku Odkryť v tejto skupine.

  • Ak ste skryli objekt vo všetkých kategóriách a skupinách nastavením vlastnosti Skryté, kliknite pravým tlačidlom myši na objekt, kliknite na položku Vlastnosti objektu alebo v prípade tabuľky na položku Vlastnosti tabuľky a potom zrušte začiarknutie políčka Skryté.

Odstránenie a obnovenie odkazov vo vlastnej skupine

Vlastné skupiny sa môžu časom meniť spolu so zmenami potrieb používateľov a spoločnosti. Odkazy v skupine môžete kedykoľvek pridať alebo odstrániť.

Odstránenie odkazu z vlastnej skupiny

 • Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Obnovenie odkazu vo vlastnej skupine

 1. Ak je skupina Nepriradené objekty skrytá, zobrazte ju.

  Zobrazenie skupiny Nepriradené objekty

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku v hornej časti navigačnej tably a v kontextovej ponuke kliknite na položku Možnosti navigácie.

  2. Na table skupiny pre "Kategória" začiarknite políčko vedľa položky Nepriradené objekty.

 2. V prípade potreby presuňte alebo skopírujte a prilepte objekt, ktorý chcete zo skupiny Nepriradené objekty do vlastnej skupiny.

Premenovanie odkazu vo vlastnej skupine

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz, ktorý chcete premenovať, a potom kliknite na tlačidlo Premenovať odkaz.

 2. Zadajte nový názov pre odkaz a potom stlačte kláves ENTER.

Horná časť strany

Ovládanie navigačnej tably pomocou makra

Program Access 2010 poskytuje niekoľko akcií makra, ktoré môžete použiť na ovládanie navigačnej tably. Môžete použiť akciu makra môžete vykonať ľubovoľnú z týchto krokov:

 • selektívne zobrazenie alebo skrytie kategórií,

 • zamknutie navigačnej tably na zabránenie náhodným zmenám,

 • prechod na kategóriu alebo skupinu,

 • skrytie navigačnej tably.

Tieto akcie môžete použiť kedykoľvek. Môžete ich pridať do existujúceho makra alebo vytvoriť pre ne nové makro. Ďalšie informácie o vytváraní makier na ovládanie používateľského rozhrania nájdete v článku Vytvorenie makra používateľského rozhrania.

Tip: Ak chcete spúšťať akcie makra automaticky pri otvorení databázy, vložte akcie do makra s názvom autoexec.

Použitie akcií makra na ovládanie zobrazenia na navigačnej table

 1. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vytvoriť nové makro, na karte Vytvoriť kliknite v skupine Makrá a kód na položku Makro.

  • Ak chcete pridať akcie do existujúceho makra, kliknite pravým tlačidlom myši na dané makro na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Zobraziť alebo skryť na položku Zobraziť všetky akcie.

 3. V návrhárovi makier vyberte v rozbaľovacej ponuke položku NastaviťZobrazenéKategórie. Akcia sa zobrazí v návrhárovi makier.

 4. V poli Zobraziť vyberte nastavenie. Vyberte možnosť Áno, ak chcete zobraziť danú kategóriu na navigačnej table. Ak kategóriu na navigačnej table zobraziť nechcete, vyberte možnosť Nie.

 5. V poli Kategória kliknite na názov kategórie, ktorú chcete zobraziť alebo skryť.

 6. Zopakujte kroky 3 až 5 pre každú kategóriu, ktorú chcete ovládať pomocou makra.

 7. V návrhárovi makier vyberte v rozbaľovacej ponuke položku UzamknúťNavigačnúTablu. Akcia sa zobrazí v návrhárovi makier.

 8. Zadajte hodnotu argumentu Zamknúť. Ak chcete zamknúť navigačnú tablu, vyberte možnosť Áno.

Použitie akcie makra na prechod na kategóriu alebo skupinu

 1. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vytvoriť nové makro, na karte Vytvoriť kliknite v skupine Makrá a kód na položku Makro.

  • Ak chcete pridať akciu do exitujúceho makra, kliknite pravým tlačidlom myši na dané makro v navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Zobraziť alebo skryť na položku Zobraziť všetky akcie.

 3. V návrhárovi makier vyberte v rozbaľovacej ponuke položku PrejsťNa. Akcia sa zobrazí v návrhárovi makier.

 4. V poli Kategória kliknite na názov kategórie, na ktorú chcete prejsť.

 5. Ak chcete prejsť na konkrétnu skupinu v kategórii, kliknite na šípku v poli Skupina a potom kliknite na názov skupiny, na ktorú chcete prejsť.

Použitie akcie makra na skrytie navigačnej tably

Ak uprednostňujete vytvorenie vlastného navigačného systému, navigačnú tablu môžete skryť s použitím akcie makra SpustiťPríkaz a argumentu SkryťOkno.

 1. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vytvoriť nové makro, na karte Vytvoriť kliknite v skupine Makrá a kód na položku Makro.

  • Ak chcete pridať akciu do exitujúceho makra, kliknite pravým tlačidlom myši na dané makro v navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Zobraziť alebo skryť na položku Zobraziť všetky akcie.

 3. V návrhárovi makier vyberte v rozbaľovacej ponuke položku SpustiťPríkazPonuky. Akcia sa zobrazí v návrhárovi makier.

 4. V poli Príkaz vyberte položku SkryťOkno.

Poznámka: Môžete tiež zapnúť zobrazenie na navigačnej table alebo vypnutie pomocou začiarknutie políčka Zobraziť navigačnú tablu v dialógovom okne Možnosti programu Access. Ak chcete použiť na spustenieMenupríkaz akciu makra argumentu Skryťokno , bude skrytie navigačnej tably, či je začiarknuté políčko Zobraziť navigačnú tablu alebo nie.

Horná časť strany

Vypnutie návrhového zobrazenia pre položku

Na navigačnej table môžete nastavením vlastnosti odkazu Vypnúť skratky návrhového zobrazenia ovládať, či používatelia môžu daný odkaz použiť na otvorenie cieľového objektu v návrhovom zobrazení alebo zobrazení rozloženia.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz, pre ktorý chcete vypnúť návrhové zobrazenie, a potom kliknite na položku Vlastnosti objektu alebo v prípade tabuľky na položku Vlastnosti tabuľky.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti objektu Názov_objektu začiarknite políčko Vypnúť skratky návrhového zobrazenia.

Horná časť strany

Skrytie databázového objektu

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na objekt, ktorý chcete skryť, a potom kliknite na položku Vlastnosti objektu alebo v prípade tabuľky na položku Vlastnosti tabuľky.

  Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti objektu Názov_objektu a názov objektu sa v programe Access pripojí k názvu dialógového okna. Ak otvoríte napríklad formulár s názvom Objednávky, názov dialógového okna bude Vlastnosti objektu Objednávky. Dialógové okno je znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Dialógové okno Vlastnosti pre databázový objekt v programe Access

 2. Začiarknite políčko Skryté.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Obnovenie (odkrytie) skrytého objektu

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku v hornej časti navigačnej tably a v kontextovej ponuke kliknite na položku Možnosti navigácie.

 2. V časti Možnosti zobrazenia začiarknite políčko Zobraziť skryté objekty.

 3. Kliknite na tlačidlo OK a vráťte sa na navigačnú tablu. Na table sa pre všetky skryté objekty zobrazujú neaktívne ikony.

 4. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak ste skryli odkaz alebo objekt iba v skupine, kliknite pravým tlačidlom myši na daný objekt a potom kliknite na položku Odkryť v skupine.

  • Ak ste objekt skryli vo všetkých kategóriách a skupinách nastavením vlastnosti Skryté, kliknite pravým tlačidlom myši na objekt, kliknite na položku Zobraziť vlastnosti a potom zrušte začiarknutie políčka Skryté.

Horná časť strany

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×