Pripojenie údajov vo webových častiach

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V mnohých produktoch a technológiách je pripojenie množín údajov z rôznych zdrojov údajov náročnou úlohou a vyžaduje istú dávku znalosti programovania. Pomocou ponúk a tlačidiel vo webová časť je však možné vytvoriť takéto pripojenia bez toho, aby bolo potrebné vytvoriť vlastný kód. Pripojením webových častí je napríklad možné zobraziť údaje z dvoch webových častí v alternatívnych zobrazeniach, vykonať medzi dvoma webovými časťami súvisiace výpočty a filtrovať webovú časť pomocou hodnôt z inej webovej časti, a to všetko na jednej stránka webovej časti.

Obsah tohto článku

Prehľad pripojenia webovej časti

Vytvorenie pripojenia webovej časti

Vytvorenie alebo zmena pripojenia medzi dvoma webovými časťami

Dokončite pripojenie webových častí v dialógovom okne Konfigurácia pripojenia

Odstránenie pripojenia medzi dvoma webovými časťami

Bežné typy pripojenia webovej časti

Prehľad pripojení webových častí

Pomocou pripojení webových častí je možné vytvárať alebo vylepšovať stránky webových častí. Ak sa pripoja webové časti, tak vykonanie určitej operácie v jednej webovej časti zmení obsah druhej webovej časti.

Môžete napríklad pripojiť webovú časť zobrazenia zoznamu zamestnancov k webovej časti obrázkov výmenou údajov medzi týmito dvoma webovými časťami. Vždy po výbere riadka vo webovej časti zoznamu zamestnancov, ktorý obsahuje stĺpec s fotkou zamestnanca, sa tento obrázok zobrazí vo webovej časti obrázkov.

Základné pripojenie webových častí

1. Pripojenie webových častí je prostriedkom na odovzdanie údajov z jednej webovej časti do druhej a na synchronizovanie ich správania.

2.  Jedna webová časť poskytuje údaje.

3. Údajmi môžu byť zoznamy, riadky, bunky alebo hodnoty parametrov.

4. Druhá webová časť prijíma údaje.

Pripojenie webovej časti je možné vytvoriť z ľubovoľnej webovej časti použitím vedľajšej ponuky typu pripojenia z príkazu Pripojenia v ponuke Webová časť. Ak napríklad príkaz vedľajšej ponuky pripojenia webovej časti zobrazí hodnotu Poskytnúť riadok časti, príkaz vedľajšej ponuky pripojenia druhej webovej časti zobrazí Získať riadok z.

Pripojenia webových častí je možné vytvoriť nielen na jednej stránke webovej časti, ale môžete vytvoriť aj pripojenia medzi webovými časťami na dvoch rôznych stránkach webovej časti na rovnakej lokalite najvyššej úrovne, a to pomocou programu na navrhovanie webových stránok, ktorý je kompatibilný so službou Microsoft Windows SharePoint Services, ako je napríklad program Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Na začiatok stránky

Vytvorenie pripojení webových častí

Vytvorenie stránky webovej časti s pripojeniami webových častí pozostáva z troch krokov.

Krok 1: Rozhodnutie, ktoré údaje majú byť na stránke webovej časti k dispozícii

Často máte k dispozícii jednu alebo viac webových častí zobrazení zoznamov, ktoré poskytujú požadované údaje. Zoznamy obsahujú údaje v tabuľkovom formáte a uľahčujú úpravy a obnovenie údajov, zmenu spôsobu zoradenia, filtrovanie v zozname a zhromažďovanie údajov. Pomocou výberu zobrazenia na table nástrojov je možné zmeniť zobrazenie webovej časti zobrazenia zoznamu a pracovať len s požadovanými stĺpcami.

Krok 2: Pridanie webových častí na stránku webových častí

Väčšina zoznamov je k dispozícii vo forme webových častí zobrazení zoznamov v galérii webových častí lokality. Ďalšie webové časti sú k dispozícii v iných galériách webových častí, na ktoré máte prístup. Niekedy je potrebné importovať webovú časť z inej lokality, ktorá má zaujímavú alebo užitočnú inštanciu webovej časti. Webové časti je tiež možné vyhľadať na externých webových lokalitách a potom požiadať správcu lokality o ich inštaláciu na vašej webovej lokalite. Webové časti je možné nájsť napríklad v adresári webových súčastí aplikácie Microsoft Office SharePoint Server 2007 alebo na webovej lokalite iného výrobcu softvéru. Postupne sa galérie webových častí zväčšia a prispôsobia vašim požiadavkám.

Krok 3: Pripojenie webových častí na získanie požadovaných výsledkov

Pripojenia je možné vytvoriť len medzi webovými časťami, ktoré podporujú pripojenia webových častí. K webovým častiam podporujúcim pripojenia webových častí patrí webová časť zobrazenia zoznamu, webová časť formulára a webová časť obrázka. Vedľajšia ponuka Pripojenia v ponuke Webová časť zobrazuje len ten typ pripojenia, ktorý môžete vytvoriť, a dostupná vedľajšia ponuka webových častí zobrazuje len kompatibilné webové časti. Po dokončení prvých dvoch krokov je ďalšie rozhodovanie jednoduché a na vytvorenie pripojenia webových častí nie sú potrebné žiadne znalosti skriptov alebo kódu.

Poznámka: Pripojenia je možné vytvoriť len medzi tými webovými časťami, ktoré sa nachádzajú na rovnakej stránke webových častí. Ak chcete pripojiť webovú časť k údajom z inej lokality alebo zdroja údajov, zobrazenie údajov pridáte pomocou programu na navrhovanie webových stránok, ktorý je kompatibilný so službou Microsoft Windows SharePoint Services, ako je napríklad Office SharePoint Designer 2007.

Na začiatok stránky

Vytvorenie alebo zmena pripojenia medzi dvoma webovými časťami

Pomocou ponúk a dialógových okien je možné pripojiť webové časti, prenášať medzi nimi údaje a synchronizovať ich správanie.

 1. Otvorte stránku webovej časti.

 2. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 3. Rozhodnite sa, ktoré dve webové časti sa majú pripojiť. Môžete začať v ľubovoľnej webovej časti a vytvoriť alebo zmeniť pripojenie.

 4. Z jednej z webových častí, kliknite na ponuku webová časť Ponuka webovej časti , ukážte na položku pripojenia, ukážte na požadovaný typ pripojenia, ktorý chcete vytvoriť alebo zmeniť, napríklad poskytnúť riadok časti alebo Získať zoradenie alebo Filter zo, a potom kliknite na názov webovej časti, pre ktorú chcete vytvoriť alebo zmeniť pripojenie.

  Klávesy príkazov na vedľajšej ponuke Pripojenia

  Príkaz na pripojenia vedľajšej ponuke

  Popis

  Pripojenie typu Provide Row To

  Webovú časť Zoznam môžete pripojiť na inú webovú časť tak, že presuniete vybratý riadok s údajmi na inú webovú časť. V závislosti od toho, ako bola iná webová časť vytvorená a ako získava údaje, iná webová časť môže zobraziť riadok s údajmi alebo použiť riadok s údajmi ako je napríklad hodnota filtra alebo parametra.

  V štandardnom zobrazení stĺpec Výber položky, ktorý obsahuje prepínače, sa pridá automaticky pri pripojení sa k webovej časti Zoznam, takže je možné označiť riadky, ktoré sa majú odoslať na inú webovú časť. V štandardnom zobrazení s môže vybrať naraz len jeden riadok. Niektoré stĺpce, ako napríklad stĺpec Upraviť, nie sú v prepojení webovej časti dostupné.

  V údajovom zobrazení je možné vybrať viacero riadkov, ale len jeden riadok sa odošle na inú webovú časť. Ak sa vybrali viaceré riadky, riadok obsahujúci aktívnu bunku sa odošle na inú webovú časť a všetky ostatné riadky sa ignorujú. Pre inú webovú časť nie je možné poskytnúť údaje v položkách Riadok súhrnu alebo Nový riadok.

  S týmto typom pripojenia môžete k webovej časti Zoznam pripojiť viac ako jednu webovú časť.

  Poskytnutie údajov

  Webovú časť zoznam je možné pripojiť k inej webovej časti, ktorá pracuje s údajmi zoznamu. V tomto prípade webová časť Zoznam je zdrojom údajov pre inú webovú časť.

  V štandardnom a údajovom zobrazení sa inej webovej časti poskytnú len údaje v zobrazení.

  S týmto typom pripojenia môžete k webovej časti Zoznam pripojiť viac ako jednu webovú časť.

  Získať zoradenie/Filtrovať z

  V štandardnom a údajovom zobrazení môžete pripojiť webovú časť Zobrazenie zoznamu k inej webovej časti, ktorá jej môže poskytnúť nasledujúce informácie:

  1. jedného alebo viacerých stĺpcov názov a hodnotu párov hodnôt údajov, ktoré filtrujú údaje vo webovej časti Zobrazenie zoznamu.

  2. stĺpec údajov na zoradenie údajov vzostupne alebo zostupne vo webovej časti Zobrazenie zoznamu.

  S týmto typom pripojenia sa k webovej časti Zoznam môže pripojiť iba jedna iná webová časť.

  Ponuka Webová časť nemusí byť na stránke webovej časti zapnutá alebo zobrazená z viacerých príčin: webová časť alebo zóna nepodporuje pripojenia, používaný prehľadávač nie je kompatibilný so službou Windows SharePoint Services alebo sú na lokalite zakázané pripojenia.

 5. Pri niektorých pripojeniach webových častí sa môže vyžadovať výber ďalších informácií v dialógovom okne Konfigurovať pripojenie, napríklad výber požadovaného typu pripojenia alebo stĺpca, ktorý sa má filtrovať. V závislosti od spôsobu vytvorenia webových častí sa tiež môžu zobraziť ďalšie dialógové okná, ktoré sú špecifické pre pripojenie webovej časti. Ďalšie informácie o vlastnej webovej časti môže obsahovať Pomocník.

  Tip: Webovú časť je možné skryť, ak ju chcete použiť na poskytovanie údajov na inú webovú časť cez pripojenie webovej časti, pričom webovú časť nechcete zobraziť.

  Poznámky: 

  • Vedľajšia ponuka pre typ pripojenia sa môže pre rôzne stránky webových častí alebo rôzne webové časti líšiť, a to z viacerých dôvodov. Môžu to byť rozdiely v nastaveniach vlastností stránky webových častí, webovej časti alebo zóny webových častí, typ alebo kompatibilita webových častí na stránke a kompatibilita typov pripojení webových častí.

  • V príslušnej vedľajšej ponuke webových častí sa zobrazia len tie webové časti, ktoré je možné pripojiť. Niektoré webové časti na stránke webových častí nemusia byť navrhnuté na vytvorenie pripojení, niektoré nemusia podporovať pripojenia na aktuálnu webovú časť alebo mohlo dôjsť k prekročeniu určitých limitov pripojenia.

Na začiatok stránky

Dokončite pripojenie webových častí v dialógovom okne Konfigurácia pripojenia

Dialógové okno Konfigurovať pripojenie sa používa na vzájomné priradenie stĺpcov medzi webovou časťou, ktorá prijíma údaje, a webovou časťou, ktorá údaje poskytuje.

Poznámka: Môže sa stať, že vytvoríte pripojenie, ktoré je správne, ale nemá význam. Napríklad webová časť poskytujúca údaje môže obsahovať stĺpec ID produktov a webová časť, ktorá údaje prijíma, stĺpec ID zamestnancov. Aj keď tieto stĺpce môžete k sebe priradiť, výsledky nebudú dávať zmysel.

V zozname Stĺpec vyberte stĺpec z webovej časti, ktorá prijíma údaje, z webovej časti, ktorá poskytuje údaje, prípadne z obidvoch.

Príklady:

 • Zodpovedajúce riadok údajov v jednej webovej časti do bunky alebo oblasti údajov v inej webovej časti   

  Webová časť, z ktorej sa pripájate, je webová časť zobrazenia zoznamu kontaktov. Jeden zo stĺpcov v zobrazení zoznamu obsahuje hypertextové prepojenie s názvom Fotografia, ktoré obsahuje adresu URL na fotografiu kontaktu. Vytvoríte pripojenie k webovej časti obrázkov, ktorá môže zobrazovať len adresy URL, ktoré obsahujú fotografie. Na správne priradenie k webovej časti obrázkov musíte vo webovej časti kontaktov vybrať stĺpec Fotografia .

 • Zodpovedajúce riadok údajov v jednej webovej časti na stĺpec údajov v inej webovej časti, takže ho môžete filtrovať   

  Webová časť, z ktorej sa pripájate, je webová časť zobrazenia zoznamu s údajmi o objednávkach. Jeden zo stĺpcov zobrazenia zoznamu obsahuje riadok s názvom ID_detailov_objednávky. Vytvoríte pripojenie k druhej webovej časti zobrazenia zoznamu, ktorá má niekoľko stĺpcov s údajmi o objednávkach, pričom jeden z nich je zhodný a nazýva sa ID_detailov_objednávky. Ak chcete pripojiť tieto dve webové časti tak, aby sa po výbere objednávky v jednej webovej časti zobrazila každá položka riadka danej objednávky v druhej webovej časti, musíte priradiť stĺpce ID_detailov_objednávky v oboch webových častiach.

  Poznámka: Názvy stĺpcov nemusia byť rovnaké, ale musia sa zhodovať podkladové údaje alebo musia mať rovnaké hodnoty.

Na začiatok stránky

Odstránenie pripojenia medzi dvoma webovými časťami

 1. Otvorte stránku webovej časti.

 2. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 3. Z jednej z webových častí, z ktorého chcete odstrániť pripojenie, kliknite na ponuku webová časť Ponuka webovej časti , ukážte na položku pripojenia, ukážte na požadovaný typ pripojenia, ktoré chcete odstrániť, napríklad poskytnúť riadok časti alebo Získať zoradenie alebo Filter zo, a potom kliknite na názov webovej časti, z ktorého chcete odstrániť pripojenie.

  Poznámka: Vo vedľajšej ponuke pripojení sa zobrazí symbol začiarknutia pre každý výber, ktorý má zapnuté pripojenie. Ak sa symbol začiarknutia nezobrazuje, nie je zapnuté žiadne pripojenie.

 4. V dialógovom okne Konfigurovať pripojenie kliknite na položku Odstrániť pripojenie.

 5. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie, či chcete odstrániť pripojenie medzi webovými časťami, kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Bežné typy pripojení webových častí

Existuje mnoho spôsobov, ako na stránke webových častí kombinovať a pripojiť webové časti. Na stránke webových častí môžete vytvoriť niekoľko takýchto pripojení webových častí. Nasledovné modelové situácie opisujú bežné typy pripojení údajov medzi webovými časťami.

Predlohy a podrobností

Máte predlohu zoznamu údajov a potrebujete zobraziť detailné informácie týkajúce sa tejto predlohy.

Ukážka predlohy a podrobností

1.  Webová časť Základné údaje zamestnancov obsahuje bežne prístupné údaje o zamestnancoch, ako ID, meno a pracovné zaradenie.

2.  Ak chcete vyhľadať detailné údaje o zamestnancovi, vyberiete riadok.

3.  Riadok sa prenesie do druhej webovej časti.

4.  Vo webovej časti Detailné údaje zamestnancov sa všetky údaje o zamestnancoch zobrazia vo formulárovom zobrazení.

Vo webovej časti zobrazenia zoznamu môžete rozsiahly zoznam zoradiť a filtrovať, čo umožňuje vyhľadať zamestnanca ešte pred výberom riadka. Ak je detailných údajov veľa, webovú časť s detailnými údajmi zamestnancov môžete zobraziť aj na inej stránke webových častí.

Súhrnu a podrobností

Máte súhrnný zoznam údajov a potrebujete zobraziť detailné údaje, z ktorých sa generujú súhrnné údaje.

Ukážka súhrnu a podrobností

1.   Webová časť Výplatné pásky od začiatku roka obsahuje informácie o plate.

2.  Vyberiete súhrnné informácie o celkovej dĺžke trvania dovolenky a pracovnej neschopnosti.

3.  Súhrnné informácie sa prenesú do druhej webovej časti.

4.  Vo webovej časti Výplatné pásky - detaily, na ktorej sa zobrazujú týždenné údaje, si môžete skontrolovať týždne, v ktorých boli takéto dni zaznamenané, a overiť, či sú záznamy v poriadku.

Nadradený a podradený

Zobrazíte si zoznam údajov (nadradené údaje), pričom pre každý riadok existuje jeden alebo viac súvisiacich riadkov (podradené údaje), ktoré chcete zobraziť v druhom zozname.

Ukážka nadradený a podradený

1.  Webová časť Objednávky obsahuje zoznam najnovších objednávok zákazníkov.

2.  Kliknite na riadok s objednávkou, ktorú chcete skontrolovať.

3.  Riadok sa prenesie do druhej webovej časti.

4.  Vo webovej časti Detaily objednávky sa zobrazia všetky položky riadkov príslušnej objednávky.

Vyhľadávanie a filtrovanie

V jednej webovej časti chcete zadať údaje, napríklad kritériá vyhľadávania alebo filtrovania, a v druhej webovej časti chcete zobraziť výsledky.

Ukážka vyhľadávania a filtrovania

1.  Vo webovej časti Vyhľadávanie kníh zadáte informácie o knihách, napríklad názov, autora a predmet, pomocou ktorých je možné knihu alebo množinu kníh vyhľadať.

2.  Kliknete na tlačidlo Doručiť.

3.  Vyhľadávacie kritériá sa prenesú do druhej webovej časti.

4.  Webová časť Zoznam kníh zobrazí knihy, ktoré zodpovedajú zadaným kritériám vyhľadávania.

Výpočty

Aj keď webová časť umožňuje výpočty údajov, niekedy môže byť vhodné skombinovať dve webové časti, aby boli výpočty flexibilnejšie.

Príklad výpočtov

1.  Do webovej časti Údaje hypotéky zadáte čísla hypotéky.

2.  Kliknete na tlačidlo Prejsť.

3.  Čísla hypotéky sa prenesú do druhej webovej časti.

4.  Webová časť Výpočet hypotéky vypočíta hypotéku a zobrazí rozvrh mesačných platieb.

Alternatívne údajové zobrazenia

Zobrazenie údajov viacerými spôsobmi umožňuje pochopiť dôsledky, trendy a vzťahy. Môžete zadať zoznamy, riadky a bunky (alebo polia a parametre) z jednej webovej časti a údaje zobraziť v alternatívnom zobrazení.

Alternatívne zobrazenie zoznamu

Chcete zobraziť hierarchický graf všetkých zamestnancov spoločnosti.

Alternatívne zobrazenie údajov zoznamu

1.  Vo webovej časti Zamestnanci sa zobrazuje ID zamestnanca, meno zamestnanca, pracovné zaradenie a ID vedúceho pre každého zamestnanca spoločnosti.

2.  Keďže používate všetky údaje, nepožaduje sa žiadny výber.

3.  Všetky údaje sa prenesú do druhej webovej časti.

4.  Webová časť Graf organizácie zobrazí pracovné vzťahy medzi zamestnancami a môže zobraziť alternatívne zobrazenia tejto hierarchie.

Alternatívne zobrazenie riadka

Riadok demografických údajov chcete zobraziť v grafe, napríklad v koláčovom alebo pruhovom.

Alternatívne zobrazenie riadka údajov

1.  Webová časť Štatistické údaje o populácii zobrazuje demografické údaje, ako vek, príjem a dedičstvo.

2.  Vyberiete riadok demografických údajov.

3.  Údaje prenesiete do druhej webovej časti.

4.  Webová časť Graf zobrazuje riadok údajov v koláčovom grafe a alternatívne v pruhovom grafe.

Alternatívne zobrazenie bunky

Chcete sledovať celkový priebeh dobročinnej akcie.

Alternatívne zobrazenie údajov v bunke

1.  Vo webovej časti Dobročinná akcia zadá každý člen skupiny sumu peňazí, ktorú nazbieral.

2.  Aktuálna celková suma sa zobrazí v poli súčtu.

3.  Pole súčtu sa prenesie do druhej webovej časti.

4.  Vo webovej časti Charitatívne ciele skontrolujete celkový stav skupiny.

Vylepšenie údajov

Chcete rozšíriť základné údaje o osobách a miestach tak, aby boli zaujímavejšie a užitočnejšie.

Príklad vylepšenie údajov

1.  Webová časť Kontakty zobrazuje potrebné informácie o pracovných kontaktoch, napríklad meno, adresu, fotografiu.

2.  Vyberiete kontakt.

3.  Riadok údajov sa prenesie do druhej webovej časti.

4.  Vo webovej časti Obrázky sa zobrazí fotografia kontaktu a vo webovej časti Mapa môžete vyhľadať obchodnú adresu kontaktu.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×