Pripojenie údajov vo webových častiach

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou ponúk a tlačidiel vo webovej časti lokality SharePoint je možné vytvoriť pripojenia údajov bez toho, aby bolo potrebné vytvárať vlastný kód. Pripojením webových častí môžete napríklad prezentovať alternatívne zobrazenie údajov z dvoch webových častí. Takisto môžete vykonávať súvisiace prepočty medzi dvomi webovými časťami alebo filtrovať webovú časť pomocou hodnôt z inej webovej časti. Všetky tieto pripojenia môžete použiť na jednej stránke. Môžete tiež vytvárať pripojenia medzi webovými časťami na odlišných stránkach na rovnakej lokalite najvyššej úrovne, a to pomocou programu na navrhovanie webových lokalít kompatibilného s vašou webovou lokalitou, ako je napríklad program SharePoint Designer.

Obsah tohto článku

Prehľad pripojenia webovej časti

Vytvorenie pripojenia webovej časti

Vytvorenie alebo zmena pripojenia medzi dvoma webovými časťami

Dokončite pripojenie webovej časti

Odstránenie pripojenia medzi dvoma webovými časťami

Bežné druhy pripojenia webovej časti

Predlohy a podrobností

Súhrnu a podrobností

Nadradený a podradený

Vyhľadávanie a filtrovanie

Výpočty

Alternatívne údaje zobrazenia

Vylepšenie údajov

Prehľad pripojení webovej časti

Pomocou pripojení webových častí môžete vytvárať alebo vylepšovať stránky svojej lokality. Po pripojení webových častí sa zmení vykonaním určitej operácie v jednej webovej časti obsah druhej webovej časti.

Môžete napríklad pripojiť webovú časť zobrazenia zoznamu zamestnancov k webovej časti obrázkov výmenou údajov medzi týmito dvoma webovými časťami. Vždy po výbere riadka vo webovej časti zoznamu zamestnancov, ktorý obsahuje stĺpec s fotkou zamestnanca, sa tento obrázok zobrazí vo webovej časti Obrázok.

Základné pripojenie webových častí

Pripojenie webových častí je prostriedkom na odovzdanie údajov z jednej webovej časti do druhej a na synchronizovanie ich správania.

Jedna webová časť poskytuje údaje.

Údajmi môžu byť zoznamy, riadky, bunky alebo hodnoty parametrov.

Druhá webová časť prijíma údaje.

Pripojenie webovej časti je možné vytvoriť z ľubovoľnej webovej časti použitím ponuky typu pripojenia z príkazu Pripojenia v ponuke Webová časť.

Poznámka: Môžete vytvoriť iba prepojenie webových častí, ktoré sú na tej istej strane. Pripojenie webovej časti na údaje z iného zdroja, lokality alebo údajov, pridáte zobrazenia údajov pomocou programu na navrhovanie webových napríklad SharePoint Designer.

Napríklad, príkaz ponuky z jedného typu pripojenia webovej časti, sa môžu zobraziť poskytnúť riadok pre a príkaz ponuky z cieľovej typ pripojenia webovej časti, sa môžu zobraziť Získať riadok zo. Nasledujúca tabuľka popisuje bežné príkazy, ktoré sa môžu zobraziť v ponuke pripojenia.

Príkaz v ponuke pripojenia

Popis

Odoslať riadok údajov do

Webovú časť Zobrazenie zoznamu môžete pripojiť k inej webovej časti presunutím vybratého riadka s údajmi do inej webovej časti.

V štandardnom zobrazení stĺpec Výber položky sa automaticky pridá pri pripojení webovej časti Zobrazenie zoznamu. Obsahuje funkcie, ktoré umožňujú označiť riadky, ktoré chcete prejsť na webovú časť. Môžete vybrať iba jeden riadok v čase v štandardnom zobrazení. Niektoré stĺpce, ako napríklad stĺpec Upraviť, nie sú k dispozícii na použitie vo webovej časti pripojenia.

V údajovom zobrazení, môžete vybrať viaceré riadky, ale iba jeden riadok prechádza do inej webovej časti. Pri výbere viacerých riadkov riadka, ktorý obsahuje aktívna bunka je prešiel k inej webovej časti, a všetky ostatné riadky sa ignorujú. Nie je možné poskytnúť údaje v riadok súčtu alebo nový riadok k inej webovej časti.

Pomocou tohto typu pripojenia môžete pripojiť viac než jednu webovú časť k webovej časti Zobrazenie zoznamu.

Získanie hodnôt parametrov

Táto možnosť sa vzťahuje na parametre z jedného riadka v poskytovateľskej webovej časti do stĺpca v spotrebiteľskej webovej časti.

Získať hodnoty filtra z

V štandardnom a údajovom zobrazení môžete pripojiť webovú časť Zobrazenie zoznamu k inej webovej časti, ktorá jej môže poskytnúť nasledujúce informácie:

 • Názov jedného alebo viacerých stĺpcov a párov hodnôt údajov, ktoré filtrujú údaje vo webovej časti Zobrazenie zoznamu.

 • Stĺpec údajov na zoradenie údajov vzostupným alebo zostupným spôsobom vo webovej časti Zobrazenie zoznamu.

Pomocou tohto typu pripojenia možno k webovej časti Zobrazenie zoznamu pripojiť iba jednu ďalšiu webovú časť.

Môžete tiež vytvoriť spojenie medzi webovými časťami na dvoch rôznych stránkach webových častí pomocou programu na navrhovanie webových napríklad SharePoint Designer.

Na začiatok stránky

Vytvorenie pripojení webových častí

Skôr než sa pokúsite vytvoriť pripojenie medzi webovými časťami, vykonajte nasledujúce tri kroky.

Krok 1: Určte údaje, ktoré má k dispozícii na stránke   
často sú jeden alebo viacero zoznamov na lokalite, ktoré poskytujú údaje, ktoré chcete. Zoznamy Prezentovanie údajov v tabuľkovom formáte. Ktoré vykonajú jednoduchšie upraviť a obnovenie údajov, Zmena spôsobu zoradenia, filtrovania v rámci zoznamu a agregácia údajov. Môžete vytvoriť zobrazenie, ktoré zobrazuje len výber údajov vo formáte, ktorý sa má. Pomocou selektora zobrazení na table s nástrojmi môžete zmeniť zobrazenie webovej časti Zobrazenie zoznamu, na prácu s práve stĺpce, ktoré chcete. Ak chcete vytvoriť zobrazenie, zo zoznamu na páse s nástrojmi v časti Nástroje zoznamu kliknite na položku zoznam, kliknite na položku Vytvoriť zobrazenie, vyberte požadovaný formát zobrazenia a potom vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť.

Krok 2: Pridanie webových častiach zobrazenie zoznamu na stránku   
zoznamu môžete pridať na stránku pridaním ako webovej časti na stránku.

Krok 3: Pripojenie webových častí na získanie výsledkov, ktoré chcete   
môžete vytvoriť pripojenia iba medzi webovými časťami, ktoré podporujú pripojenia webovej časti. Webové časti, ktoré podporujú pripojenia webovej časti zahrnúť webovej časti Zobrazenie zoznamu, webovú časť formulár a webová časť obrázok.

Ponuka Pripojenia v ponuke Webová časť zobrazuje len ten typ pripojenia, ktorý môžete vytvoriť, a dostupná ponuka webových častí zobrazuje len kompatibilné webové časti. Po dokončení prvých dvoch krokov môžete vytvoriť pripojenie webovej časti bez použitia skriptov alebo kódu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie alebo zmena pripojenia medzi dvoma webovými časťami

Pomocou ponúk a dialógových okien je možné pripojiť webové časti, prenášať medzi nimi údaje a synchronizovať ich správanie.

 1. Prejdite na stránku obsahujúcu dve webové časti, ktoré chcete pripojiť.

 2. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 3. Z jednej z webových častí, kliknite na ponuku webová časť. Potom ukážte na položku pripojenia a ukážte na typ pripojenia, ktorý chcete vytvoriť alebo zmeniť, napríklad poskytnúť riadok časti alebo získať zoradenie alebo Filter zo. Kliknite na názov webovej časti, pre ktorú chcete vytvoriť alebo zmeniť pripojenie.

  Poznámka: Na ponuku Webová časť nemusí byť zapnuté alebo zobrazovať na vašej stránke z niekoľkých dôvodov. Tieto dôvody zahŕňajú webovej časti alebo zóny, ktorý nepodporuje pripojenia, nekompatibilné prehliadača alebo pripojenia, ktoré sú zakázané na vašej

  Vedľajšia ponuka pre typ pripojenia sa môže pre rôzne stránky webových častí alebo rôzne webové časti líšiť. Môže to byť napríklad z dôvodu rozdielov v nastaveniach vlastností stránky webových častí, webovej časti alebo zóny webových častí, kompatibility webových častí na stránke alebo kompatibility typov pripojení webových častí.

V prípade niektorých pripojení webových častí bude možno potrebné vybrať ďalšie informácie v dialógovom okne Konfigurácia pripojenia. Môžete napríklad vybrať typ pripojenia, ktorý chcete používať, alebo stĺpec, ktorý chcete filtrovať. V závislosti od spôsobu vytvorenia jednej alebo obidvoch webových častí sa môžu zobraziť ďalšie dialógové okná, ktoré sú jedinečné pre pripojenie webových častí.

Tip: Tip môžete skryť webovej časti. Napríklad, možno budete chcieť použiť na poskytovanie údajov k inej webovej časti, ale nechcete, aby sa na zobrazenie.

Poznámka: V príslušnej ponuke webových častí sa zobrazia len tie webové časti, ktoré je možné pripojiť. Niektoré webové časti na stránke nemusia podporovať pripojenia alebo nemusia podporovať pripojenia k aktuálnej webovej časti. Na lokalite tiež mohlo dôjsť k prekročeniu určitých obmedzení pripojenia.

Na začiatok stránky

Dokončenie vytvárania pripojenia webovej časti

Po vytvorení úvodného pripojenia medzi webovými časťami sa zobrazí dialógové okno Konfigurácia pripojenia. Z tohto dialógového okna môžete zosúladiť stĺpce medzi webovou časťou, ktorá získava údaje, a webovou časťou, ktorá poskytuje údaje.

Poznámka: Môže sa stať, že vytvoríte pripojenie, ktoré je správne, ale nemá význam. Napríklad webová časť poskytujúca údaje môže obsahovať stĺpec ID produktov a webová časť, ktorá údaje prijíma, stĺpec ID zamestnancov. Aj keď sa tieto rozličné hodnoty ID môžu dať k sebe priradiť, výsledky nebudú dávať zmysel.

Nasledujúci zoznam obsahuje niekoľko bežných príkladov pripojení webových častí:

Zodpovedajúce riadok údajov v jednej webovej časti do bunky alebo oblasti údajov v inej webovej časti   
webovej časti, ku ktorému sa pripájate z je webová časť Zobrazenie zoznamu kontaktov. Jeden zo stĺpcov v zobrazení zoznamu je stĺpec, ktorý obsahuje hypertextové prepojenie s názvom fotografie, ktoré obsahuje URL na obrázok kontaktu. Umožňuje pripojenie webovej časti obrázok, ktorý je možné zobraziť len URL, ktorá obsahuje obrázok. Máte na výber stĺpca fotografie vo webovej časti Kontakty poskytovať správnu zhodu webovej časti obrázok.

Zodpovedajúce riadok údajov v jednej webovej časti na stĺpec údajov v inej webovej časti, takže ho môžete filtrovať   
webovej časti, ku ktorému sa pripájate z je webovej časti Zobrazenie zoznamu, s údajmi objednávky. Jeden zo stĺpcov v zobrazení zoznamu je stĺpec, ktorý obsahuje riadok s názvom OrdersDetailsID. Môžete pripojiť k inej webovej časti Zobrazenie zoznamu s niekoľkými stĺpcami obsahujúci Podrobnosti objednávky. Jedným z nich je zodpovedajúci stĺpec s názvom OrdersDetailsID. Pripojenie týchto dvoch webových častí tak, aby pri vyberaní poradie jednu webovú časť, sa v inej webovej časti zobrazí každý riadok príslušnej objednávky. OrdersDetailsID stĺpcov v každej webovej časti sa musí zhodovať.

Poznámka: Názvy stĺpcov nemusia byť rovnaké, ale musia sa zhodovať podkladové údaje alebo musia mať rovnaké hodnoty.

Na začiatok stránky

Odstránenie pripojenia medzi dvoma webovými časťami

 1. Otvorte stránku.

 2. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla , kliknite na položku Upraviť stránku.

 3. Vyberte jednu z webových častí, z ktorých chcete odstrániť pripojenie.

 4. Kliknite na ponuku webovej časti, ukážte na položku pripojenia a potom ukážte na typ pripojenia, ktorý chcete odstrániť, napríklad poskytnúť riadok časti alebo získať zoradenie alebo Filter zo.

 5. Potom kliknite na názov webovej časti, z ktorej chcete odstrániť pripojenie.

  Poznámka: Vo vedľajšej ponuke pripojení sa zobrazí symbol začiarknutia pre každý výber, ktorý má zapnuté pripojenie. Ak sa symbol začiarknutia nezobrazuje, nie je zapnuté žiadne pripojenie.

 6. V dialógovom okne Konfigurovať pripojenie kliknite na položku Odstrániť pripojenie.

 7. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie, či chcete odstrániť pripojenie medzi webovými časťami, kliknite na tlačidlo OK.

Bežné typy pripojení webových častí

Existuje mnoho spôsobov, ako na stránke kombinovať a pripojiť webové časti. Na stránke môžete vytvoriť niekoľko takýchto pripojení webových častí. Nasledujúce modelové situácie popisujú bežné typy pripojení údajov medzi webovými časťami.

Predloha a detaily

Máte predlohu zoznamu údajov a potrebujete zobraziť podrobné informácie týkajúce sa tejto predlohy.

Ukážka predlohy a detailov

 1. Webová časť Základné údaje zamestnancov obsahuje často používané údaje o zamestnancoch ako ID, meno a pracovné zaradenie.

 2. Ak chcete vyhľadať detailné údaje o zamestnancovi, vyberiete riadok.

 3. Riadok sa prenesie do druhej webovej časti.

 4. Vo webovej časti Podrobnosti zamestnanca sa všetky údaje o zamestnancoch zobrazia ako formulár.

Vo webovej časti zobrazenia zoznamu môžete rozsiahly zoznam zoradiť a filtrovať, aby ste mohli vyhľadať zamestnanca ešte pred výberom riadka. Ak je podrobných údajov veľa, webovú časť s podrobnými údajmi o zamestnancoch môžete zobraziť na inej stránke.

Na začiatok stránky

Súhrn a detaily

Máte súhrnný zoznam údajov a potrebujete zobraziť detailné údaje, z ktorých sa generujú súhrnné údaje.

Ukážka súhrnu a detailov

 1. Webová časť Výplatné pásky od začiatku roka obsahuje informácie o plate.

 2. Vyberiete súhrnné informácie o celkovej dĺžke trvania dovolenky a pracovnej neschopnosti.

 3. Súhrnné informácie sa prenesú do druhej webovej časti.

 4. Vo webovej časti Výplatné pásky – detaily, na ktorej sa zobrazujú týždenné údaje, môžete skontrolovať údaje, ktoré vidíte zaznamenané.

Na začiatok stránky

Nadradené a podradené údaje

Zobrazíte si zoznam údajov (nadradené údaje), pričom pre každý riadok existuje jeden alebo viac súvisiacich riadkov (podradené údaje), ktoré chcete zobraziť v druhom zozname.

Ukážka nadradených a podradených údajov

 1. Webová časť Objednávky obsahuje zoznam najnovších objednávok zákazníkov.

 2. Kliknite na riadok s objednávkou, ktorú chcete skontrolovať.

 3. Riadok sa prenesie do druhej webovej časti.

 4. Vo webovej časti Podrobnosti objednávky sa zobrazia všetky položky riadkov príslušnej objednávky.

Na začiatok stránky

Vyhľadávanie a filtrovanie

V jednej webovej časti chcete zadať údaje, napríklad kritériá vyhľadávania alebo filtrovania, a v druhej webovej časti chcete zobraziť výsledky.

Ukážka vyhľadávania a filtrovania

 1. Vo webovej časti Vyhľadávanie kníh zadáte informácie o knihách, napríklad názov, autora a predmet, pomocou ktorých je možné knihu alebo množinu kníh vyhľadať.

 2. Kliknite na položku ODOSLAŤ.

 3. Vyhľadávacie kritériá sa prenesú do druhej webovej časti.

 4. Webová časť Zoznam kníh zobrazí knihy, ktoré zodpovedajú zadaným kritériám vyhľadávania.

Na začiatok stránky

Výpočty

Aj keď webová časť umožňuje výpočty údajov, niekedy môže byť vhodné skombinovať dve webové časti, aby boli výpočty flexibilnejšie.

Ukážka výpočtov

 1. Do webovej časti Údaje hypotéky zadáte čísla hypotéky.

 2. Kliknite na položku PREJSŤ.

 3. Čísla hypotéky sa prenesú do druhej webovej časti.

 4. Webová časť Výpočet hypotéky vypočíta hypotéku a zobrazí rozvrh mesačných platieb.

Na začiatok stránky

Alternatívne zobrazenia údajov

Zobrazenie údajov viacerými spôsobmi umožňuje pochopiť dôsledky, trendy a vzťahy. Môžete zadať zoznamy, riadky a bunky (alebo polia a parametre) z jednej webovej časti a údaje zobraziť v alternatívnom zobrazení.

Alternatívne zobrazenie zoznamu

Chcete zobraziť hierarchický graf všetkých zamestnancov spoločnosti.

Alternatívne zobrazenie údajov zoznamu

 1. Vo webovej časti Zamestnanci sa zobrazuje ID zamestnanca, meno zamestnanca, pracovné zaradenie a ID vedúceho pre každého zamestnanca spoločnosti.

 2. Keďže používate všetky údaje, nepožaduje sa žiadny výber.

 3. Všetky údaje sa prenesú do druhej webovej časti.

 4. Webová časť Graf organizácie zobrazí pracovné vzťahy medzi zamestnancami a môže zobraziť alternatívne zobrazenia tejto hierarchie.

  Alternatívne zobrazenie riadka

Riadok demografických údajov chcete zobraziť v grafe, napríklad v koláčovom alebo pruhovom.

Alternatívne zobrazenie riadka údajov

 1. Webová časť Štatistické údaje o populácii zobrazuje demografické údaje, ako vek, príjem a dedičstvo.

 2. Vyberiete riadok demografických údajov.

 3. Údaje prenesiete do druhej webovej časti.

 4. Webová časť Graf zobrazuje riadok údajov v koláčovom grafe a alternatívne v pruhovom grafe.

  Alternatívne zobrazenie bunky

Chcete sledovať celkový priebeh dobročinnej akcie.

Alternatívne zobrazenie údajov bunky

 1. Vo webovej časti Dobročinná akcia zadá každý člen skupiny sumu peňazí, ktorú nazbieral.

 2. Aktuálna celková suma sa zobrazí v poli súčtu.

 3. Pole súčtu sa prenesie do druhej webovej časti.

 4. Vo webovej časti Charitatívne ciele skontrolujete celkový stav skupiny.

Na začiatok stránky

Rozšírenie údajov

Chcete rozšíriť základné údaje o osobách a miestach tak, aby boli zaujímavejšie a užitočnejšie.

Ukážka rozšírenia údajov

 1. Webová časť Kontakty zobrazuje potrebné informácie o pracovných kontaktoch, napríklad meno, adresu, fotografiu.

 2. Vyberiete kontakt.

 3. Riadok údajov sa prenesie do druhej webovej časti.

 4. Vo webovej časti Obrázky sa zobrazí fotografia kontaktu a vo webovej časti Mapa môžete vyhľadať obchodnú adresu kontaktu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×