Pridanie, zmena alebo zrušenie podmieneného formátovania

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V Exceli 2010 bolo vylepšené podmienené formátovanie.
Vyskúšajte Office 365!

Použitie podmieneného formátovania umožňuje vizuálne skúmať a analyzovať údaje, odhaľovať závažné problémy a identifikovať schémy a trendy údajov.

Čo vás zaujíma?

Informácie o podmienenom formátovaní

Formátovanie všetkých buniek použitím škály dvoch farieb

Formátovanie všetkých buniek použitím škály troch farieb

Formátovanie všetkých buniek použitím údajových pruhov

Formátovanie všetkých buniek použitím množiny ikon

Formátovanie iba buniek s obsahom textových alebo číselných hodnôt, dátumu alebo časovej hodnoty

Formátovanie iba prvých alebo posledných hodnôt

Formátovať len hodnoty, ktoré sú nad alebo pod priemerom

Formátovanie iba jedinečných alebo duplicitných údajov

Použitie vzorca na určenie buniek, ktoré sa majú formátovať

Hľadanie buniek s podmienenými formátmi

Zmazanie podmieneného formátovania

Informácie o podmienenom formátovaní

Podmienené formátovanie pomáha vám odpovedať na konkrétne otázky o údajoch. Môžete použiť podmienené formátovanie na rozsah buniek, excelovej tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky. Existujú dôležité rozdiely pochopiť pri používaní podmieneného formátovania v zostave kontingenčnej tabuľky.

Výhody podmieneného formátovania

Pri akejkoľvek analýze údajov sa často vyskytujú nasledujúce otázky:

 • Aké sú výnimky v súhrne ziskov za posledných päť rokov?

 • Aké sú trendy v marketingových prieskumoch za posledné dva roky?

 • Kto v tomto mesiaci predal viac ako za 50 000 eur?

 • Aká je celková veková skladba zamestnancov?

 • U ktorého produktu došlo za rok k zvýšeniu výnosov z predaja o viac ako 10 %?

 • Ktorí študenti prvého ročníka sú najvýkonnejší a ktorí sú najmenej výkonní?

Podmienené formátovanie pomáha jednoducho nájsť odpoveď na tieto otázky zvýraznením zaujímavých buniek alebo rozsahov v bunkách, zdôraznením neobvyklých hodnôt a vizualizáciou použitím údajových pruhov, farebných škál a množín ikon. Podmienené formátovanie mení vzhľad rozsahu buniek na základe podmienok (kritérií). Ak je podmienka pravdivá, rozsah buniek je naformátovaný podľa tejto podmienky; ak je podmienka nepravdivá, rozsah bunky nie je naformátovaný na základe tejto podmienky.

Poznámka : Ak chcete vytvoriť podmienené formátovanie, môžete len referenčné iných buniek v tom istom hárku; nie je možné odkaz na bunky v iných hárkoch v tom istom zošite, alebo použite externý zošit do iného zošita.

Podmienené formátovanie zostavy kontingenčnej tabuľky

Podmienené formátovanie v zostave kontingenčnej tabuľky je iný ako rozsah buniek alebo tabuľky programu Excel v niekoľkých bodoch:

 • Ak zmeníte rozloženie zostavy kontingenčnej tabuľky pomocou filtrovania, Skryť úrovne zbalenia a rozšírenie úrovne alebo pohybujúce sa pole, podmienené formátovanie sa zachová, ako polia v základné údaje sa neodstránia.

 • Rozsah podmieneného formátu pre polia v oblasti Hodnoty môže byť založený na hierarchii údajov a je určený všetkými viditeľnými podradenými položkami (najbližšia nižšia úroveň v hierarchii) nadradenej položky (najbližšia vyššia úroveň v hierarchii) v riadkoch pre jeden alebo viacero stĺpcov, alebo stĺpce pre jeden alebo viacero riadkov.

  Poznámka : V hierarchii údajov podradené položky nededia podmienené formátovanie z nadradenej položky a nadradená položka nededí podmienené formátovanie od podradenej položky.

 • Existujú tri spôsoby určenia rozsahu podmieneného formátu polí v oblasti Hodnoty: podľa výberu, podľa zodpovedajúceho poľa a podľa hodnotového poľa.

Predvolený spôsob rozsah pre polia v oblasti hodnoty je podľa výberu. Metódy výberu rozsahu do zodpovedajúceho poľa alebo hodnotového poľa môžete zmeniť pomocou tlačidla možnosti použiť pravidlo formátovania na, dialógové okno Nové pravidlo formátovania alebo dialógové okno Úprava pravidla formátovania. Tri spôsoby určovania vám poskytujú väčšiu flexibilitu v závislosti od vašich potrieb:

Určenie rozsahu podľa výberu    Tento spôsob sa používa vtedy, keď chcete vybrať:

 • Súvislú množinu polí v oblasti Hodnoty, ako napríklad všetky produktové súhrny za jednu oblasť.

 • Nesúvislú množinu polí v oblasti Hodnoty, ako napríklad produktové súhrny za rôzne oblasti v rámci jednotlivých úrovní hierarchie údajov.

Určovanie rozsahu podľa hodnotového poľa    Tento spôsob sa používa vtedy, keď:

 • Nechcete vykonávať žiadne nesúvislé výbery.

 • Podmienene formátujete množinu polí v oblasti Hodnoty pre všetky úrovne v hierarchii údajov.

 • Zahŕňate medzisúčty a celkové súčty.

Určovanie rozsahu podľa zodpovedajúceho poľa    Tento spôsob sa používa vtedy, keď:

 • Nechcete vykonávať žiadne nesúvislé výbery.

 • Podmienene formátujete množinu polí v oblasti Hodnoty pre jednu úroveň v hierarchii údajov.

 • Vylučujete medzisúčty.

Keď podmienene formátujete polia v oblasti Hodnoty pre prvé, posledné hodnoty v poradí, hodnoty nad priemerom alebo pod priemerom, pravidlo je predvolene založené na všetkých viditeľných hodnotách. Keď však určujete rozsah podľa zodpovedajúceho poľa, namiesto použitia všetkých viditeľných hodnôt môžete voliteľne použiť podmienený formát pre každú kombináciu nasledujúcich položiek:

 • Stĺpec a jeho nadradené pole riadka.

 • Riadok a jeho nadradené pole stĺpca.

Na začiatok stránky

Formátovanie všetkých buniek použitím škály dvoch farieb

Stupnice farieb sú vizuálnou pomôckou, ktorá umožňuje porozumieť rozmiestneniu údajov a ich variáciám. Stupnica dvoch farieb pomáha porovnávať rozsah buniek použitím stupňovania dvoch farieb. Odtieň farby predstavuje vyššie alebo nižšie hodnoty. V stupnici zelenej a červenej farby napríklad môžete určiť, že bunky s vyššími hodnotami budú zelenšie, a bunky s nižšími hodnotami budú červenšie.

Problém: nezobrazuje moje podmienené formátovanie na ľubovoľnú bunku v rozsahu.

Ak jedna alebo viaceré bunky v rozsahu obsahujú vzorec, ktorý vráti chybu, podmienené formátovanie nie je použité na celý rozsah. Ak chcete zabezpečiť použitie podmieneného formátovania na celý rozsah, použite funkciu IS alebo IFERROR na vrátenie inej než chybovej hodnoty.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na príkaz Rozsah farieb.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. Výber dvojfarebnej škály.

  Umiestnením ukazovateľa nad ikony stupnice farieb zistite, ktorá ikona je dvojfarebnou stupnicou. Horná farba predstavuje vyššie hodnoty a dolná nižšie hodnoty.

Môžete zmeniť metódu určovania rozsahu pre polia v oblasti hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky pomocou tlačidla možnosti použiť pravidlo formátovania na.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovanie pravidiel.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku a výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla .

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Použiť pravidlo na na voliteľnú zmenu rozsahu polí v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa:

  • Výberu – kliknite na položku Iba tieto bunky.

  • Zodpovedajúceho poľa – kliknite na položku Všetky bunky <hodnotové pole> s rovnakými poľami.

  • Hodnotového poľa – kliknite na položku Všetky <hodnotové pole> bunky.

 5. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať všetky bunky na základe ich hodnôt.

 6. V časti Upraviť popis pravidla v vyberte v zozname Štýl formátovania možnosť 2-farebná mierka.

 7. V častiach Minimum, Maximum vyberte v zoznamoch Typ požadované možnosti. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Formátovanie najnižších a najvyšších hodnôt     Vyberte položku Najnižšia hodnota a položku Najvyššia hodnota.

   V tomto prípade zadávajte é v častiach Minimum, Maximum do polí Hodnota žiadne hodnoty.

  • Formátovanie číselných hodnôt, dátumu alebo časovej hodnoty     V častiach Minimum a Maximum vyberte možnosť Číslo a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

  • Formátovanie percent     V častiach Minimum a Maximum vyberte možnosť Percentá a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

   Platnými hodnotami sú hodnoty od 0 (nula) do 100. Nezadávajte znak percenta.

   Použite percentuálnu hodnotu, ak chcete zobraziť všetky hodnoty proporcionálne, pretože distribúcia hodnôt je proporčná.

  • Formátovanie percentil     V častiach Minimum a Maximumvyberte možnosť Percentil a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

   Platnými percentilmi sú hodnoty od 0 (nula) do 100. Percentil nemožno použiť, ak rozsah buniek obsahuje viac než 8 191 údajových bodov.

   Percentily sa používajú na vizualizáciu zoskupenia vysokých hodnôt (napríklad percentil prvých 20 hodnôt) v jednej časti farebného stupňovania a nízke hodnoty (napríklad percentil posledných 20 hodnôt) v inej časti farebného stupňovania, pretože predstavujú extrémne hodnoty, ktoré môžu skresliť vizualizáciu údajov.

  • Formátovanie výsledku vzorca     V častiach Minimum a Maximum vyberte možnosť Vzorec a do polí Hodnota zadajte požadovanú hodnotu.

   Vzorec musí vrátiť číslo, dátum alebo čas. Začnite vzorec znamienkom rovná sa (=). Neplatné vzorce spôsobia nepoužije žiadne formátovanie. Je vhodné otestovať v pracovnom hárku, aby ste sa uistili, že vzorec nevracia chybovú hodnotu.

   Hodnoty uvedené v častiach Minimum a Maximum sú minimálnymi a maximálnymi hodnotami pre rozsah buniek. Skontroluje, či je hodnota Minimum menšia ako hodnota Maximum.

   V častiach Minimum a Maximum môžete vybrať iný Typ hodnoty. V časti Minimum môžete napríklad vybrať Číslo a v poli Maximum môžete vybrať Percentá.

 8. Ak chcete pre časti Minimum a Maximum vybrať farebnú škálu, kliknite na zoznam Farba a pre každú jednotlivú skupinu vyberte farbu.

  Ak chcete vybrať ďalšie farby alebo vytvoriť vlastnú farbu, kliknite na položku Ďalšie farby.

  Vybratá škála farieb sa zobrazí v poli Ukážka.

Na začiatok stránky

Formátovanie všetkých buniek použitím škály troch farieb

Stupnice farieb sú vizuálnou pomôckou, ktorá umožňuje porozumieť rozmiestneniu údajov a ich variáciám. Stupnica troch farieb pomáha porovnávať rozsah buniek použitím stupňovania troch farieb. Odtieň farby predstavuje vyššie, stredné alebo nižšie hodnoty. V stupnici zelenej, žltej a červenej farby môžete napríklad určiť, že bunky s vyššími hodnotami budú zelené, bunky so strednou hodnotou budú žlté a bunky s nižšími hodnotami budú červené.

Problém: nezobrazuje moje podmieneného formátovania na ľubovoľnú bunku v rozsahu.

Ak jedna alebo viaceré bunky v rozsahu obsahujú vzorec, ktorý vráti chybu, podmienené formátovanie nie je použité na celý rozsah. Ak chcete zabezpečiť použitie podmieneného formátovania na celý rozsah, použite funkciu IS alebo IFERROR na vrátenie inej než chybovej hodnoty.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na príkaz Rozsah farieb.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. Výber trojfarebnej škály. Horná farba predstavuje vyššie hodnoty, stredná farba predstavuje stredné hodnoty a dolná nižšie hodnoty.

  Umiestnením ukazovateľa nad ikony stupnice farieb zistite, ktorá ikona je trojfarebnou stupnicou.

Môžete zmeniť metódu určovania rozsahu pre polia v oblasti hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky pomocou tlačidla možnosti použiť pravidlo formátovania na.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovanie pravidiel.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku a výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla .

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Použiť pravidlo na na voliteľnú zmenu rozsahu polí v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa:

  • Výberu – kliknite na položku Iba tieto bunky.

  • Zodpovedajúceho poľa – kliknite na položku Všetky bunky <hodnotové pole> s rovnakými poľami.

  • Hodnotového poľa – kliknite na položku Všetky <hodnotové pole> bunky.

 5. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať všetky bunky na základe ich hodnôt.

 6. V časti Upraviť popis pravidla v vyberte v zozname Štýl formátovania možnosť 3-farebná mierka.

 7. V častiach Minimum, Stredový bod a Maximum vyberte v zoznamoch Typ požadované možnosti. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Formátovanie najnižších a najvyšších hodnôt     Vyberte možnosť Stredový bod.

   V tomto prípade nevkladajte Najnižšiu ani Najvyššiuhodnotu.

  • Formátovanie číselných hodnôt, dátumu alebo časovej hodnoty     V častiach Minimum, Stredový bod a Maximum vyberte možnosť Číslo a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

  • Formátovanie percent     V častiach Minimum, Stredový bod a Maximum vyberte možnosť Percentá a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

   Platnými hodnotami sú hodnoty od 0 (nula) do 100. Nezadávajte znak percenta.

   Použite percentuálnu hodnotu, ak chcete zobraziť všetky hodnoty proporcionálne, pretože distribúcia hodnôt je proporčná.

  • Formátovanie percentil     V častiach Minimum, Stredový bod a Maximum vyberte možnosť Percentil a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

   Platnými percentilmi sú hodnoty od 0 (nula) do 100. Percentil nemožno použiť, ak rozsah buniek obsahuje viac než 8 191 údajových bodov.

   Percentily sa používajú na vizualizáciu zoskupenia vysokých hodnôt (napríklad percentil prvých 20 hodnôt) v jednej časti farebného stupňovania a nízke hodnoty (napríklad percentil posledných 20 hodnôt v inej časti farebného stupňovania, pretože predstavujú extrémne hodnoty, ktoré môžu skresliť vizualizáciu údajov.

  • Formátovanie výsledku vzorca     V častiach Minimum, Stredový bod a Maximum vyberte možnosť Vzorec a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

   Vzorec musí vrátiť číslo, dátum alebo čas. Začnite vzorec znamienkom rovná sa (=). Neplatné vzorce spôsobia nepoužije žiadne formátovanie. Je vhodné otestovať v pracovnom hárku, aby ste sa uistili, že vzorec nevracia chybovú hodnotu.

   Minimálne, stredový bod a maximálne hodnoty sú minimum, stredový bod a maximálne hodnoty v rozsahu buniek. Skontrolujte, či je hodnota Minimum menšia ako hodnota stredový bod, ktorý v poradí, je menšia než Maximálna hodnota.

   V častiach Minimum, Stredový bod a Maximum môžete vybrať iný Typ hodnoty. V časti Minimum môžete napríklad vybrať možnosť Číslo, v časti Stredový bod môžete vybrať možnosť Percentil a v časti Maximum môžete vybrať možnosť Percentá.

   Vo väčšine prípadov je v časti Stredový bod najvhodnejšia predvolená hodnota 50 percent, ale môžete ju nastaviť podľa vlastných požiadaviek.

 8. Ak chcete pre časti Minimum, Stredový bod a Maximum vybrať farebnú škálu, kliknite na zoznam Farba a pre každú jednotlivú skupinu vyberte farbu.

  Ak chcete vybrať ďalšie farby alebo vytvoriť vlastnú farbu, kliknite na položku Ďalšie farby.

  Vybratá škála farieb sa zobrazí v poli Ukážka.

Na začiatok stránky

Formátovanie všetkých buniek použitím údajových pruhov

Údajové pruhy umožňujú vidieť hodnoty buniek vzhľadom na ďalšie bunky. Dĺžka pruhu predstavuje hodnotu uvedenú v bunke. Dlhší pruh predstavuje vyššiu hodnotu a kratší pruh predstavuje nižšiu hodnotu. Údajové pruhy sú vhodné na označenie vyšších a nižších čísel najmä s veľkým množstvom údajov, napríklad pre najviac a najmenej predávané hračky v správe o vianočnom predaji.

Problém: nezobrazuje moje podmieneného formátovania na ľubovoľnú bunku v rozsahu.

Ak jedna alebo viaceré bunky v rozsahu obsahujú vzorec, ktorý vráti chybu, podmienené formátovanie nie je použité na celý rozsah. Ak chcete zabezpečiť použitie podmieneného formátovania na celý rozsah, použite funkciu IS alebo IFERROR na vrátenie inej než chybovej hodnoty.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa tlačidla Podmienené formátovanie, kliknite na položku Údajové pruhy a vo vedľajšej ponuke vyberte ikonu údajového pruhu.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

Môžete zmeniť metódu určovania rozsahu pre polia v oblasti hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky pomocou tlačidla možnosti použiť pravidlo formátovania na.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovanie pravidiel.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku a výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla .

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Použiť pravidlo na na voliteľnú zmenu rozsahu polí v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa:

  • Výberu – kliknite na položku Iba tieto bunky.

  • Zodpovedajúceho poľa – kliknite na položku Všetky bunky <hodnotové pole> s rovnakými poľami.

  • Hodnotového poľa – kliknite na položku Všetky <hodnotové pole> bunky.

 5. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať všetky bunky na základe ich hodnôt.

 6. V časti Upraviť popis pravidla vyberte v zozname Štýl formátovania položku Údajový pruh.

 7. V častiach Najkratší stĺpec a Najdlhší stĺpec vyberte v zoznamoch Typ požadované možnosti. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Formátovanie najnižších a najvyšších hodnôt     Vyberte položku Najnižšia hodnota a položku Najvyššia hodnota.

   V tomto prípade nevkladajte v častiach Najkratší stĺpec a Najdlhší stĺpec do polí Hodnota žiadne hodnoty.

  • Formátovanie číselných hodnôt, dátumu alebo časovej hodnoty     V častiach Najkratší stĺpec a Najdlhší stĺpec vyberte možnosť Číslo a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

  • Formátovanie percent     V častiach Najkratší stĺpec a Najdlhší stĺpec vyberte možnosť Percentá a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

   Platnými hodnotami sú hodnoty od 0 (nula) do 100. Nezadávajte znak percenta.

   Použite percentuálnu hodnotu, ak chcete zobraziť všetky hodnoty proporcionálne, pretože distribúcia hodnôt je proporčná.

  • Formátovanie percentil     V častiach Najkratší stĺpec a Najdlhší stĺpec vyberte možnosť Percentil a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

   Platnými percentilmi sú hodnoty od 0 (nula) do 100. Percentil nemožno použiť, ak rozsah buniek obsahuje viac než 8 191 údajových bodov.

   Percentily použite vtedy, ak chcete vizualizovať skupinu vysokých hodnôt (napríklad percentil prvých 20 hodnôt) v jednej časti údajového pruhu a nízke hodnoty (napríklad percentil posledných 20 hodnôt) v inej časti údajového pruhu, pretože predstavujú extrémne hodnoty, ktoré môžu skresliť vizualizáciu údajov.

  • Formátovanie výsledku vzorca     V častiach Najkratší stĺpec a Najdlhší stĺpec vyberte možnosť Vzorec a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

   Vzorec musí vrátiť číslo, dátum alebo čas. Začnite vzorec znamienkom rovná sa (=). Neplatné vzorce spôsobia nepoužije žiadne formátovanie. Je vhodné otestovať v pracovnom hárku, aby ste sa uistili, že vzorec nevracia chybovú hodnotu.

   Poznámky : 

   1. Skontrolujte, či je hodnota uvedená v časti Najkratší stĺpec menšia ako hodnota uvedená v časti Najdlhší stĺpec.

   2. Môžete vybrať rôzne Najkratšieho a Najdlhšiehotypu. Môžete napríklad vybrať Najkratšiehočíslo a NajdlhšiehoPercent.

 8. Ak chcete pre Najkratší stĺpec a Najdlhší stĺpec vybrať farebnú škálu, kliknite na zoznam Farba stĺpca.

  Ak chcete vybrať ďalšie farby alebo vytvoriť vlastnú farbu, kliknite na položku Ďalšie farby.

  Vybratá farba stĺpca sa zobrazí v poli Ukážka.

 9. Ak chcete zobraziť iba údajový pruh bez hodnôt buniek, začiarknite políčko Zobraziť iba pruh.

Na začiatok stránky

Formátovanie všetkých buniek použitím množiny ikon

Množinu ikon použite na pripojenie komentára a triedenie údajov podľa prahovej hodnoty na tri až päť kategórií. Každá ikona predstavuje určitý rozsah hodnôt. V množine ikon s troma šípkami predstavuje napríklad zelená šípka nahor vyššie hodnoty, žltá šípka na stranu predstavuje stredné hodnoty a červená šípka nadol predstavuje nižšie hodnoty.

Problém: nezobrazuje moje podmieneného formátovania na ľubovoľnú bunku v rozsahu.

Ak jedna alebo viaceré bunky v rozsahu obsahujú vzorec, ktorý vráti chybu, podmienené formátovanie nie je použité na celý rozsah. Ak chcete zabezpečiť použitie podmieneného formátovania na celý rozsah, použite funkciu IS alebo IFERROR na vrátenie inej než chybovej hodnoty.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa tlačidla Podmienené formátovanie, kliknite na položku Množiny ikon a vo vedľajšej ponuke vyberte množinu ikon.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

Môžete zmeniť metódu určovania rozsahu pre polia v oblasti hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky pomocou tlačidla možnosti použiť pravidlo formátovania na.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovanie pravidiel.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku a výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla .

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Použiť pravidlo na na voliteľnú zmenu rozsahu polí v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa:

  • Výberu – kliknite na položku Iba tieto bunky.

  • Zodpovedajúceho poľa – kliknite na položku Všetky bunky <hodnotové pole> s rovnakými poľami.

  • Hodnotového poľa – kliknite na položku Všetky <hodnotové pole> bunky.

 5. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať všetky bunky na základe ich hodnôt.

 6. V časti Upraviť popis pravidla vyberte v zozname Štýl formátovania položku Množiny ikon.

  1. Vyberte množinu ikon. Predvolená je množina 3 svetelné semafory (bez obruby). Množstvo ikon a predvolené operátory porovnávania a prahové hodnoty každej ikony sa môžu pre každú množinu ikon odlišovať.

  2. Operátory porovnávania a prahové hodnoty môžete podľa potreby upraviť. Predvolený rozsah hodnôt je pre každú ikonu rovnaký, ale môžete ho nastaviť tak, aby vyhovoval vlastným jedinečným potrebám. Skontrolujte, či sú prahové hodnoty v logickej postupnosti od najvyššej po najnižšiu, zhora nadol.

  3. Vykonajte jeden z týchto postupov:

   • Formátovanie číselných hodnôt, dátumu alebo časovej hodnoty     Vyberte možnosť Číslo.

   • Formátovanie percent     Vyberte možnosť Percentá.

    Platnými hodnotami sú hodnoty od 0 (nula) do 100. Nezadávajte znak percenta.

    Použite percentuálnu hodnotu, ak chcete zobraziť všetky hodnoty proporcionálne, pretože distribúcia hodnôt je proporčná.

   • Formátovanie percentil    Vyberte možnosť Percentil.

    Platnými percentilmi sú hodnoty od 0 (nula) do 100. Percentil nemožno použiť, ak rozsah buniek obsahuje viac než 8 191 údajových bodov.

    Použitie percentil, keď chcete zobraziť konkrétne percentuálnych hodnôt (napríklad 20 hornej alebo dolnej časti 20) a distribúcia hodnôt nie je proporcionálne.

   • Formátovanie výsledku vzorca     Vyberte možnosťVzorec a vložte vzorec do každého poľa Hodnota.

    Vzorec musí vrátiť číslo, dátum alebo čas. Začnite vzorec znamienkom rovná sa (=). Neplatné vzorce spôsobia nepoužije žiadne formátovanie. Je vhodné otestovať v pracovnom hárku, aby ste sa uistili, že vzorec nevracia chybovú hodnotu.

  4. Ak chcete, aby prvá ikona predstavovala nižšie hodnoty a posledná ikona vyššie hodnoty, vyberte možnosť Obrátené poradie ikon.

  5. Ak chcete zobraziť iba ikonu bez hodnôt buniek, začiarknite políčko Zobraziť iba ikonu.

   Poznámky : 

   1. Zrejme bude potrebné prispôsobiť šírku stĺpca ikone.

   2. K dispozícii sú tri veľkosti ikony. Veľkosť zobrazenej ikony závisí od veľkosti písma použitého v bunke.

Na začiatok stránky

Formátovanie iba buniek s obsahom textových alebo číselných hodnôt, dátumu alebo časovej hodnoty

Ak chcete v rozsahu buniek jednoduchšie vyhľadať určité bunky, môžete tieto špecifické bunky naformátovať podľa operátora porovnávania. V pracovnom hárku zásob, zoradenom podľa kategórií, môžete napríklad žltou farbou zvýrazniť produkty s menej ako 10 položkami, ktoré sú k dispozícii alebo v hárku súhrnu maloobchodného predaja môžete označiť všetky predajne podľa ziskov vyšších ako 10%, podľa objemu predaja nižšieho ako 100 000 € alebo podľa regiónu, napríklad „TrenčianskyKraj“.

Poznámka : Nie je možné podmienene formátovať polia v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa textu alebo dátumu, iba podľa čísla.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Pravidlá zvýrazňovania buniek.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. Vyberte požadovaný príkaz, napríklad Medzi, Rovné textu obsahujúcemu alebo Vyskytujúci sa dátum.

 4. Zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť, a potom vyberte formát.

Môžete zmeniť metódu určovania rozsahu pre polia v oblasti hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky pomocou tlačidla možnosti použiť pravidlo formátovania na.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovanie pravidiel.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku a výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla .

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Použiť pravidlo na na voliteľnú zmenu rozsahu polí v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa:

  • Výberu – kliknite na položku Iba tieto bunky.

  • Zodpovedajúceho poľa – kliknite na položku Všetky bunky <hodnotové pole> s rovnakými poľami.

  • Hodnotového poľa – kliknite na položku Všetky <hodnotové pole> bunky.

 5. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na položku Formátovať len bunky ktoré obsahujú.

 6. V časti Upraviť popis pravidla vykonajte v zozname Formátovať iba bunky s jednu z nasledovných činností.

  • Formátovanie podľa čísla, dátumu alebo času     Vyberte možnosť Hodnota bunky, vyberte operátora porovnávania a potom zadajte číslo, dátum alebo čas.

   Vyberte napríklad možnosť je medzi a vložte hodnoty 100 a 200, alebo vyberte možnosť rovná sa a vložte hodnotu 1/1/2006.

   Môžete tiež zadať vzorec, ktorý vráti číslo, dátum alebo čas. Ak zadáte vzorec, začína sa znak rovnosti (=). Neplatné vzorce spôsobia nepoužije žiadne formátovanie. Je vhodné otestovať v pracovnom hárku, aby ste sa uistili, že vzorec nevracia chybovú hodnotu.

  • Formátovanie podľa textu     Vyberte možnosť Špecifický text, vyberte operátora porovnávania a zadajte text.

   Vyberte napríklad možnosť obsahujúce a potom zadajte Striebro alebo vyberte možnosť začínajúce sa na a vložte Tri.

   V každom vyhľadávanom reťazci sú vložené úvodzovky a môžete použiť aj zástupné znaky. Maximálna dĺžka reťazca je 255 znakov.

   Môžete tiež zadať vzorec, ktorý vráti text. Ak zadáte vzorec, začína sa znak rovnosti (=). Neplatné vzorce spôsobia nepoužije žiadne formátovanie. Je vhodné otestovať v pracovnom hárku, aby ste sa uistili, že vzorec nevracia chybovú hodnotu.

  • Formátovanie podľa dátumu     Vyberte možnosť Vyskytujúce sa dátumy a potom vyberte porovnávanie dátumov.

   Vyberte napríklad možnosti Zajtra alebo Budúci týždeň.

  • Formátovanie prázdnych alebo neprázdnych buniek     Vyberte možnosť Prázdne bunky alebo Neprázdne bunky.

   Poznámka : Prázdna hodnota je bunka, ktorá neobsahuje žiadne údaje a sa líši od bunky, ktorá obsahuje jednu alebo viac medzier (ktoré sú textom).

  • Formátovanie buniek s chybnými hodnotami alebo bez nich     Vyberte možnosti Chyby alebo Bez chýb.

   Chybnými hodnotami sú: #####, #HODNOTA!, #DELENIENULOU!, #NÁZOV?, #NEDOSTUPNÝ!, #ODKAZ!, #ČÍSLO!, a #NEPLATNÝ!.

 7. Ak chcete určiť formát, kliknite na položku Formát.

  Zobrazí sa dialógové okno Formát buniek.

 8. Vyberte číslo, písmo, okraj alebo vyplňte formát, ktorý chcete použiť, ak hodnota bunky spĺňa podmienku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete vybrať viac ako jeden formát. Vybraté formáty sa zobrazia v poli Ukážka.

Na začiatok stránky

Formátovanie iba prvých alebo posledných hodnôt

Najvyššie a najnižšie hodnoty v rozsahu buniek môžete vyhľadať podľa určenej hraničnej hodnoty. Môžete napríklad vyhľadať 5 najpredávanejších produktov v oblastnom prehľade, posledných 15 % produktov podľa prieskumu zákazníkov, alebo 25 najvyšších platov v analýze osobného oddelenia.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Pravidlá pre hornú a dolnú časť.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. Vyberte požadovaný príkaz, napríklad Prvých 10 položiek alebo Posledných 10 %.

 4. Zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť, a potom vyberte formát.

Môžete zmeniť metódu určovania rozsahu pre polia v oblasti hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky pomocou tlačidla možnosti použiť pravidlo formátovania na.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovanie pravidiel.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na tlačidlo Zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla v poli vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku a potom výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla .

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Použiť pravidlo na na voliteľnú zmenu rozsahu polí v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa:

  • Výberu – kliknite na položku Iba tieto bunky.

  • Zodpovedajúceho poľa – kliknite na položku Všetky bunky <hodnotové pole> s rovnakými poľami.

  • Hodnotového poľa kliknite na položku všetky bunky s < hodnotového poľa >.

 5. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať iba prvé alebo posledné hodnoty.

 6. V časti Upraviť popis pravidla v zozname Formátovať hodnoty, ktoré sa nachádzajú v vyberte možnosti Hore alebo Dole.

 7. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete určiť horné alebo dolné číslo, zadajte číslo a zrušte začiarknutie políčka % vybratého rozsahu. Platné hodnoty sú od 1 do 1000.

  • Ak chcete určiť najvyššie alebo najnižšie percento, vložte číslo a začiarknite políčko % vybratého rozsahu. Platné hodnoty sú od 1 do 100.

 8. Voliteľne môžete zmeniť formát použitý v poliach oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky, ktorých rozsah je určený podľa zodpovedajúceho poľa.

  Podmienený formát je predvolene založený na všetkých viditeľných hodnotách. Keď však určujete rozsah podľa zodpovedajúceho poľa, namiesto použitia všetkých viditeľných hodnôt môžete voliteľne použiť podmienený formát pre každú kombináciu nasledujúcich položiek:

  • Stĺpec a jeho nadradené pole riadka výberom každej skupiny Stĺpec.

  • Riadok a jeho nadradené pole stĺpca výberom každej skupiny Riadok.

 9. Ak chcete určiť formát, kliknite na položku Formát.

  Zobrazí sa dialógové okno Formát buniek.

 10. Vyberte číslo, písmo, okraj alebo vyplňte formát, ktorý chcete použiť, ak hodnota bunky spĺňa podmienku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete vybrať viac ako jeden formát. Vybraté formáty sa zobrazia v poli Ukážka.

Na začiatok stránky

Formátovať len hodnoty, ktoré sú nad alebo pod priemerom

Môžete vyhľadať hodnoty v rozsahu buniek nad alebo pod priemerom alebo smerodajnú odchýlku. Môžete napríklad vyhľadať nadpriemerne výkonných pracovníkov v ročnom hodnotení alebo môžete určiť vyrábané produkty, ktoré v hodnotení kvality klesli pod dve smerodajné odchýlky.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Pravidlá pre hornú a dolnú časť.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. Vyberte požadovaný príkaz, napríklad Nadpriemerne alebo Podpriemerne.

 4. Zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť, a potom vyberte formát.

Môžete zmeniť metódu určovania rozsahu pre polia v oblasti hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky pomocou tlačidla možnosti použiť pravidlo formátovania na.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovanie pravidiel.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku a výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla .

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Použiť pravidlo na na voliteľnú zmenu rozsahu polí v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa:

  • Výberu – kliknite na položku Iba tieto bunky.

  • Zodpovedajúceho poľa – kliknite na položku Všetky bunky <hodnotové pole> s rovnakými poľami.

  • Hodnotového poľa – kliknite na položku Všetky <hodnotové pole> bunky.

 5. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať iba hodnoty, ktoré sa nachádzajú nad alebo pod priemerom.

 6. V časti Upraviť popis pravidla v zozname Formátovať hodnoty, ktoré sa nachádzajú: vykonajte jednu z nasledovných činností.

  • Ak chcete formátovať bunky, ktoré sú nad alebo pod priemerom všetkých buniek v rozsahu, vyberte možnosti Nad alebo Pod.

  • Ak chcete formátovať bunky, ktoré sú nad alebo pod jednou, dvomi alebo tromi smerodajnými odchýlkami všetkých buniek v rozsahu, vyberte smerodajnú odchýlku.

 7. Voliteľne môžete zmeniť formát použitý v poliach oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky, ktorých rozsah je určený podľa zodpovedajúceho poľa.

  Podmienený formát je predvolene založený na všetkých viditeľných hodnotách. Keď však určujete rozsah podľa zodpovedajúceho poľa, namiesto použitia všetkých viditeľných hodnôt môžete voliteľne použiť podmienený formát pre každú kombináciu nasledujúcich položiek:

  • Stĺpec a jeho nadradené pole riadka výberom každej skupiny Stĺpec.

  • Riadok a jeho nadradené pole stĺpca výberom každej skupiny Riadok.

 8. Kliknutím na položku Formát sa zobrazí dialógové okno Formát buniek.

 9. Vyberte číslo, písmo, okraj alebo vyplňte formát, ktorý chcete použiť, ak hodnota bunky spĺňa podmienku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete vybrať viac ako jeden formát. Vybraté formáty sa zobrazia v poli Ukážka.

Na začiatok stránky

Formátovanie iba jedinečných alebo duplicitných údajov

Poznámka : Podmienečné formátovanie jedinečných alebo duplicitných hodnôt nie je možné použiť na polia oblasti hodnôt v zostave kontingenčnej tabuľky.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Pravidlá zvýrazňovania buniek.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. Vyberte položku Zdvojenie hodnôt.

 4. Zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť, a potom vyberte formát.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovanie pravidiel.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v poli so zoznamom Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok alebo tabuľka.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku a výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla .

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať len jedinečné alebo duplicitné hodnoty.

 5. V časti Upraviť popis pravidla vyberte v zozname Formátovať všetko možnosti jedinečné alebo duplicity.

 6. Kliknutím na položku Formát sa zobrazí dialógové okno Formát buniek.

 7. Vyberte číslo, písmo, okraj alebo vyplňte formát, ktorý chcete použiť, ak hodnota bunky spĺňa podmienku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete vybrať viac ako jeden formát. Vybraté formáty sa zobrazia v poli Ukážka.

Na začiatok stránky

Použiť vzorec na určenie buniek, ktoré sa majú formátovať

Ak chcete, aby boli požiadavky na podmienené formátovanie komplexnejšie, na určenie formátovacích kritérií môžete použiť logické vzorce. Môžete napríklad porovnávať hodnoty s výsledkami vrátenými funkciou alebo zhodnotiť údaje v bunkách mimo vybratého rozsahu.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovanie pravidiel.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku a výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno Vzhľad tlačidla .

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 3. V časti Použiť pravidlo na na voliteľnú zmenu rozsahu polí v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa:

  • Výberu – kliknite na položku Iba tieto bunky.

  • Zodpovedajúceho poľa – kliknite na položku Všetky bunky <hodnotové pole> s rovnakými poľami.

  • Hodnotového poľa – kliknite na položku Všetky <hodnotové pole> bunky.

 4. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Použiť vzorec na určenie buniek, ktoré sa majú formátovať.

  1. V časti Upraviť popis pravidla zadajte do poľa Formátovať hodnoty, v ktorých je tento vzorec pravdivý vzorec.

   Vzorec musíte začať znamienkom rovná sa (=) a musí vrátiť logickú hodnotu TRUE (1) alebo FALSE (0).

   Príklad 1: Použiť jedno podmienené formátovanie s viacerými kritériami a odkazmi na bunky mimo rozsahu buniek

   V rámci tohto vzorca jeden podmienený formát s viacerými kritériami použitými na rozsah A1:A5 naformátuje bunky nazeleno, ak priemerná hodnota všetkých buniek v rozsahu je väčšia než hodnota v bunke F1 a ľubovoľná bunka v rozsahu obsahuje minimálnu hodnotu, ktorá je väčšia alebo sa rovná hodnote v bunke G1. Bunky F1 a G1 sa nachádzajú mimo rozsahu buniek, v ktorých sa používa podmienený formát. Funkcia AND kombinuje viaceré kritériá a funkcie AVERAGE a MIN slúžia na výpočet hodnôt.

Vzorec

Formát

=AND(AVERAGE($A$1:$A$5)>$F$1, MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)

Bunka zelenej farby

Príklad 2: Tieňovanie všetkých ostatných riadkov použitím funkcií MOD a ROW

Tento vzorec pridá tieň modrej farby do bunky každého druhého riadka v rozsahu buniek. Funkcia MOD vráti zvyšok po delení (prvý argument) deliteľom (druhý argument). Funkcia ROW vráti aktuálne číslo riadku. Keď delíte aktuálne číslo riadku číslom 2, vždy dostanete buď zvyšok 0 pre párne číslo alebo zvyšok 1 pre nepárne číslo. Pretože 0 je FALSE a 1 je TRUE, naformátovaný bude každý párny riadok.

Vzorec

Formát

=MOD(ROW();2)=1

Bunka modrej farby

 1. Kliknutím na položku Formát sa zobrazí dialógové okno Formát buniek.

 2. Vyberte číslo, písmo, okraj alebo vyplňte formát, ktorý chcete použiť, ak hodnota bunky spĺňa podmienku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete vybrať viac ako jeden formát. Vybraté formáty sa zobrazia v poli Ukážka.

  Poznámka : Odkazy na bunky vo vzorci môžete zadať vybratím buniek priamo v hárku. Výber buniek v hárku vloží absolútne odkazy na bunky. Ak chcete Microsoft Office Excel upravte Odkazy pre každú bunku vo vybratom rozsahu, použite relatívne odkazy na bunky.

Na začiatok stránky

Hľadanie buniek s podmienenými formátmi

Ak má pracovný hárok viac buniek s podmieneným formátovaním, môžete ich rýchlo vyhľadať, čím môžete podmienené formáty kopírovať, zmeniť alebo odstrániť. Môžete použiť príkaz Prejsť na špeciálne, ktorý vyhľadá iba bunky s určitým podmieneným formátovaním alebo vyhľadá všetky bunky s podmieneným formátovaním.

Vyhľadanie všetkých buniek s podmieneným formátovaním

 1. Kliknite na niektorú bunku bez podmieneného formátovania.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na šípku vedľa položky Hľadať a vybrať a potom kliknite na položku Podmienené formátovanie.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

Vyhľadanie iba buniek s rovnakým podmieneným formátovaním

 1. Kliknite na bunku s podmieneným formátovaním, ktoré chcete vyhľadať.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na šípku vedľa položky Hľadať a vybrať a potom kliknite na položku Prejsť na špeciálne.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. Kliknite na Podmienené formáty.

 4. V častiOverenie údajov kliknite na položku Rovnaké.

Na začiatok stránky

Zmazanie podmieneného formátovania

Vykonajte jeden z týchto postupov:

Pracovný hárok   

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Odstrániť pravidlá.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 2. Kliknite na Celý hárok.

Rozsah buniek, tabuľka alebo kontingenčná tabuľka   

 1. Vyberte rozsah buniek, tabuľku alebo kontingenčnú tabuľku, pre ktoré chcete zmazať podmienené formátovanie.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Odstrániť pravidlá.

 3. V závislosti od výberu kliknite na možnosť Vybraté bunky, Táto tabuľka alebo Táto kontingenčná tabuľka.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×