Pridanie, zmena alebo zrušenie podmieneného formátovania

Použitie podmieneného formátovania umožňuje vizuálne skúmať a analyzovať údaje, odhaľovať závažné problémy a identifikovať schémy a trendy údajov.

Čo vás zaujíma?

Informácie o podmienenom formátovaní

Formátovanie všetkých buniek použitím škály dvoch farieb

Formátovanie všetkých buniek použitím škály troch farieb

Formátovanie všetkých buniek použitím údajových pruhov

Formátovanie všetkých buniek použitím množiny ikon

Formátovanie iba buniek s obsahom textových alebo číselných hodnôt, dátumu alebo časovej hodnoty

Formátovanie iba prvých alebo posledných hodnôt

Formátovať len hodnoty, ktoré sú nad alebo pod priemerom

Formátovanie iba jedinečných alebo duplicitných údajov

Použitie vzorca na určenie buniek, ktoré sa majú formátovať

Vyhľadanie buniek s podmienenými formátmi

Zmazanie podmieneného formátovania

Informácie o podmienenom formátovaní

Podmienené formátovanie pomáha vizuálne zodpovedať na špecifické otázky o údajoch. Podmienené formátovanie môžete použiť v rámci rozsahu buniek, v tabuľke programu Microsoft Excel alebo v zostave kontingenčnej tabuľky. Existujú dôležité rozdiely, ktoré je potrebné pochopiť, keď používate podmienené formátovanie v zostave kontingenčnej tabuľky.

Výhody podmieneného formátovania

Pri akejkoľvek analýze údajov sa často vyskytujú nasledujúce otázky:

 • Kde sú výnimky v prehľade ziskov za posledných päť rokov?

 • Aké sú trendy v marketingových prieskumoch za posledné dva roky?

 • Kto v tomto mesiaci predal viac ako za 50 000 eur?

 • Aký je celkový priemerný vek pracovníkov?

 • Ktoré produkty majú z roka na rok vyšší podiel na zisku ako 10 %?

 • Kto je najlepším a najslabším študentom v prvom ročníku?

Podmienené formátovanie pomáha jednoducho nájsť odpoveď na tieto otázky zvýraznením zaujímavých buniek alebo rozsahov v bunkách, zdôraznením neobvyklých hodnôt a vizualizáciou použitím údajových pruhov, farebných škál a množín ikon. Podmienené formátovanie mení vzhľad rozsahu buniek na základe podmienok (kritérií). Ak je podmienka pravdivá, rozsah buniek je naformátovaný podľa tejto podmienky; ak je podmienka nepravdivá, rozsah bunky nie je naformátovaný na základe tejto podmienky.

Môžete zoraďovať a filtrovať podľa formátu vrátane farby bunky a písma bez ohľadu na to, či ste bunky formátovali manuálne alebo podmienene.

Údaje zoradené a filtrované podľa farby s legendou

Poznámka : Keď vytvárate podmienený formát, môžete odkazovať iba na iné bunky v rovnakom hárku alebo v niektorých prípadoch na bunky v hárkoch v rovnakom momentálne otvorenom zošite. Podmienené formátovanie nie je možné použiť v rámci externých odkazov na iný zošit.

Podmienené formátovanie zostavy kontingenčnej tabuľky

Podmienené formátovanie v zostave kontingenčnej tabuľky sa odlišuje od rozsahu buniek alebo tabuľky programu Excel v niekoľkých bodoch:

 • Ak zmeníte rozloženie zostavy kontingenčnej tabuľky filtrovaním, skrytím úrovní, zbalením a rozbalením úrovni alebo premiestnením poľa, podmienený formát sa zachová dovtedy, kým neodstránite polia v základných údajoch.

 • Rozsah podmieneného formátu pre polia v oblasti Hodnoty môže byť založený na hierarchii údajov a je určený všetkými viditeľnými podradenými položkami (najbližšia nižšia úroveň v hierarchii) nadradenej položky (najbližšia vyššia úroveň v hierarchii) v riadkoch pre jeden alebo viacero stĺpcov, alebo stĺpce pre jeden alebo viacero riadkov.

  Poznámka : V hierarchii údajov podradené položky nededia podmienené formátovanie z nadradenej položky a nadradená položka nededí podmienené formátovanie od podradenej položky.

 • Existujú tri spôsoby určenia rozsahu podmieneného formátu polí v oblasti Hodnoty: podľa výberu, podľa zodpovedajúceho poľa a podľa hodnotového poľa.

Predvolenou metódou vytvárania rozsahov polí v oblasti hodnôt je výber. Spôsob vytvárania rozsahov v rámci príslušného poľa alebo poľa hodnoty môžete zmeniť pomocou tlačidla možnosti Použiť pravidlo formátovania na, dialógového okna Nové pravidlo formátovania alebo dialógového okna Úprava pravidla formátovania. Tri spôsoby vytvárania rozsahov (karta Domov, skupina Štýly, príkaz Podmienené formátovanie) poskytujú väčšiu flexibilitu v závislosti od aktuálnych potrieb:

Určenie rozsahu podľa výberu    Tento spôsob sa používa vtedy, keď chcete vybrať:

 • Súvislú množinu polí v oblasti Hodnoty, ako napríklad všetky produktové súhrny za jednu oblasť.

 • Nesúvislú množinu polí v oblasti Hodnoty, ako napríklad produktové súhrny za rôzne oblasti v rámci jednotlivých úrovní hierarchie údajov.

Určovanie rozsahu podľa hodnotového poľa    Tento spôsob sa používa vtedy, keď:

 • Nechcete vykonávať žiadne nesúvislé výbery.

 • Podmienene formátujete množinu polí v oblasti Hodnoty pre všetky úrovne v hierarchii údajov.

 • Zahŕňate medzisúčty a celkové súčty.

Určovanie rozsahu podľa zodpovedajúceho poľa    Tento spôsob sa používa vtedy, keď:

 • Nechcete vykonávať žiadne nesúvislé výbery.

 • Podmienene formátujete množinu polí v oblasti Hodnoty pre jednu úroveň v hierarchii údajov.

 • Vylučujete medzisúčty.

Keď podmienene formátujete polia v oblasti Hodnoty pre prvé, posledné hodnoty v poradí, hodnoty nad priemerom alebo pod priemerom, pravidlo je predvolene založené na všetkých viditeľných hodnotách. Keď však určujete rozsah podľa zodpovedajúceho poľa, namiesto použitia všetkých viditeľných hodnôt môžete voliteľne použiť podmienený formát pre každú kombináciu nasledujúcich položiek:

 • Stĺpec a jeho nadradené pole riadka.

 • Riadok a jeho nadradené pole stĺpca.

Podmienené formátovanie v rámci viacerých pracovných hárkov

Môžete použiť podmienené formátovanie v bunkách, na ktoré sa odvoláva v inom pracovnom hárku rovnakého zošita. Táto možnosť nefunguje medzi jednotlivými zošitmi.

Na začiatok stránky

Formátovanie všetkých buniek použitím škály dvoch farieb

Stupnice farieb sú vizuálnou pomôckou, ktorá umožňuje porozumieť rozmiestneniu údajov a ich variáciám. Stupnica dvoch farieb pomáha porovnávať rozsah buniek použitím stupňovania dvoch farieb. Odtieň farby predstavuje vyššie alebo nižšie hodnoty. V stupnici zelenej a červenej farby napríklad môžete určiť, že bunky s vyššími hodnotami budú zelenšie, a bunky s nižšími hodnotami budú červenšie.

Ak jedna alebo viaceré bunky v rozsahu obsahujú vzorec, ktorý vráti chybu, podmienené formátovanie nie je použité na celý rozsah. Ak chcete zabezpečiť použitie podmieneného formátovania na celý rozsah, použite funkciu IS alebo IFERROR na vrátenie inej než chybovej hodnoty.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Farebné škály.

  Skupina Štýl na karte Domov

 3. Výber dvojfarebnej škály.

  Umiestnením ukazovateľa nad ikony stupnice farieb zistite, ktorá ikona je dvojfarebnou stupnicou. Horná farba predstavuje vyššie hodnoty a dolná nižšie hodnoty.

Metódu určovania rozsahu pre polia v oblasti Hodnoty v zostave kontingenčnej tabuľky môžete zmeniť pomocou tlačidla Možnosti formátovania, ktoré sa nachádza vedľa poľa kontingenčnej tabuľky s použitým podmieneným formátovaním.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovanie pravidiel.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku a výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla .

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Použiť pravidlo na na voliteľnú zmenu rozsahu polí v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa:

  • Výberu – kliknite na položku Vybraté bunky.

  • Všetkých buniek pre menovku Hodnota – kliknite na položku Všetky bunky zobrazujúce hodnoty <menovka hodnoty>.

  • Všetkých buniek pre menovku Hodnota s výnimkou medzisúčtov a celkového súčtu – kliknite na položku Všetky bunky zobrazujúce hodnoty <menovka hodnoty> pre <menovka riadka>.

 5. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať všetky bunky na základe ich hodnôt (predvolená možnosť).

 6. V časti Upraviť popis pravidla v vyberte v zozname Štýl formátovania možnosť 2-farebná mierka.

 7. Ak chcete vybrať typ v poli Type pre hodnotu Minimum a Maximum, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Formátovanie najnižších a najvyšších hodnôt     Vyberte položku Najnižšia hodnota a položku Najvyššia hodnota.

   V tomto prípade zadávajte é v častiach Minimum, Maximum do polí Hodnota žiadne hodnoty.

  • Formátovanie číselných hodnôt, dátumu alebo časovej hodnoty     V častiach Minimum a Maximum vyberte možnosť Číslo a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

  • Formátovanie percent     V častiach Minimum a Maximum vyberte možnosť Percentá a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

   Platnými hodnotami sú hodnoty od 0 (nula) do 100. Nezadávajte znak percenta.

   Použite percentuálnu hodnotu, ak chcete zobraziť všetky hodnoty proporcionálne, pretože distribúcia hodnôt je proporčná.

  • Formátovanie percentil     V častiach Minimum a Maximumvyberte možnosť Percentil a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

   Platnými percentilmi sú hodnoty od 0 (nula) do 100.

   Percentily sa používajú na vizualizáciu zoskupenia vysokých hodnôt (napríklad percentil prvých 20 hodnôt) v jednej časti farebného stupňovania a nízke hodnoty (napríklad percentil posledných 20 hodnôt) v inej časti farebného stupňovania, pretože predstavujú extrémne hodnoty, ktoré môžu skresliť vizualizáciu údajov.

  • Formátovanie výsledku vzorca     Vyberte možnosť Vzorec a potom zadajte hodnoty do častí Minimum a Maximum.

   Vzorec musí vrátiť číslo, dátum alebo čas. Začnite vzorec znamienkom rovná sa (=). Neplatné vzorce spôsobia, že sa nepoužije žiadne formátovanie. Je vhodné vzorec odskúšať a overiť, či nevracia chybovú hodnotu.

   Poznámky   

   • Skontroluje, či je hodnota Minimum menšia ako hodnota Maximum.

   • Pre časti Minimum a Maximum môžete vybrať iný typ. Môžete napríklad vybrať číslo pre časť Minimum a percento pre Maximum.

 8. Ak chcete pre časti Minimum a Maximum vybrať farebnú škálu, kliknite na zoznam Farba a pre každú jednotlivú skupinu vyberte farbu.

  Ak chcete vybrať ďalšie farby alebo vytvoriť vlastnú farbu, kliknite na položku Ďalšie farby. Vybratá farebná mierka sa zobrazí v poli Ukážka.

Na začiatok stránky

Formátovanie všetkých buniek použitím škály troch farieb

Stupnice farieb sú vizuálnou pomôckou, ktorá umožňuje porozumieť rozmiestneniu údajov a ich variáciám. Stupnica troch farieb pomáha porovnávať rozsah buniek použitím stupňovania troch farieb. Odtieň farby predstavuje vyššie, stredné alebo nižšie hodnoty. V stupnici zelenej, žltej a červenej farby môžete napríklad určiť, že bunky s vyššími hodnotami budú zelené, bunky so strednou hodnotou budú žlté a bunky s nižšími hodnotami budú červené.

Ak jedna alebo viaceré bunky v rozsahu obsahujú vzorec, ktorý vracia chybu, podmienené formátovanie nie je použité na celý rozsah. Ak chcete zabezpečiť použitie podmieneného formátovania na celý rozsah, použite funkciu IS alebo IFERROR na vrátenie určenej hodnoty (napríklad 0 alebo N/A) namiesto chybovej hodnoty.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Farebné škály.

  Skupina Štýl na karte Domov

 3. Výber trojfarebnej škály. Horná farba predstavuje vyššie hodnoty, stredná farba predstavuje stredné hodnoty a dolná nižšie hodnoty.

  Umiestnením ukazovateľa nad ikony stupnice farieb zistite, ktorá ikona je trojfarebnou stupnicou.

Metódu určovania rozsahu pre polia v oblasti Hodnoty v zostave kontingenčnej tabuľky môžete zmeniť pomocou tlačidla Možnosti formátovania, ktoré sa nachádza vedľa poľa kontingenčnej tabuľky s použitým podmieneným formátovaním.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovanie pravidiel.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku a výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla .

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Použiť pravidlo na na voliteľnú zmenu rozsahu polí v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa:

  • Výberu – kliknite na položku Iba tieto bunky.

  • Zodpovedajúceho poľa – kliknite na položku Všetky bunky <hodnotové pole> s rovnakými poľami.

  • Hodnotového poľa – kliknite na položku Všetky <hodnotové pole> bunky.

 5. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať všetky bunky na základe ich hodnôt.

 6. V časti Upraviť popis pravidla v vyberte v zozname Štýl formátovania možnosť 3-farebná mierka.

 7. Vyberte typ pre možnosti Minimum, Stredový bod a Maximum. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Formátovanie najnižších a najvyšších hodnôt    Vyberte možnosť Stredový bod.

   V tomto prípade nevkladajte Najnižšiu ani Najvyššiuhodnotu.

  • Formátovanie číselných hodnôt, dátumu alebo časovej hodnoty    Vyberte možnosť Číslo a zadajte hodnoty pre možnosti Minimum, Stredový bod a Maximum.

  • Formátovanie percent    Vyberte možnosť Percento a zadajte hodnoty pre možnosti Minimum, Stredový bod a Maximum.

   Platnými hodnotami sú hodnoty od 0 do 100. Nezadávajte znak percenta (%).

   Použite percentuálnu hodnotu, ak chcete zobraziť všetky hodnoty proporcionálne, pretože použitie percenta zaistí proporcionálnu distribúciu hodnôt.

  • Formátovanie percentil    Vyberte možnosť Percentil a zadajte hodnoty pre možnosti Minimum, Stredový bod a Maximum.

   Platnými percentilmi sú hodnoty od 0 (nula) do 100.

   Percentily sa používajú na vizualizáciu zoskupenia vysokých hodnôt (napríklad percentil prvých 20 hodnôt) v jednej časti farebného stupňovania a nízke hodnoty (napríklad percentil posledných 20 hodnôt v inej časti farebného stupňovania, pretože predstavujú extrémne hodnoty, ktoré môžu skresliť vizualizáciu údajov.

  • Formátovanie výsledku vzorca    Vyberte možnosť Vzorec a zadajte hodnotu do častí Minimum, Stredový bod a Maximum.

   Vzorec musí vrátiť číslo, dátum alebo čas. Začnite vzorec znamienkom rovná sa (=). Neplatné vzorce spôsobia, že sa nepoužije žiadne formátovanie. Je vhodné vzorec odskúšať a overiť, či nevracia chybovú hodnotu.

   Poznámky   

   • Môžete nastaviť minimálnu hodnotu, hodnotu stredového bodu a maximálnu hodnotu pre rozsah buniek. Overte, či je hodnota uvedená v časti Minimum nižšia ako hodnota uvedená v časti Stredový bod, ktorá je zasa nižšia ako hodnota uvedená v časti Maximum.

   • Môžete vybrať odlišný typ pre časti Minimum, Stredový bod a Maximum. Vybrať môžete napríklad číslo ako typ časti Minimum, percentil ako typ v časti Stredový bod a percento ako typ v časti Maximum.

   • Vo väčšine prípadov je v časti Stredový bod najvhodnejšia predvolená hodnota 50 percent, ale môžete ju nastaviť podľa vlastných požiadaviek.

 8. Ak chcete pre časti Minimum, Stredový bod a Maximum vybrať farebnú škálu, kliknite na zoznam Farba a pre každú jednotlivú skupinu vyberte farbu.

  Ak chcete vybrať ďalšie farby alebo vytvoriť vlastnú farbu, kliknite na položku Ďalšie farby.

  Vybratá škála farieb sa zobrazí v poli Ukážka.

Na začiatok stránky

Formátovanie všetkých buniek použitím údajových pruhov

Údajové pruhy umožňujú vidieť hodnoty buniek vzhľadom na ďalšie bunky. Dĺžka pruhu predstavuje hodnotu uvedenú v bunke. Dlhší pruh predstavuje vyššiu hodnotu a kratší pruh predstavuje nižšiu hodnotu. Údajové pruhy sú vhodné na označenie vyšších a nižších čísel najmä s veľkým množstvom údajov, napríklad pre najviac a najmenej predávané hračky v správe o vianočnom predaji.

Tip : Ak jedna alebo viaceré bunky v rozsahu obsahujú vzorec, ktorý vracia chybu, podmienené formátovanie nie je použité na celý rozsah. Ak chcete zabezpečiť použitie podmieneného formátovania na celý rozsah, použite funkciu IS alebo IFERROR na vrátenie hodnoty (napríklad 0 alebo N/A) namiesto chybovej hodnoty.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa tlačidla Podmienené formátovanie, kliknite na položku Údajové pruhy a vo vedľajšej ponuke vyberte ikonu údajového pruhu.

  Skupina Štýl na karte Domov

Metódu určovania rozsahu pre polia v oblasti Hodnoty v zostave kontingenčnej tabuľky môžete zmeniť pomocou tlačidla možnosti Použiť pravidlo formátovania na.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovanie pravidiel.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku a výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla .

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Použiť pravidlo na na voliteľnú zmenu rozsahu polí v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa:

  • Výberu – kliknite na položku Iba tieto bunky.

  • Zodpovedajúceho poľa – kliknite na položku Všetky bunky <hodnotové pole> s rovnakými poľami.

  • Hodnotového poľa – kliknite na položku Všetky <hodnotové pole> bunky.

 5. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať všetky bunky na základe ich hodnôt.

 6. V časti Upraviť popis pravidla vyberte v zozname Štýl formátovania položku Údajový pruh.

 7. Vyberte možnosť Typ pre časti Minimum a Maximum. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Formátovanie najnižších a najvyšších hodnôt    Vyberte položku Najnižšia hodnota a položku Najvyššia hodnota.

   V tomto prípade nezadávajte hodnoty do častí Minimum ani Maximum.

  • Formátovanie číselných hodnôt, dátumu alebo časovej hodnoty    V častiach Minimum a Maximum vyberte možnosť Číslo a do polí Hodnota zadajte požadované hodnoty.

  • Formátovanie percent    Vyberte možnosť Percento a potom zadajte hodnoty do častí Minimum a Maximum.

   Platnými hodnotami sú hodnoty od 0 do 100. Nezadávajte znak percenta (%).

   Použite percentuálnu hodnotu, ak chcete zobraziť všetky hodnoty proporcionálne, pretože použitie percenta zaistí proporcionálnu distribúciu hodnôt.

  • Formátovanie percentil    Vyberte možnosť Percentil a potom zadajte hodnoty do častí Minimum a Maximum.

   Platnými percentilmi sú hodnoty od 0 (nula) do 100.

   Percentily použite vtedy, ak chcete vizualizovať skupinu vysokých hodnôt (napríklad percentil prvých 20 hodnôt) v jednej časti údajového pruhu a nízke hodnoty (napríklad percentil posledných 20 hodnôt) v inej časti údajového pruhu, pretože predstavujú extrémne hodnoty, ktoré môžu skresliť vizualizáciu údajov.

  • Formátovanie výsledku vzorca     Vyberte možnosť Vzorec a potom zadajte hodnotu do častí Minimum a Maximum.

   Vzorec musí vrátiť číslo, dátum alebo čas. Začnite vzorec znamienkom rovná sa (=). Neplatné vzorce spôsobia, že sa nepoužije žiadne formátovanie. Je vhodné vzorec odskúšať a overiť, či nevracia chybovú hodnotu.

   Poznámky   

   • Skontroluje, či je hodnota Minimum menšia ako hodnota Maximum.

   • Môžete vybrať odlišný typ pre možnosti Minimum a Maximum. Môžete napríklad vybrať číslo ako typ pre možnosť Minimum a percento ako typ pre možnosť Maximum.

 8. Ak chcete vybrať stupnicu farieb pre možnosti Minimum a Maximum, kliknite na položku Farba stĺpca.

  Ak chcete vybrať ďalšie farby alebo vytvoriť vlastnú farbu, kliknite na položku Ďalšie farby. Vybratá farba stĺpca sa zobrazí v poli Ukážka.

 9. Ak chcete zobraziť iba údajový pruh bez hodnôt buniek, začiarknite políčko Zobraziť iba pruh.

 10. Ak chcete použiť súvislé orámovanie údajových pruhov, vyberte možnosť Súvislé orámovanie v zozname Orámovanie a potom vyberte farbu orámovania.

 11. Ak chcete vybrať spomedzi plným pruhom a stupňovaným pruhom, vyberte možnosť Výplň plnou farbou alebo Farebný prechod v zozname Výplň.

 12. Ak chcete formátovať záporné pruhy, kliknite na položku Záporná hodnota a os a v dialógovom okne Nastavenia zápornej hodnoty a osi vyberte možnosti pre výplň záporného pruhu a farby orámovania. Môžete vybrať nastavenia pozície a farby pre os. Po dokončení výberu možností kliknite na položku OK.

 13. Môžete zmeniť smer pruhov výberom nastavenia v zozname Smer pruhu. Táto možnosť je predvolene nastavená na hodnotu Kontext, môžete si však vybrať spomedzi smerovania zľava doprava a sprava doľava (v závislosti od toho, ako budete prezentovať údaje).

Na začiatok stránky

Formátovanie všetkých buniek použitím množiny ikon

Množinu ikon použite na pripojenie komentára a triedenie údajov podľa prahovej hodnoty na tri až päť kategórií. Každá ikona predstavuje určitý rozsah hodnôt. V množine ikon s troma šípkami predstavuje napríklad zelená šípka nahor vyššie hodnoty, žltá šípka na stranu predstavuje stredné hodnoty a červená šípka nadol predstavuje nižšie hodnoty.

Môžete si vybrať možnosť zobrazenia ikon iba pre tie bunky, ktoré spĺňajú určitú podmienku – napríklad zobrazenie výstražnej ikony pre ti bunky, ktorých hodnota klesne pod kritickú hranicu a žiadne ikony v prípade bunky, ktoré kritickú hranicu presiahnu. Znamená to, že skryjete ikony výberom možnosti Bez ikony bunky v rozbaľovacom zozname vedľa ikony počas nastavovania podmienok. Taktiež môžete vytvoriť vlastnú kombináciu množín ikon – napríklad zelený symbol značky začiarknutia, žltý semafor a červený príznak.

Problém: V žiadnej bunke v rozsahu sa nezobrazuje podmienené formátovanie    

Ak jedna alebo viaceré bunky v rozsahu obsahujú vzorec, ktorý vracia chybu, podmienené formátovanie nie je použité na celý rozsah. Ak chcete zabezpečiť použitie podmieneného formátovania na celý rozsah, použite funkciu IS alebo IFERROR na vrátenie hodnoty (napríklad 0 alebo N/A) namiesto chybovej hodnoty.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa tlačidla Podmienené formátovanie, kliknite na položku Množiny ikon a vo vedľajšej ponuke vyberte množinu ikon.

  Skupina Štýl na karte Domov

Metódu určovania rozsahu pre polia v oblasti Hodnoty v zostave kontingenčnej tabuľky môžete zmeniť pomocou tlačidla možnosti Použiť pravidlo formátovania na.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovanie pravidiel.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku a výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla .

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Použiť pravidlo na na voliteľnú zmenu rozsahu polí v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa:

  • Výberu – kliknite na položku Iba tieto bunky.

  • Zodpovedajúceho poľa – kliknite na položku Všetky bunky <hodnotové pole> s rovnakými poľami.

  • Hodnotového poľa – kliknite na položku Všetky <hodnotové pole> bunky.

 5. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať všetky bunky na základe ich hodnôt.

 6. V časti Upraviť popis pravidla vyberte v zozname Štýl formátovania položku Množiny ikon.

  1. Vyberte množinu ikon. Predvolená je množina 3 svetelné semafory (bez obruby). Množstvo ikon a predvolené operátory porovnávania a prahové hodnoty každej ikony sa môžu pre každú množinu ikon odlišovať.

  2. Operátory porovnávania a prahové hodnoty môžete podľa potreby upraviť. Predvolený rozsah hodnôt je pre každú ikonu rovnaký, ale môžete ho nastaviť tak, aby vyhovoval vlastným jedinečným potrebám. Skontrolujte, či sú prahové hodnoty v logickej postupnosti od najvyššej po najnižšiu, zhora nadol.

  3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

   • Formátovanie číselných hodnôt, dátumu alebo časovej hodnoty    Vyberte možnosť Číslo.

   • Formátovanie percent    Vyberte možnosť Percentá.

    Platnými hodnotami sú hodnoty od 0 do 100. Nezadávajte znak percenta (%).

    Použite percentuálnu hodnotu, ak chcete zobraziť všetky hodnoty proporcionálne, pretože použitie percenta zaistí proporcionálnu distribúciu hodnôt.

   • Formátovanie percentil    Vyberte možnosť Percentil.

    Platnými percentilmi sú hodnoty od 0 (nula) do 100.

    Percentily sa používajú na vizualizáciu skupiny vysokých hodnôt (napríklad percentil prvých 20hodnôt) pomocou konkrétnej ikony a nízkych hodnôt (napríklad percentil posledných 20hodnôt) pomocou inej ikony, pretože predstavujú extrémne hodnoty, ktoré môžu skresliť vizualizáciu údajov.

   • Formátovanie výsledku vzorca    Vyberte možnosťVzorec a vložte vzorec do každého poľa Hodnota.

    Vzorec musí vrátiť číslo, dátum alebo čas. Začnite vzorec znamienkom rovná sa (=). Neplatné vzorce spôsobia to, že sa nepoužije žiadne formátovanie. Je vhodné vzorec odskúšať a overiť, či nevracia chybovú hodnotu.

  4. Ak chcete, aby prvá ikona predstavovala nižšie hodnoty a posledná ikona vyššie hodnoty, vyberte možnosť Obrátené poradie ikon.

  5. Ak chcete zobraziť iba ikonu bez hodnôt buniek, začiarknite políčko Zobraziť iba ikonu.

   Poznámky : 

   1. Zrejme bude potrebné prispôsobiť šírku stĺpca ikone.

   2. K dispozícii sú tri veľkosti ikony. Veľkosť zobrazenej ikony závisí od veľkosti písma použitého v bunke.

Na začiatok stránky

Formátovanie iba buniek s obsahom textových alebo číselných hodnôt, dátumu alebo časovej hodnoty

Ak chcete v rozsahu buniek jednoduchšie vyhľadať určité bunky, môžete tieto špecifické bunky naformátovať podľa operátora porovnávania. V pracovnom hárku zásob, zoradenom podľa kategórií, môžete napríklad žltou farbou zvýrazniť produkty s menej ako 10 položkami, ktoré sú k dispozícii alebo v hárku súhrnu maloobchodného predaja môžete označiť všetky predajne podľa ziskov vyšších ako 10 %, podľa objemu predaja nižšieho ako 100 000 € alebo podľa oblasti, napríklad „TrenčianskyKraj“.

Poznámka : Nie je možné podmienene formátovať polia v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa textu alebo dátumu, iba podľa čísla.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Pravidlá zvýrazňovania buniek.

  Skupina Štýl na karte Domov

 3. Vyberte požadovaný príkaz, napríklad Medzi, Rovné textu obsahujúcemu alebo Vyskytujúci sa dátum.

 4. Zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť, a potom vyberte formát.

Metódu určovania rozsahu pre polia v oblasti Hodnoty v zostave kontingenčnej tabuľky môžete zmeniť pomocou tlačidla možnosti Použiť pravidlo formátovania na.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovanie pravidiel.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v pracovnom hárku alebo v iných pracovných hárkoch a následným výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla .

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Použiť pravidlo na na voliteľnú zmenu rozsahu polí v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa:

  • Výberu – kliknite na položku Iba tieto bunky.

  • Zodpovedajúceho poľa – kliknite na položku Všetky bunky <hodnotové pole> s rovnakými poľami.

  • Hodnotového poľa – kliknite na položku Všetky <hodnotové pole> bunky.

 5. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na položku Formátovať len bunky ktoré obsahujú.

 6. V časti Upraviť popis pravidla vykonajte v zozname Formátovať iba bunky s jednu z nasledovných činností.

  • Formátovanie podľa čísla, dátumu alebo času     Vyberte možnosť Hodnota bunky, vyberte operátora porovnávania a potom zadajte číslo, dátum alebo čas.

   Vyberte napríklad možnosť je medzi a zadajte hodnoty 100 a 200, alebo vyberte možnosť rovná sa a zadajte hodnotu 1/1/2009.

   Môžete tiež zadať vzorec, ktorý vráti číslo, dátum alebo časovú hodnotu. Ak zadáte vzorec, začnite ho znamienkom rovná sa (=). Výsledkom neplatných vzorcov je nepoužitie formátovania. Vzorec je vhodné otestovať a skontrolovať, či nevracia chybnú hodnotu.

  • Formátovanie podľa textu    Vyberte možnosť Špecifický text, vyberte operátora porovnávania a zadajte text.

   Vyberte napríklad možnosť obsahujúce a potom zadajte Striebro alebo vyberte možnosť začínajúce sa na a vložte Tri.

   V každom vyhľadávanom reťazci sú vložené úvodzovky a môžete použiť aj zástupné znaky. Maximálna dĺžka reťazca je 255 znakov.

   Môžete tiež vložiť vzorec, ktorý vráti text. Ak zadáte vzorec, začnite znamienkom rovná sa (=). Neplatné vzorce vedú k nepoužitiu formátovania. Vzorec je vhodné otestovať a skontrolovať, či nevracia chybnú hodnotu.

  • Formátovanie podľa dátumu    Vyberte možnosť Vyskytujúce sa dátumy a potom vyberte porovnávanie dátumov.

   Vyberte napríklad možnosti Zajtra alebo Budúci týždeň.

  • Formátovanie prázdnych alebo neprázdnych buniek    Vyberte možnosť Prázdne bunky alebo Neprázdne bunky.

   Prázdna hodnota je bunka, ktorá neobsahuje žiadne údaje a odlišuje sa od bunky, ktorá obsahuje jednu alebo viac medzier (ktoré sa považujú za text).

  • Formátovanie buniek s chybnými hodnotami alebo bez nich    Vyberte možnosti Chyby alebo Bez chýb.

   Chybnými hodnotami sú: #####, #HODNOTA!, #DELENIENULOU!, #NÁZOV?, #NEDOSTUPNÝ!, #ODKAZ!, #ČÍSLO!, a #NEPLATNÝ!.

 7. Ak chcete určiť formát, kliknite na položku Formát.

  Zobrazí sa dialógové okno Formát buniek.

 8. Vyberte číslo, písmo, okraj alebo vyplňte formát, ktorý chcete použiť, ak hodnota bunky spĺňa podmienku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete vybrať viac ako jeden formát. Vybraté formáty sa zobrazia v poli Ukážka.

Na začiatok stránky

Formátovanie iba prvých alebo posledných hodnôt

Najvyššie a najnižšie hodnoty v rozsahu buniek môžete vyhľadať podľa určenej hraničnej hodnoty. Môžete napríklad vyhľadať 5 najpredávanejších produktov v oblastnom prehľade, posledných 15 % produktov podľa prieskumu zákazníkov alebo 25 najvyšších platov v analýze osobného oddelenia.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Pravidlá pre hornú a dolnú časť.

  Skupina Štýl na karte Domov

 3. Vyberte požadovaný príkaz, napríklad Prvých 10 položiek alebo Posledných 10 %.

 4. Zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť, a potom vyberte formát.

Metódu určovania rozsahu pre polia v oblasti Hodnoty v zostave kontingenčnej tabuľky môžete zmeniť pomocou tlačidla možnosti Použiť pravidlo formátovania na.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovanie pravidiel.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku a výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla .

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Použiť pravidlo na na voliteľnú zmenu rozsahu polí v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa:

  • Výberu – kliknite na položku Iba tieto bunky.

  • Zodpovedajúceho poľa – kliknite na položku Všetky bunky <hodnotové pole> s rovnakými poľami.

  • Hodnotového poľa – kliknite na položku Všetky <hodnotové pole> bunky.

 5. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať iba prvé alebo posledné hodnoty.

 6. V časti Upraviť popis pravidla v zozname Formátovať hodnoty, ktoré sa nachádzajú v vyberte možnosti Hore alebo Dole.

 7. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete určiť horné alebo dolné číslo, zadajte číslo a zrušte začiarknutie políčka % vybratého rozsahu. Platné hodnoty sú od 1 do 1000.

  • Ak chcete určiť najvyššie alebo najnižšie percento, vložte číslo a začiarknite políčko % vybratého rozsahu. Platné hodnoty sú od 1 do 100.

 8. Voliteľne môžete zmeniť formát použitý v poliach oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky, ktorých rozsah je určený podľa zodpovedajúceho poľa.

  Podmienený formát je predvolene založený na všetkých viditeľných hodnotách. Keď však určujete rozsah podľa zodpovedajúceho poľa, namiesto použitia všetkých viditeľných hodnôt môžete voliteľne použiť podmienený formát pre každú kombináciu nasledujúcich položiek:

  • Stĺpec a jeho nadradené pole riadka výberom každej skupiny Stĺpec.

  • Riadok a jeho nadradené pole stĺpca výberom každej skupiny Riadok.

 9. Ak chcete určiť formát, kliknite na položku Formát.

  Zobrazí sa dialógové okno Formát buniek.

 10. Vyberte číslo, písmo, okraj alebo vyplňte formát, ktorý chcete použiť, ak hodnota bunky spĺňa podmienku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete vybrať viac ako jeden formát. Vybraté formáty sa zobrazia v poli Ukážka.

Na začiatok stránky

Formátovať len hodnoty, ktoré sú nad alebo pod priemerom

Môžete vyhľadať hodnoty v rozsahu buniek nad alebo pod priemerom alebo smerodajnú odchýlku. Môžete napríklad vyhľadať nadpriemerne výkonných pracovníkov v ročnom hodnotení alebo môžete určiť vyrábané produkty, ktoré v hodnotení kvality klesli pod dve smerodajné odchýlky.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Pravidlá pre hornú a dolnú časť.

  Skupina Štýl na karte Domov

 3. Vyberte požadovaný príkaz, napríklad Nadpriemerne alebo Podpriemerne.

 4. Zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť, a potom vyberte formát.

Metódu určovania rozsahu pre polia v oblasti Hodnoty v zostave kontingenčnej tabuľky môžete zmeniť pomocou tlačidla možnosti Použiť pravidlo formátovania na.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovanie pravidiel.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku a výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla .

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Použiť pravidlo na na voliteľnú zmenu rozsahu polí v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa:

  • Výberu – kliknite na položku Iba tieto bunky.

  • Zodpovedajúceho poľa – kliknite na položku Všetky bunky <hodnotové pole> s rovnakými poľami.

  • Hodnotového poľa – kliknite na položku Všetky <hodnotové pole> bunky.

 5. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať iba hodnoty, ktoré sa nachádzajú nad alebo pod priemerom.

 6. V časti Upraviť popis pravidla v zozname Formátovať hodnoty, ktoré sa nachádzajú: vykonajte jednu z nasledovných činností.

  • Ak chcete formátovať bunky, ktoré sú nad alebo pod priemerom všetkých buniek v rozsahu, vyberte možnosti Nad alebo Pod.

  • Ak chcete formátovať bunky, ktoré sú nad alebo pod jednou, dvomi alebo tromi smerodajnými odchýlkami všetkých buniek v rozsahu, vyberte smerodajnú odchýlku.

 7. Voliteľne môžete zmeniť formát použitý v poliach oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky, ktorých rozsah je určený podľa zodpovedajúceho poľa.

  Podmienený formát je predvolene založený na všetkých viditeľných hodnotách. Keď však určujete rozsah podľa zodpovedajúceho poľa, namiesto použitia všetkých viditeľných hodnôt môžete voliteľne použiť podmienený formát pre každú kombináciu nasledujúcich položiek:

  • Stĺpec a jeho nadradené pole riadka výberom každej skupiny Stĺpec.

  • Riadok a jeho nadradené pole stĺpca výberom každej skupiny Riadok.

 8. Kliknutím na položku Formát sa zobrazí dialógové okno Formát buniek.

 9. Vyberte číslo, písmo, okraj alebo vyplňte formát, ktorý chcete použiť, ak hodnota bunky spĺňa podmienku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete vybrať viac ako jeden formát. Vybraté formáty sa zobrazia v poli Ukážka.

Na začiatok stránky

Formátovanie iba jedinečných alebo duplicitných údajov

Poznámka : Podmienené formátovanie jedinečných alebo duplicitných hodnôt nie je možné použiť na polia oblasti hodnôt v zostave kontingenčnej tabuľky.

Rýchle formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly kliknite na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Pravidlá zvýrazňovania buniek.

  Skupina Štýl na karte Domov

 3. Vyberte položku Zdvojenie hodnôt.

 4. Zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť, a potom vyberte formát.

Rozšírené formátovanie

 1. Vyberte jednu alebo viac buniek z rozsahu, tabuľky alebo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovanie pravidiel.

  Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v poli so zoznamom Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok alebo tabuľka.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v hárku a výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla .

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 4. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Formátovať len jedinečné alebo duplicitné hodnoty.

 5. V časti Upraviť popis pravidla vyberte v zozname Formátovať všetko možnosti jedinečné alebo duplicity.

 6. Kliknutím na položku Formát sa zobrazí dialógové okno Formát buniek.

 7. Vyberte číslo, písmo, okraj alebo vyplňte formát, ktorý chcete použiť, ak hodnota bunky spĺňa podmienku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete vybrať viac ako jeden formát. Vybraté formáty sa zobrazia v poli Ukážka.

Na začiatok stránky

Použitie vzorca na určenie buniek, ktoré sa majú formátovať

Ak chcete, aby boli požiadavky na podmienené formátovanie komplexnejšie, na určenie formátovacích kritérií môžete použiť logické vzorce. Môžete napríklad porovnávať hodnoty s výsledkami vrátenými funkciou alebo zhodnotiť údaje v bunkách mimo vybratého rozsahu, ktorým môže byť iný hárok v rovnakom zošite.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Spravovanie pravidiel.

Skupina Štýl na karte Domov

Zobrazí sa dialógové okno Správca pravidiel podmieneného formátovania.

 1. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pridať podmienený formát, kliknite na položku Nové pravidlo.

   Zobrazí sa dialógové okno Nové pravidlo formátovania.

  • Ak chcete zmeniť podmienený formát, vykonajte nasledujúci postup:

   1. Presvedčte sa, či je v zozname Zobraziť pravidlá formátovania pre vybratý vhodný pracovný hárok, tabuľka alebo zostava kontingenčnej tabuľky.

   2. Voliteľne môžete zmeniť rozsah buniek kliknutím na položku Zbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla v poli Vzťahuje sa na a dočasne skryť dialógové okno, výberom nového rozsahu buniek v pracovnom hárku alebo v iných pracovných hárkoch a následným výberom možnosti Rozbaliť dialógové okno Obrázok tlačidla .

   3. Vyberte pravidlo a potom kliknite na položku Úprava pravidla.

    Zobrazí sa dialógové okno Úprava pravidla formátovania.

 2. V časti Použiť pravidlo na na voliteľnú zmenu rozsahu polí v oblasti Hodnoty zostavy kontingenčnej tabuľky podľa:

  • výberu – kliknite na položku Vybraté bunky,

  • zodpovedajúceho poľa – kliknite na položku Všetky bunky zobrazujúce hodnoty hodnotového poľa,

  • hodnotového poľa Všetky bunky zobrazujúce hodnotové pole pre riadok.

 3. V časti Vybrať typ pravidla kliknite na možnosť Použiť vzorec na určenie buniek, ktoré sa majú formátovať.

  1. V časti Upraviť popis pravidla zadajte do poľa Formátovať hodnoty, v ktorých je tento vzorec pravdivý vzorec.

   Vzorec musíte začať znamienkom rovná sa (=) a musí vrátiť logickú hodnotu TRUE (1) alebo FALSE (0).

   Príklad 1: Použitie jedného podmieneného formátovania s viacerými kritériami a odkazmi na bunky mimo rozsahu buniek   

   V rámci tohto vzorca jeden podmienený formát s viacerými kritériami použitými na rozsah A1:A5 naformátuje bunky nazeleno, ak priemerná hodnota všetkých buniek v rozsahu je väčšia než hodnota v bunke F1 a ľubovoľná bunka v rozsahu obsahuje minimálnu hodnotu, ktorá je väčšia alebo sa rovná hodnote v bunke G1. Bunky F1 a G1 sa nachádzajú mimo rozsahu buniek, v ktorých sa používa podmienený formát. Funkcia AND kombinuje viaceré kritériá a funkcie AVERAGE a MIN slúžia na výpočet hodnôt.

Vzorec

Formát

=AND(AVERAGE($A$1:$A$5)>$F$1, MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)

Bunka zelenej farby

Príklad 2: Tieňovanie všetkých ostatných riadkov použitím funkcií MOD a ROW   

Tento vzorec pridá tieň modrej farby do bunky každého druhého riadka v rozsahu buniek. Funkcia MOD vráti zvyšok po delení (prvý argument) deliteľom (druhý argument). Funkcia ROW vráti aktuálne číslo riadku. Keď delíte aktuálne číslo riadku číslom 2, vždy dostanete buď zvyšok 0 pre párne číslo alebo zvyšok 1 pre nepárne číslo. Pretože 0 je FALSE a 1 je TRUE, naformátovaný bude každý párny riadok.

Vzorec

Formát

=MOD(ROW();2)=1

Bunka modrej farby

 1. Kliknutím na položku Formát sa zobrazí dialógové okno Formát buniek.

 2. Vyberte číslo, písmo, okraj alebo vyplňte formát, ktorý chcete použiť, ak hodnota bunky spĺňa podmienku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete vybrať viac ako jeden formát. Vybraté formáty sa zobrazia v poli Ukážka.

  Do vzorca môžete zadať odkazy na bunky priamym výberom buniek v pracovnom hárku alebo v iných pracovných hárkoch. Výber buniek v pracovnom hárku vloží absolútne odkazy na bunky. Ak chcete, aby program Excel upravil odkazy pre každú bunku vo vybratom rozsahu, použite relatívne odkazy na bunky.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie buniek s podmienenými formátmi

Ak má pracovný hárok viac buniek s podmieneným formátovaním, môžete ich rýchlo vyhľadať, čím môžete podmienené formáty kopírovať, zmeniť alebo odstrániť. Môžete použiť príkaz Prejsť na špeciálne, ktorý vyhľadá iba bunky s určitým podmieneným formátovaním alebo vyhľadá všetky bunky s podmieneným formátovaním.

Vyhľadanie všetkých buniek s podmieneným formátovaním

 1. Kliknite na niektorú bunku bez podmieneného formátovania.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na šípku vedľa položky Nájsť a vybrať a potom kliknite na položku Podmienené formátovanie.

Vyhľadanie iba buniek s rovnakým podmieneným formátovaním

 1. Kliknite na bunku s podmieneným formátovaním, ktoré chcete vyhľadať.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na šípku vedľa položky Nájsť a vybrať a potom kliknite na položku Prejsť na špeciálne.

 3. Kliknite na položku Podmienené formáty.

 4. V častiOverenie údajov kliknite na položku Rovnaké.

Na začiatok stránky

Zmazanie podmieneného formátovania

 • Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  V pracovnom hárku   

  1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýl na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Vymazať pravidlá.

  2. Kliknite na Celý hárok.

   V rozsahu buniek, v tabuľke alebo v kontingenčnej tabuľke   

  3. Vyberte rozsah buniek, tabuľku alebo kontingenčnú tabuľku, pre ktoré chcete zmazať podmienené formátovanie.

  4. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na šípku vedľa položky Podmienené formátovanie a potom kliknite na položku Vymazať pravidlá.

  5. V závislosti od výberu kliknite na možnosť Vybraté bunky, Táto tabuľka alebo Táto kontingenčná tabuľka.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×