Pridanie tvaru do obrázka SmartArt

Tvary je možné pridať buď v obrázku SmartArt alebo na textovej table.

Pridanie tvaru v obrázku SmartArt

 1. Kliknite na obrázok SmartArt, do ktorého chcete pridať tvar.

 2. Kliknite na existujúci tvar, ktorý je umiestnený najbližšie k miestu, kam chcete pridať nový tvar.

 3. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt kliknite na kartu Návrh.

  Obrázok karty Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt

 4. V skupine Vytvoriť grafický objekt kliknite na šípku vedľa položky Pridať tvar a potom pomocou jedného z nasledovných krokov vyberte umiestnenie nového tvaru:

  Obrázok skupiny Vytvoriť grafický objekt

  • Ak chcete vložiť tvar, ktorý bude mať rovnakú úroveň ako vybratý tvar a bude sa nachádzať za ním, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť tvar, ktorý bude mať rovnakú úroveň ako vybratý tvar a bude sa nachádzať pred ním, kliknite na položku Pridať tvar pred.

  • Ak chcete vložiť tvar, ktorý sa bude nachádzať o jednu úroveň vyššie ako vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar nad.

   Nový tvar zaujme miesto vybratého tvaru a vybratý tvar a všetky tvary pod ním sa premiestnia o úroveň nižšie.

  • Ak chcete vložiť tvar, ktorý sa bude nachádzať o jednu úroveň nižšie než vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar pod.

   Nový tvar sa pridá na koniec ostatných tvarov na rovnakej úrovni.

Poznámka   

 • Ak chcete rýchlo pridať tvar, ktorý sa bude zhodovať s ostatnými tvarmi v obrázku SmartArt, kliknite na položku Pridať tvar, a nie na šípku pod položkou Pridať tvar ako v kroku 4.

 • Ak tvar ešte nie je vybratý a kliknete na položku Pridať tvar, tvar sa pridá buď na koniec tvarov najvyššej úrovne, alebo pod tvar najvyššej úrovne, aby sa neporušila rovnováha obrázka SmartArt.

 • Tvar Pridať asistenta je k dispozícii, iba ak ste vybrali rozloženie organizačnej schémy.

Pridanie tvaru na textovej table

Pridanie tvaru pred existujúci tvar

 1. Na textovej table umiestnite kurzor na začiatok textu, kam chcete pridať tvar.

 2. Zadajte text a stlačte kláves ENTER.

Pridanie tvaru za existujúci tvar

 1. Na textovej table umiestnite kurzor na koniec textu, kam chcete pridať tvar.

 2. Stlačte kláves ENTER a potom zadajte text.

Poznámka   

 • Nový tvar odsadíte stlačením klávesu TAB na textovej table. Stlačením klávesov SHIFT+TAB vykonáte odsadenie doľava.

 • Ak vyberiete tvar spájajúci alebo prepájajúci iné tvary, ako je napríklad čiara alebo šípka, a potom kliknete na položku Pridať tvar, pridá sa spájajúci tvar spolu s tvarom vedľa, čím sa zachová rovnováha návrhu rozloženia. Ak chcete vložiť len spájajúci tvar, do obrázka SmartArt pridajte čiaru alebo iný tvar.

 • Ak chcete vložiť tvar, ktorý sa líši od všetkých tvarov nachádzajúcich sa v rozložení, najprv pridajte predvolený tvar a potom tvar nahraďte.

 • Ak chcete pridať prispôsobený tvar do toho istého obrázka SmartArt alebo do iného obrázka SmartArt s rovnakým názvom rozloženia, tvar skopírujte a prilepte. Po pridaní tvaru nie je potrebné opätovne vykonať všetky prispôsobenia. Ak ste napríklad zmenili jeden z obdĺžnikových tvarov v rozložení Základný proces 1A na červený trojuholník, môžete ho skopírovať a prilepiť do rozloženia Základný proces 1B bez toho, aby ste museli znova vykonať prispôsobenie farieb. Prispôsobenie trojuholníka sa zachová, len ak kopíruje a prilepujete v rámci toho istého obrázka SmartArt.

 • Ak chcete rýchlo pridať ďalšie tvary Asistent, umiestnite kurzor na koniec textu predstavujúceho asistenta a potom stlačte kláves ENTER.

Platí pre: Excel 2007, Outlook 2007, Word 2007, PowerPoint 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk