Pridanie spojníc medzi tvarmi vo Visiu

Pridanie spojníc medzi tvarmi vo Visiu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Visio uľahčuje spájanie tvarov vo vašej kresbe. Automatické pripojenie môžete použiť na pripojenie tvarov pri ich pridávaní a existujúce tvary môžete pripojiť pomocou nástroja Spojnica.

Typy pripojení

Existujú dva typy pripojení, ktoré môže mať spojnica s tvarom: bodové pripojenie a dynamické pripojenie. Bodové pripojenie ponecháva spojnicu pripojenú k špecifickému bodu na tvare aj v prípade, ak sa tvar presunie alebo otočí. Dynamické pripojenie umožňuje spojnici zmeniť svoje umiestnenie na tvare tak, aby sa po premiestnení alebo otočení tvaru premiestnila k takému bodu pripojenia na tvare, ktorý sa nachádza najbližšie k pôvodnej polohe spojnice.

Na nasledujúcom diagrame má tvar A bodové pripojenie k tvaru C a pri každom premiestnení tvaru C spojnica z tvaru A vždy zostáva pripojená k rovnakému bodu na tvare C. Naopak, tvar B má dynamické pripojenie k tvaru C a spojnica z tvaru B sa presunie k najbližšiemu bodu pripojenia na tvare C.

Bod A má bod pripojenia k bodu C, ale bod B má dynamické pripojenie k bodu C.

Môžete mať oboch typov pripojenia na oboch koncoch spojnice. Ak sa prepojenie tvarov pomocou funkcie automatického pripojenia, oboch koncoch budú mať dynamické pripojenie. Ak vyberiete manuálne, kde spojnice je pripojený k tvaru, môžete určiť typ pripojenia.

Automatické pripojenie tvaru po pridaní

Jedným zo spôsobov na pripojenie tvarov je nechať Visio pripojiť tvary automaticky po pridaní do kresby. Toto riešenie je mimoriadne výhodné pri tvorbe vývojového diagramu.

Pomocou nasledujúceho postupu pridajte tvar do svojej kresby, ktorý Visio automaticky pripojí k tvaru.

Poznámka : Ak chcete použiť tento postup, uistite sa, že funkcia automatického pripojenia je aktívna. Na karte Zobraziť v skupine Vizuálne pomôcky si overte, či je vybratá položka Automatické pripojenie.

Ak chcete pridať tvar a automaticky pripojí na existujúci tvar

 1. Ak sa na strane nenachádzajú žiadne tvary, presuňte tvar z okna Tvary na stranu.

 2. Podržte ukazovateľ na počiatočnom tvare, až kým sa okolo neho nezobrazia šípky automatického pripojenia.

  Keď je automatické pripojenie aktívne, ukážte myšou na tvar, čím zobrazíte spojovacie šípky.

  Ak sa nezobrazujú šípky funkcie automatického pripojenia, na karte Zobrazenie skontrolujte, či je vybratá položka Automatické pripojenie.

 3. Podržte ukazovateľ na šípke v smere, v ktorom chcete pridať tvar.

  Ukázaním myšou na šípku automatického pripojenia sa zobrazí panel s nástrojmi tvarov, ktoré chcete pridať.

  Zobrazí sa miniatúrny panel s nástrojmi, ktorý obsahuje prvé štyri tvary na rýchle priradenie, ktoré sa aktuálne nachádzajú vo vzorkovnici Tvary na rýchle priradenie. Keď ukážete na tvar na paneli s nástrojmi, Visio zobrazí ukážku daného tvaru na strane.

 4. Kliknite na požadovaný tvar.

 5. Ak chcete pokračovať, ukázaním na šípku automatického pripojenia na novopridanom tvare pridajte ďalší tvar, ktorý sa pripojí automaticky.

  Ukázaním myšou na novopridaný tvar zobrazíte šípky automatického pripojenia, ktoré slúžia na pridávanie ďalších tvarov.

Poznámka : Ak chcete iný tvar z sú uvedené na miniatúrny panel s nástrojmi, presuňte tvar, ktorý chcete z okna tvary na miesto na stránke. Na pripojenie na tvar, použite metódu je popísané v ďalšej časti.

Prepojenie tvarov, ktoré sa už nachádzajú na strane

Pripojiť, samozrejme, môžete aj tvary, ktoré sa už nachádzajú v kresbe, a to buď pomocou funkcie automatického pripojenia, alebo pomocou nástroja Spojnica.

Keď sa pripojíte tvarov, môžete si ju s dvoma typmi pripojenia: bod pripojenia a dynamické pripojenie. Ďalšie informácie o týchto typov pripojení nájdete v téme typy pripojenianad.

Ak chcete vytvoriť také pripojenie, aby spojnica zostala pripojená k určitému bodu na tvare, presuňte bod pripojenia na prvom tvare na bod pripojenia na druhom tvare. Po prepojení tvarov sa koncové body spojnice sa zmenia na zelené.

Prilepte spojnice k určitému bodu v tvare a opravte spojnicu priradenú k tomuto bodu.
Prilepte spojnice k určitému bodu v tvare a opravte spojnicu priradenú k tomuto bodu.

Ak chcete vytvoriť dynamické pripojenie, ktoré umožní, že sa spojnica automaticky presunie k bližším bodom na tvare, umiestnite nástroj Spojnica na stred prvého tvaru tak, aby sa okolo tvaru zobrazil zelený rámček. Podržte stlačené tlačidlo myši a presuňte spojnicu do stredu druhého tvaru. Keď sa okolo druhého tvaru zobrazí zelený rámček, uvoľnite tlačidlo myši.

Prilepte spojnicu k tvaru a umožnite spojnici vykonať dynamický pohyb, aby smerovala k bodom v tvare.
Prilepte spojnicu k tvaru a umožnite spojnici vykonať dynamický pohyb, aby smerovala k bodom v tvare.

Prepojenie existujúcich tvarov pomocou funkcie automatického pripojenia

 1. Podržte ukazovateľ na tvare, až kým sa okolo neho nezobrazia šípky automatického pripojenia.

  Keď je automatické pripojenie aktívne, ukážte myšou na tvar, čím zobrazíte spojovacie šípky.
 2. Kliknite na šípku automatického pripojenia, presuňte ju na iný tvar a vložte koncový bod spojnice do stredu tvaru (ak chcete vytvoriť dynamické pripojenie) alebo do konkrétneho spojovacieho bodu na tvare (ak chcete vytvoriť pripojenie bodov).

  Po podržaní ukazovateľa na šípke automatického pripojenia sa zobrazí ukážka tvaru, tvar však môžete ignorovať, keďže po presunutí spojnice na miesto určenia zmizne.

Prepojenie tvarov pomocou nástroja spojnica

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na položku Spojnica.

  Nástroj Spojnica sa pripojí k tvarom pomocou bodu pripojenia na oboch koncoch.
 2. Kliknite na tvar a presuňte spojnicu na iný tvar.

 3. Keď skončíte, kliknite na položku Nástroj ukazovateľa na karte Domov v skupine Nástroje.

Rýchle úlohy

Úloha

Akcia

Zmena typu spojnice na pravouhlú, priamu alebo zaoblenú.

Kliknite pravým tlačidlom myši na spojnicu a potom v kontextovej ponuke kliknite na typ spojnice: pravý uhol, rovná alebo zakrivená.

Zarovnanie a rozmiestnenie tvarov tak, aby boli spojnice rovnomerné.

Vyberte všetky tvary, ktoré chcete zarovnať, a potom na karte Domov v skupine Usporiadať kliknite na položky Zarovnať > Automaticky zarovnať alebo Pozícia > Automaticky nastaviť rozstup. Kliknutím na niekoľko tvarov za súčasného držania klávesu Ctrl alebo pomocou jednej z možností Výber v skupine Úpravy na karte Domov môžete vybrať viacero tvarov.

Zmena pripojenia z dynamického na pripojenie bodov alebo z pripojenia bodov na dynamické.

Vyberte spojnicu a presuňte jej koncový bod mimo tvaru. Potom spojnicu uvoľnite v konkrétnom bode (ak chcete vytvoriť pripojenie bodov) alebo v strede tvaru (ak chcete vytvoriť dynamické pripojenie).

Zapnutie alebo vypnutie funkcie automatického pripojenia

Funkciu automatického pripojenia môžete aktivovať alebo deaktivovať vo všetkých kresbách Visia alebo len v aktívnej kresbe.

Zapnutie funkcie automatického pripojenia alebo vypnutie v aktívnom diagrame

 • Na karte Zobraziť v skupine Vizuálne pomôcky začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Automatické pripojenie.

  Na karte Zobraziť začiarknite alebo zrušte začiarknutie automatického pripojenia, čím zapnete alebo vypnete funkciu Automatické pripojenie.

Poznámka : Ak políčko Automatické pripojenie nie je k dispozícii, vykonaním nasledujúceho postupu skontrolujte, či funkcie automatického pripojenia nebola vypnutá pre všetky diagramy.

Zapnutie automatického pripojenia alebo vypnutie vo všetkých diagramoch

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

 2. V časti Visio – možnosti kliknite na položku Rozšírené.

 3. Ak chcete funkciu automatického pripojenia aktivovať, v časti Možnosti úprav začiarknite políčko Povoliť automatické pripojenie. Ak chcete funkciu Automatické pripojenie deaktivovať, zrušte začiarknutie tohto políčka Automatické pripojenie.

  Začiarknite alebo zrušte začiarknutie položky na zapnutie alebo vypnutie funkcie automatického pripojenia pre všetky diagramy a kresby.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Pozrite tiež

Pridanie šípok, bodov alebo iných zakončení čiary pre spojnice

Použitie nástroja spojovací bod na pridanie, premiestnenie alebo odstránenie bodov pripojenia

Automatické pripojenie tvaru po pridaní

Jedným zo spôsobov na pripojenie tvarov je nechať Visio pripojiť tvary automaticky po pridaní do kresby. Toto riešenie je mimoriadne výhodné pri tvorbe vývojového diagramu.

Pomocou nasledujúceho postupu pridajte tvar do svojej kresby, ktorý Visio automaticky pripojí k tvaru.

 1. Ak sa na strane nenachádzajú žiadne tvary, presuňte úvodný tvar z okna Tvary na stranu.

 2. Podržte ukazovateľ na počiatočnom tvare, kým modré šípky automatického pripojenia sa okolo tvar.

 3. Podržte ukazovateľ na šípke v smere, v ktorom chcete pridať tvar.

  Zobrazí sa miniatúrny panel s nástrojmi obsahujúci prvé štyri položky z oblasti Rýchle tvary, ktoré sa aktuálne nachádzajú na vzorkovnici Rýchle tvary. Na stránke sa zobrazí živá ukážka tvaru vybratého vo vzorkovnici.

 4. Presunutím ukazovateľa na štyroch tvaroch na miniatúrnom paneli s nástrojmi sa zobrazí živá ukážka každého tvaru na strane.

 5. Kliknite na požadovaný tvar.

Ak chcete použiť iný tvar, presuňte ukazovateľ mimo šípky automatického pripojenia, čím sa ukážky stratia. Z okna Tvary potom môžete presunúť požadovaný tvar.

Rýchle úlohy

Úloha

Akcia

Zmena rýchlych tvarov vzorkovnice.

Otvorte vzorkovnicu a presuňte rýchle tvary do požadovaného poradia. Tvary môžete do oblasti Rýchle tvary pridávať a odstraňovať ich z nej.

Zmena tvarov zobrazených na miniatúrnom paneli s nástrojmi.

Vo vzorkovnici Rýchle tvary vyberte tvar v skupine rýchlych tvarov, ktorý sa má zobrazovať na miniatúrnom paneli s nástrojmi. Skupina s vybratými tvarmi sa zobrazí na paneli s nástrojmi.

Vzorkovnicu obsahujúcu tvary, ktoré sa majú zobraziť ako prvé, môžete tiež presunúť priamo pod záhlavie oblasti Rýchle tvary. Poradie ostatných vzorkovníc môžete zmeniť ich presunutím vyššie alebo nižšie v okne Tvary – vo vzorkovnici Rýchle tvary sa zobrazia v rovnakom poradí.

Prepojenie tvarov, ktoré sa už nachádzajú na strane

Môžete sa pripojiť tvary, ktoré sa už v kresbe pomocou funkcie automatického pripojenia alebo pomocou nástroja spojnica.

Prepojenie tvarov pomocou funkcie automatického pripojenia

 1. Podržte ukazovateľ nad tvaru, kým sa zobrazia modré šípky automatického pripojenia okolo.

 2. Kliknite na šípku automatického pripojenia, presuňte ju na iný tvar a vložte koncový bod spojnice do stredu tvaru (ak chcete vytvoriť dynamické pripojenie) alebo do špecifického spojovacieho bodu (ak chcete vytvoriť pripojenie bodov).

  Po podržaní ukazovateľa na modrej šípke sa zobrazí živá ukážka tvaru, tvar však môžete ignorovať. Po presunutí ukazovateľa mimo tejto oblasti sa stratí.

Prepojenie tvarov pomocou nástroja Spojnica

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na položku Spojnica.

 2. Kliknite na tvar a presuňte spojnicu na iný tvar.

Ak chcete, aby spojnica zostala pripojená k určitému bodu na tvare, presuňte bod pripojenia na prvom tvare na bod pripojenia na druhom tvare. Po prepojení tvarov sa koncové body spojnice sa zmenia na červené. Takéto pripojenie sa označuje ako pripojenie bodov.

Ak chcete, aby sa po presunutí tvaru presúvala spojnica po tvare, umiestnite nástroj Spojnica na stred prvého tvaru tak, aby sa okolo tvaru zobrazil červený rámček. Podržte stlačené tlačidlo myši a presuňte spojnica do stredu druhého tvaru. Keď sa okolo druhého tvaru zobrazí červený rámček, uvoľnite tlačidlo myši. Takéto pripojenie sa označuje ako dynamické pripojenie.

Rýchle úlohy

Úloha

Akcia

Zmena typu spojnice na pravouhlú, priamu alebo zaoblenú.

Kliknite pravým tlačidlom myši na spojnicu a potom v kontextovej ponuke kliknite na typ spojnice.

Zarovnanie a rozmiestnenie tvarov tak, aby boli spojnice rovnomerné.

Výber všetkých tvarov, ktoré chcete zarovnať a potom na karte domov kliknite na položku automaticky nastaviť zarovnanie a rozstup. Môžete vybrať viacerých tvarov pomocou klávesu CTRL a kliknite na všetky alebo s použitím niektorého z Vyberte položku možnosti.

Zmena pripojenia z dynamického na pripojenie bodov alebo z pripojenia bodov na dynamické.

Vyberte spojnicu a presuňte jej koncový bod mimo tvaru. Potom spojnicu uvoľnite v konkrétnom bode (ak chcete vytvoriť pripojenie bodov) alebo v strede tvaru (ak chcete vytvoriť dynamické pripojenie).

Zapnutie alebo vypnutie funkcie automatického pripojenia

Funkciu automatického pripojenia môžete zapnúť alebo vypnúť vo všetkých kresbách programu Visio alebo len v aktívnej kresbe.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie automatického pripojenia v aktívnom diagrame

 • Na karte Zobraziť v skupine Vizuálne pomôcky začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Automatické pripojenie.

Ak políčko Automatické pripojenie nie je k dispozícii, vykonaním nasledujúcich krokov skontrolujte, či funkcie automatického pripojenia nebola vypnutá pre všetky diagramy.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie automatického pripojenia vo všetkých diagramoch

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti..

 2. Kliknite na kategóriu Rozšírené.

 3. Ak chcete funkciu automatického pripojenia zapnúť, v časti Možnosti úprav začiarknite políčko Povoliť automatické pripojenie. Ak chcete funkciu automatického pripojenia vypnúť, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Pozrite tiež

Pridanie šípok, bodov alebo iných zakončení čiary pre spojnice

Pridanie, premiestnenie alebo odstránenie bodov pripojenia

Prepojenie tvarov pomocou funkcie automatického pripojenia

Jedným zo spôsobov na pripojenie tvarov je nechať Visio pripojiť tvary automaticky po pridaní do kresby. Toto riešenie je mimoriadne výhodné pri tvorbe vývojového diagramu.

Pomocou nasledujúceho postupu pridajte tvar do svojej kresby, ktorý Visio automaticky pripojí k tvaru.

Pomocou funkcie automatického pripojenia počas presúvania tvary na stranu

 1. Presuňte tvar zo vzorkovnice na stránku kresby a umiestnite ho v blízkosti iného tvaru.

  Tvar umiestnený blízko iného tvaru

 2. Držte stlačené tlačidlo myši a premiestnite ukazovateľ myši na jeden z modrých trojuholníkov. Farba trojuholníka sa zmení na tmavomodrú.

  Ak sa ukazovateľ nachádza nad jedným z modrých trojuholníkov, trojuholník sa zmení na tmavomodrý.

 3. Uvoľnite tlačidlo myši. Tvar sa umiestni na stránku kresby a spojnica sa pridá a prilepí na oba tvary.

  Tvar sa umiestni na stránku kresby a spojnica sa pridá a prilepí na oba tvary.

Tip : Ak sa vám nepáči, presunutím tvarov, môžete dosiahnuť rovnaký výsledok výberom prvého tvaru vo vzorkovnici podržíte ukazovateľ myši nad tvar v kresbe, a potom kliknutím na modré trojuholníky, ktoré sa zobrazujú vedľa daného tvaru.

Pomocou funkcie automatického pripojenia s tvarmi na stránke

 1. Umiestnite ukazovateľ myši na tvar, ktorý chcete pripojiť.

  Vzorec na extrahovanie priezviska z Príkladu 10: Mr. Ryan Ihrig

 2. Umiestnite ukazovateľ na modrý trojuholník, ktoré je najbližšie k tvaru, ktorý chcete pripojiť.

  Umiestnite ukazovateľ nad modrý trojuholník na tvar, ktorý chcete pripojiť k najbližšiemu.

  Trojuholník sa zmení tmavomodrej a červené pole sa zobrazuje okolo tvar, ktorý sa chcete pripojiť.

  Poznámka : Ak červené pole okolo tvar, ktorý chcete pripojiť k nezobrazuje, tvar môže byť príliš vzdialený. Presuňte tvar bližšie a skúste to znova, alebo pomocou nástroja spojnica.

 3. Kliknite na modrý trojuholník. Spojnice sa pridá a prilepený na oba tvary.

  Tvar sa umiestni na stránku kresby a spojnica sa pridá a prilepí na oba tvary.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie automatického pripojenia

Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu automatického pripojenia vo všetkých kresbách programu Visio alebo len v aktuálnej kresbe. Pre všetky kresby:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Kliknite na kartu Všeobecné.

 3. V časti možnosti okna kresby, začiarknite políčko Povoliť automatické pripojenie.

Pre aktuálnu kresbu len:

 • Na štandardnom paneli s nástrojmi kliknite na nástroj automatického pripojenia.

  Poznámka : Ak kliknutím na nástroj automatického pripojenia neumožňuje automatického pripojenia, skontrolujte, či je začiarknuté políčko Povoliť automatické pripojenie v dialógovom okne Možnosti.

Prepojenie tvarov pomocou nástroja spojnica

Jednou z najviac flexibilné spôsobov, ako pridať a prilepte spojnicu je nakreslite pomocou nástroja spojnica Obrázok tlačidla na štandardnom paneli s nástrojmi.

 1. Kliknite na nástroj Spojnica Obrázok tlačidla na štandardnom paneli s nástrojmi.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zachovať spojnica prilepený k určitému bodu v tvare, presuňte z bod pripojenia spojovací bod – modrý znak X na prvý tvar na bod pripojenia na druhý tvar. Konektor koncové body zmení na červenú pripojení tvary. Toto sa nazýva nemennými bodmi pripojenia. S nemennými bodmi pripojenia, zostane spojnica prilepený na rovnakej body pripojenia pri presúvaní jeden tvar.

  • Povoliť konektora na presun k najbližšiemu bodu pripojenia k dispozícii, umiestnite nástroja spojnica stredu prvý tvar až červené pole zobrazí okolo tvar. Podržte tlačidlo myši a presuňte do stredu druhý tvar. Keď sa zobrazí červené pole okolo druhý tvar, uvoľnite tlačidlo myši. Toto sa nazýva pripojenie tvaru na tvar. Pripojení k tvaru na tvar, zostane spojnica oblasť pre každý tvar tak, že premiestnite na najbližšie body pripojenia k dispozícii po presunutí jednej z tvarov. Ak sa žiadne body pripojenia, spojnica presunie na najbližšiu strany.

   Poznámka : Môžete tiež vytvoriť spojenie medzi tvarmi, kde jeden koniec spojnica je pripojený k bodu pripojenia a na konci spojnica je pripojený k tvaru (a naopak).

 3. Na návrat do režimu normálnych uprav kliknite na nástroj Ukazovateľ Tlačidlo Ukazovateľ na štandardnom paneli s nástrojmi.

  Poznámky : 

  • Ak chcete pridať spojnice z jedného tvaru do viacerých tvarov, je potrebné pridať viaceré konektory; neexistuje žiadna "vetvenia" spojnica.

  • Ak sa pokúšate vytvoriť nemennými bodmi pripojenia a majú ťažké časy lepenie spojnice presne, ak chcete vyskúšať inú Prichytiť a prilepiť nastavenia:

  • V ponuke Nástroje kliknite na položku Prichytiť a prilepiť, a potom na karte Všeobecné vyberte požadované možnosti.

   Ak ste lepidla na geometrii tvaru, tvar rukoväť, alebo vrchol v tvare písmena, pripojenie bod sa automaticky pridá, ak jeden neboli už existujú.

Pozrite tiež

Pridanie šípok, bodov alebo iných zakončení čiary pre spojnice

Pridanie, premiestnenie alebo odstránenie bodov pripojenia

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×