Pridanie pripojenia údajov webovej služby

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Jeden alebo viac vedľajších pripojení údajov môžete pridať do šablóny formulára, ktorý môžete dotaz alebo odoslať údaje do webovej služby.

Obsah tohto článku

Prehľad

Informácie týkajúce sa kompatibility

Skôr než začnete

Pridanie pripojenia údajov dotazu

Pridanie pripojenia údajov odoslania

Prehľad

Vedľajšieho pripojenia údajov je akékoľvek pripojenie k zdroju externých údajov, ktoré pridáte k šablóne formulára. Toto pripojenie údajov je odlišný od hlavného pripojenia údajov vytvorená pri návrhu šablóny formulára podľa databázy, webovej služby alebo nastavení v knižnici pripojenia. Pridaní vedľajšieho pripojenia údajov iba v prípade, že nie je možné dotaz alebo odoslať údaje prostredníctvom hlavného pripojenia údajov.

Keď pridáte vedľajšieho pripojenia údajov k šablóne formulára, zadáva dotaz na údaje, program Microsoft Office InfoPath vytvorí sekundárne zdroj údajov s údajových polí a skupinami zodpovedá schéma XML webovej služby. Keďže štruktúra údajov vo vedľajšom zdroji údajov musí zodpovedať schému XML, nemôžete upraviť existujúce polia alebo skupiny vo vedľajšom zdroji údajov. Keď pridáte pripojenie na odoslanie údajov do šablóny formulára, môžete konfigurovať šablóny formulára, aby používatelia mohli odosielať údaje formulára a môžete konfigurovať možnosti odosielania pre formuláre založené na danej šablóne formulára.

Na začiatok stránky

Informácie týkajúce sa kompatibility

Pripojenie údajov odoslania nie je možné nakonfigurovať v šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom povoliť používateľom odoslať zmeniť informácie spolu s ich údajov formulára do webovej služby, ktoré prijme Microsoft ADO.NET DataSet. Informácie o zmenách pozostávajúca zo zmien, ktoré používateľ vykoná na údaje uložené v databáze. Databáza používa webovej služby na pripojenie používateľov k databáze. ADO.NET využíva informácie o zmenách na určenie spôsobu aktualizácie údajov v databáze. Ak webová služba vyžaduje informácie o zmenách aktualizovať databázu, požiadajte o pomoc správcu webovej služby. Ak áno, by návrh šablóny formulára, ktorej formuláre je možné vyplniť iba pomocou programu InfoPath.

Na začiatok stránky

Skôr než začnete

Skôr než pridáte k šablóne formulára vedľajšie pripojenie údajov, potrebujete od správcu webovej služby nasledujúce informácie:

 • Umiestnenie webovej služby.

 • Potvrdenie webovej služby dokumentu alebo doslovný štýl kódovania. Program InfoPath dokáže prijať iba dokument/doslovný štýl webové služby.

 • Názov operáciu webovej služby, ktoré budú odosielať údaje alebo prijímať údaje z formulárov založených na tejto šablóne formulára.

Na začiatok stránky

Pridanie pripojenia údajov dotazu

Ak chcete umožniť používateľom získavať údaje z webovej služby pomocou šablóny formulára, musíte v šablóne formulára vykonávať tieto činnosti:

 1. Pridanie vedľajšieho pripojenia údajov.

 2. Konfigurácia šablóny formulára na použitie vedľajšieho pripojenia údajov.

Krok 1: Pridanie vedľajšieho pripojenia údajov

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V dialógovom okne Pripojenia údajov, kliknite na položku Pridať.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku vytvoriť nové pripojenie, kliknite na položku prijať údaje a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 4. V časti odkiaľ chcete prijímať údaje, kliknite na položku Webová služba a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte umiestnenie webovej služby a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Poznámka: Ak chcete vyhľadať webovej služby pomocou servera univerzálny popis zisťovanie a Integration (UDDI), kliknite na položku Vyhľadávanie UDDI, zadajte URL adresu, ktorú chcete vyhľadať, určiť, či chcete vyhľadávať podľa poskytovateľa alebo služby, ktoré sú UDDI servera k dispozícii, zadajte hľadané kľúčové slovo a potom kliknite na položku vyhľadávanie. Webové služby, ktoré spĺňajú hľadané kľúčové slovo sa zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania. Vyberte webovej služby, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. V zozname Vyberte operáciu na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na akciu webovej služby, ktorá vráti údaje do formulára a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 7. Ak sa Sprievodca pripojením údajov vyskytne neznámy prvok v schéme webovej služby, na ďalšiu stranu sprievodcu sa môže zobraziť výzva na zadanie vzorových hodnôt pre každý parameter na stanovenie polí alebo skupín, ktoré chcete pridať do hlavného zdroja údajov.

  Postup

  1. Vyberte parameter v tabuľke parametre, a potom kliknite na položku Nastaviť vzorovú hodnotu.

  2. V dialógovom okne vzorky hodnota zadajte hodnotu používateľov môžu použiť pre toto pole, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. Opakujte tieto kroky pre každý parameter v tabuľke parametre, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Technické podrobnosti

  Keď konfigurujete pripojenie údajov webovej služby v Sprievodcovi pripojením údajov, program Microsoft Office InfoPath pripojí k webovej službe a žiada súbor služieb popis jazyk WSDL (Web). Súbor WSDL obsahuje schému, používané v webovej služby. Webová služba odpovedá na požiadavku odoslaním tohto súboru do programu InfoPath. Program InfoPath používa tieto informácie v tomto súbore pridať príslušné polia a skupiny do vedľajšieho zdroja údajov v šablóne formulára. Ak program InfoPath nájde neznámy typ prvku v súbore WSDL, program InfoPath vzorových údajov sa používa na určenie definície neznámeho typu prvku a potom pridá príslušné polia a skupiny do vedľajšieho zdroja údajov.

 8. Ak chcete výsledky dotazu sprístupniť, keď formulár nie je pripojený k sieti, začiarknite políčko Uložiť kópiu údajov v šablóne formulára.

  Poznámka k zabezpečeniu: Začiarknutím tohto políčka sa ukladá výsledky dotazu v šablóne formulára. Pretože údaje sú uložené v šablóne formulára, je k dispozícii vo formulároch, ktoré používatelia vyplniť aj v prípade, že ich počítače nie sú pripojené k sieti. Ak sa vám zobrazujú citlivé údaje z tohto pripojenia údajov, môžete vypnúť túto funkciu na ochranu údajov v prípade straty alebo krádeže počítača.

 9. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 10. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte popisný názov pre pripojenie údajov dotazu.

 11. Ak chcete povoliť formuláre založené na tejto šablóne formulára na automatické prijímanie údajov pri otvorení, začiarknite políčko automaticky načítať údaje po otvorení formulára.

 12. Overte správnosť informácií v časti súhrnné informácie a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 13. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Krok 2: Konfigurácia šablóny formulára na použitie vedľajšieho pripojenia údajov

Po pridaní pripojenia údajov k šablóne formulára, v predvolenom nastavení formuláre založené na tejto šablóne formulára pripojenia údajov pri otvorení používateľ. Môžete tiež nakonfigurovať šablóny formulára na používanie pripojenia údajov v niektorom z týchto spôsobov:

 • Pridanie pravidla    Môžete nakonfigurovať pravidlo na použitie pripojenia údajov pri každom výskyte podmienka v pravidle.

 • Tlačidlo Pridať    Tlačidlo môžete pridať do šablóny formulára, ktorý môžu používatelia kliknúť na získanie údajov pomocou pripojenia údajov.

 • Použitie vlastného kódu    Ak nemôžete pridať pravidlo alebo tlačidlo, môžete použiť vlastný kód na získanie údajov pomocou pripojenia údajov. Použitie vlastného kódu vyžaduje Vývojár na vytvorenie vlastného kódu.

Add a rule

Môžete pridať pravidlo k šablóne formulára získať údaje z pripojenia údajov dotazu pri splnení podmienky pravidla. Tento postup predpokladá, že ste vytvorili pripojenie údajov dotazu pre šablónu formulára a nakonfigurovali ovládacieho prvku v šablóne formulára na zobrazenie údajov z pripojenia údajov.

 1. Ak šablóna formulára obsahuje viaceré zobrazenia, kliknite na názov zobrazenia v ponuke Zobraziť prejdite do zobrazenia s ovládacím prvkom, kde chcete zobraziť údaje z vedľajšieho zdroja údajov.

 2. Dvakrát kliknite na ovládací prvok, ktorý chcete pridať pravidlo.

 3. Kliknite na kartu Údaje.

 4. V časti overovanie a pravidlá, kliknite na položku pravidlá.

 5. V dialógovom okne pravidlá kliknite na položku Pridať.

 6. Do poľa názov zadajte názov pravidla.

 7. Určiť podmienky, kedy sa má pravidlo uplatňovať, kliknite na položku Nastaviť podmienku a potom zadajte podmienku. Pravidlo sa spustí, keď sa vyskytne podmienka. Ak nenastavíte podmienku, pravidlo sa použije vždy, keď používateľ zmení hodnotu v ovládacom prvku a potom sa presunie kurzor od ovládacieho prvku.

 8. Kliknite na položku pridať akciu.

 9. V zozname Akcia kliknite na položku dotaz pomocou pripojenia údajov.

 10. V zozname pripojenie údajov kliknite na položku pripojenia údajov, ktoré chcete použiť, a kliknite na tlačidlo OK zavrite všetky otvorené dialógové.

 11. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Pridanie tlačidla

Ovládací prvok tlačidla môžete pridať do šablóny formulára, ktoré môžu používatelia kliknúť, ak chcete získať údaje z pripojenia údajov. Tento postup predpokladá, že ste vytvorili pripojenie údajov dotazu pre šablónu formulára.

 1. Ak šablóna formulára obsahuje viaceré zobrazenia, kliknite na názov zobrazenia v ponuke Zobraziť prejdite do zobrazenia s ovládacím prvkom, kde chcete zobraziť údaje z vedľajšieho zdroja údajov.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. Presuňte ovládací prvok tlačidla do šablóny formulára.

 4. Dvakrát kliknite na tlačidlo, ktoré ste práve pridali do šablóny formulára.

 5. Kliknite na kartu Všeobecné.

 6. V zozname Akcia kliknite na položku obnoviť.

 7. V poli menovky zadajte názov, ktorý sa má zobraziť na tlačidle v šablóne formulára.

 8. Kliknite na položku Nastavenie.

 9. V dialógovom okne obnovenie kliknite na položku jeden vedľajší zdroj údajov.

 10. V zozname Vyberte sekundárny zdroj údajov kliknite na sekundárny zdroj údajov priradené pripojenia údajov a potom kliknite na tlačidlo OK zavrite všetky otvorené dialógové.

 11. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Na začiatok stránky

Pridanie pripojenia údajov odoslania

Ak chcete povoliť používateľom odosielať formuláre založené na šablóne formulára do webovej služby, najprv pridáte vedľajšieho pripojenia údajov k šablóne formulára, ktorá odosiela údaje a nakonfigurujte šablóny formulára umožníte používateľom odosielať svoje údaje.

Krok 1: Pridanie vedľajšieho pripojenia údajov

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V dialógovom okne Pripojenia údajov, kliknite na položku Pridať.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku vytvoriť nové pripojenie, kliknite na položku Odoslať údaje a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 4. V časti, ako chcete odoslať údaje, kliknite na položku do webovej služby a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte umiestnenie webovej služby, kde používatelia odoslať údaje a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Poznámka: Ak chcete vyhľadať webovej služby pomocou servera univerzálny popis zisťovanie a Integration (UDDI), kliknite na položku Vyhľadávanie UDDI, zadajte URL adresu, ktorú chcete vyhľadať, určiť, či chcete vyhľadávať podľa poskytovateľa alebo služby, ktoré sú UDDI servera k dispozícii, zadajte hľadané kľúčové slovo a potom kliknite na položku vyhľadávanie. Webové služby, ktoré spĺňajú hľadané kľúčové slovo sa zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania. Vyberte webovej služby, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. V zozname Vyberte operáciu kliknite na operáciu webovej služby, ktoré dostanete oznámenie údajov formulára, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 7. Na ďalšej stránke sprievodcu vyberte údaje vo formulári na odoslanie pre každý parameter vo webovej službe, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Odoslanie údajov v poli alebo skupine

  1. V zozname parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na pole alebo skupinu.

  3. Kliknite na položku Upraviť Tlačidlo Zdroj údajov .

  4. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole alebo skupinu, ktorých údaje chcete odoslať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  5. V poli zahrnúť kliknite na položku Text a podradené prvky iba odošlete iba údaje v tomto poli a podradené prvky poľa alebo skupiny, alebo kliknite na položku Podstrom XML vrátane vybraného prvku odošlete názov poľa, údaje v poli a podradené prvky vybratej skupiny alebo poľa.

  Odoslať všetky údaje vo formulári

  1. V zozname parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na položku celý formulár (dokument XML vrátane pokyny na spracovanie).

  Odoslanie údajov vo forme reťazca

  1. V zozname parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na položku celý formulár (dokument XML vrátane pokyny na spracovanie).

  3. Začiarknite políčko Odoslať údaje ako reťazec.

   Poznámka: Zvyčajne vyberiete toto začiarkavacie políčko Odoslať digitálne podpísané údaje. Vo väčšine prípadov, zrušte začiarknutie tohto políčka.

  Technické poznámky o ADO.NET množina údajov objekty

  Ak webová služba vyžaduje objekt ADO.NET množinu údajov, pri konfigurácii tohto pripojenia údajov vyberte uzol množiny údajov. Ak používate iný typ uzla pre pripojenie údajov webovej služby, ktorá vyžaduje objekt ADO.NET množinu údajov, akcia odoslania zlyhá.

 8. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov pripojenia údajov odoslania.

 10. Overte správnosť informácií v časti súhrnné informácie a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 11. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Po pridaní vedľajšieho pripojenia údajov odoslania je potrebné nakonfigurovať šablóny formulára na umožniť používateľom odosielať svoje údaje pomocou tohto pripojenia údajov odoslania.

Krok 2: Povolenie odosielania v šablóne formulára

Keď konfigurujete šablóny formulára, aby používatelia mohli odosielať údaje formulára, program InfoPath pridá tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi štandardný a príkaz Odoslať do ponuky súbor vo formulári. Môžete tiež prispôsobiť možnosti odoslania pre šablónu formulára nasledujúcimi spôsobmi:

 • Zmeňte text, ktorý sa zobrazí na tlačidlo Odoslať a príkaz Odoslať.

 • Zmeňte klávesovú skratku pre tlačidlo Odoslať a príkaz Odoslať.

 • Vytvoriť vlastné správy, ak chcete zobraziť používateľov, keď odosielania formulárov.

 • Zadajte, či chcete ponechať formulár otvorený, zavrite formulár alebo otvorí ďalší prázdny formulár po odoslaní formulára.

 • V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti odoslania.

 • V dialógovom okne Možnosti odoslania začiarknite políčko Povoliť používateľom odoslanie tohto formulára, kliknite na položku odoslanie údajov formulára do jedného cieľa a potom v zozname kliknite na položku Webová služba.

 • V zozname vybrať pripojenie údajov na odoslanie, kliknite na názov pripojenia údajov odoslania do webovej služby, ktorú ste vytvorili v predchádzajúcich krokoch.

  1. Ak chcete zmeniť názov na tlačidlo Odoslať, ktorá sa zobrazí na paneli s nástrojmi štandardný a príkaz Odoslať, ktorá sa zobrazí v ponuke súbor počas vypĺňania formulára, zadajte nový názov do poľa Popis v Odoslať Možnosti dialógové okno.

   Tip: Ak chcete klávesovú skratku priradiť príkaz a tlačidlo, zadajte znak ampersand (&) pred znak, ktorý chcete použiť ako klávesovú skratku. Ak chcete priradiť ALT + B ako klávesovú skratku pre tlačidlo a príkaz Odoslať, zadajte napríklad & slať.

 • Ak nechcete, aby používatelia budú môcť použiť príkaz Odoslať alebo tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi štandardný pri vypĺňaní formulára, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť položku ponuky Odoslať a na paneli s nástrojmi tlačidlo Odoslať.

  1. Na základe predvoleného nastavenia po odoslaní formulára, program InfoPath ponechal formulár otvorený a zobrazí hlásenie o tom, či bol formulár úspešne odoslaný. Ak chcete zmeniť toto predvolené správanie, kliknite na položku Rozšírené a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Zatvorte formulár alebo vytvorte nový prázdny formulár po odoslaní používateľom vyplnený formulár, kliknite na požadovanú možnosť v zozname po odoslanie.

   • Ak chcete vytvoriť vlastné hlásenie o tom, či bol formulár úspešne odoslaný, začiarknite políčko použiť vlastné správy a zadajte do polí na úspech a zlyhanie správ.

    Tip: Informovanie používateľov pomocou správy do poľa na zlyhanie čo robiť, ak ich nie je možné odoslať ich formulár. Môžete napríklad navrhnúť, aby používatelia uložiť údaje formulára a kontaktovanie ďalšie pokyny.

   • Ak nechcete zobraziť správu po odoslaní formulára, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť úspech alebo neúspech správy.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×