Pridanie pripojenia údajov pomocou nastavení v knižnici pripojení

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Obsah tohto článku

Prehľad

Skôr ako začnete

Pridanie pripojenia údajov dotazu

Pridanie pripojenia údajov odoslania

Prehľad

Ak navrhujete niekoľko šablón formulárov, ktoré používajú podobné pripojenia údajov, zvážte použitie súboru pripojenia údajov namiesto vytvárania pripojenia k externému zdroju údajov pre každú šablónu formulára. Týmto spôsobom, je potrebné aktualizovať iba jeden súbor pripojenia údajov, keď sa zmenia informácie o pripojení údajov pre množinu príslušných šablón formulárov. Napríklad pri premiestňovaní šablóny formulárov z testovacej siete do produkčnej siete, potrebujete aktualizovať nastavenia pripojenia údajov iba raz v knižnici pripojenia namiesto aktualizovali pripojenie údajov pre každú šablónu formulára. Keď formulár založený na šablóne formulára, ktorý používa súbor pripojenia údajov používa pripojenie údajov, pripojenie údajov sa automaticky aktualizuje s novým nastavením.

Súbor pripojenia údajov je XML súbor s príponou súboru .xml alebo .udcx, ktorý obsahuje informácie o pripojení pre jeden externý zdroj údajov. Tento súbor je uložený v knižnici pripojenia údajov na serveri využívajúcom Microsoft Office SharePoint Server 2007. Súbor pripojenia údajov sa vytvorí vývojár alebo skonvertovaním pripojenie údajov v existujúcej šablóny formulára do súboru pripojenia údajov, kliknite na tlačidlo Konvertovať v dialógovom okne Pripojenia údajov (ponukaNástroje ).

Výhody používania súborov pripojenia údajov:

 • Viaceré formuláre môžu využívať rovnaký súbor pripojenia údajov, takže nie je potrebné od začiatku vytvárať rovnaké pripojenia údajov pre každú šablónu formulára.

 • Ak sa zmení umiestnenie alebo nastavenie pripojenia pre externý zdroj údajov, bude stačiť aktualizovať iba súbor pripojenia údajov, a nie každú šablónu formulára.

 • Súbor pripojenia údajov môže obsahovať informácie o alternatívnej autentifikácii, ktoré môže využiť server, keď používateľ vypĺňa formulár prostredníctvom webového prehľadávača.

 • Formuláre založené na šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom, ktorá sa vypĺňa v prehľadávači, sa môžu pripojiť na servery v inej doméne len s pripojením údajov, ktoré používa súbory pripojenia údajov.

Poznámka: Program Microsoft Office InfoPath používa súbory pripojenia údajov vo formáte súborov Universal Data Connection, verzia 2.0. Táto verzia je nadmnožinou formátu súborov verzie 1.0, ktorú používajú programy Microsoft Office FrontPage a Microsoft Office Excel. Program InfoPath nemôže používať súbory pripojenia údajov vo verzii formátu súboru 1.0.

Keď pridáte pripojenie údajov k šablóne formulára pomocou nastavení v knižnici pripojení údajov, vytvoríte v danej šablóne formulára vedľajšie pripojenie údajov. Toto pripojenie údajov sa odlišuje od hlavného pripojenia údajov, ktoré sa vytvorí pri navrhovaní šablóny formulára založenej na databáze, webovej službe alebo nastavení v knižnici pripojení údajov. Vedľajšie pripojenie údajov sa pridáva iba v prípade, že nie je možné získať alebo odoslať údaje prostredníctvom hlavného pripojenia údajov.

Na začiatok stránky

Skôr ako začnete

Ak chcete pridať pripojenie údajov k šablóne formulára pomocou nastavení, ktoré sú uložené v knižnici pripojení údajov, potrebujete od správcu lokality nasledujúce informácie:

 • Umiestnenie servera so spusteným programom Microsoft Office SharePoint Server 2007, ktorý obsahuje lokalitu s knižnicou pripojení údajov

 • Názov požadovaného súboru pre pripojenie údajov v knižnici pripojení údajov

 • Informácie, či súbor pripojenia údajov obsahuje nastavenia pre pripojenie údajov dotazu alebo pripojenie údajov odoslania

 • Informácie, či je možné konfigurovať šablónu formulára na bezpečné ukladanie výsledkov dotazu vo formulári na používanie v režime offline, ak sú nastavenia určené pre pripojenie údajov dotazu

Na začiatok stránky

Pridanie pripojenia údajov dotazu

Ak chcete pridať pripojenie údajov k šablóne formulára pomocou nastavení v knižnici pripojení, musíte vykonať nasledujúce kroky:

 1. Pridanie vedľajšieho pripojenia údajov k šablóne formulára.

 2. Naviazanie ovládacích prvkov na dotaz a údajové polia vo vedľajšom zdroji údajov.

 3. Konfigurácia šablóny formulára na použitie pripojenia údajov pomocou pravidla alebo tlačidla.

Krok 1: Pridanie vedľajšieho pripojenia údajov

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V dialógovom okne Pripojenia údajov kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na prepínač Hľadať pripojenia na serveri Microsoft Office SharePoint Server a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane Sprievodcu kliknite v zozname Lokalita na názov lokality na serveri s programom Office SharePoint Server 2007, ktorý obsahuje knižnicu pripojení.

  Lokalita nie je v zozname

  Ak chcete pridať lokalitu do zoznamu, vykonajte nasledujúce kroky:

  1. Kliknite na položku Spravovať lokality.

  2. V dialógovom okne Spravovanie lokalít kliknite na položku Pridať.

  3. V poli Adresa URL zadajte typ umiestnenia knižnice pripojenia údajov.

  4. V poli Zobrazovaný názov zadajte názov knižnice pripojenia údajov. Tento názov sa zobrazí v zozname Lokalita v Sprievodcovi pripojením údajov.

  5. Kliknite na tlačidlo OK.

  6. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 5. Kliknutím na názov knižnice pripojení údajov zobrazíte zoznam súborov pripojenia údajov. Kliknite na názov súboru pripojenia údajov, ktorý chcete používať pre aktuálne pripojenie údajov, a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. V závislosti od nastavení pripojenia v súbore pripojenia údajov môže nasledujúca strana Sprievodcu zobraziť výzvu na určenie vzorových hodnôt pre každý parameter.

  Ako sa určujú vzorové hodnoty?

  1. V tabuľke Parametre vyberte parameter a kliknite na položku Nastaviť vzorovú hodnotu.

  2. V dialógovom okne Vzorová hodnota zadajte hodnotu, ktorú môže používateľ použiť pre toto pole a kliknite na tlačidlo OK.

  3. Zopakujte tieto kroky pre každý parameter v tabuľke Parametre a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Technická poznámka

  Pri konfigurovaní pripojenia údajov na webovú službu v Sprievodcovi pripojením údajov, sa program Microsoft Office InfoPath pripojí na webovú službu a požaduje súbor Web Service Description Language (WSDL). Súbor WSDL obsahuje schému, ktorú používa webová služba. Webová služba odpovedá na požiadavku odoslaním tohto súboru do programu InfoPath. Program InfoPath používa informácie z tohto súboru na pridanie príslušných polí a skupín do sekundárneho zdroja údajov v šablóne formulára. Ak program InfoPath v súbore WSDL nájde neznámy typ prvku, program InfoPath použije na určenie definície neznámeho typu prvku vzorové údaje a potom pridá príslušné polia a skupiny do sekundárneho zdroja údajov.

 7. Ak chcete mať k dispozícii výsledky dotazu aj v prípade, ak formulár nie je pripojený k sieti, začiarknite políčko Uložiť kópiu údajov v šablóne formulára.

  Poznámka k zabezpečeniu: Ak začiarknete tieto políčka, výsledky dotazu sa uložia v šablóne formulára. Pretože údaje sú uložené v šablóne formulára, sú vo formulári, ktorý používatelia vypĺňajú, dostupné aj vtedy, keď počítače nie sú pripojené k sieti. Ak z pripojenia údajov získavate citlivé údaje, pravdepodobne budete chcieť túto funkciu vypnúť, aby boli v prípade straty alebo krádeže počítača údaje chránené.

 8. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Nasledujúca strana Sprievodcu zobrazí súhrn nastavení pre toto pripojenie údajov.

 9. Zadajte popisný názov pre pripojenie údajov. Tento názov sa zobrazí v zozname Zdroj údajov na pracovnej table Zdroj údajov.

 10. Ak chcete umožniť použitie tohto pripojenia údajov vo formulároch založených na tejto šablóne formulára, ak sú otvorené, začiarknite políčko Automaticky načítať údaje po otvorení formulára.

Na začiatok stránky

Krok 2: Pridanie ovládacieho prvku na zobrazenie údajov používateľom

 1. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 2. Presuňte ovládací prvok do šablóny formulára.

 3. V dialógovom okne Ovládací prvok – väzba vyberte pole, na ktoré chcete naviazať ovládací prvok, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Krok 3: Konfigurácia šablóny formulára na používanie pripojenia údajov

Ak chcete umožniť používateľom načítavať údaje z tohto pripojenia údajov po otvorení formulára, do šablóny formulára môžete pridať pravidlo, ktoré použije pripojenie údajov za určitých podmienok, alebo pridať tlačidlo, na ktoré môžu používatelia kliknúť a použiť príslušné pripojenie údajov.

Pridanie pravidla

Do šablóny formulára môžete pridať pravidlo, ktoré spustí pripojenie údajov dotazu pri splnení podmienky pravidla. V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že ste vytvorili pripojenie údajov dotazu pre šablónu formulára a nakonfigurovali v šablóne formulára ovládací prvok na zobrazenie údajov z pripojenia údajov.

 1. Ak šablóna formulára obsahuje viaceré zobrazenia, kliknutím na položku Názov zobrazenia v ponuke Zobrazenie prejdete na zobrazenie s ovládacím prvkom, v ktorom chcete zobraziť údaje zo sekundárneho zdroja údajov.

 2. Dvakrát kliknite na ovládač, ku ktorému chcete pridať pravidlo.

 3. Kliknite na kartu Údaje.

 4. V časti Overovanie a pravidlá kliknite na tlačidlo Pravidlá.

 5. V dialógovom okne Pravidlá kliknite na tlačidlo Pridať.

 6. Do poľa Názov zadajte názov pravidla.

 7. Ak chcete špecifikovať podmienku o tom, kedy by malo byť pravidlo spustené, kliknite na položku Nastaviť podmienku a potom zadajte podmienku. Pravidlo sa spustí vtedy, keď sa objaví podmienka. Ak nenastavíte podmienku, pravidlo sa spustí vždy, keď používateľ zmení hodnotu v ovládacom prvku a kurzor presunie preč od ovládacieho prvku.

 8. Kliknite na tlačidlo Pridať akciu.

 9. V rozbaľovacom zozname Akcia kliknite na položku Dotaz pomocou pripojenia údajov.

 10. V zozname Pripojenie údajov kliknite na požadované pripojenie údajov dotazu a kliknutím na tlačidlo OK zatvorte všetky dialógové okná.

 11. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Pridanie tlačidla na používanie pripojenia údajov dotazu

K šablóne formulára môžete pridať ovládací prvok tlačidla, na ktorý môžu používatelia kliknúť pri vyplňovaní formulára založeného na šablóne formulára. Po kliknutí na toto tlačidlo môžete získať údaje z pripojenia údajov dotazu.

 1. Ak šablóna formulára obsahuje viaceré zobrazenia, kliknutím na položku Názov zobrazenia v ponuke Zobrazenie prejdete na zobrazenie s ovládacím prvkom, v ktorom chcete zobraziť údaje zo sekundárneho zdroja údajov.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. Presuňte ovládací prvok tlačidla do šablóny formulára.

 4. Dvakrát kliknite na ovládací prvok tlačidla, ktorý ste pridali do šablóny formulára.

 5. Kliknite na kartu Všeobecné.

 6. V zozname Akcia kliknite na príkaz Obnoviť.

 7. Do poľa Menovka zadajte názov, ktorý sa zobrazí na tlačidle v šablóne formulára.

 8. Kliknite na položku Nastavenie.

 9. V dialógovom okne Obnovenie kliknite na položku Jeden vedľajší zdroj údajov.

 10. V zozname Zvoľte vedľajší zdroj údajov kliknite na vedľajší zdroj údajov priradený k pripojeniu údajov dotazu.

 11. Kliknutím na tlačidlo OK zatvoríte všetky otvorené dialógové okná.

 12. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Na začiatok stránky

Pridanie pripojenia na odoslanie údajov

Ak súbor pripojenia údajov obsahuje nastavenia pre pripojenie údajov odoslania, šablónu môžete nakonfigurovať tak, aby mohli používatelia odosielať údaje z formulárov prostredníctvom tohto pripojenia údajov. Ak konfiguráciou šablóny formulára umožníte používateľom odoslať údaje z formulára, program InfoPath pridá na panel s nástrojmi Štandardný tlačidlo Odoslať a do ponuky Súbor príkaz Odoslať. Možnosti odoslania môžete pre šablónu formulára nakonfigurovať v dialógovom okne Možnosti odoslania (v ponuke Nástroje). Možnosti odoslania sa konfigurujú rovnakým spôsobom ako pri pridávaní vedľajšieho pripojenia údajov, ktoré je pripojením údajov odoslania. Prepojenia na ďalšie informácie o pridaní pripojenia údajov odoslania do šablóny formulára nájdete v časti Pozrite tiež.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V dialógovom okne Pripojenia údajov kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na prepínač Hľadať pripojenia na serveri Microsoft Office SharePoint Server a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane Sprievodcu kliknite v zozname Lokalita na názov lokality s knižnicou pripojení.

  Lokalita nie je v zozname

  Ak chcete pridať lokalitu do zoznamu, vykonajte nasledujúce kroky:

  1. Kliknite na položku Spravovať lokality.

  2. V dialógovom okne Spravovanie lokalít kliknite na položku Pridať.

  3. V poli Adresa URL zadajte typ umiestnenia knižnice pripojenia údajov.

  4. V poli Zobrazovaný názov zadajte názov knižnice pripojenia údajov. Tento názov sa zobrazí v zozname Lokalita v Sprievodcovi pripojením údajov.

  5. Kliknite na tlačidlo OK.

  6. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 5. Kliknutím na názov knižnice pripojení údajov zobrazíte zoznam súborov pripojenia údajov. Kliknite na názov súboru pripojenia údajov, ktorý chcete použiť pre aktuálne pripojenie údajov odoslania, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Ak sú nastavenia určené pre pripojenie údajov odoslania do webovej služby, program InfoPath dokáže zistiť, ktoré parametre vo webovej službe môžu prijímať údaje. Pripojenie údajov odoslania môžete nakonfigurovať na odosielanie všetkých údajov alebo časti údajov v šablóne formulára.

  Ako?

  1. V zozname Parametre kliknite na parameter, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. Ak chcete odoslať všetky údaje vo formulári pre tento parameter vrátane koreňového prvku a ľubovoľných pokynov na spracovanie, vykonajte nasledovné kroky:

   1. Kliknite na položku Celý formulár (dokument XML vrátane pokynov k spracovaniu).

   2. Ak chcete odoslať údaje vo forme reťazca, začiarknite políčko Odoslať údaje ako reťazec. Začiarknite toto políčko, ak chcete odoslať digitálne podpísané údaje. Vo väčšine prípadov je potrebné zrušiť jeho začiarknutie.

  3. Ak chcete určiť pole alebo skupinu pre tento parameter, vykonajte nasledovné kroky:

   1. V časti Možnosti parametra kliknite na položku Pole alebo skupina.

   2. Kliknite na položku Upraviť Vzhľad tlačidla .

   3. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole alebo skupinu, ktorých údaje chcete odoslať, a kliknite na tlačidlo OK.

   4. V zozname Zahrnúť kliknite na položku Len text a podradené prvky a odošle sa iba obsah poľa alebo skupiny, alebo kliknite na položku Podstrom XML vrátane vybraných prvkov a odošle sa obsah a vybratá skupina alebo pole.

  4. Tieto kroky opakujte pre každý parameter.

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Na ďalšej strane sprievodcu v poli Zadajte názov pripojenia údajov zadajte popisný názov pre odoslanie pripojenia údajov.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×