Pridanie pripojenia údajov k webovej službe

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

K šablóne formulára je možné pridať jedno alebo viac vedľajších pripojení údajov, ktoré môžu získavať alebo odosielať údaje do webovej služby.

Obsah článku

Prehľad

Informácie týkajúce sa kompatibility

Skôr než začnete

Pridanie pripojenia údajov dotazu

Pridanie pripojenia údajov odoslania

Prehľad

Sekundárne pripojenie údajov je každé pripojenie údajov k externému zdroju údajov, ktoré sa pridávajú na šablónu formulára. Toto pripojenie údajov je odlišné od hlavného pripojenia údajov, ktoré sa vytvorí pri navrhovaní šablóny formulára založenej na databáze, webovej službe alebo nastavení v knižnici pripojenia. Sekundárne pripojenie údajov sa pridáva len v prípade, ak sa nevytvára dotaz alebo neodosielajú údaje cez hlavné pripojenie údajov.

Keď pridáte vedľajšieho pripojenia údajov k šablóne formulára, zadáva dotaz na údaje, program Microsoft Office InfoPath vytvorí sekundárne zdroj údajov s údajových polí a skupinami zodpovedá schéma XML webovej služby. Keďže štruktúra údajov vo vedľajšom zdroji údajov musí zodpovedať schému XML, nemôžete upraviť existujúce polia alebo skupiny vo vedľajšom zdroji údajov. Keď pridáte pripojenie na odoslanie údajov do šablóny formulára, môžete konfigurovať šablóny formulára, aby používatelia mohli odosielať údaje formulára a môžete konfigurovať možnosti odosielania pre formuláre založené na danej šablóne formulára.

Na začiatok stránky

Požiadavky na kompatibilitu

V šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom nie je možné nastaviť pripojenie na odosielanie údajov, ktoré by umožnilo používateľom odoslať informácie o zmenách spolu s údajmi formulára webovej službe, ktorá akceptuje objekty Microsoft ADO.NET DataSet. Informácie o zmenách pozostávajú z úprav, ktoré používateľ vykoná v údajoch uložených v databáze. Používatelia sa k databáze pripájajú prostredníctvom webovej služby. Technológia ADO.NET využíva informácie o zmenách na určenie spôsobu aktualizácie údajov v databáze. Ak chcete zistiť, či webová služba vyžaduje na aktualizáciu databázy informácie o zmenách, obráťte sa na správcu webovej služby. V tom prípade je potrebné navrhnúť šablónu formulára tak, aby mohli byť formuláre vyplnené iba prostredníctvom programu InfoPath.

Na začiatok stránky

Skôr ako začnete

Skôr než pridáte k šablóne formulára vedľajšie pripojenie údajov, potrebujete od správcu webovej služby nasledujúce informácie:

 • Umiestnenie webovej služby.

 • Potvrdenie o používaní kódovania štýlu document/literal webovou službou. Program InfoPath dokáže prijať iba webové služby používajúce štýl document/literal.

 • Názov akcie webovej služby, ktorá odošle alebo príjme údaje z formulárov, ktoré sú založené na tejto šablóne formulára.

Na začiatok stránky

Pridanie pripojenia údajov dotazu

Ak chcete používateľom umožniť získavať údaje z webovej služby pomocou šablóny formulára, musíte v šablóne vykonať nasledujúce kroky:

 1. Pridanie vedľajšieho pripojenia údajov.

 2. Konfigurácia šablóny formulára na použitie vedľajšieho pripojenia údajov.

Krok 1: Pridanie vedľajšieho pripojenia údajov

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V dialógovom okne Pripojenia údajov kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku Vytvoriť nové pripojenie na, kliknite na položku Prijatie údajov a potom na tlačidlo Ďalej.

 4. V časti Odkiaľ chcete prijímať údaje kliknite na položku Webová služba a potom na tlačidlo Ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane Sprievodcu zadajte umiestnenie webovej služby a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka: Ak chcete vyhľadať webovej služby pomocou servera univerzálny popis zisťovanie a Integration (UDDI), kliknite na položku Vyhľadávanie UDDI, zadajte URL ADRESU UDDI servera, ktorý chcete vyhľadávať, zadajte, či chcete vyhľadávať podľa poskytovateľa alebo služby, ktoré poskytuje, zadajte hľadané kľúčové slovo a potom kliknite na položku vyhľadávanie. Webové služby, ktoré spĺňajú hľadané kľúčové slovo sa zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania. Vyberte webovej služby, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. V zozname Výber akcie na nasledujúcej strane Sprievodcu kliknite na akciu webovej služby, ktorá vráti údaje do formulára, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Ak sa v Sprievodcovi pripojením údajov vyskytne neznámy prvok v schéme webovej služby, na nasledujúcej strane Sprievodcu sa môže zobraziť výzva na zadanie vzorových hodnôt každého parametra, aby sa určili tie skupiny alebo polia, ktoré sa pridajú k hlavnému zdroju údajov.

  Ako?

  1. V tabuľke Parametre vyberte parameter a kliknite na položku Nastaviť vzorovú hodnotu.

  2. V dialógovom okne Vzorová hodnota zadajte hodnotu, ktorú môže používateľ použiť pre toto pole a kliknite na tlačidlo OK.

  3. Zopakujte tieto kroky pre každý parameter v tabuľke Parametre a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Technické podrobnosti

  Pri konfigurovaní pripojenia údajov na webovú službu v Sprievodcovi pripojením údajov, sa program Microsoft Office InfoPath pripojí na webovú službu a požaduje súbor Web Service Description Language (WSDL). Súbor WSDL obsahuje schému, ktorú používa webová služba. Webová služba odpovedá na požiadavku odoslaním tohto súboru do programu InfoPath. Program InfoPath používa informácie z tohto súboru na pridanie príslušných polí a skupín do sekundárneho zdroja údajov v šablóne formulára. Ak program InfoPath v súbore WSDL nájde neznámy typ prvku, program InfoPath použije na určenie definície neznámeho typu prvku vzorové údaje a potom pridá príslušné polia a skupiny do sekundárneho zdroja údajov.

 8. Ak chcete mať k dispozícii výsledky dotazu aj v prípade, ak formulár nie je pripojený k sieti, začiarknite políčko Uložiť kópiu údajov v šablóne formulára.

  Poznámka k zabezpečeniu: Ak začiarknete tieto políčka, výsledky dotazu sa uložia v šablóne formulára. Pretože údaje sú uložené v šablóne formulára, sú vo formulári, ktorý používatelia vypĺňajú, dostupné aj vtedy, keď počítače nie sú pripojené k sieti. Ak z pripojenia údajov získavate citlivé údaje, pravdepodobne budete chcieť túto funkciu vypnúť, aby boli v prípade straty alebo krádeže počítača údaje chránené.

 9. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 10. Na ďalšej strane Sprievodcu zadajte popisný názov pre pripojenie údajov dotazu.

 11. Ak chcete nastaviť formuláre založené na tejto šablóne formulára na automatické prijímanie údajov po otvorení, začiarknite políčko Automaticky načítať údaje po otvorení formulára.

 12. Overte správnosť informácií v časti súhrnné informácie a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 13. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Krok 2: Konfigurácia šablóny formulára na použitie vedľajšieho pripojenia údajov

Keď do šablóny formulára pridáte pripojenie údajov dotazu, formuláre založené na danej šablóne formulára budú po otvorení používať pripojenie údajov podľa predvoleného nastavenia. Šablónu formulára môžete nakonfigurovať na používanie pripojenia údajov dotazov jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Pridanie pravidla    Môžete nakonfigurovať pravidlo na použitie pripojenia údajov pri každom výskyte podmienka v pravidle.

 • Tlačidlo Pridať    Tlačidlo môžete pridať do šablóny formulára, ktorý môžu používatelia kliknúť na získanie údajov pomocou pripojenia údajov.

 • Použitie vlastného kódu    Ak nemôžete pridať pravidlo alebo tlačidlo, môžete použiť vlastný kód získanie údajov pomocou pripojenia údajov. Použitie vlastného kódu vyžaduje Vývojár na vytvorenie vlastného kódu.

Pridanie pravidla

Do šablóny formulára môžete pridať pravidlo, ak chcete získať údaje z pripojenia údajov dotazu pri splnení podmienky pravidla. V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že pre šablónu formulára bolo vytvorené pripojenie údajov dotazu a v šablóne formulára bol nakonfigurovaný ovládací prvok na zobrazovanie údajov z pripojenia údajov.

 1. Ak šablóna formulára obsahuje viaceré zobrazenia, kliknutím na položku Názov zobrazenia v ponuke Zobrazenie prejdete na zobrazenie s ovládacím prvkom, v ktorom chcete zobraziť údaje zo sekundárneho zdroja údajov.

 2. Dvakrát kliknite na ovládač, ku ktorému chcete pridať pravidlo.

 3. Kliknite na kartu Údaje.

 4. V časti Overovanie a pravidlá kliknite na tlačidlo Pravidlá.

 5. V dialógovom okne Pravidlá kliknite na tlačidlo Pridať.

 6. Do poľa Názov zadajte názov pravidla.

 7. Ak chcete špecifikovať podmienku o tom, kedy by malo byť pravidlo spustené, kliknite na položku Nastaviť podmienku a potom zadajte podmienku. Pravidlo sa spustí vtedy, keď sa objaví podmienka. Ak nenastavíte podmienku, pravidlo sa spustí vždy, keď používateľ zmení hodnotu v ovládacom prvku a kurzor presunie preč od ovládacieho prvku.

 8. Kliknite na tlačidlo Pridať akciu.

 9. V rozbaľovacom zozname Akcia kliknite na položku Dotaz pomocou pripojenia údajov.

 10. V zozname Pripojenie údajov kliknite na požadované pripojenie údajov dotazu a kliknutím na tlačidlo OK zatvorte všetky otvorené dialógové okná.

 11. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Pridanie tlačidla

Do šablóny formulára je možné pridať ovládací prvok tlačidla, na ktorý môžu používatelia kliknúť, ak chcú získať údaje z pripojenia údajov dotazu. V nasledujúcom postupe sa predpokladá, že ste pre šablónu formulára vytvorili pripojenie údajov dotazu.

 1. Ak šablóna formulára obsahuje viaceré zobrazenia, kliknutím na položku Názov zobrazenia v ponuke Zobrazenie prejdete na zobrazenie s ovládacím prvkom, v ktorom chcete zobraziť údaje zo sekundárneho zdroja údajov.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. Presuňte ovládací prvok tlačidla do šablóny formulára.

 4. Dvakrát kliknite na tlačidlo, ktoré ste práve pridali do šablóny formulára.

 5. Kliknite na kartu Všeobecné.

 6. V zozname Akcia kliknite na príkaz Obnoviť.

 7. Do poľa Menovka zadajte názov, ktorý sa zobrazí na tlačidle v šablóne formulára.

 8. Kliknite na položku Nastavenie.

 9. V dialógovom okne Obnovenie kliknite na položku Jeden vedľajší zdroj údajov.

 10. V zozname Zvoľte vedľajší zdroj údajov kliknite na vedľajší zdroj údajov priradený k príslušnému pripojeniu údajov dotazu a kliknutím na tlačidlo OK zatvorte všetky otvorené dialógové okná.

 11. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Na začiatok stránky

Pridanie pripojenia údajov odoslania

Ak chcete, aby používatelia mohli odosielať formuláre založené na šablóne formulára do webovej služby, najskôr pridajte k šablóne formulára vedľajšie pripojenie údajov, ktoré odosiela údaje, a potom nakonfigurujte šablónu formulára, aby používatelia mohli odosielať údaje z formulára.

Krok 1: Pridanie vedľajšieho pripojenia údajov

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V dialógovom okne Pripojenia údajov kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na prepínač Vytvoriť nové pripojenie na, kliknite na prepínač Odoslanie údajov a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. V časti Ako chcete odoslať údaje? kliknite na položku Do webovej služby a potom na tlačidlo Ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane Sprievodcu zadajte umiestnenie webovej služby, do ktorej majú používatelia odosielať údaje a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka: Ak chcete vyhľadať webovej služby pomocou servera univerzálny popis zisťovanie a Integration (UDDI), kliknite na položku Vyhľadávanie UDDI, zadajte URL ADRESU UDDI servera, ktorý chcete vyhľadávať, zadajte, či chcete vyhľadávať podľa poskytovateľa alebo služby, ktoré poskytuje, zadajte hľadané kľúčové slovo a potom kliknite na položku vyhľadávanie. Webové služby, ktoré spĺňajú hľadané kľúčové slovo sa zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania. Vyberte webovej služby, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. V zozname Výber akcie kliknite na akciu webovej služby, ktorá príjme údaje z formulára, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na nasledujúcej strane Sprievodcu vyberte, aký typ údajov formulára sa odošle pre každý parameter vo webovej službe. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Odoslanie údajov v poli alebo skupine

  1. V zozname Parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Parametre - možnosti kliknite na položku Pole alebo skupina.

  3. Kliknite na položku Upraviť Tlačidlo Zdroj údajov .

  4. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole alebo skupinu, ktorých údaje chcete odoslať, a kliknite na tlačidlo OK.

  5. V poli Zahrnúť kliknite na položku Iba text a podradené prvky, čím odošlete iba údaje v tomto poli a podradené prvky poľa alebo skupiny, alebo kliknite na položku Podstrom XML, vrátane vybraných prvkov, čím odošlete názov poľa, údaje v poli a podradené prvky vybratej skupiny alebo poľa.

  Odoslať všetky údaje vo formulári

  1. V zozname Parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na položku celý formulár (dokument XML vrátane pokyny na spracovanie).

  Odoslanie údajov vo forme reťazca

  1. V zozname Parametre kliknite na parameter webovej služby, ktorý bude prijímať údaje z formulára.

  2. V časti Možnosti parametra kliknite na položku celý formulár (dokument XML vrátane pokyny na spracovanie).

  3. Začiarknite políčko Odoslať údaje ako reťazec.

   Poznámka: Toto políčko sa zvyčajne začiarkuje pri odosielaní digitálne podpísaných údajov. Vo väčšine prípadov je potrebné zrušiť jeho začiarknutie.

  Technické poznámky o ADO.NET množina údajov objekty

  Ak webová služba vyžaduje objekt ADO.NET DataSet, pri konfigurácii tohto pripojenia údajov vyberte uzol množiny údajov. Ak používate akýkoľvek iný typ uzla pre pripojenie údajov k webovej službe, ktorá vyžaduje objekt ADO.NET DataSet, akcia odoslania zlyhá.

 8. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov pripojenia údajov odoslania.

 10. Overte správnosť informácií v časti súhrnné informácie a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 11. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Po pridaní vedľajšieho pripojenia údajov odoslania je potrebné nakonfigurovať šablónu formulára tak, aby mohli používatelia odosielať údaje formulára prostredníctvom tohto pripojenia.

Krok 2: Povolenie odosielania v šablóne formulára

Keď nakonfigurujete šablónu formulára tak, aby používatelia mohli odosielať údaje z formulára, program InfoPath pridá na panel s nástrojmi Štandardný tlačidlo Odoslať a do ponuky Súbor príkaz Odoslať . Možnosti odoslania môžete tiež prispôsobiť nasledovným spôsobom:

 • Zmeňte text, ktorý sa zobrazí na tlačidle Odoslať a príkaze Odoslať.

 • Zmeňte klávesovú skratku pre tlačidlo Odoslať a príkaz Odoslať.

 • Vytvorte vlastné hlásenia, ktoré sa zobrazia používateľom počas odosielania formulárov.

 • Určite, či zostane formulár po odoslaní otvorený, zavrie sa alebo sa otvorí ďalší prázdny formulár.

 • V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti odoslania.

 • V dialógovom okne Možnosti odoslania začiarknite políčko Povoliť používateľom odoslať tento formulár, kliknite na položku Odoslať údaje formulára do jediného miesta určenia a v zozname potom kliknite na položku Webové služby.

 • V zozname Vyberte pripojenie údajov na odoslanie kliknite na názov pripojenia údajov odoslania do webovej služby, ktoré ste vytvorili v predchádzajúcom postupe.

  1. Ak chcete zmeniť názov tlačidla Odoslať, ktoré sa zobrazí na štandardnom paneli s nástrojmi a príkaz Odoslať, ktorý sa zobrazí v ponuke Súbor, keď používatelia vypĺňajú formulár, zadajte nový názov v poli Popis v dialógovom okne Odoslať možnosti.

   Tip: Ak chcete klávesovú skratku priradiť príkaz a tlačidlo, zadajte znak ampersand (&) pred znak, ktorý chcete použiť ako klávesovú skratku. Ak chcete priradiť ALT + B ako klávesovú skratku pre tlačidlo a príkaz Odoslať, zadajte napríklad & slať.

 • Ak nechcete, aby ostatní používatelia po vyplnení formulára mohli používať príkaz Odoslať alebo tlačidlo Odoslať na štandardnom paneli s nástrojmi, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť položku ponuky Odoslať a tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi.

  1. Program InfoPath je predvolene nastavený tak, aby po odoslaní formulára ponechal formulár otvorený a zobrazil hlásenie o tom, či bol formulár úspešne odoslaný. Ak chcete zmeniť toto predvolené nastavenie, kliknite na položku Spresniť a vyberte jednu z nasledovných možností:

   • Ak chcete formulár zavrieť alebo vytvoriť nový prázdny formulár potom, ako používateľ odošle vyplnený formulár, kliknite na požadovanú voľbu v zozname Po odoslaní.

   • Ak chcete vytvoriť prispôsobené hlásenie, ktoré bude oznamovať, či bol formulár úspešne odoslaný, začiarknite políčko Použiť prispôsobené hlásenia a potom zadajte hlásenia do polí Pri úspechu a Pri neúspechu.

    Tip: V poli Pri neúspechu použite hlásenie, ktoré používateľom napovie, čo môžu vykonať v prípade, že nemôžu odoslať svoj formulár. Môžete napríklad navrhnúť, aby formulár uložili a obrátili sa na niekoho, kto im poskytne ďalšie informácie.

   • Ak nechcete, aby sa po odoslaní formulára zobrazilo hlásenie, zrušte začiarknutie políčka Zobrazovať hlásenia o úspešnosti odoslania.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×