Pridanie, premiestnenie alebo odstránenie poľa alebo skupiny

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zdroj údajov, ktorý ukladá všetky údaje, ktoré používatelia zadajú do formulára, pozostáva z polí a skupín. Rovnako ako priečinky na jednotke pevného disku, ktoré obsahujú a usporadujú súbory, polia obsahujú údaje, ktoré používatelia zadávajú do formulára, a skupiny tieto polia zoskupujú a usporadujú. Ak napríklad zdroj údajov formulára obsahuje polia pre meno, ďalšie meno a priezvisko, tieto polia môžu byť umiestnené v skupine s názvom meno.

Obsah článku

Skôr ako začnete

Pridanie poľa

Pridanie skupiny

Pridanie referenčného poľa

Pridanie referenčnej skupiny

Premiestnenie poľa alebo skupiny na iné miesto v hlavnom zdroji údajov

Odstránenie poľa alebo skupiny

Skôr ako začnete

Polia alebo skupiny môžete pridať iba do hlavného zdroja údajov šablóny formulára. Nemôžete ich pridať k vedľajšiemu zdroju údajov ani k poliam či skupinám založeným na databáze, webovej službe alebo už existujúcej schéma XML alebo dokumentoch XML.

Tip: Ak sa zobrazí toto zamknuté pole ikonu Ikona Zamknuté pole alebo takto zamknutý skupiny ikonu Ikona Zamknutá skupina na pracovnej table zdroj údajov, nemôžete upraviť pole alebo skupinu.

Každé pole alebo skupina v zdroji údajov musí mať jedinečný názov. Ak musíte použiť názov už existujúceho poľa alebo skupiny v ďalšom poli alebo skupine, môžete do šablóny formulára pridať referenčné pole alebo referenčná skupina.

Šablónu formulára môžete aktualizovať premiestnením alebo odstránením existujúcich polí alebo skupín zo zdroja údajov. Premiestniť alebo odstrániť môžete len polia alebo skupiny, ktoré boli pridané do hlavného zdroja údajov. Polia alebo skupiny, ktoré sú založené na schéme XML, databáze alebo webovej službe, a polia a skupiny vo vedľajšom zdroji údajov nie je možné premiestniť ani odstrániť.

Poznámka: Keď odstránite pole a ovládací prvok viazaný na toto pole, ovládací prvok nemôže uložiť údaje, pretože pole, ktoré sú uložené údaje už neexistuje. Ďalej, ak používatelia už majú vyplnené formuláre založené na šablóne formulára, odstránenie poľa môže spôsobiť stratu údajov v týchto vyplnených formulároch. Ak odstránite pole a ovládací prvok viazaný na toto pole, musíte naviazanie ovládacieho prvku na iné pole alebo odstráňte ovládací prvok. Odstránením skupiny sa odstránia všetky polia v tejto skupine. Všetky ovládacie prvky, ktoré sú viazané na polia v odstránenej skupine musí previazať s iných polí alebo odstrániť.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa

Do skupiny v hlavnom zdroji údajov môžete pridať buď pole prvku alebo pole atribútu. Pole atribútu môžete pridať aj do existujúceho poľa prvku v hlavnom zdroji údajov. Do poľa atribútu sa však polia pridávať nemôžu.

Pridanie poľa do skupiny

 1. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Zdroj údajov, kliknite na položku Zdroj údajov v ponuke Zobraziť.

 2. Ak šablóna využíva viac než jeden zdroj údajov, v zozname Zdroj údajov vyberte položku Hlavné.

 3. Na pracovnej table Zdroj údajov kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu, do ktorej chcete pridať pole, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Pridať.

 4. Do poľa názov v dialógovom okne Pridanie poľa alebo skupiny zadajte názov nového poľa. Názvy musia začínať abecedný znak podčiarknutia (_) a môže obsahovať iba alfanumerické znaky, podčiarknutia, spojovníky (--) a bodky (.). Názvy nesmú obsahovať medzery.

  Použite názov popisujúci obsah poľa. Ak je to napríklad pole, ktoré obsahuje objem výdavkov, nazvite ho výdavky.

 5. V zozname Typ vyberte položku Pole (prvok) alebo Pole (atribút).

 6. V zozname Typ údajov vyberte typ údajov, ktoré chcete pre toto pole použiť.

  Zoznam typov údajov pre polia

  Typ údajov

  Používanie

  Text

  Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

  Rich Text

  Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

  Whole Number

  Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu, ktoré obsahuje čísla bez desatinných hodnôt.

  Desatinné číslo

  Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu, ktoré obsahuje hodnoty meny alebo čísla s desatinnými hodnotami.

  Pravda/Nepravda

  Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu obsahujúce údaje, ktoré môžu byť len jednou z dvoch hodnôt.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu, ktoré obsahuje dátum kalendára.

  Čas

  Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu, ktoré obsahuje čas založený na 24-hodinovom cykle.

  Dátum a čas

  Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu, ktoré obsahuje dátum kalendára a zároveň čas založený na 24-hodinovom cykle.

  Obrázok alebo súbor prílohy

  Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

  Custom

  Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

  This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

 7. Ak chcete určiť počiatočnú hodnotu, ktorá sa v poli zobrazí, keď používateľ otvorí formulár prvýkrát, zadajte hodnotu do poľa Predvolená hodnota. Prepojenia na ďalšie informácie o určovaní predvolenej hodnoty pre pole nájdete v časti Pozrite tiež.

 8. Ak chcete konvertovať pole prvku na opakujúce sa pole, začiarknite políčko Opakujúci sa .

 9. Vyžadovať, aby pole obsahovalo hodnotu, začiarknite políčko nemôže byť prázdne. Ak vyberiete toto začiarkavacie políčko, žiadnemu ovládaciemu prvku, ktorý je viazaný na pole, ktoré neobsahujú žiadnu hodnotu do nej sa označia červenou hviezdičkou alebo červeným orámovaním.

Pridanie poľa atribútu do poľa prvku

Keďže do poľa prvku môžete pridať iba pole atribútu, zoznam Typ v dialógovom okne Pridanie poľa alebo skupiny nie je k dispozícii.

 1. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Zdroj údajov, kliknite na položku Zdroj údajov v ponuke Zobraziť.

 2. Ak šablóna využíva viac než jeden zdroj údajov, v zozname Zdroj údajov vyberte položku Hlavné.

 3. Na pracovnej table Zdroj údajov kliknite pravým tlačidlom myši na pole, do ktorého chcete pridať pole, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Pridať.

 4. Do poľa názov v dialógovom okne Pridanie poľa alebo skupiny zadajte názov nového poľa. Názvy musia začínať abecedný znak podčiarknutia (_) a môže obsahovať iba alfanumerické znaky, podčiarknutia, spojovníky (--) a bodky (.). Názvy nesmú obsahovať medzery.

  Použite názov popisujúci obsah poľa. Ak je to napríklad pole, ktoré obsahuje objem výdavkov, nazvite ho výdavky.

 5. V zozname Typ údajov vyberte typ údajov, ktoré chcete pre toto pole použiť.

  Zoznam typov údajov pre polia

  Typ údajov

  Používanie

  Text

  Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu, ktoré obsahuje neformátovaný text.

  Celé číslo

  Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu, ktoré obsahuje čísla bez desatinných hodnôt.

  Desatinné číslo

  Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu, ktoré obsahuje hodnoty meny alebo čísla s desatinnými hodnotami.

  Pravda/Nepravda

  Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu obsahujúce údaje, ktoré môžu byť len jednou z dvoch hodnôt.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu, ktoré obsahuje dátum kalendára.

  Čas

  Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu, ktoré obsahuje čas založený na 24-hodinovom cykle.

  Dátum a čas

  Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu, ktoré obsahuje dátum kalendára a zároveň čas založený na 24-hodinovom cykle.

  Obrázok alebo súbor prílohy

  Tento typ údajov použite pre pole prvku alebo pole atribútu, ktoré obsahuje binárne údaje, napríklad obrázok.

  Táto tabuľka zobrazuje len najbežnejšie XML typy údajov používané v šablóne formulára. V programe Microsoft Office InfoPath, môžete použiť ľubovoľný typ údajov XML 1.0 v rámci odporúčaní W3C. Ak chcete použiť typ údajov, ktorý nie je uvedený v tabuľke, musíte extrahovať súbory formulára pre šablónu formulára a upraviť súbor schémy (.xsd). Prepojenia na ďalšie informácie o extrahovaní súborov formulára pre šablónu formulára v časti Pozrite tiež.

 6. Ak chcete určiť počiatočnú hodnotu, ktorá sa v poli zobrazí, keď používateľ otvorí formulár prvýkrát, zadajte hodnotu do poľa Predvolená hodnota. Prepojenia na ďalšie informácie o určovaní predvolenej hodnoty pre pole nájdete v časti Pozrite tiež.

 7. Ak chcete konvertovať pole prvku na opakujúce sa pole, začiarknite políčko Opakujúci sa .

 8. Vyžadovať, aby pole obsahovalo hodnotu, začiarknite políčko nemôže byť prázdne. Ak vyberiete toto začiarkavacie políčko, žiadnemu ovládaciemu prvku, ktorý je viazaný na pole, ktoré neobsahujú žiadnu hodnotu do nej sa označia červenou hviezdičkou alebo červeným orámovaním.

Na začiatok stránky

Pridanie skupiny

 1. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Zdroj údajov, kliknite na položku Zdroj údajov v ponuke Zobraziť.

 2. Ak šablóna využíva viac než jeden zdroj údajov, v zozname Zdroj údajov vyberte položku Hlavné.

 3. Na pracovnej table Zdroj údajov kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu, do ktorej chcete pridať skupinu, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Pridať.

 4. Do poľa názov v dialógovom okne Pridanie poľa alebo skupiny zadajte názov pre novú skupinu. Názvy musia začínať abecedný znak podčiarknutia (_) a môže obsahovať iba alfanumerické znaky, podčiarknutia, spojovníky (--) a bodky (.). Názvy nesmú obsahovať medzery.

  Použite názov popisujúci obsah skupiny. Ak je to napríklad skupina, ktorá obsahuje podrobnosti výdavkov podľa položiek, nazvite ho Výdavky_podľa_položiek.

 5. V zozname Typ vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať skupinu, ktorá môže obsahovať ďalšie skupiny alebo polia, vyberte položku Skupina.

  • Ak chcete pridať skupinu, ktorá môže obsahovať dve alebo viac skupín polí, ale len jedna z týchto skupín polí sa zobrazí v zobrazení formulára, vyberte položku Skupina (výber).

 6. Ak chcete konvertovať skupinu na opakujúcu sa skupinu, začiarknite políčko Opakujúci sa .

Na začiatok stránky

Pridanie referenčného poľa

Ak chcete použiť názov existujúceho poľa pre pole v inej skupine v šablóne formulára, môžete vytvoriť referenčné pole. Keď vytvoríte referenčné pole, program InfoPath vytvorí v šablóne formulára nové pole, ktorého vlastnosti sú prepojené a zhodujú sa s vlastnosťami pôvodného poľa vrátane názvu a typu údajov. Obe polia sa stanú referenčnými poľami a akékoľvek zmeny vykonané v jednom poli aktualizujú automaticky aj druhé pole.

Poznámka: Dve referenčné polia nemôžu byť súčasťou jednej skupiny. Pridať referenčné pole môžete iba do skupiny. Referenčné pole nemôžete pridať do iného poľa.

 1. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Zdroj údajov, kliknite na položku Zdroj údajov v ponuke Zobraziť.

 2. Ak šablóna využíva viac než jeden zdroj údajov, v zozname Zdroj údajov vyberte položku Hlavné.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na pole, na ktorom chcete založiť referenčné pole, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Odkaz.

 4. V dialógovom okne Referenčné pole alebo skupina vyberte skupinu, ktorá má obsahovať nové referenčné pole.

Na začiatok stránky

Pridanie referenčnej skupiny

Ak chcete použiť názov existujúcej skupiny pre inú skupinu v šablóne formulára, môžete vytvoriť referenčnú skupinu. Keď vytvoríte referenčnú skupinu, program InfoPath vytvorí v šablóne formulára novú skupinu, ktorej vlastnosti sú prepojené a zhodujú sa s vlastnosťami pôvodnej skupiny. Všetky polia v prvej skupine sa zduplikujú do referenčnej skupiny. Obe skupiny sa stanú referenčnými skupinami a akékoľvek zmeny vykonané v jednej skupine vrátane zmien v poliach tejto skupiny aktualizujú automaticky aj druhú skupinu.

Poznámka: Dve referenčné skupiny nemôžu byť súčasťou jednej skupiny.

 1. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Zdroj údajov, kliknite na položku Zdroj údajov v ponuke Zobraziť.

 2. Ak šablóna využíva viac než jeden zdroj údajov, v zozname Zdroj údajov vyberte položku Hlavné.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na skupinu, na ktorej chcete založiť referenčnú skupinu, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Odkaz.

 4. V dialógovom okne Referenčné pole alebo skupina vyberte skupinu, ktorá má obsahovať novú referenčnú skupinu.

Na začiatok stránky

Premiestnenie poľa alebo skupiny na iné miesto v hlavnom zdroji údajov

 1. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Zdroj údajov, kliknite na položku Zdroj údajov v ponuke Zobraziť.

 2. Ak šablóna využíva viac než jeden zdroj údajov, v zozname Zdroj údajov vyberte položku Hlavné.

 3. Na pracovnej table Zdroj údajov kliknite pravým tlačidlom myši na pole alebo skupinu, ktoré chcete premiestniť, a potom vykonajte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete zmeniť poradie poľa alebo skupiny v rámci aktuálnej skupiny, kliknite v kontextovej ponuke na položku Nahor alebo Nadol.

  • Ak chcete premiestniť pole alebo skupinu do nového poľa alebo skupiny, kliknite v kontextovej ponuke na položku Premiestniť a potom v dialógovom okne Premiestnenie poľa alebo skupiny vyberte nové umiestnenie pre pole alebo skupinu.

Na začiatok stránky

Odstránenie poľa alebo skupiny

Poznámka: Odstránenie poľa alebo skupiny spôsobí chybu v nejaké ovládacie prvky v šablóne formulára, ktoré sú viazané na toto pole alebo skupinu. Okrem toho, ak používatelia už majú vyplnené formuláre založené na šablóne formulára, odstránenie poľu alebo skupine môže spôsobiť stratu údajov v týchto formulároch.

 1. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Zdroj údajov, kliknite na položku Zdroj údajov v ponuke Zobraziť.

 2. Ak šablóna využíva viac než jeden zdroj údajov, v zozname Zdroj údajov vyberte položku Hlavné.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na pole alebo skupinu, ktoré chcete odstrániť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×