Office
Prihlásenie

Pridanie posúvača alebo číselníka na pracovný hárok

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Posúvač alebo číselník slúžia na rýchle zadanie alebo zmenu rozsahu hodnôt.

Posúvač    Posúva zobrazovanú časť rozsahu hodnôt pri kliknutí na posúvacie šípky alebo pri posúvaní jazdca posúvača myšou. Po strane s hodnotami (prednastavenom intervale) sa môžete posúvať aj tak, že kliknete na oblasť medzi jazdcom posúvača a niektorou z posúvacích šípok. Používateľ zvyčajne môže zadávať textové hodnoty priamo do priradenej bunky alebo priradeného textového poľa. Posúvač sa používa pri nastavovaní alebo úprave veľkého rozsahu hodnôt alebo v prípadoch, v ktorých presnosť nie je dôležitá. Posúvač môžete použiť napríklad s rozsahom percentuálnych hodnôt, ktoré sú odhadovanými hodnotami, alebo na nastavenie výberu farieb postupným spôsobom.

Posúvač (ovládací prvok formulára)

Príklad ovládacieho prvku Posúvač na paneli s nástrojmi Formuláre

Posúvač (ovládací prvok ActiveX)

Príklad ovládacieho prvku Posúvač na paneli s nástrojmi Active X

Číselník    Uľahčuje zvyšovanie alebo znižovanie určitej hodnoty, ako je napríklad prírastok čísla, čas alebo dátum. Ak chcete zvýšiť hodnotu, kliknete na šípku nahor. Používateľ tiež môže zadávať textové hodnoty priamo do priradenej bunky alebo priradeného textového poľa. Číselník použite napríklad na zjednodušenie zadávania mesiaca, dňa a roka alebo na zvýšenie úrovne hlasitosti.

Číselník (ovládací prvok formulára)

Príklad ovládacieho prvku Číselník na paneli s nástrojmi Formuláre

Číselník (ovládací prvok ActiveX)

Ukážka číselníka ako ovládacieho prvku ActiveX

Poznámka: Pred pridaním ovládacích prvkov do hárka, musíte povoliť kartu vývojár. Ďalšie informácie nájdete v téme zobrazenie karty Vývojár.

Pridanie posúvača (ovládací prvok formulára)

 1. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vložiť a potom v časti Ovládacie prvky formulára kliknite na položku posúvač Obrázok tlačidla .

  Skupina Ovládacie prvky

 2. Kliknite na miesto na pracovnom hárku, na ktoré sa má umiestniť ľavý horný roh posúvača.

  Poznámka: Posúvač sa pridá v orientácii zhora nadol.

 3. Ak chcete posúvač orientovať v smere zľava doprava, myšou posúvajte niektorú z rukovätí na zmenu veľkosti v uhlopriečnom smere.

 4. Na karte Vývojár kliknite v skupineOvládacie prvky na položku Vlastnosti Vzhľad tlačidla .

  Tip: Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši a potom kliknúť na položku Formátovať ovládací prvok.

  Poznámka: Skôr než kliknete na tlačidlo Vlastnosti, skontrolujte, či už vybratý objekt, pre ktorý chcete skontrolovať alebo zmeniť vlastnosti.

  Ak chcete zadať vlastnosti ovládacieho prvku, použite tento postup:

  1. Do poľa Aktuálna hodnota zadajte počiatočnú hodnotu v rozsahu povolených hodnôt, ktorá bude zodpovedať pozícii jazdca v posúvači. Táto hodnota nesmie byť:

   • menšia než hodnota v poli Minimálna hodnota (ak bude menšia, použije sa hodnota v poli Minimálna hodnota),

   • väčšia než hodnota v poli Maximálna hodnota (ak bude väčšia, použije sa hodnota v poli Maximálna hodnota).

  2. Do poľa Minimálna hodnota zadajte najnižšiu hodnotu, akú môže používateľ nastaviť umiestnením jazdca posúvača na hornom konci zvislého posúvača alebo na ľavom konci vodorovného posúvača.

  3. Do poľa Maximálna hodnota zadajte najvyššiu hodnotu, akú môže používateľ nastaviť umiestnením jazdca posúvača na dolnom konci zvislého posúvača alebo na pravom konci vodorovného posúvača.

  4. Do poľa Zmena o krok zadajte mieru, o ktorú sa hodnota zvyšuje alebo znižuje, a vzdialenosť, o ktorú sa jazdec posúvača posunie pri kliknutí na šípku na niektorom z koncov posúvača.

  5. Do poľa Zmena o stranu zadajte mieru, o ktorú sa hodnota zvyšuje alebo znižuje, a vzdialenosť, o ktorú sa jazdec posúvača posunie pri kliknutí na plochu medzi jazdcom posúvača a niektorou z posúvacích šípok. Ak napríklad pre jazdec posúvača s minimálnou hodnotou 0 a maximálnou hodnotou 10 nastavíte pole Zmena o stranu na hodnotu 2, hodnota sa pri kliknutí na oblasť medzi jazdcom posúvača a niektorou z posúvacích šípok zvýši alebo zníži o 2 (v tomto prípade o 20 % z rozsahu hodnôt jazdca posúvača).

  6. Do poľa Prepojenie s bunkou zadajte odkaz na bunku, ktorá obsahuje aktuálnu pozíciu jazdca posúvača:

   Prepojená bunka vráti aktuálnu hodnotu, ktorá zodpovedá pozícii jazdca posúvača.

   Túto hodnotu použite vo vzorci, aby ste odpovedali na hodnotu bunky, ktorá je zadaná v poli Prepojenie s bunkou a zodpovedá aktuálnej pozícii jazdca posúvača. Vytvorte napríklad posúvač rizikového faktora s nasledujúcimi hodnotami:

Vlastnosť

Hodnota

Aktuálna hodnota

100

Minimálna hodnota

0

Maximálna hodnota

100

Zmena o krok

13

Zmena o stranu

5

Prepojenie s bunkou

C1

Toto nastavenie umožňuje používateľovi použiť posúvač na zadávanie presných čísel alebo na zmenu čísel v krokoch po 5 kliknutím na plochu medzi jazdec posúvača a šípku.

Nasledujúci vzorec v bunke D1 vráti presnú hodnotu, ktorá vychádza z aktuálnej hodnoty v prepojenej bunke:

=IF(C1 > 50, "Acceptable", "Unacceptable")

Nasledujúci vzorec poľa v bunke D1 priradí vzdialenosť rizikovému faktoru na základe aktuálnej hodnoty v prepojenej bunke.

=LOOKUP(A4,{0,20,40,60,80},{"F","D","C","B","A"})

Poznámka: Kliknutie na ľavú alebo hornú posúvaciu šípku po dosiahnutí minimálnej hodnoty alebo kliknutie na pravú alebo dolnú posúvaciu šípku po dosiahnutí maximálnej hodnoty nemá žiadny vplyv na vrátenú hodnotu. Posúvač zostáva na minimálnej alebo na maximálnej hodnote a neprechádza cyklicky celým rozsahom povolených hodnôt.

Pridanie posúvača (ovládací prvok ActiveX)

 1. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vložiť a potom v časti Ovládacie prvky ActiveX, kliknite na položku Posúvač Obrázok tlačidla .

  Skupina Ovládacie prvky

 2. Kliknite na miesto na pracovnom hárku, na ktoré sa má umiestniť ľavý horný roh posúvača.

 3. Ak chcete upraviť ovládací prvok, uistite sa, že ste v režime návrhu. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Režim návrhu Obrázok tlačidla .

 4. Ak chcete zadať vlastnosti ovládacieho prvku, prejdite na kartu Vývojár a potom v skupine Ovládacie prvky kliknite na tlačidlo Vlastnosti Vzhľad tlačidla .

  Tip: Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na ovládací prvok a potom kliknúť na položku Vlastnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o jednotlivých vlastnostiach, vyberte príslušnú vlastnosť a stlačením klávesu F1 zobrazte tému Pomocník programu Visual Basic. Môžete tiež zadať názov vlastnosti do poľa Search Pomocníka pre Visual Basic. Dostupné vlastnosti sú zhrnuté v nasledujúcej časti.

  Zhrnutie vlastností podľa funkčných kategórií

Formátovaná položka

Zodpovedajúca vlastnosť

Všeobecné:

Načítanie ovládacieho prvku pri otvorení zošita (ignoruje sa, ak ide o ovládacie prvky ActiveX).

AutoLoad (Excel)

Prechod na ovládací prvok a reakcie prvku na udalosti generované používateľom.

Enabled (formulár)

Možnosť upravovania ovládacieho prvku.

Locked (formulár)

Názov ovládacieho prvku.

Name (formulár)

Spôsob pripojenia ovládacieho prvku k bunkám pod týmto prvkom (voľne plávajúci, s povolenou zmenou umiestnenia, ale nepovolenou zmenou veľkosti alebo s povolenou zmenou umiestnenia aj veľkosti).

Placement (Excel)

Možnosť tlače ovládacieho prvku.

PrintObject (Excel)

Zobrazovanie a skrývanie ovládacieho prvku.

Visible (formulár)

Údaje a viazanie:

Rozsah prepojený s hodnotou ovládacieho prvku.

LinkedCell (Excel)

Obsah alebo stav ovládacieho prvku.

Value (formulár)

Veľkosť a poloha:

Výška alebo šírka v bodoch.

Height, Width (formulár)

Vzdialenosť medzi ovládacím prvkom a ľavým alebo horným okrajom hárka.

Left, Top (formulár)

Zvislá alebo vodorovná orientácia.

Orientation (formulár)

Formátovanie:

Farba pozadia.

BackColor (formulár)

Farba popredia.

ForeColor (formulár)

Priradenie tieňa k ovládaciemu prvku.

Shadow (Excel)

Klávesnica a myš:

Vlastná ikona ukazovateľa myši.

MouseIcon (formulár)

Typ ukazovateľa, ktorý sa zobrazí pri prechode používateľa myšou nad konkrétny objekt (napríklad štandardný, šípka alebo tvar I).

MousePointer (formulár)

Nastavenie špecifické pre posúvač:

Oneskorenie po jednom kliknutí na posúvač (v milisekundách).

Delay (formulár)

Miera posunutia pri kliknutí používateľa na plochu medzi jazdcom posúvača a niektorou z posúvacích šípok.

LargeChange (formulár)

Maximálna a minimálna povolená hodnota.

Max, Min (formulár)

Proporcionálna alebo nemenná veľkosť posúvača (prispôsobená oblasti posúvania).

ProportionalThumb (formulár)

Miera posunutia pri kliknutí používateľa na posúvaciu šípku v ovládacom prvku.

SmallChange (formulár)

Pridanie číselníka (ovládací prvok formulára)

 1. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vložiť a potom v časti Ovládacie prvky formulára kliknite na Tlačidlo číselník Vzhľad tlačidla .

  Skupina Ovládacie prvky

 2. Kliknite na miesto na pracovnom hárku, na ktoré sa má umiestniť ľavý horný roh číselníka.

 3. Na karte Vývojár kliknite v skupineOvládacie prvky na položku Vlastnosti Vzhľad tlačidla .

  Tip: Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši a potom kliknúť na položku Formátovať ovládací prvok.

  Ak chcete nastaviť vlastnosti ovládacieho prvku, postupujte takto:

  1. Do poľa Aktuálna hodnota zadajte počiatočnú hodnotu číselníka, ktorá je v rámci rozsahu povolených hodnôt. Táto hodnota nesmie byť:

   • menšia než hodnota v poli Minimálna hodnota (ak bude menšia, použije sa hodnota v poli Minimálna hodnota),

   • väčšia než hodnota v poli Maximálna hodnota (ak bude väčšia, použije sa hodnota v poli Maximálna hodnota).

  2. Do poľa Minimálna hodnota zadajte najnižšiu hodnotu, ktorú môže používateľ zadať kliknutím na šípku nadol číselníka.

  3. Do poľa Maximálna hodnota zadajte najvyššiu hodnotu, ktorú môže používateľ zadať kliknutím na šípku nahor číselníka.

  4. Do poľa Zmena o krok zadajte rozdiel, o ktorý sa hodnota zvyšuje alebo znižuje pri každom kliknutí na niektorú zo šípok.

  5. Do poľa Prepojenie s bunkou zadajte odkaz na bunku, ktorá obsahuje aktuálnu pozíciu číselníka:

   Prepojená bunka vráti aktuálnu pozíciu číselníka.

   Túto hodnotu použite vo vzorci, aby ste odpovedali na hodnotu bunky, ktorá je zadaná v poli Prepojenie s bunkou a zodpovedá aktuálnej pozícii číselníka. Vytvorte napríklad číselník na nastavenie aktuálneho veku zamestnanca s nasledujúcimi vlastnosťami:

Vlastnosť

Hodnota

Aktuálna hodnota

35

Minimálna hodnota

21

Maximálna hodnota

70

Zmena o krok

13

Prepojenie s bunkou

C1

Toto nastavenie umožňuje používateľovi kliknúť na číselník a zadať vek v rozsahu minimálneho a maximálneho veku. Medián veku zamestnancov je 35, a preto je hodnota 35 vhodnou voľbou pre počiatočnú hodnotu, ktorá má byť nastavená.

Nasledujúci vzorec v bunke D1 určuje dĺžku zamestnanosti, ktorá vychádza z hodnoty aktuálneho veku v bunke prepojenej s číselníkom, a vek zamestnanca v deň dátumu nástupu do zamestnania, čiže hodnotu v bunke B1 (načíta sa z iného zdroja údajov). Vzorec potom vypočíta percentuálnu hodnotu pridaných dní dovolenky, ktorá vychádza zo započítaných rokov:

=(C1 - B1)* .01

Poznámka: Kliknutie na šípku nadol po dosiahnutí minimálnej hodnoty alebo kliknutie na šípku nahor po dosiahnutí maximálnej hodnoty nemá žiadny vplyv na vrátenú hodnotu. Číselník zostáva na minimálnej alebo na maximálnej hodnote a neprechádza cyklicky celým rozsahom povolených hodnôt.

Pridanie číselníka (ovládací prvok ActiveX)

 1. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Vložiť a potom v časti Ovládacie prvky ActiveX, kliknite na Tlačidlo číselník Vzhľad tlačidla .

  Skupina Ovládacie prvky

 2. Kliknite na miesto na pracovnom hárku, na ktoré sa má umiestniť ľavý horný roh číselníka.

 3. Ak chcete upraviť ovládací prvok, uistite sa, že ste v režime návrhu. Na karte vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky zapnite Režim návrhu Obrázok tlačidla .

 4. Ak chcete zadať vlastnosti ovládacieho prvku, prejdite na kartu Vývojár a potom v skupine Ovládacie prvky kliknite na tlačidlo Vlastnosti Vzhľad tlačidla .

  Tip: Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na ovládací prvok a potom kliknúť na položku Vlastnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o jednotlivých vlastnostiach, vyberte príslušnú vlastnosť a stlačením klávesu F1 zobrazte tému Pomocník programu Visual Basic. Môžete tiež zadať názov vlastnosti do poľa Search Pomocníka pre Visual Basic. Dostupné vlastnosti sú zhrnuté v nasledujúcej časti.

  Zhrnutie vlastností podľa funkčných kategórií

Formátovaná položka

Zodpovedajúca vlastnosť

Všeobecné:

Načítanie ovládacieho prvku pri otvorení zošita (ignoruje sa, ak ide o ovládacie prvky ActiveX).

AutoLoad (Excel)

Prechod na ovládací prvok a reakcie prvku na udalosti generované používateľom.

Enabled (formulár)

Možnosť upravovania ovládacieho prvku.

Locked (formulár)

Názov ovládacieho prvku.

Name (formulár)

Spôsob pripojenia ovládacieho prvku k bunkám pod týmto prvkom (voľne plávajúci, s povolenou zmenou umiestnenia, ale nepovolenou zmenou veľkosti alebo s povolenou zmenou umiestnenia aj veľkosti).

Placement (Excel)

Možnosť tlače ovládacieho prvku.

PrintObject (Excel)

Zobrazovanie a skrývanie ovládacieho prvku.

Visible (formulár)

Údaje a viazanie:

Rozsah prepojený s hodnotou ovládacieho prvku.

LinkedCell (Excel)

Obsah alebo stav ovládacieho prvku.

Value (formulár)

Veľkosť a poloha:

Výška alebo šírka v bodoch.

Height, Width (formulár)

Vzdialenosť medzi ovládacím prvkom a ľavým alebo horným okrajom hárka.

Left, Top (formulár)

Zvislá alebo vodorovná orientácia.

Orientation (formulár)

Formátovanie:

Farba pozadia.

BackColor (formulár)

Farba popredia.

ForeColor (formulár)

Priradenie tieňa k ovládaciemu prvku.

Shadow (Excel)

Klávesnica a myš:

Vlastná ikona ukazovateľa myši.

MouseIcon (formulár)

Typ ukazovateľa, ktorý sa zobrazí pri prechode používateľa myšou nad konkrétny objekt (napríklad štandardný, šípka alebo tvar I).

MousePointer (formulár)

Nastavenie špecifické pre číselník:

Oneskorenie po jednom kliknutí na číselník (v milisekundách).

Delay (formulár)

Maximálna a minimálna povolená hodnota.

Max, Min (formulár)

Miera posunutia pri kliknutí používateľa na šípku číselníka v ovládacom prvku.

SmallChange (formulár)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×