Pridanie podpisu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pridanie podpisu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Outlook 2016 umožňuje pridať podpis pomocou klávesnice a čítačky obrazovky, akou je JAWS alebo Moderátor, ktorý je vstavanou čítačkou obrazovky Windowsu. Podpis sa automaticky zobrazí v dolnej časti nových e-mailov aj pri odosielaní odpovedí a preposielaní e-mailov.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového podpisu

Nie je potrebné používať vždy ten istý podpis. Pre každý typ e-mailu môžete použiť odlišný. Napríklad váš pracovný podpis môže zahŕňať meno, pracovnú pozíciu a kontaktné informácie, no váš osobný podpis môže tvoriť len prezývka a obrázok.

 1. Stlačením klávesov Alt + F, T otvorte v programe Outlook okno Outlook – možnosti. Ozve sa „General 1 of 13 is selected“ (Všeobecné, vybraté 1 z 13).

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Mail” (Pošta).

 3. Stlačte kombináciu klávesov Alt + N a potom kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Podpisy a grafické efekty a ozve sa „Signatures and Stationery dialog. Email Signature page“ (dialógové okno Podpisy a grafické efekty, stránka podpisu e-mailu). V Moderátorovi sa ozve „Signatures and Stationery window OK button“ (dialógové okno Podpisy a grafické efekty, tlačidlo OK).

 4. Ak chcete vytvoriť nový podpis, stlačte klávesy Alt + N a potom kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Nový podpis a ozve sa „New Signature dialog. Type a name for this signature“ (dialógové okno Nový podpis; zadajte názov podpisu).

 5. Zadajte názov podpisu. Stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

  Tip : Dávajte podpisom popisné názvy, napríklad „firemný podpis“. Dobrý názov vám môže pomôcť v prípade, že budete v budúcnosti potrebovať podpis nájsť.

 6. Zameranie sa presunie do dialógového okna Podpisy a grafické efekty, do poľa Vyberte podpis, ktorý sa má upraviť.

 7. Ak Outlook používate pre viacero e-mailových kont, vyberte to, v ktorom budete používať tento podpis.

  • Ak chcete zmeniť položku v poli E-mailové konto, stlačte kombináciu klávesov Alt + A. Ozve sa „Email account combo box colon“ (rozbaľovacie pole E-mailové konto, dvojbodka) a názov vybratého podpisu. V Moderátorovi sa ozve len názov vybratého podpisu.

  • Pomocou klávesov so šípkou nahor alebo nadol sa presúvajte v zozname, kým sa neozve názov požadovaného konta, potom stlačte kláves Enter.

 8. Stlačením kombinácie klávesov Alt + M prejdete do rozbaľovacieho zoznamu Nové správy. Ozve sa „Signatures and Stationary dialog. To change the selection, use the arrow keys“ (dialógové okno Podpisy a grafické efekty; ak chcete zmeniť výber, stlačte klávesy so šípkami). Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol sa presuňte na požadovaný podpis a potom stlačte kláves Enter.

 9. Stlačením klávesov Alt + F prejdete do rozbaľovacieho zoznamu Odpovede alebo preposielania. Ozve sa „Signatures and Stationary dialog. To change the selection, use the arrow keys“ (dialógové okno Podpisy a grafické efekty; ak chcete zmeniť výber, použite klávesy so šípkami). V Moderátorovi sa ozve len vybratý podpis. Pomocou klávesov so šípkami prejdite k požadovanému podpisu a stlačte kláves Enter.

 10. Ak chcete prejsť do poľa na úpravu podpisu a pridať text podpisu, stlačte kombináciu klávesov Alt + T. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Not available outside an open message“ (Nie je k dispozícii mimo otvorenej správy). V Moderátorovi sa ozve „Edit signature. Editing text“ (Upraviť podpis. Úprava textu). Kurzor sa nachádza v poli Podpis.

 11. Zadajte text podpisu.

 12. Ak chcete zavrieť pole Podpis, prejdite pomocou klávesu Tab na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

 13. Ak chcete zavrieť okno Outlook – možnosti, prejdite pomocou klávesu Tab na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

  Zameranie sa vráti tam, kde ste začali.

Klávesové skratky na formátovanie podpisov

Tu sú niektoré klávesové skratky, ktoré môžete použiť na formátovanie podpisu e-mailu:

Požadovaná akcia

Stlačte

Použitie tučného písma

Ctrl + B

Použitie podčiarknutia

Ctrl + U

Odstránenie formátovania textu

Ctrl + medzerník

Zmena písma

Alt + T

Zarovnanie doľava

Ctrl + L

Zarovnanie na stred

Ctrl + C

Zarovnať doprava

Ctrl + R

Vloženie podpisu

 1. Pri tvorbe správy v programe Outlook prejdite pomocou kombinácie klávesov Alt + N na kartu Vložiť a potom pomocou klávesov MS vyberte možnosť Podpisy.

 2. Ak je tu k dispozícii len jeden podpis a vy ho chcete pridať, stlačte kláves Enter. Ak máte podpisov viac, stlačte kláves so šípkou nadol a vyberte si spomedzi podpisov. Čítačka obrazovky počas presúvania oznamuje názvy podpisov. Keď sa nachádzate na tom, ktorý chcete použiť, stlačte kláves Enter.

  Podpis sa pridá do správy a zameranie sa vráti späť na správu.

Nastavenie predvoleného podpisu

 1. V programe Outlook stlačte klávesy Alt + F , T. Otvorí sa okno Outlook – možnosti.

 2. V prípade potreby stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: „Mail“ (Pošta). Stlačte kombináciu klávesov Alt + N. Čítačka obrazovky oznámi: „Signatures, button“ (Tlačidlo Podpisy). Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Podpisy a grafické efekty.

 3. Ak máte viacero e-mailových kont, prejdite stlačením kombinácie klávesov Alt + A do zoznamu E-mailové konto. Pomocou klávesov so šípkami prechádzajte zoznamom, a keď sa nachádzate na konte, pre ktoré chcete nastaviť podpisy, stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete pridať predvolený podpis do novej správy, ktorú vytvárate v rámci tohto konta, prejdite stlačením kombinácie klávesov Alt + M na zoznam Nové správy. Ozve sa aktuálny výber. Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol sa presuňte na požadovaný podpis a potom stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete pridať predvolený podpis do správ, na ktoré odpovedáte alebo ktoré preposielate, prejdite stlačením kombinácie klávesov Alt + F do zoznamu Odpovede alebo preposielania. Ozve sa aktuálny výber. Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol sa presuňte na požadovaný podpis a potom stlačte kláves Enter.

 6. Ak chcete zmeny uložiť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter. Dialógové okno Podpisy a grafické efekty sa zavrie a vy sa vrátite do okna Outlook – možnosti. Ak chcete okno zavrieť a vrátiť sa do doručenej pošty, stlačte kláves Esc.

Pozrite tiež

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Outlook 2016 pre Mac umožňuje pridať podpis pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky pre Mac – VoiceOver. Podpis môžete nastaviť tak, aby sa automaticky zobrazoval v dolnej časti e-mailových správ, odpovedí a preposielaných e-mailov.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Vytvorenie nového podpisu

Nie je potrebné používať vždy ten istý podpis. Pre každý typ e-mailu môžete použiť odlišný. Napríklad váš pracovný podpis môže zahŕňať meno, pracovnú pozíciu a kontaktné informácie, no váš osobný podpis môže tvoriť len prezývka a obrázok.

 1. Ak chcete v programe Outlook prejsť do panela s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M.

 2. Jedenkrát stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Outlook.“ Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte túto ponuku.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Preferences, ellipsis (Predvoľby, tri bodky)”. Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Otvorí sa dialógové okno Predvoľby Outlooku. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Signatures, button“ (Tlačidlo Podpisy). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Otvorí sa dialógové okno Podpisy. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Add signature, button“ (Pridať podpis, tlačidlo). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 6. Stáčajte kláves Tab, kým neprejdete do poľa Podpis. Potom zadajte text podpisu.

 7. Ak chcete dať podpisu popisný názov, stláčajte opakovane kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve: „Untitled, contents selected, edit text“ (Bez názvu, vybratý obsah, úprava textu). Nachádzate sa v poli Názov podpisu, kde môžete zadať svoj nový podpis.

 8. Opakovane stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, pokým VoiceOver neoznámi názov vášho e-mailového konta.

  Ak Outlook používate pre viacero e-mailových kont, vyberte to, v ktorom budete používať tento podpis predvolene. Zoznam kont otvoríte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol prechádzajte zoznamom, kým sa neozve názov požadovaného konta. Potom ho stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte.

 9. Ak chcete, aby sa podpis automaticky zahrnul do všetkých nových správ, ktoré vytvoríte a odošlete z tohto e-mailového konta, stlačte raz kláves Tab. Zameranie sa nachádza na zozname Nové správy. Predvolene je vybratá možnosť Nie je. VoiceOver oznámi: „None, pop up button“ (Nie je, kontextové tlačidlo).

 10. Zoznam možností otvoríte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Stláčaním klávesu so šípkou nadol prejdite na podpis. Keď budete počuť názov požadovaného podpisu, vyberte ho stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 11. Ak chcete podpis zahrnúť do správ, na ktoré odpovedáte alebo ktoré preposielate, stlačte raz kláves Tab. Zameranie sa nachádza na zozname Odpovede a preposlania. Predvolene je vybratá možnosť Nie je. VoiceOver oznámi: „None, pop up button“ (Nie je, kontextové tlačidlo).

 12. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte zoznam. Stláčaním klávesu so šípkou nadol prejdite na podpis. Keď budete počuť názov požadovaného podpisu, vyberte ho stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 13. Stlačením kombinácie klávesov Command + W zavrite dialógové okno Podpisy a vráťte sa tam, kde ste začali.

Vloženie podpisu

 1. Pri tvorbe správy v programe Outlook stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Signature, menu button“ (Podpis, tlačidlo ponuky). Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 2. Otvorí sa vedľajšia ponuka podpisov. Ak sa chcete presúvať položkami zoznamu, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Keď počujete názov podpisu, ktorý chcete použiť, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  Podpis sa pridá do správy. Zameranie zostane na tlačidle Podpis na páse s nástrojmi. Ak chcete zameranie premiestniť na telo správy, opakovane stláčajte kláves Tab.

Nastavenie predvoleného podpisu

 1. Ak chcete v programe Outlook prejsť do panela s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M.

 2. Jedenkrát stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Outlook.“ Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte túto ponuku.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Preferences, ellipsis (Predvoľby, tri bodky)”. Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Otvorí sa dialógové okno Predvoľby Outlooku. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Signatures, button“ (Tlačidlo Podpisy). Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Otvorí sa dialógové okno Podpisy. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým VoiceOver neoznámi názov vášho e-mailového konta.

 6. Ak máte v programe Outlook viacero e-mailových kont, vyberte si to, ktoré bude podpis používať. Zoznam kont otvoríte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol prechádzajte zoznamom, kým sa neozve názov požadovaného konta. Potom ho stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte.

 7. Ak chcete pridať predvolený podpis do novej správy, ktorú vytvárate v rámci tohto konta, prejdite jedným stlačením klávesu Tab na zoznam Nové správy. Ozve sa aktuálny výber. Zoznam možností otvoríte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol sa presuňte na požadovaný podpis a potom ho vyberte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 8. Ak chcete pridať predvolený podpis do správ, na ktoré odpovedáte alebo ktoré preposielate, prejdite jedným stlačením klávesu Tab do zoznamu Odpovede alebo preposlania. Ozve sa aktuálny výber. Zoznam možností otvoríte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol sa presuňte na požadovaný podpis a potom ho vyberte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 9. Stlačením kombinácie klávesov Command + W uložte zmeny a zavrite dialógové okno Podpisy.

Pozrite tiež

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×