Pridanie poštových čiarových kódov k štítkom alebo obálkam v programe Publisher

Poštová služba USA (United States Postal Service, USPS) vytvorila čiarový kód miesta doručenia (Delivery Point Barcode, DPBC), ktorý pomáha automatizovať triedenie listových zásielok na viac ako 100 miliónov miest doručenia v rámci Spojených štátov. Ak pridáte poštové čiarové kódy na každú obálku alebo štítok, ktorý posielate, môžete získať zľavu za automatizáciu.

Address label with barcode

Obsah tohto článku

Požiadavky na vytvorenie poštového čiarového kódu

Pridanie poštových čiarových kódov k zoznamu príjemcov

Otvorenie alebo vytvorenie publikácie s obálkou alebo štítkom

Pridanie čiarových kódov k publikácii použitím hromadnej korešpondencie

Zobrazenie ukážky a tlač obálok a štítkov

Požiadavky na vytvorenie poštového čiarového kódu

Pred pridaním poštových čiarových kódov k štítkom a obálkam je potrebné mať v počítači nainštalované písmo poštových čiarových kódov. Písma čiarových kódov je možné získať od viacerých spoločností. Ak chcete vyhľadať spoločnosť ponúkajúcu písma čiarových kódov, hľadajte na lokalite Trhovisko balíka Microsoft Office (v angličtine) na lokalite Office Online alebo použitím internetových vyhľadávačov výraz „barcode font“ alebo „bar code font“.

Pozorne si prečítajte dokumentáciu dodanú so zakúpeným písmom čiarových kódov. V dokumentácii by malo byť presne uvedené, ktoré znaky a čísla je potrebné zadať na vytvorenie platného čiarového kódu, ako aj to, aká veľkosť písma zodpovedá požiadavkám služby USPS, ako vytvoriť dlhé čiary na začiatku a konci čiarového kódu a ďalšie informácie.

Pravidlá služby USPS týkajúce sa poštových čiarových kódov sa líšia podľa typu zásielky (list, odpoveď, periodiká atď.). Uistite sa, že ste si prečítali pravidlá pre požiadavky týkajúce sa vášho konkrétneho použitia. Sadzby za veľké zásielky vyžadujú dodržanie určitých postupov pri ich spracovaní a odoslaní. Okrem toho, služba USPS pravidelne mení spôsob výpočtu poštových čiarových kódov. Preto je potrebné spolupracovať s miestnou poštou a pozrieť si aktuálne informácie o čiarových kódoch Poštovej služby USA.

Na začiatok stránky

Pridanie poštových čiarových kódov k zoznamu príjemcov

Čiarové kódy sa k štítkom a obálkam pridávajú rovnako ako mená a adresy, t. j. pripravením zdroja údajov a použitím hromadnej korešpondencie.

Zdrojom údajov je zoznam príjemcov programu Microsoft Office Publisher, databáza programu Microsoft Office Access, pracovný hárok programu Microsoft Office Excel, zoznam kontaktov programu Microsoft Office Outlook alebo iný štruktúrovaný súbor s uloženými menami a adresami, ktoré chcete zlúčiť na štítky alebo obálky.

V zdroji údajov musíte vytvoriť stĺpec s čiarovými kódmi. Každý riadok v tomto stĺpci musí obsahovať kombináciu znakov a čísiel, ktorá sa vytlačí písmom poštových čiarových kódov ako dve dlhé čiary ohraničujúce čiarový kód, kód PSČ+4 (ZIP+4), kód miesta doručenia a opravný znak.

Excel worksheet containing Barcode column

1. Každý stĺpec v zdroji údajov predstavuje kategóriu informácií. Konkrétne informácie uložené v jednotlivých riadkoch stĺpca môžete pridať k štítkom a obálkam určeným na tlač vložením zástupného symbolu stĺpca (nazývaného tiež údajové pole) do publikácie počiatočného štítka alebo obálky.

2. Znaky a čísla v tejto bunke určujú poštový čiarový kód adresy nachádzajúcej sa v tom istom riadku. Zátvorky v tomto príklade prestavujú dlhé čiary, ktoré ohraničujú čiarový kód. Informácie o tom, ktoré znaky treba použiť, nájdete v dokumentácii dodanej s písmom poštových čiarových kódov.

3. Informácie v jednotlivých riadkoch zodpovedajú informáciám, ktoré sa zobrazia na jednom štítku alebo obálke.

Pridanie čiarových kódov k zdroju údajov

Ak ešte nemáte distribučný zoznam, ktorý by ste mohli použiť ako zdroj údajov, musíte ho vytvoriť. Ďalšie informácie o vytvorení distribučného zoznamu nájdete v téme Tipy pre distribučné zoznamy.

Ak už máte distribučný zoznam, ku každému záznamu je potrebné pridať číslo čiarového kódu. Tieto čísla môžete zadať do stĺpca toho zdroja údajov, ktorý chcete použiť na hromadnú korešpondenciu.

Ak ste vytvorili zdroj údajov v programe Publisher, môžete ho aktualizovať podľa nasledujúceho postupu. Ak ste zdroj údajov vytvorili v programe Access, Excel, Outlook alebo v inom programe, najlepšie ho aktualizujete v tom programe, v ktorom ste ho vytvorili. Zdroj údajov vytvorený v ktoromkoľvek z týchto programov môžete upraviť aj po pripojení k zoznamu príjemcov počas vytvárania hromadnej korešpondencie v programe Publisher.

Aktualizácia zdroja údajov

 1. V programe Publisher ukážte v ponuke Nástroje na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a potom kliknite na položku Upraviť zoznam adries.

 2. V dialógovom okne Otvorenie zoznamu adries vyberte zdroj údajov a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 3. V dialógovom okne Upraviť zdroj údajov kliknite na tlačidlo Prispôsobiť stĺpce.

 4. V dialógovom okne Prispôsobenie zoznamu adries kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. V dialógovom okne Pridanie poľa zadajte názov poľa (alebo nadpis stĺpca), napríklad Čiarový kód, kliknite na tlačidlo OK a potom znova na tlačidlo OK.

 6. V dialógovom okne Upraviť zdroj údajov kliknite na prvú bunku v novom stĺpci, do ktorej chcete zadať údaje.

 7. Zadajte čiarový kód a potom sa stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL posuňte o riadok nižšie.

 8. Tento postup opakujte dovtedy, kým nezadáte všetky čiarové kódy, ktoré chcete použiť.

 9. Kliknutím na tlačidlo OK uložte a zavrite súbor.

  Poznámka : Ak máte v zdroji údajov stĺpec s čiarovými kódmi a chcete, aby sa v adrese na vytlačených štítkoch alebo obálkach zobrazovalo PSČ a ďalšie poštové kódy, budete tiež potrebovať osobitný stĺpec na poštové smerovacie čísla.

Na začiatok stránky

Otvorenie alebo vytvorenie publikácie obálky alebo štítka

Po nastavení zdroja údajov môžete otvoriť publikáciu obálky alebo štítka. Ak už máte publikáciu, ktorú ste v minulosti použili na korešpondenciu, môžete ju jednoducho otvoriť. Ak vytvárate novú publikáciu, otvorte takú, ktorá zodpovedá veľkosti obálok alebo štítkov, na ktoré chcete vytlačiť mená, adresy a čiarové kódy. Ak tlačíte štítky, poznačte si číslo produktu uvedené na ich obale, napríklad 5160 alebo L7163. Toto číslo budete potrebovať na otvorenie správnej publikácie.

Otvorenie existujúcej publikácie

 1. Spustite program Publisher.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Otvoriť.

 3. V dialógovom okne Otvorenie publikácie nájdite požadovanú publikáciu obálky alebo štítka a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Vytvorenie úplne novej publikácie obálok

 1. Spustite program Publisher.

 2. V zozname Typy publikácií vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete začať pracovať s prázdnou obálkou, kliknite na položku Veľkosti prázdnych strán a potom na položku Obálky.

  • Ak chcete začať pracovať s preddefinovanou obálkou, kliknite v časti Typy publikácií na položku Obálky a potom publikáciu prispôsobte vykonaním požadovaných zmien.

   V časti Prispôsobiť môžete určiť farbu a schémy písiem a súbor informácií o zamestnaní, ktoré sa použijú v návrhu.

 3. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

Vytvorenie úplne novej publikácie štítkov

Veľa publikácií je možné nastaviť tak, aby sa vytlačili na štítky od konkrétneho výrobcu. Napríklad je možné použitím niektorého návrhu v programe Publisher vytvoriť návrh štítkov a potom publikáciu vytlačiť na papier so štítkami od konkrétneho výrobcu, ako je napríklad Avery, NCR alebo Printec.

 1. Spustite program Publisher.

 2. V zozname Typy publikácií kliknite na položku Veľkosti prázdnych strán a potom na položku Menovky s adresami, Menovky média alebo Iné štítky.

  V časti Prispôsobiť môžete určiť farbu a schémy písiem a množinu informácií o zamestnaní, ktoré sa použijú v návrhu.

 3. Vyhľadajte názov výrobcu štítkov a rozbaľte zoznam.

 4. Posúvajte sa v zozname publikácií so štítkami, kliknite na číslo produktu alebo veľkosť, ktorá zodpovedá údajom na obale štítkov, a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  Tip : Ak ste nenašli číslo publikácie, ktoré presne zodpovedá číslu na obale, pozrite si obal a informácie dodané so štítkami. Môžu obsahovať iné čísla produktov, ktoré sú v programe Publisher k dispozícii a veľkosťou a rozložením zodpovedajú štítkom v zakúpenom balení. Ak chcete napríklad tlačiť na štítky Avery 8163, môžete v programe Publisher vybrať označenie Avery 8463, 8663, 15163 alebo 18163.

Na začiatok stránky

Pridanie čiarových kódov k publikácii použitím hromadnej korešpondencie

Keď je publikácia so štítkom alebo obálkou otvorená, môžete ju pripojiť k zdroju údajov, čo je súbor obsahujúci mená, adresy a čiarové kódy, ktoré chcete pridať. Po vytvorení pripojenia budete môcť do novej publikácie pridať zástupné symboly (zlučovacie polia) označujúce, kde sa na vytlačených štítkoch alebo obálkach zobrazí adresa a čiarový kód.

Poznámka : Ak chcete do strán publikácie zlúčiť obrázky, napríklad pridať logo spoločnosti, zdroj údajov musí obsahovať buď názvy súborov alebo path k požadovaným obrázkom. Do zdroja údajov nepridávajte skutočné obrázky alebo fotografie.

Pripojenie k zdroju údajov

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a kliknite na položku Hromadná korešpondencia.

 2. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v časti Vytvoriť zoznam príjemcov kliknite na položku Použiť existujúci zoznam a potom na položku Ďalšie: Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

 3. V dialógovom okne Výber zdroja údajov kliknite na zdroj údajov, ktorý obsahuje čiarové kódy.

  Zdroje údajov sú v programe Microsoft Publisher štandardne uložené v priečinku Zdroje údajov. Zdroj údajov bude pravdepodobne potrebné vyhľadať.

 4. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  V závislosti od vybratého typu zdroja údajov sa môžu zobraziť aj iné dialógové okná s výzvou na poskytnutie špecifických informácií. Ak je napríklad zdrojom údajov pracovný zošit programu Microsoft Office Excel s informáciami na viacerých pracovných hárkoch, je potrebné vybrať hárok, ktorý obsahuje požadované informácie, a potom kliknúť na tlačidlo OK.

 5. Dialógové okno Príjemcovia hromadnej korešpondencie ponúka možnosť obmedziť alebo zoradiť položky v súbore s údajmi. Možno budete chcieť napríklad odoslať zásielku iba zákazníkom v určitom meste. Ak nechcete obmedziť rozsah informácií alebo ich zoradiť, kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete obmedziť rozsah informácií alebo informácie zoradiť, môžete pred kliknutím na tlačidlo OK vykonať niektoré z nasledujúcich postupov.

  • Ak nechcete, aby sa informácie uložené v určitom riadku, zobrazili na štítku alebo obálke, kliknutím zrušte začiarknutie políčka na začiatku príslušného riadka.

  • Ak chcete zoradiť riadky vo vzostupnom alebo zostupnom abecednom poradí podľa informácií v určitom stĺpci, kliknite na nadpis príslušného stĺpca.

  • Ak chcete zúžiť zoznam riadkov podľa určitého kritéria, kliknite na šípku vedľa nadpisu stĺpca.

   Poznámka : Ak ste ako zdroj údajov použili súbor kontaktov programu Outlook a čiarové kódy ste uložili do niektorého používateľského poľa (napríklad Používateľské pole 1), budete sa musieť v dialógovom okne Príjemcovia hromadnej korešpondencie posunúť ďaleko doprava, aby sa toto pole zobrazilo. Umiestnenie poľa v dialógovom okne môžete zmeniť presunutím nadpisu stĺpca príslušného poľa myšou doľava alebo doprava.

 6. Kliknutím na tlačidlo OK sa vrátite na pracovnú tablu Hromadná korešpondencia.

Pridanie a formátovanie zástupných symbolov

Zástupné symboly, nazývané aj údajové polia, zodpovedajú nadpisom stĺpcov v zdroji údajov. Umiestnením údajového poľa s čiarovými kódmi do publikácie so štítkom alebo obálkou označíte, kde sa majú informácie zo stĺpca s čiarovými kódmi zobraziť na vytlačených kópiách. Údajové polia môžete naformátovať tak, aby informácie na vytlačených štítkoch alebo obálkach mali požadovaný vzhľad. Pole s čiarovým kódom je potrebné naformátovať tak, aby sa informácie v tomto poli vytlačili písmom poštových čiarových kódov.

Pridanie a formátovanie zástupných symbolov na obálkach

 1. Ak ste vytvorili súbor informácií o zamestnaní, vloží sa ako spiatočná adresa. V opačnom prípade, ak netlačíte na obálky, na ktorých je už vaša spiatočná adresa vytlačená, alebo ak ste vytvorili novú publikáciu s obálkou použitím nastavenia veľkosti prázdnej strany, pridajte spiatočnú adresu.

  • Ak je zobrazený vzor textu spiatočnej adresy, kliknite naň a zadajte svoju spiatočnú adresu.

  • Ak nie je zobrazený blok textu pre spiatočnú adresu, na paneli s nástrojmi Objekty kliknite na tlačidlo Textové pole Obrázok tlačidla . Diagonálnym posunutím myšou vytvorte na obálke blok textu pre spiatočnú adresu a potom zadajte adresu.

 2. Teraz pridajte polia pre adresu a čiarový kód.

  • Ak je na obálke zobrazený vzor textu poštovej adresy, prejdite na ďalší krok.

  • Ak nie je zobrazený blok textu pre poštovú adresu, na paneli s nástrojmi Objekty kliknite na tlačidlo Textové pole Obrázok tlačidla . Diagonálnym posunutím myšou vytvorte na obálke blok textu pre poštovú adresu.

 3. Na paneli s nástrojmi Objekty znova kliknite na položku Textové pole Obrázok tlačidla . Na obálke, nad blokom textu pre poštovú adresu, vytvorte diagonálnym posunutím myši ďalší blok textu pre čiarový kód. Tento blok textu nakreslite podľa odsadenia stanoveného v pravidlách služby USPS pre čiarové kódy. Čiarový kód sa musí napríklad nachádzať pravdepodobne vo vzdialenosti minimálne 0,1 cm od horného okraja bloku textu pre poštovú adresu, spodného okraja bloku textu pre čiarový kód a okraja obálky. Blok textu pravdepodobne bude musieť mať dĺžku takmer 7,6 cm, aby sa doň zmestil celý vytlačený čiarový kód.

  Poznámka : Nezabudnite si pozrieť pravidlá služby USPS pre meranie odsadenia od ostatných prvkov na obálke.

 4. Kliknite do bloku textu pre poštovú adresu.

 5. V časti Ďalšie položky na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na položku Blok pre adresu.

 6. V dialógovom okne Vloženie bloku pre adresu zvoľte formát mien príjemcov a kliknite na položku Mapovať polia.

 7. V dialógovom okne Mapovanie polí skontrolujte, či každý prvok adresy uvedený v zozname vľavo, ktorý používate v adresách, zodpovedá jednému stĺpcu zo zdroja údajov uvedenému vpravo. Kliknite na tlačidlo OK a potom znova na tlačidlo OK.

  V publikácii s obálkou sa zobrazí pole «Blok adresy».

 8. Kliknite do bloku textu s čiarovým kódom. Ak chcete pridať pole «Čiarový kód» do obálkovej publikácie, na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite v zozname Príprava publikácie na údajové pole s poštovým čiarovým kódom.

  List of data fields in Mail Merge task pane

  Poznámka : Ak zlučujete čiarové kódy zo súboru kontaktov programu Outlook, pole s čiarovými kódmi sa pravdepodobne nazýva Používateľské pole 1, Používateľské pole 2, Používateľské pole 3 alebo Používateľské pole 4.

 9. Vyberte práve pridané pole «Čiarový kód» alebo «Používateľské pole», vrátane dvojitých šípok (« »).

 10. V ponuke Formát kliknite na položku Písmo.

 11. V dialógovom okne Písmo v poli Písmo vyberte písmo poštových čiarových kódov. V poli Veľkosť vyberte veľkosť písma, ktorá podľa dokumentácie k písmu spĺňa požiadavky služby USPS.

 12. Kliknite na tlačidlo OK.

  Veľkosť a vzhľad poľa «Čiarový kód» alebo «Používateľské pole» je možné meniť.

  Poznámka : Môžete tiež zmeniť písmo, veľkosť, farbu a ďalšie vlastnosti textu poštovej adresy. Jednoducho vyberte pole «Blok adresy», vrátane dvojitých šípok (« »), a použite požadované formátovanie.

Pridanie a formátovanie zástupných symbolov na štítkoch

 1. Niektorým z nasledujúcich postupov pridajte polia pre adresu a čiarový kód:

  • Ak je na štítku vzorový text, kliknite naň. Ukazovateľ myši umiestnite na prázdny kruh v hornej časti bloku textu. Posunutím myši smerom nadol upravte blok textu na približne dve tretiny alebo polovicu pôvodnej veľkosti. Kliknite mimo bloku textu, čím zrušíte jeho výber.

  • Ak na štítku nie je vzorový text, na paneli s nástrojmi Objekty kliknite na tlačidlo Textové pole Obrázok tlačidla . Diagonálnym posunutím myšou vytvorte na štítku blok textu pre poštovú adresu, ktorého výška predstavuje približne polovicu až dve tretiny výšky štítka a šírka je takmer rovnaká ako šírka štítka, pričom na každom konci je vynechaný okraj veľkosti 0,6 cm. Nezabudnite aj na spodnej strane štítka vynechať približne 0,3 cm voľného miesta.

 2. Na paneli s nástrojmi Objekty kliknite na položku Textové pole Obrázok tlačidla .

 3. Diagonálnym posunutím myšou vytvorte v hornej prázdnej časti štítka blok textu pre čiarový kód. Uistite sa, že nový blok textu má rovnakú dĺžku ako druhý blok textu na štítku, a medzi jeho hornou časťou a horným okrajom štítka a spodným okrajom tohto bloku a blokom textu pod ním vynechajte voľné miesto s veľkosťou aspoň 0,1 cm.

 4. Na štítku kliknite do bloku textu pre poštovú adresu. V časti Ďalšie položky na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na položku Blok pre adresu.

 5. V dialógovom okne Vloženie bloku pre adresu zvoľte formát mien príjemcov a kliknite na položku Mapovať polia.

 6. V dialógovom okne Mapovanie polí skontrolujte, či každý prvok adresy uvedený v zozname vľavo, ktorý používate v adresách, zodpovedá jednému stĺpcu zo súboru s údajmi uvedenému vpravo. Kliknite na tlačidlo OK a potom znova na tlačidlo OK.

  V publikácii so štítkom sa zobrazí pole «Blok adresy».

 7. Kliknite do bloku textu s čiarovým kódom. Ak chcete pridať pole «Čiarový kód» do obálkovej publikácie, na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite v zozname Príprava publikácie na údajové pole s poštovým čiarovým kódom.

  List of data fields in Mail Merge task pane

  Poznámka : Ak zlučujete čiarové kódy zo súboru kontaktov programu Outlook, pole s čiarovými kódmi sa pravdepodobne nazýva Používateľské pole 1, Používateľské pole 2, Používateľské pole 3 alebo Používateľské pole 4.

 8. Vyberte práve pridané pole «čiarový kód» alebo «používateľské pole», vrátane dvojitých šípok (« »).

 9. V ponuke Formát kliknite na položku Písmo.

 10. V dialógovom okne Písmo v poli Písmo vyberte písmo poštových čiarových kódov. V poli Veľkosť vyberte veľkosť písma, ktorá podľa dokumentácie k písmu spĺňa požiadavky služby USPS. Kliknite na tlačidlo OK.

  Veľkosť a vzhľad poľa «Čiarový kód» alebo «Používateľské pole» je možné meniť.

  Poznámka : Môžete tiež zmeniť písmo, veľkosť, farbu a ďalšie vlastnosti textu poštovej adresy. Jednoducho vyberte pole «Blok adresy» a použite požadované formátovanie.

Na začiatok stránky

Zobrazenie ukážky a tlač obálok a štítkov

Informácie zo súboru s údajmi teraz môžete zlúčiť do publikácie a vytvoriť tak nový štítok alebo obálku pre každý vybratý riadok s informáciami. Pri zobrazení ukážky publikácií môžete identifikovať problémy, ktoré je pred vytlačením potrebné vyriešiť.

Zobrazenie ukážky adries a čiarových kódov

 1. Ak chcete zobraziť ukážku položiek v stanovenom poradí, kliknutím na navigačné tlačidlá Tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Predchádzajúce zobrazíte vzhľad jednotlivých položiek v zlúčenej publikácii.

  Takto môže vyzerať zlúčená publikácia:

  Preview of label with barcode

 2. Ak zistíte problémy, teraz ich môžete vyriešiť. Môžu sa vyskytnúť napríklad tieto problémy:

 3. Ak ste spokojní s ukážkami, kliknite v spodnej časti pracovnej tably na položku Ďalší: Vytvorenie zlúčených publikácií.

Chýba časť čiarového kódu

Blok textu pre čiarový kód je možno príliš krátky na zobrazenie celého čiarového kódu. Kliknite na jeho okraj a posúvajte bielu rukoväť dovtedy, kým nebude blok textu dostatočne dlhý.

Adresy sa nezobrazujú správne

Adresy sa možno nezobrazujú správne. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na prepojenie Blok pre adresu. Presuňte ukazovateľ do ľavého horného rohu bloku textu, ktorý obsahuje blok pre adresu, kliknite na rozbaľovaciu ponuku Zlučovacie pole Merge Field options a potom na položku Zmeniť blok adresy. V dialógovom okne Upraviť blok pre adresu kliknite na tlačidlo Mapovať polia. V dialógovom okne Mapovanie polí skontrolujte, či každý prvok adresy uvedený v zozname vľavo, ktorý používate v adresách, zodpovedá jednému stĺpcu zo zdroja údajov uvedenému vpravo. Kliknite na tlačidlo OK a potom znova na tlačidlo OK.

Formátovanie textu nevyzerá správne

Možno budete chcieť v bloku pre adresu zmeniť písmo alebo jeho veľkosť a farbu. Vyberte pole «Blok adresy» vrátane dvojitých šípok (« »). V ponuke Formát kliknutím na položku Písmo otvorte dialógové okno Písmo a potom vykonajte požadované zmeny.

Tlač zlúčenej publikácie

Teraz môžete publikáciu vytlačiť. Ak tlačíte adresy a čiarové kódy na obálky, jednotlivé publikácie sa vytlačia ako samostatné hárky. Ak tlačíte adresy a čiarové kódy na štítky, môžete na jeden hárok so štítkami vytlačiť určitý počet adries a priradených čiarových kódov, alebo môžete na všetky štítky na hárku vytlačiť viac kópií tej istej adresy a priradených čiarových kódov.

Tlač adries a čiarových kódov na obálky

Po vytvorení obálky a výbere požadovanej veľkosti strany je obálka pripravená na vytlačenie.

 1. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na položku Tlačiť a potom na kartu Nastavenie papiera a publikácie.

 2. Skontrolujte zobrazenie v časti Ukážka. Ak neviete, ako vložiť obálku, kliknite na položku Zobraziť spôsob vloženia papiera a kliknite na prepojenie Otvorte dialógové okno Obálka - nastavenie.

 3. V dialógovom okne Obálka - nastavenie zobrazuje obrázok s hrubým modrým orámovaním odporúčaný spôsob podávania pre tlačiareň
  obrázok nastavenia obálky

  Poznámka : Počet zásobníkov a možností sa líši v závislosti od výrobcu, typu a modelu používanej tlačiarne.

 4. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Tlačiť.

 5. Ak chcete publikáciu uložiť, kliknite v ponuke Súbor na položku Uložiť.

  Poznámka : Nezabudnite, že neukladáte skupinu obálok, ktoré ste vytlačili. Namiesto toho ukladáte publikáciu s poliami obsahujúcimi zástupné znaky a s pripojením k zdroju údajov. Uložením publikácie môžete v prípade potreby rýchlo vytvoriť inú skupinu obálok. Publikácia uchováva prepojenie na zdroj údajov, ku ktorému ste ju pripojili, takže môžete prejsť rovno k zobrazeniu ukážky.

Tlač adries a čiarových kódov na štítky

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Nastavenie tlače.

 2. V dialógovom okne Tlač - nastavenie vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete nastaviť štítky tak, aby sa na každý štítok na hárku vytlačila iná adresa a priradený čiarový kód, kliknite v časti Možnosti tlače na položku Viac strán na hárok a potom na tlačidlo OK.

  • Ak chcete nastaviť štítky tak, aby sa na všetky štítky na každom hárku vytlačilo viac kópií tej istej adresy a priradeného čiarového kódu, kliknite v časti Možnosti tlače na položku Viacero kópií na list a potom na tlačidlo OK.

 3. Zobrazte ukážku výsledku tlače a skontrolujte, či sú informácie na hárku so štítkami správne zarovnané. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v časti Vytváranie zlúčených publikácií kliknite na položku Ukážka pred tlačou. V prípade potreby vykonajte úpravy na zarovnanie adries a čiarových kódov na štítkoch.

  Ako?

  1. Kliknutím na tlačidlo Zavrieť zavrite okno ukážky pred tlačou.

  2. V ponuke Súbor kliknite na možnosť Nastavenie strany.

  3. V dialógovom okne Strana - nastavenie kliknite na tlačidlo Spresniť. V dialógovom okne Vlastná veľkosť strany vykonajte všetky potrebné zmeny okrajov a medzier a potom dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

  4. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v časti Vytváranie zlúčených publikácií znova kliknite na položku Ukážka pred tlačou a skontrolujte vykonané úpravy.

 4. Kliknutím na tlačidlo Zavrieť zavrite okno ukážky pred tlačou.

 5. Na pracovnej table Hromadná korešpondencia v časti Vytváranie zlúčených publikácií kliknite na položku Tlačiť. Vyberte požadované možnosti tlače a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete publikáciu uložiť, kliknite v ponuke Súbor na položku Uložiť.

  Poznámka : Nezabudnite, že neukladáte skupinu obálok, ktoré ste vytlačili. Namiesto toho ukladáte publikáciu s poliami obsahujúcimi zástupné znaky a s pripojením k zdroju údajov. Uložením publikácie môžete v prípade potreby rýchlo vytvoriť inú skupinu obálok. Publikácia uchováva prepojenie na zdroj údajov, ku ktorému ste ju pripojili, takže môžete prejsť rovno k zobrazeniu ukážky.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×