Pridanie alebo zmena hlavného kľúča tabuľky v programe Access

Pridanie alebo zmena hlavného kľúča tabuľky v programe Access

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Hlavný kľúč je pole alebo zoznam polí s hodnotami, ktoré sú jedinečné v celej tabuľke. Hodnoty kľúča je možné odkazovať na celé záznamy, pretože každý záznam má inú hodnotu pre kľúč. Každá tabuľka môže mať iba jeden hlavný kľúč. Prístup môžete automaticky vytvoriť pole hlavného kľúča sa po vytvorení tabuľky, alebo môžete zadať polia, ktoré chcete použiť ako hlavný kľúč. V tomto článku sa vysvetľuje, ako a prečo používať hlavný kľúč.

Ak chcete nastaviť hlavný kľúč tabuľky, otvorte ju v návrhovom zobrazení. Vyberte polia, ktoré chcete použiť, a potom ich pridajte na pás s nástrojmi a kliknite na položku Hlavný kľúč.

Poznámka: Tento článok je určený na použitie len pri počítačových databáz programu Access. Access automaticky spravuje hlavný kľúč pre nové tabuľky vo webových aplikáciách Accessu a webové databázy. Aj keď je možné potlačiť tieto automatizované hlavný kľúč, neodporúčame, aby si.

Obsah tohto článku

Prehľad hlavných kľúčov v programe Access

Nastavenie hlavného kľúča pomocou polí, ktoré už máte v programe Access

Odstránenie hlavného kľúča

Zmena hlavného kľúča v programe Access

Ďalšie informácie

Prehľad hlavných kľúčov v programe Access

Access používa polia hlavného kľúča na rýchle prepojenie údajov z viacerých tabuliek a kombinovanie údajov zmysluplne. Polia hlavného kľúča môžete zahrnúť do iných tabuliek a vrátiť sa do tabuľky, ktorá je zdrojom hlavný kľúč. V týchto iných tabuľkách a polia sa nazývajú cudzích kľúčov. Napríklad Identifikácia zákazníka pole v tabuľke Customers bude možné zobraziť v tabuľke objednávky. V tabuľke Customers, je hlavný kľúč. V tabuľke objednávky sa nazýva cudzí kľúč. Cudzí kľúč, jednoducho povedané, je hlavný kľúč inej tabuľky. Ďalšie informácie nájdete v téme Základy navrhovania databázy.

Primárny kľúč a cudzí kľúč zobrazený medzi dvoma údajovými hárkami programu Access

1. Hlavný kľúč

2. Cudzí kľúč

Ak premiestňujete existujúce údaje do databázy, možno už máte pole, ktoré môžete použiť ako primárny kľúč. Často sa ako hlavný kľúč v tabuľke používa číslo jedinečného identifikátora, ako napríklad identifikačné číslo, poradové číslo alebo kód. Tabuľka Zákazníci môže pre každého zákazníka používať napríklad jedinečné identifikačné číslo zákazníka. Pole identifikácie zákazníka je hlavným kľúčom.

Program Access automaticky vytvorí register pre hlavný kľúč, čo pomáha zrýchliť dotazy a ďalšie operácie. Program Access taktiež zaistí, aby mal každý záznam hodnotu v poli primárneho kľúča a jedinečnosť tejto hodnoty.

Keď vytvoríte novú tabuľku v údajovom zobrazení, program Access automaticky vytvorí hlavný kľúč a priradí mu názov poľa "Identifikácia" a typ údajov AutoNumber.

Čo charakterizuje vhodný hlavný kľúč?

Dobrý kandidát na hlavný kľúč má niekoľko vlastností.

 • Jednoznačne identifikuje každý riadok.

 • Nikdy nie je prázdnym poľom a nechýba v ňom hodnota – vždy obsahuje hodnotu.

 • Hodnoty, ktoré obsahuje, sa menia zriedka (v ideálnom prípade nikdy).

Ak nie je možné určiť vhodný kľúč, vytvoriť pole typu Automatické číslovanie, ak chcete použiť ako kľúč. Pole typu Automatické číslovanie automaticky vygeneruje hodnotu pre seba, keď najskôr každý záznam uložený. Pole typu Automatické číslovanie preto spĺňa všetky tri znaky vhodným hlavným kľúčom. Ďalšie informácie o pridávaní pole typu Automatické číslovanie, nájdete v článku Pridanie pole typu Automatické číslovanie ako primárny kľúč.

Primárny kľúč AutoNumber označený ako ID v návrhovom zobrazení tabuľky v Accesse

Pole typu Automatické číslovanie je vhodným hlavným kľúčom.

Príklady nevhodných hlavných kľúčov

Ktorékoľvek pole, ktorému chýba jedna alebo viaceré vlastnosti vhodného kandidáta na kľúč, sa nehodí ako pole hlavného kľúča. Uvedieme niekoľko príkladov polí, ktoré sú nevhodnými hlavnými kľúčmi pre tabuľku Kontakty, spolu s odôvodnením, prečo by šlo o nevhodnú voľbu.

Nevhodný hlavný kľúč

Dôvod

Meno a priezvisko

Nemusí byť určite jedinečné a môže sa aj meniť.

Telefónne číslo

Pravdepodobná zmena.

E-mailová adresa

Pravdepodobná zmena.

PSČ

To isté PSČ môže mať viacero osôb.

Kombinácie faktov a čísiel

Faktická časť sa môže meniť, čím vznikajú komplikácie s údržbou. Môžu zapríčiňovať zmätok, ak sa faktická časť zopakuje ako samostatné pole. Napríklad kombinácia mesta a prírastkového čísla (napríklad NEWYORK0579) by bola nevhodnou voľbou, ak je mesto uložené aj ako samostatné pole.

Čísla sociálneho poistenia

 • Ide o súkromné informácie a nie je povolené ich používať v štátnych úradoch a niektorých organizáciách.

 • Niektoré osoby nemajú číslo sociálneho poistenia.

 • Jednotlivec ich môže mať v priebehu svojho života viacero.

Zložené kľúče: použitie kombinácie viacerých polí ako hlavného kľúča

V niektorých prípadoch sa má použiť dve alebo viac polí v tabuľke ako hlavný kľúč. Tabuľka Podrobnosti objednávky, v ktorej sú uložené položky pre objednávky môže použiť napríklad dve polia hlavný kľúč: Identifikácia objednávky a identifikácia produktu. Kľúč, ktorý má viac ako jedného poľa sa nazýva aj zložený kľúč.

Nastavenie hlavného kľúča pomocou polí, ktoré už máte v programe Access

Ak má hlavný kľúč správne pracovať, musí pole jedinečne identifikovať každý riadok, nikdy nesmie obsahovať prázdnu hodnotu alebo hodnotu null a musí sa meniť len zriedkavo alebo najlepšie nikdy. Ak chcete nastaviť hlavný kľúč:

 1. Otvorte databázu, ktorú chcete zmeniť.

 2. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, v ktorej chcete nastaviť hlavný kľúč, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Tip: Ak sa nezobrazuje navigačná tabla, zobrazte ju stlačením klávesu F11.

 3. Vyberte pole alebo polia, ktoré chcete použiť ako hlavný kľúč.

  Ak chcete vybrať jedno pole, kliknite na selektor riadka a vyberte požadované pole.

  Ak chcete vybrať viac ako jedno pole, ak chcete vytvoriť zložené kľúč, podržte stlačený kláves CTRL a potom kliknite na selektor riadka každého poľa.

 4. Na karte Návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Hlavný kľúč.

  Skupina Nástroje na karte Návrh

  Naľavo od poľa alebo polí vybratých ako hlavný kľúč sa zobrazí indikátor kľúča.

Odstránenie hlavného kľúča v programe Access

Pri odstránení hlavného kľúča už nebude pole alebo polia, ktoré sa používali ako hlavný kľúč, poskytovať hlavné prostriedky na identifikáciu záznamu.

Odstránením hlavného kľúča sa neodstránia polia z tabuľky, no odstráni sa index vytvorený pre hlavný kľúč.

 1. Pred odstránením hlavného kľúča, uistite, že sa zúčastňovať všetky vzťahy tabuliek. Ak sa pokúsite odstrániť hlavný kľúč, ktorá je súčasťou jedného alebo viacerých vzťahov, prístup vás upozorní, najprv odstránení vzťahov.

  Chcete odstrániť vzťah medzi tabuľkami, použite nasledujúci postup:   

  1. Ak sú otvorené tabuľky, ktoré sa podieľajú na vzťahu tabuľky, zatvorte ich. Nemôžete odstrániť vzťahu medzi tabuľkami medzi otvorenými tabuľkami.

  2. Na kartu Databázové nástroje, v skupine vzťahy kliknite na položku vzťahov.

   Obrázok pásu s nástrojmi

  3. Ak nie sú viditeľné na tabuľky, ktoré sa podieľajú na vzťahu tabuľky návrh klávesom tab v skupina vzťahy kliknite na položku Zobrazenie tabuľky.

  4. Vyberte tabuľky, ak chcete pridať dialógové okno Zobraziť tabuľku a potom kliknite na položku Pridať, a kliknite na položku Zavrieť.

   Obrázok tlačidla

  5. Kliknite na čiaru vzťahu tabuliek, ktorý chcete odstrániť (vybratá čiara sa zobrazuje ako tučná), a stlačte kláves DELETE.

  6. Na návrh klávesom tab v vzťahy kliknite na položku Zavrieť.

 2. Po odstránení vzťahov na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, z ktorej chcete odstrániť hlavný kľúč, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Tip: Ak sa nezobrazuje navigačná tabla, zobrazte ju stlačením klávesu F11.

 3. Kliknite na selektor riadka aktuálneho hlavného kľúča.

  Ak sa hlavný kľúč skladá len z jediného poľa, kliknite na selektor riadka daného poľa.

  Ak sa hlavný kľúč skladá z viacerých polí, kliknite na selektor riadka ľubovoľného poľa v hlavnom kľúči.

 4. Na karte Návrh v skupine Nástroje kliknite na položku Hlavný kľúč.

  Kľúčový indikátor sa odstráni z poľa alebo polí určených ako hlavný kľúč.

Poznámka: Ak uložíte novú tabuľku bez nastavenia hlavného kľúča, program Access zobrazí výzvu na jeho vytvorenie. Ak vyberiete možnosť Áno, program Access vytvorí pole s identifikáciou, ktoré používa typ údajov Automatické číslovanie na poskytnutie jedinečnej hodnoty každého záznamu. Ak sa v tabuľke už nachádza pole typu Automatické číslovanie, program Access ho použije ako hlavný kľúč.

Zmena hlavného kľúča v programe Access

Zmenu hlavného kľúča tabuľky vykonáte nasledovne:

 1. Odstránite existujúci hlavný kľúč pomocou pokynov uvedených v časti odstránenie hlavného kľúča.

 2. Nastaviť hlavný kľúč pomocou pokynov uvedených v časti Nastavenie hlavného kľúča.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o návrhu databázy a výbere príslušného hlavného kľúča nájdete v článkoch:

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×