Pridanie alebo odstránenie webovej časti

Ak chcete prispôsobiť svoju stránka webovej časti, môžete webové časti pridať na stránku pomocou dialógového okna Pridať webové časti alebo galérie webových častí nachádzajúcej sa na table s nástrojmi.

Čo vás zaujíma?

Pridanie webovej časti pomocou dialógového okna Pridať webové časti

Pridanie webovej časti pomocou tably s nástrojmi

Odobratie alebo odstránenie webovej časti

Pridanie webovej časti pomocou dialógového okna Pridať webové časti

Najrýchlejším spôsobom pridania webovej časti na stránku webových častí je použitie dialógového okna Pridať webové časti. Toto dialógové okno môžete použiť na rýchle pridávanie zoznamov, knižníc a ostatných webových častí na vlastnú stránku webových častí. Ak ste vlastníkom lokality, nové webové časti môžete pridať do zoznamu v dialógovom okne Pridať webové časti a môžete vytvárať vlastné skupiny, ktoré použijete na zobrazenie určitých webových častí spoločne v zozname.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 2. V zóne webových častí, do ktorej chcete pridať webovú časť, kliknite na položku Pridať webovú časť.

 3. V dialógovom okne Pridať webové časti začiarknite políčko webovej časti, ktorú chcete pridať na stránku.

  Typy webových častí

  Služby Windows SharePoint Services poskytujú niektoré webové časti, ktoré sú pripravené na použitie na stránke. Tieto zabudované webové časti je možné použiť, prispôsobiť, aby vyhovovali požiadavkám alebo vytvoriť nové webové časti a odovzdať ich na použitie prostredníctvom vašej lokality.

  Predvolené webové časti

  Nasledujúce webové časti sú predvolene zahrnuté do každej lokality a môžu sa prispôsobiť, aby vyhovovali potrebám vášho tímu. Niektoré z týchto webových častí sa môžu pripojiť medzi sebou a vytvoriť tak množstvo jednoznačných riešení:

  • Webová časť Editor obsahu     Webovú časť Editor obsahu môžete použiť na pridanie formátovaného textu, tabuliek, hypertextových prepojení a obrázkov na stránku webových častí.

  • Webová časť formulár     Webovú časť Formulár je možné použiť na pripojenie k stĺpcu s údajmi a jeho filtrovanie v inej webovej časti. Obidve webové časti musíte spustiť na tom istom serveri.

  • Webová časť Obrázok     Webová časť Obrázok slúži na pridanie obrázka alebo grafického prvku na stránku webových častí. Ak chcete jednoduchšie koordinovať obrázok s ostatnými webovými časťami na stránke, môžete v zdieľanom zobrazení pomocou úprav vlastností ovládať zvislé zarovnanie, vodorovné zarovnanie a farbu pozadia obrázka vo vnútri webovej časti Obrázok.

  • Webová časť zobrazenia zoznamu    Webovú časť zobrazenia zoznamu môžete použiť na zobrazenie a úpravu údajov zoznamu alebo knižnice na vašej lokalite a na pripojenie k iným webovým častiam vrátane iných webových častí zobrazenia zoznamu. Zoznamy sú informácie, ktoré zdieľate s členmi tímu a ktoré sa často zobrazujú v tabuľkovom formáte. Zobrazenia zoznamov zobrazujú tieto informácie rôznymi spôsobmi na rôzne účely, napríklad filtrovanie, zoraďovanie alebo výber konkrétnych stĺpcov.

   Poznámka: Neexistuje webová časť s názvom Zoznam. Keď na lokalite vytvoríte zoznam, automaticky sa vytvorí webová časť zobrazenia zoznamu a pomenuje sa podľa zoznamu. Ak vytvoríte zoznam nazvaný napríklad Člny, webová časť Člny bude k dispozícii v galérii Názov lokality. Webová časť automaticky zobrazí údaje obsiahnuté vo vytvorenom zozname.

  • Webová časť Zobrazovač stránok     Webová časť Zobrazovač stránok sa môže použiť na zobrazenie webovej stránky, súboru alebo priečinka na stránke webových častí. Ak sa chcete pripojiť k obsahu, zadajte hypertextové prepojenie, cestu k súboru alebo názov priečinka.

  • Webová časť Používatelia lokality     Webová časť Používatelia lokality slúži na zobrazenie zoznamu používateľov a skupín, ktoré majú povolenie používať lokalitu. Webová časť Používatelia lokality sa automaticky zobrazí na domovskej stránke lokality pracovného priestoru dokumentov. Webovú časť Používatelia lokality je možné pridať na každú stránku webových častí.

   Poznámka: Na lokalitách s nainštalovanými službami Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 a staršími verziami sa webová časť Používatelia lokality nazýva webová časť Členovia.

  • Webová časť XML     Webová časť XML sa môže použiť na zobrazenie jazyka Extensible Markup Language (XML) a použitie jazyka Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) v jazyku XML pred zobrazením obsahu. Môžete mať napríklad súbor XML, ktorý obsahuje zoznam člnov, cien a prepojení na obrázky člnov. Jazyk XSLT môžete použiť na transformáciu údajov, aby sa zobrazil zoznam člnov a cien, pričom názov lode by bol hypertextovým odkazom, ktorý by otváral obrázok v samostatnom okne.

   Webové časti vopred nakonfigurovaného zoznamu

   Nasledujúce webové časti sú zabudované do šablóny tímovej lokality služby Windows SharePoint Services. Konfigurujú sa automaticky a sú pripravené na použitie na stránke webových častí pri vytváraní novej tímovej lokality. Pri vytváraní tímovej lokality alebo lokality pracovného priestoru sa použijú rôzne kombinácie týchto webových častí v závislosti od toho, ktorú šablónu lokality vyberiete.

   Poznámka: Tieto webové časti sú odvodené od webovej časti zobrazenia zoznamu a používajú vopred nakonfigurované šablóny webových častí na vytvorenie ich jedinečného rozloženia a návrhu. Ak chcete do týchto zoznamov pridať údaje, na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Zobraziť celý obsah lokality a potom na položku Zoznamy. Na stránke celého obsahu lokality kliknite na názov zoznamu, do ktorého chcete pridať údaje.

  • Oznámenia     Webovú časť Oznámenia používajte na zverejnenie správ, stavu a iných čiastkových informácií, ktoré chcete zdieľať s členmi tímu.

  • Kalendár     Webová časť Kalendár sa používa na zobrazenie blížiacich sa udalostí alebo plánov tímu.

  • Prepojenia     Webová časť Prepojenia slúži na zverejnenie hypertextových prepojení na webové stránky, ktoré sú pre tím zaujímavé.

  • Zdieľané dokumenty     Webová časť Zdieľané dokumenty sa používa na zdieľanie súborov z predvolenej knižnice dokumentov s používateľmi lokality.

  • Úlohy     Webová časť Úlohy sa používa na priradenie úlohy členovi tímu, zadanie dátumu jej splnenia a priority a zobrazuje stav a priebeh úlohy.

  • Tímová diskusia     Webová časť Tímová diskusia poskytuje fórum na rozhovory o témach, ktoré sú pre tím zaujímavé.

   Vlastné webové časti

   Použitím programovacieho prostredia, ktoré je kompatibilné so službou Windows SharePoint Services, ako je napríklad Microsoft Visual Studio, môžu vývojári využívať celú množinu funkcií súčasti Microsoft ASP.NET na vytvorenie vlastných webových častí. Stránka webových častí je súbor ASP.NET (.aspx), pričom webové časti sú odvodné od ovládacích prvkov webového formulára. Na rozšírenie stránok webových častí môžu vývojári vytvoriť vlastné webové časti, ktoré poskytujú nové funkcie. Vývojári môžu do webových častí pridať aj vlastné vlastnosti, na tablu s nástrojmi môžu pridať vlastné zostavovače pre špecializované používateľské rozhrania a pripájať sa do iných webových častí pomocou pripojení webových častí. Ďalšie informácie o vytváraní a nasadzovaní webových častí nájdete v súprave Windows SharePoint Services 3.0 SDK, ktorá je k dispozícii v téme Oboznámenie so súpravou SDK pre službu Windows SharePoint Services 3.0.

   Webové časti, ktoré vytvorili iné osoby alebo spoločnosti, je tiež možné použiť. Ak chcete na svoju stránku webových častí alebo lokalitu pridať webovú časť tretej strany, musíte mať príslušné povolenie. Niektoré webové časti sa musia nasadiť priamo na server. Ak na svoju stránku webových častí alebo lokalitu nedokážete pridať webovú časť tretej strany, obráťte sa na svojho správcu.

  Môžete pridať viac typov webových častí tak, že začiarknete ďalšie políčka požadovaných webových častí.

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať, ktorým pridáte webové časti na stránku.

Na začiatok stránky

Pridanie webovej časti pomocou tably s nástrojmi

Ak chcete mať lepší prehľad o tom, ktoré webové časti boli pridané do zóny webových častí na stránke, použite tablu s nástrojmi. Tablu s nástrojmi môžete použiť na výber webových častí z rôznych galérií webových častí. Tablu s nástrojmi môžete použiť aj na vyhľadávanie webových častí a importovanie nových webových častí.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 2. V zóne webových častí, do ktorej chcete pridať webovú časť, kliknite na položku Pridať webovú časť.

 3. Kliknite na položku Rozšírené možnosti pre galériu webovej časti a zobrazí sa tabla s nástrojmi.

 4. Na table s nástrojmi vykonajte jeden z nasledovných postupov:

  • Prehľadávanie webových častí.     V hornej časti tably s nástrojmi kliknite na šípku a potom kliknite na tlačidlo Prehľadávať. Kliknite na názov galérie a zobrazí sa zoznam webových častí, ktoré sú v galérii dostupné. Kliknite na tlačidlo Ďalej a zobrazia sa ďalšie webové časti z galérie.

   Tip: Kliknite na položku Filter a v zozname webových častí sa zobrazí podmnožina webových častí. Zoznam môžete filtrovať tak, že sa zobrazia všetky položky, webové časti, zoznamy alebo knižnice.

  • Vyhľadanie webovej časti     V hornej časti tably s nástrojmi kliknite na šípku a potom kliknite na položku Hľadať.

  • Import webovej časti.     V hornej časti tably s nástrojmi kliknite na šípku a potom kliknite na tlačidlo Importovať.

 5. Kliknite na názov webovej časti, ktorú chcete pridať.

 6. Vyberte zónu webových častí, do ktorej chcete webovú časť pridať, a kliknite na tlačidlo Pridať.

  Tip: Webovú časť môžete na požadované miesto na stránke webových častí presunúť aj pomocou myši.

  Poznámky: 

  • Galéria Uzavreté webové časti obsahuje uzavreté webové časti pre aktívnu stránku webových častí. Galéria názvov lokality obsahuje webové časti pre aktívnu lokalitu. Galéria servera obsahuje webové časti, ktoré sú nasadené na serveri, a Online galéria obsahuje webové časti, ktoré sú súčasťou online knižnice.

  • Ak neviete nájsť požadovanú webovú časť, pravdepodobne ju odstránil alebo premenoval správca lokality. Ak chcete vyhľadať webovú časť, obráťte sa na správcu lokality alebo na správcu lokality najvyššej úrovne.

Na začiatok stránky

Odobratie alebo odstránenie webovej časti

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete webovú časť zo stránky odstrániť, no chcete si ju ponechať pre prípadné použitie v budúcnosti, kliknite na ponuku webovej časti Ponuka webovej časti a potom na položku Zavrieť. Môžete kliknúť aj na tlačidlo Zavrieť Close button . Kópia webovej časti ostane v galérii Uzavreté webové časti a bude ju možné opätovne na stránku pridať neskôr. Všetky prispôsobenia, ktoré budú na danej webovej časti vykonané, sa uložia.

  • Ak chcete zo stránky odstrániť webovú časť natrvalo, kliknite na ponuku webovej časti Ponuka webovej časti , potom na položku Odstrániť a nakoniec na položku OK. Webová časť sa zo stránky webových častí odstráni a je možné ju sem opätovne pridať neskôr. Prispôsobenia, ktoré budú na danej webovej časti vykonané, sa neuložia. Neskôr môžete na stránku pridať novú inštanciu webovej časti.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×