Pridávanie a prispôsobovanie formátov dátumu a času

V tomto článku sú vysvetlené rôzne spôsoby zadávania hodnôt dátumu a času do databázy programu Microsoft Office Access 2007. V doplňujúcich informáciách je vysvetlené ukladanie údajov dátumu a času v programe Access, ako aj situácie a dôvody použitia konkrétnej metódy zadávania údajov. V jednotlivých postupoch sú vysvetlené najbežnejšie techniky zadávania údajov dátumu a času, vytváranie a používanie vstupných masiek a používanie rôznych formátov zobrazení na údaje dátumu a času.

Čo chcete urobiť?

Používanie hodnôt dátumu a času v programe Access

Pridanie poľa typu Date/Time do tabuľky

Pridanie dátumov a časov do záznamov

Použitie vstupnej masky na určenie spôsobu zadávania dátumov a časov

Použitie preddefinovaných a vlastných formátov na údaje dátumu a času

Vplyv miestnych nastavení systému Windows na dátumy a časy

Používanie hodnôt dátumu a času v programe Access

Pri používaní databázy programu Access sa môžete stretnúť s hodnotami dátumu a času v rôznych formátoch, ako je napríklad európsky formát (28.11.2006 alebo 28-11-2006), juhoázijský formát (28/11/2006) alebo americký formát (11/28/2006).

Bez ohľadu na formátovanie údajov dátumu a času alebo na spôsob ich zadávania sa v programe Access ukladajú dátumy a časy ako čísla s pohyblivou desatinnou čiarkou a dvojitou presnosťou, ktoré sa označujú aj ako poradové dátumy. Typická hodnota poradového čísla dátumu a času je znázornená na nasledovnom obrázku.

Číslo s dvojitou presnosťou

Celočíselná časť hodnoty, ktorá sa nachádza naľavo od desatinnej čiarky, predstavuje dátum. Desatinná časť napravo od desatinnej čiarky predstavuje čas.

Číslo na obrázku predstavuje 24. december 2003, 21:00 hodín. Dátumová časť predstavuje počet celých dní, ktoré uplynuli od počiatočného alebo „základného“ dátumu 30. decembra 1899. V tomto prípade uplynulo od 30. decembra 1899 do 24. decembra 2003 spolu 37 979 dní. Čas je charakterizovaný ako podiel 24-hodinového dňa. Ak teda hodnotu 0,875 vynásobíme číslom 24, dostaneme 21 hodín, alebo 9:00 popoludní.

Záporné hodnoty v dátumovej časti označujú dátumy skoršie ako 30. december 1899. Hodnota -1 napríklad znamená jeden deň pred základným dátumom, teda 29. december 1899.

Platný rozsah hodnôt dátumu je od -657 434 (1. január 100 n.l.) do 2 958 465 (31. december 9999 n.l.). Platný rozsah hodnôt času je od 0,0 do 0,9999 alebo 23:59:59.

Ukladanie hodnôt dátumu alebo času v číselnej podobe vám umožňuje vykonávať množstvo výpočtov s údajmi dátumu a času. Môžete vypočítať napríklad celkový počet odpracovaných hodín (časový výkaz) alebo vek faktúry. Ďalšie informácie o vypočítavaní hodnôt dátumov nájdete v článkoch Funkcia Date a Vytvorenie výrazu.

Nové funkcie dátumu a času

V programe Office Access 2007 je teraz k dispozícii funkcia výber dátumu. Ak vyberiete alebo iným spôsobom zvýrazníte pole typu Date/Time, výber dátumu sa zobrazí na pravej alebo ľavej strane poľa (závisí to od nastavenia jazyka). Po kliknutí na výber dátumu sa zobrazí ovládací prvok kalendára:

Ovládací prvok kalendára

Kalendár slúži na výber dátumu v minulosti alebo budúcnosti. Ak chcete rýchlo zadať dnešný dátum, kliknite na položku Dnes.

Predvolené správanie dátumu a času

V programe Access sa na základe predvoleného nastavenia na zobrazenie údajov dátumu a času vždy používa formát zobrazenia. Ak nezadáte iné nastavenie, v programe Access sa použijú formáty všeobecného dátumu a dlhého času. Ide o preddefinované formáty, ktoré sa dodávajú s produktom. Formát všeobecného dátumu používa tieto tvary: dd/mm/rrrr mimo USA a mm/dd/rrrr v USA. Formát dlhého času používa tvar: hh:mm:ss AM/PM.

Tieto formáty sa líšia v závislosti od zemepisného umiestnenia zadaného v miestnom a jazykovom nastavení systému Microsoft Windows. V Európe a vo viacerých častiach Ázie sa v závislosti od umiestnenia zobrazuje napríklad hodnota 28.11.2006 12:07:12 PM alebo 28/11/2006 12:07:12 PM. V USA sa zobrazí hodnota 11/28/2006 12:07:12 PM.

Nezabúdajte, že v programe Access sa vždy používajú oddeľovače dátumu a času zadané v miestnom nastavení, ak ich neprepíšete vlastným formátom zobrazenia. Ďalšie informácie o miestnom a jazykovom nastavení nájdete v časti Vplyv miestneho nastavenia systému Windows na dátumy a časy tohto článku. Ďalšie informácie o vytváraní vlastných formátov zobrazenia nájdete v časti Použitie preddefinovaných a vlastných formátov na údaje dátumu a času tohto článku.

Nezabúdajte ani na to, že predvolene formáty zobrazenia neovplyvňujú spôsob zadávania údajov dátumu a času alebo uchovávania údajov. Dátum môžete zadať napríklad v európskom formáte 28.11.2006, ale v tabuľke, formulári alebo v zostave sa môže zobraziť hodnota 11/28/2006.

V programe Access je na základe predvoleného nastavenia k dispozícii aj určitá úroveň overovania údajov. Neumožňuje vám napríklad zadať neplatný dátum, ako napríklad 32.11.2006. Ak sa pokúsite zadať takýto údaj, v programe Access sa zobrazí výstražné hlásenie s možnosťou zadania novej hodnoty alebo skonvertovania poľa z typu údajov Date/Time na typ údajov Text. Pole sa spravidla konvertuje na pole typu Text len v prípade, ak chcete zastaviť výpočty údajov. Ak nemáte skúsenosti s typmi údajov, prečítajte si článok Základy navrhovania databázy.

Vplyv vstupných masiek na zadávanie dátumu a času

Okrem predvoleného správania a miestneho nastavenia, ktoré boli popísané v predchádzajúcej časti, môže spôsob zadávania hodnôt dátumu a času ovplyvniť aj súčasť, ktorá sa označuje ako vstupná maska. Vstupná maska je množina lierálových znakov a znakov zástupných symbolov, ktoré presadzujú zadávanie údajov v konkrétnom formáte alebo postupnosti. Ak vyberiete napríklad pole typu Date/Time, zobrazí sa prázdny formulár dátumu alebo času, ktorý je nutné vyplniť:

__/___/____

Ak sa pokúsite zadať neprípustný znak, ako je napríklad číslo v prípade, že maska vyžaduje zadanie písmena, program Access vám zabráni v zadaní tohto znaku. Na tomto obrázku je zobrazená vstupná maska tak, ako sa zobrazuje v tabuľke.

V tomto prípade maska presadzuje zadanie dátumu vo formáte dd/mmm/rrrr, pričom mesiace sa zadávajú s tromi písmenami.

Ak sa pokúsite zadať neplatnú hodnotu, ako je napríklad číslo, na miesto, ktoré vyžaduje zadanie písmena, program Access vám zabráni v zadaní znaku. Ak máte problém určiť druh znakov, ktorý vstupná maska vyžaduje, obráťte sa na návrhára databázy alebo správcu systému.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa typu Date/Time do tabuľky

Ak chcete v databáze použiť dátumy a časy, začnite vytvorením poľa typu Date/Time v databázových tabuľkách. Hodnoty dátumu a času sa uchovávajú v tabuľke bez ohľadu na to, či sa zobrazia vo formulári alebo zostave.

Dátumy a časy môžete zadávať do poľa nastaveného na typ údajov Text alebo Memo, ale s údajmi v týchto poliach už nemôžete vykonávať výpočty. V tomto postupe je preto vysvetlený iba spôsob pridávania poľa typu Date/Time do tabuľky. Okrem toho možno pridať pole typu Date/Time do tabuľky v údajovom zobrazení a v návrhovom zobrazení. Použitie oboch techník je vysvetlené v nasledujúcich častiach.

Vytvorenie poľa typu Date/Time v návrhovom zobrazení

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete zmeniť. Tabuľka sa otvorí v údajovom zobrazení.

 2. V tabuľke vyhľadajte prázdne pole (stĺpec). V riadku hlavičky každého nového poľa sa na základe predvoleného nastavenia zobrazuje text Pridať nové pole:

  Nové pole v údajovom hárku

 3. Dvakrát kliknite na riadok hlavičky a zadajte názov poľa typu Date/Time.

 4. Do prvého prázdneho riadka pod hlavičkou zadajte dátum alebo čas.

  alebo

  Na karte Údajový hárok kliknite v skupine Typy údajov a formátovanie na šípku v rozbaľovacom zozname vedľa položky Typ údajov a potom vyberte typ údajov.

 5. Uložte zmeny.

Vytvorenie poľa typu Date/Time v návrhovom zobrazení

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. V hornej časti návrhára tabuľky vyberte prázdny riadok.

 3. V stĺpci Názov poľa zadajte názov nového poľa.

 4. Vyberte stĺpec Typ údajov a potom v zozname vyberte položku Date/Time.

  Nové pole by malo vyzerať asi takto, hoci jeho názov môže byť odlišný:

  Návrhár dotazov s novým poľom typu Date/Time

 5. Uložte zmeny.

Na začiatok stránky

Pridanie dátumov a časov do záznamov

Dátumy a časy sa spravidla zadávajú manuálne alebo pomocou výberu dátumov, ktorý je k dispozícii v programe Office Access 2007. Postup v tejto časti vysvetľuje spôsob použitia oboch metód a poskytuje prepojenia na informácie o spracovaní dátumov v programe.

Manuálne zadanie údajov

 1. Vyberte alebo inak zvýraznite pole typu Date/Time.

 2. Zadajte dátum alebo čas.

  Ak sa pri výbere poľa typu Date/Time zobrazí vstupná maska, zadajte hodnoty, aké maska požaduje. Ak máte problém s určením požiadaviek masky, obráťte sa na správcu systému alebo návrhára databázy.

Zadanie údajov pomocou výberu dátumu

 1. Vyberte alebo inak zvýraznite pole typu Date/Time.

 2. Kliknite na výber dátumu, ktorý sa nachádza na pravej alebo ľavej strane poľa.

  Zobrazí sa ovládací prvok kalendára, v ktorom sa zobrazuje aktuálny mesiac a deň:

  Ovládací prvok kalendára

 3. Ak chcete zadať aktuálny dátum, kliknite na položku Dnes.

  alebo

  Vyberte deň v aktuálnom mesiaci.

  alebo

  Ak chcete vybrať iný mesiac, použite tlačidlá na prechod dopredu alebo dozadu.

  Po kliknutí na dátum v programe Access sa vybratá hodnota zapíše do poľa tabuľky.

Na začiatok stránky

Použitie vstupnej masky na určenie spôsobu zadávania dátumov a časov

Vstupná maska sa používa, ak chcete, aby používatelia zadávali údaje v preddefinovanom formáte. Ak napríklad chcete, aby používatelia zadávali dátumy v európskom formáte, vstupná maska im zabráni zadať údaje iným spôsobom.

Vstupné masky sú množiny zástupných znakov a znakov literálu, ktoré určujú, čo môžu používatelia zadať do poľa.

Vstupné masky obsahujú tri časti, ktoré sú oddelené bodkočiarkami. Prvá časť je povinná a zvyšné sú voliteľné. Prvá časť definuje reťazec masky a skladá sa z literálových znakov a znakov zástupného symbolu. Druhá časť určuje, či chcete uložiť znaky masky a údaje v poli. Ak chcete uložiť masku a údaje, zadajte hodnotu 0. Ak chcete uložiť iba údaje, zadajte hodnotu 1. Tretia časť definuje zástupný symbol, ktorý sa používa na označenie časti pre údaje. V programe Access sa na základe predvoleného nastavenia používa znak podčiarknutia (_). Ak chcete použiť iný znak, môžete ho zadať do vybratej pozície v reťazci masky alebo ho môžete zadať do tretej časti masky. Pozícia vo vstupnej maske na základe predvoleného nastavenia akceptuje iba jeden znak alebo medzeru.

Táto vstupná maska napríklad núti používateľov zadať dátumy vo formáte používanom v mnohých častiach sveta.

00 LLL 0000;0;_

Prvá časť definuje masku. V tomto prípade sa nula používa ako zástupný symbol pre číslice a L vystupuje ako zástupný symbol pre písmená. Maska vyžaduje dvojicu číslic pre deň mesiaca (prvé dve nuly) a štyri číslice roka (posledné štyri nuly). Tri písmená L požadujú trojmiestnu skratku mesiaca.

Druhá časť vyžaduje, aby sa v programe Access ukladali znaky masky spolu s údajmi. Tretia časť určuje znak podčiarknutia ako znak zástupného symbolu. Ak chcete, môžete do reťazca masky pridať oddeľovač dátumu, ako napríklad: 00/LLL/0000;0;_.

Spôsob zadávania uvedenej vstupnej masky je vysvetlený v postupe v nasledovnej časti.

Definovanie vstupnej masky pre pole typu Date/Time

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie. Ak tabuľka neobsahuje pole typu Date/Time, pridajte pole tohto typu. Informácie o pridaní poľa nájdete v časti Pridanie poľa typu Date/Time do tabuľky tohto článku.

 2. Vyberte pole typu Date/Time a v dolnej časti mriežky návrhu na karte Všeobecné kliknite na vlastnosť Vstupná maska.

 3. Zadajte nasledovnú vstupnú masku:

  00 LLL 0000;0;_

  alebo

  Zadajte inú masku. Informácie o vytváraní iných typov masiek nájdete v ďalšej časti Znak vstupnej masky tohto článku.

 4. Po zadaní masky sa zobrazí inteligentná značka Možnosti aktualizácie vlastnosti, ktorá umožní použiť masku na ľubovoľné polia tabuľky a ovládacie prvky formulára, ktoré ju logicky zdedia. Ak chcete, aby sa zmeny uplatnili v celej databáze, kliknite na inteligentnú značku a potom kliknite na položku Aktualizovať Vstupná maska všade, kde sa používa názov poľa. V tomto prípade je názov poľa názvom poľa typu Date/Time.

 5. Ak sa rozhodnete použiť zmeny na celú databázu, otvorí sa dialógové okno Aktualizácia vlastností s formulármi a ostatnými objektmi, ktoré zdedia nový formát. Ak chcete použiť formát, kliknite na tlačidlo Áno.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť. Všimnite si, že v programe Access sa do vstupnej masky pridá niekoľko znakov.

  00\LLL\0000;0;_

  Informácie o týchto znakoch nájdete v ďalšej časti článku s názvom Znaky vstupnej masky.

 7. Prejdite do údajového zobrazenia a pokračujte ďalšími krokmi testovania masky.

Testovanie vstupnej masky

 1. Kurzor umiestnite do poľa, ktoré obsahuje vstupnú masku. Všimnite si, že maska sa zobrazí až po vybratí poľa.

 2. Do prázdnych miest v maske pridajte čísla a písmená. Všimnite si, že prvá a posledná časť masky akceptuje iba čísla, zatiaľ čo prostredná časť akceptuje iba písmená. Ak sa pokúsite pridať písmená do priestoru pre čísla (alebo naopak), program Access tomu zabráni.

 3. Odstráňte číslo z priestoru ľubovoľnej časti dátumu a potom skúste prejsť kurzorom do iného poľa alebo inak uložiť záznam. V programe Access sa zobrazí chybové hlásenie: Zadaná hodnota nezodpovedá vstupnej maske '00\LLL\0000;0;_' nastavenej pre toto pole. Hlásenie sa zobrazí, pretože zástupné symboly musia obsahovať hodnotu.

 4. Položte si všeobecné otázky:

  • Zabráni maska používateľom v zadávaní potrebných údajov? Budú používatelia napríklad niekedy potrebovať zadávať dátumy v inom formáte?

  • Ruší sa vstupná maska s inými formátmi zobrazenia? Skúste napríklad pridať do poľa typu Date/Time tento vlastný formát: dd/mmm/rrrr (formát skopírujte a prilepte do vlastnosti Formát, ktorá sa nachádza priamo nad vlastnosťou Vstupná maska). Ak sa pri zobrazení tabuľky v údajovom zobrazení pokúsite zadať dátum, v poli sa zobrazia lomky a zabránia vám zadať úplný dátum.

   Ak chcete odstrániť tento problém (ak ide o uvedenú vstupnú masku a vlastný formát), môžete do reťazca vstupnej masky vložiť znak oddeľovača nasledovným spôsobom: 00/LLL/0000;0. Riešenie ďalších konfliktov medzi vlastnými formátmi a vstupnými maskami nie je predmetom tohto článku, pretože počet masiek a vlastných formátov, ktoré je možné vytvoriť, je veľký. Konfliktom sa môžete vyhnúť zvyčajne tak, že vo vlastnom formáte použijete rovnakú štruktúru ako vo vstupnej maske a do reťazca znakov vstupnej masky vložíte znaky oddeľovača.

Znaky vstupnej masky

V nasledovnej tabuľke sú uvedené a popísané znaky zástupných symbolov a literálov, ktoré je možné použiť vo vstupnej maske.

Znak

Použitie

0

Číslica. Do tejto pozície je nutné zadať jednu číslicu.

9

Číslica. Jednotlivé číslice sú v tejto pozícii voliteľné.

#

Do tejto pozície zadajte číslicu, medzeru, znamienko plus alebo mínus. Ak používatelia túto pozíciu vynechajú, program Access zadá prázdnu medzeru.

L

Písmeno. Do tejto pozície je nutné zadať jedno písmeno.

?

Písmeno. Jednotlivé písmená sú v tejto pozícii voliteľné.

A

Písmeno alebo číslica. Do tejto pozície je nutné zadať písmeno alebo číslicu.

a

Písmeno alebo číslica. Jednotlivé písmená alebo číslice sú v tejto pozícii voliteľné.

&

Ľubovoľný znak alebo medzera. Do tejto pozície je nutné zadať znak alebo medzeru.

C

Ľubovoľný znak alebo medzera. Znaky alebo medzery sú v tejto pozícii voliteľné.

. , : ; - /

Zástupné znaky tisícov a desatinných miest, oddeľovače dátumu a času. Vybratý znak závisí od miestneho nastavenia systému Windows. Informácie o týchto nastaveniach nájdete v tomto článku v časti Vplyv miestnych nastavení systému Windows na formátovanie.

<

Všetky nasledujúce znaky sa budú zobrazovať ako veľké písmená.

>

Všetky nasledujúce znaky sa budú zobrazovať ako malé písmená.

!

Presadí, aby sa údaje do vstupnej masky zadávali zľava doprava namiesto sprava doľava.

\

Vynúti, aby program Access zobrazil znak, ktorý bezprostredne nasleduje. Výsledok je rovnaký ako v prípade vloženia určitého znaku do dvojitých úvodzoviek.

"Doslovný text"

Vloží do dvojitých úvodzoviek ľubovoľný text, ktorý sa má zobraziť používateľom.

Heslo

V návrhovom zobrazení pre tabuľky alebo formuláre sa nastavením vlastnosti Vstupná maska na možnosť Heslo vytvorí pole na zadanie hesla. Keď používatelia zadajú do poľa heslá, zadané znaky sa uložia v programe Access a namiesto nich sa zobrazia hviezdičky (*).

Na začiatok stránky

Použitie preddefinovaných a vlastných formátov na údaje dátumu a času

V programe Access je k dispozícii množstvo preddefinovaných formátov, ktoré môžete použiť na údaje dátumu a času. Ak vám ani jeden z formátov nevyhovuje, môžete zadať vlastný formát. Postupy v tejto časti vysvetľujú, ako používať preddefinované a vlastné formáty. Referenčné informácie v ďalšej časti vysvetľujú, ako používať jednotlivé preddefinované formáty a rozličné možnosti pri vytváraní vlastných formátov.

Použitie preddefinovaného formátu

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. V hornej časti návrhovej mriežky vyberte pole typu Date/Time.

 3. V dolnej časti kliknite na pole vlastnosti Formát a potom pomocou šípky nadol vyberte formát v zozname.

  Informácie o preddefinovaných formátoch nájdete v časti Preddefinované formáty pre typ Date/Time.

 4. Po výbere formátu sa zobrazí inteligentná značka Možnosti aktualizácie vlastností a umožní vám použiť nový formát na ľubovoľné polia tabuliek a ovládacie prvky formulárov, ktoré ho logicky zdedia. Ak chcete použiť zmeny v celej databáze, kliknite na inteligentnú značku a potom kliknite na položku Aktualizovať Formát všade, kde sa používa názov poľa. V tomto prípade názov poľa zodpovedá názvu poľa typu Date/Time.

 5. Ak sa rozhodnete použiť zmeny na celú databázu, otvorí sa dialógové okno Aktualizácia vlastností s formulármi a inými objektmi, ktoré zdedia nový formát. Ak chcete formát použiť, kliknite na tlačidlo Áno.

 6. Uložte zmeny a prejdite do údajového zobrazenia, kde môžete skontrolovať, či vám formát vyhovuje.

Použitie vlastného formátu

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. V hornej časti návrhovej mriežky vyberte pole typu Date/Time.

 3. V dolnej časti kliknite na pole vlastnosti Formát a potom zadajte formát.

  Informácie o znakoch a syntaxi použitej vo vlastných formátoch nájdete v časti Vlastný formát pre typ Date/Time.

 4. Po zadaní formátu sa zobrazí inteligentná značka Možnosti aktualizácie vlastností a umožní vám použiť formát na ľubovoľné polia tabuliek a ovládacie prvky formulárov, ktoré ho logicky zdedia. Ak chcete použiť zmeny v celej databáze, kliknite na inteligentnú značku a potom kliknite na položku Aktualizovať Formát všade, kde sa používa názov poľa. V tomto prípade názov poľa zodpovedá názvu poľa typu Date/Time.

 5. Ak sa rozhodnete použiť zmeny na celú databázu, otvorí sa dialógové okno Aktualizácia vlastností s formulármi a inými objektmi, ktoré zdedia nový formát. Ak chcete použiť tento formát, kliknite na tlačidlo Áno.

 6. Uložte zmeny a prejdite do údajového zobrazenia, kde môžete skontrolovať, či vám formát vyhovuje.

Testovanie formátu

Tieto postupy navrhujú niekoľko spôsobov na testovanie preddefinovaného alebo vlastného formátu.

 • Zadajte hodnoty veľkými alebo malými písmenami a sledujte, ako sa priradený formát prejaví na ich vzhľade. Sú tieto výsledky uspokojivé?

 • Zadávajte hodnoty, ktoré sú dlhšie alebo kratšie, než očakávate (s oddeľovačmi aj bez oddeľovačov) a sledujte, ako sa formát prejaví. Pridáva formát nežiaduce prázdne miesta, znaky alebo medzery na začiatku alebo na konci reťazca?

 • Zadajte reťazec s nulovou dĺžkou (pár dvojitých úvodzoviek, medzi ktorými nie je žiadna medzera) alebo hodnotu null a skontrolujte výsledok.

Preddefinovaný formát pre typ Date/Time

Táto tabuľka obsahuje zoznam a popis preddefinovaných formátov, ktoré môžete použiť pre údaje dátumu a času. Nezabúdajte, že preddefinovaný formát môžu do určitej miery alebo úplne určovať miestne nastavenia systému Windows a preddefinované formáty ovplyvňujú iba vizuálny vzhľad údajov a nie spôsob, akým používatelia môžu zadávať hodnoty, ani spôsob ukladania údajov v programe Access.

Formát

Popis

Príklad

Všeobecný dátum

(predvolená hodnota) Zobrazuje hodnoty dátumu ako čísla a hodnoty času ako hodiny, minúty a sekundy, za ktorými nasleduje skratka AM alebo PM. Pre oba typy hodnôt sa v programe Access používajú oddeľovače dátumu a času zadané v miestnom nastavení systému Windows. Ak hodnota nemá časovú zložku, v programe Access sa zobrazí iba dátum. Ak hodnota nemá žiadnu dátumovú zložku, v programe Access sa zobrazí iba čas.

29.08.2006 10:10:42 AM

Dlhý dátum

Zobrazuje hodnoty dátumu tak, ako sú zadané pre dlhý dátum v miestnom nastavení systému Windows.

Pondelok, 26. augusta 2006

Stredný dátum

Zobrazuje dátum vo formáte dd/mmm/rr, ale použije oddeľovač dátumu zadaný v miestnom nastavení systému Windows.

29/Aug/06
29-Aug-06

Krátky dátum

Zobrazuje hodnoty dátumu tak, ako sú zadané pre krátky dátum v miestnom nastavení systému Windows.

8/29/2006
8-29-2006

Dlhý čas

Zobrazí hodiny, minúty a sekundy, za ktorými nasleduje skratka AM alebo PM. V programe Access sa používa oddeľovač zadaný v nastavení času miestneho nastavenia systému Windows.

10:10:42 AM

Stredný čas

Zobrazuje hodiny a minúty, po ktorých nasleduje skratka AM alebo PM. V programe Access sa používa oddeľovač zadaný v nastavení času miestneho nastavenia systému Windows.

10:10 AM

Krátky čas

Zobrazuje iba hodiny a minúty. V programe Access sa používa oddeľovač zadaný v nastavení času miestneho nastavenia systému Windows.

10:10

Vlastný formát pre typ Date/Time

Ak vám preddefinované formáty popísané v predchádzajúcej sekcii pre polia typu Date/Time nevyhovujú, môžete použiť vlastné formáty. Ak nezadáte preddefinovaný alebo vlastný formát, v programe Access sa použije formát všeobecného dátumu (m/dd/rrrr h:mm:ss AM/PM).

Vlastné formáty pre polia typu Date/Time môžu obsahovať dve sekcie: jednu pre dátumy a druhú pre časy. Časti je potrebné oddeliť bodkočiarkou. Formát všeobecného dátumu a dlhého času môžete napríklad zmeniť nasledovne: m/dd/rrrr;h:nn:ss

Zástupné symboly a oddeľovače, ktoré môžete použiť na definovanie vlastného formátu, sú uvedené v tejto tabuľke.

Znak

Popis

Oddeľovač dátumu

Určuje, kde sa v programe Access umiestni oddeľovač pre dni, mesiace a roky. Použite oddeľovač definovaný v miestnom nastavení systému Windows. Informácie o tomto nastavení nájdete v časti Vplyv miestnych nastavení systému Windows na dátumy a časy.

c

Zobrazí formát všeobecného dátumu.

d alebo dd

Zobrazí deň v mesiaci ako jednu alebo dve číslice. Pre jednu číslicu použite jeden zástupný symbol, pre dve číslice dva zástupné symboly.

ddd

Skráti deň týždňa na tri písmená.

Napríklad pondelok sa zobrazí ako Pon.

dddd

Zobrazí celé názvy dní v týždni.

ddddd

Zobrazí formát krátkeho dátumu.

dddddd

Zobrazí formát dlhého dátumu.

w

Zobrazí číslo dňa v týždni.

Napríklad pondelok sa zobrazí ako 2.

m alebo mm

Zobrazí mesiac ako jednomiestne alebo dvojmiestne číslo.

mmm

Skráti názov mesiaca na tri písmená.

Napríklad október sa zobrazí ako Okt.

mmmm

Zobrazí celé názvy mesiacov.

q

Zobrazí číslo aktuálneho kalendárneho štvrťroka (1-4).

Príklad: ak pracovník nastúpi v máji, v programe Access sa zobrazí číslo 2 ako hodnota pre štvrťrok.

y

Zobrazí deň v roku (1 - 366).

rr

Zobrazí posledné dve číslice roka.

Poznámka: Odporúča sa zadávať a zobrazovať všetky štyri číslice roka.

rrrr

Zobrazí všetky číslice v roku v rozsahu 0100 - 9999.

Oddeľovač času

Určuje, kde sa v programe Access umiestni oddeľovač pre hodiny, minúty a sekundy. Použite oddeľovač definovaný v miestnom nastavení systému Windows. Informácie o tomto nastavení nájdete v časti Vplyv miestnych nastavení systému Windows na dátumy a časy.

h alebo hh

Zobrazí hodinu ako jednu alebo dve číslice.

n alebo nn

Zobrazí minúty ako jednu alebo dve číslice.

s alebo ss

Zobrazí sekundy ako jednu alebo dve číslice.

tttt

Zobrazí formát dlhého času.

AM/PM

Zobrazí 12-hodinový formát času, za ktorým nasleduje skratka AM alebo PM. Táto hodnota sa v programe Access nastavuje podľa systémových hodín v počítači.

A/P alebo a/p

Zobrazí 12-hodinový formát času, za ktorým nasleduje písmeno A, P, a alebo p. Táto hodnota sa v programe Access nastavuje podľa systémových hodín v počítači.

AMPM

Zobrazí 12-hodinový formát času, ale použije indikátory pre dopoludnie a odpoludnie zadané v miestnom nastavení systému Windows. Informácie o týchto nastaveniach nájdete v ďalšej časti Vplyv miestnych nastavení systému Windows na dátumy a časy.

Medzera, + - $ ()

Použije medzery, niektoré matematické znaky (+ -) a finančné symboly ($ Y L) tak, ako je to potrebné v rámci reťazcov. Ak chcete použiť ďalšie bežné matematické symboly, ako sú napríklad lomky (\ alebo /) a hviezdičku (*), vložte ich do dvojitých úvodzoviek, pričom ich môžete umiestniť kdekoľvek.

"Doslovný text"

Vloží do dvojitých úvodzoviek ľubovoľný text, ktorý sa má zobraziť používateľom.

\

Vynúti, aby program Access zobrazil znak, ktorý bezprostredne nasleduje. Výsledok je rovnaký ako v prípade vloženia určitého znaku do dvojitých úvodzoviek.

*

Ak sa použije, potom znak nachádzajúci sa hneď za hviezdičkou bude vypĺňajúcim znakom, čiže znakom, ktorý sa používa na vyplnenie prázdnych miest. V programe Access sa text zvyčajne zobrazuje ako a všetky oblasti napravo od hodnoty sa vyplnia medzerami. Vypĺňajúce znaky môžete pridať na ľubovoľné miesto v rámci formátovacieho reťazca a v programe Access sa potom všetky prázdne miesta vyplnia zadaným znakom.

[farba]

Priradí farbu všetkým hodnotám v sekcii formátu. Názov farby musí byť vložený do hranatých zátvoriek a je nutné použiť niektorú z týchto hodnôt: black, blue, cyan, green, magenta, red, yellow a white.

Na začiatok stránky

Vplyv miestnych nastavení systému Windows na dátumy a časy

V systéme Windows je k dispozícii podpora pre širokú škálu jazykov, ako aj pre formáty meny a dátumu a času pre krajiny alebo oblasti, v ktorých sa dané jazyky používajú. Formáty meny a formáty dátumu a času v miestnom nastavení zase spätne ovplyvňujú niektoré alebo všetky preddefinované a vlastné formáty zobrazenia použité na údaje programu Access. Predpokladajme napríklad, že zadáte hodnotu dátumu a ako oddeľovač dátumu použijete lomku, napríklad: 8/29/2006. Potom v poli typu Date/Time použijete formát zobrazenia všeobecného dátumu. Pri prezeraní údajov sa lomky nemusia zobrazovať, pretože miestne nastavenie môže určovať iný znak oddeľovača.

Do budúcnosti si preto zapamätajte, že platí nasledovné pravidlo: V programe Access sa vždy používajú oddeľovače dátumu a času, finančné symboly a ďalšie znaky zadané v miestnych nastaveniach systému Windows, ak ich neprepíšete vlastným formátom zobrazenia. Informácie o vytváraní vlastného formátu zobrazenia nájdete v tomto článku v časti Použitie preddefinovaných a vlastných formátov na údaje dátumu a času. Ďalšie informácie o formátovaní iných typov údajov nájdete v článku Formátovanie údajov v riadkoch a stĺpcoch.

Informácie o nastavení a zmene miestnych nastavení nájdete v nasledujúcom postupe.

Zmena miestneho nastavenia

V systéme Microsoft Windows Vista

 1. Kliknite na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Ak v okne Ovládací panel použijete predvolené zobrazenie, dvakrát kliknite na položku Hodiny, jazyk a oblasť.

  alebo

  Ak použijete klasické zobrazenie, dvakrát kliknite na položku

  Miestne a jazykové nastavenie.

  Zobrazí sa dialógové okno Miestne a jazykové nastavenie.

 3. Na karte Formáty kliknite v časti Aktuálny formát na položku Prispôsobiť tento formát.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava miestneho nastavenia.

 4. Kliknite na kartu obsahujúcu nastavenie, ktoré chcete upraviť, a vykonajte zmeny. Ak napríklad chcete čiastočne alebo úplne zmeniť formát čísel, kliknite na kartu Číslo a zmeňte požadované nastavenie. Ak potrebujete pomoc pri nastavovaní určitej možnosti, kliknite na tlačidlo Pomocník (?) a potom kliknite na danú možnosť.

V systéme Microsoft Windows XP (klasické zobrazenie)

 1. Na paneli úloh systému Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. V okne Ovládací panel dvakrát kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

  Zobrazí sa dialógové okno Miestne a jazykové nastavenie.

 3. Na karte Miestne nastavenie kliknite v časti Štandardy a formáty na položku Prispôsobiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava miestneho nastavenia.

 4. Kliknite na kartu obsahujúcu nastavenie, ktoré chcete upraviť, a vykonajte zmeny. Ak napríklad chcete čiastočne alebo úplne zmeniť formát času, kliknite na kartu Čas a zmeňte požadované nastavenie. Ak potrebujete pomoc pri nastavovaní určitej možnosti, kliknite na tlačidlo Pomocník (?) a potom kliknite na danú možnosť.

V systéme Microsoft Windows XP (zobrazenie kategórií)

 1. Na paneli úloh systému Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  Zobrazí sa okno Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Možnosti dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia.

  Zobrazí sa dialógové okno Možnosti dátumu, času, jazyka a miestne nastavenia.

 3. Kliknite na prepojenie Zmeniť formát čísel, dátumu a času.

  Zobrazí sa dialógové okno Miestne a jazykové nastavenie.

 4. V časti Štandardy a formáty kliknite na tlačidlo Prispôsobiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava miestneho nastavenia.

 5. Kliknite na kartu obsahujúcu nastavenie, ktoré chcete upraviť, a vykonajte potrebné zmeny. Ak chcete napríklad úplne alebo čiastočne zmeniť formát čísel, kliknite na kartu Čísla a zmeňte požadované nastavenie. Ak potrebujete pomoc pri nastavovaní určitej možnosti, kliknite na tlačidlo Pomocník (?) a potom kliknite na danú možnosť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×