Prezentovanie pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Prezentovanie pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použite PowerPoint 2016 pomocou klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, pri prezentovaní prezentácie pomocou zobrazenia Pre prezentujúceho alebo prezentácie pred publikom. Ak chcete, aby čo najviac z prezentácie, odporúčame použiť Zobrazenie pre prezentujúceho.

V zobrazení prezentácieV zobrazení pre prezentujúceho sa spustí automaticky pri pripojení k druhej obrazovke. V Zobrazení pre prezentujúceho, môžete pracovať s poznámkami ako prezentujete, zatiaľ čo uvidí publikum len snímok.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Spustenie prezentácie

 1. Otvorte prezentáciu v programe PowerPoint.

 2. Prezentáciu spustíte stlačením klávesu F5.

  Ak ste pripojení k druhej obrazovky, V zobrazení pre prezentujúceho sa spustí automaticky. Ak pracujete na jedinom monitore, prejdite do Zobrazenia pre prezentujúceho počas prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10, R.

 3. Prechádzanie snímkami:

  • Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte medzerník.

  • Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, stlačte kláves Backspace.

  • Ak chcete prejsť na určitú snímku, zadajte číslo snímky a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Položkami v ponuke môžete prechádzať pomocou klávesu so šípkou nadol. Čítačka obrazovky oznamuje pri presúvaní názvy položiek.

 4. Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte kláves Esc.

Zobrazenie čiernej obrazovky

Stlačením klávesu B môžete pozastaviť prezentáciu a zobraziť prázdnu čiernu obrazovku. Ak sa chcete vrátiť do prezentácie a znova zobraziť snímky, stlačte kláves Esc.

Tip : Ak chcete namiesto toho zobraziť prázdnu bielu obrazovku, stlačte kláves W. Ak sa chcete vrátiť, stlačte znova kláves W.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na čítanie alebo pridať poznámky lektora a komentáre v programe PowerPoint

Tlač prezentácií použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní prezentácie programu PowerPoint

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou klávesnice a funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky pre Mac OS, môžete v programe PowerPoint 2016 pre Mac prezentovať v zobrazení Prezentácia alebo v Zobrazení pre prezentujúceho. V zobrazení Prezentácia sa prezentácia zobrazí na obrazovke počítača rovnakým spôsobom, ako ju uvidí publikum. V Zobrazení pre prezentujúceho môžete mať prezentáciu s poznámkami lektora na jednej obrazovke, pričom publikum uvidí snímky bez poznámok na inej obrazovke.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Spustenie prezentácie

 1. Otvorte prezentáciu v programe PowerPoint.

 2. Prezentáciu spustíte stlačením kombinácie klávesov Command + Shift + Enter.

 3. Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte medzerník. Na predchádzajúcu snímku prejdete stlačením klávesu Delete.

 4. Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte kláves Esc.

Prezentovanie pomocou zobrazenia pre prezentujúceho

Ak použijete dve obrazovky, môžete spustiť iné programy a mať prístup k poznámkam lektora na svojej obrazovke, zatiaľ čo publikum uvidí snímky na inej obrazovke.

Nastavenie zobrazenia pre prezentujúceho

Ak chcete používať zobrazenie pre prezentujúceho, uistite sa, že váš počítač podporuje viacero monitorov a druhý monitor alebo počítač je pripojený k vášmu počítaču.

Zobrazenie prezentácie na dvoch obrazovkách

 1. Otvorte prezentáciu v programe PowerPoint.

 2. Ak už nezdieľate obrazovku, stlačte kombináciu klávesov Command + F2 v počítači, v ktorom chcete zobraziť prezentáciu.

 3. V počítači stlačte kombináciu klávesov Option + Enter, čím spustíte prezentáciu v zobrazení pre prezentujúceho.

  Vaše poznámky lektora a snímky sú k dispozícii na vašej obrazovke, zatiaľ čo iná obrazovka zobrazuje iba prezentáciu.

  Tip : Ak sa poznámky lektora zobrazia na nesprávnej obrazovke, môžete zobrazenia vymeniť. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + I, čím otvoríte možnosť Výber položky, a zadajte tlačidlo Vymeniť zobrazenia. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník toto tlačidlo vyberiete a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník zobrazenia vymeníte. Zameranie zostane na tlačidle. Ak chcete prejsť z tlačidla, stlačte kláves so šípkou doprava.

 4. Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte kláves N. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu snímku, stlačte kláves P.

 5. Ak sa chcete premiestniť do časti poznámky prezentujúceho, opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, funkcia VoiceOver nevysloví: „Notes Pane, layout area.“ (Tabla Poznámky, oblasť rozloženia.) Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol vyberte a funkcia VoiceOver prečíta poznámky. Poznámky prezentujúceho ukončíte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nahor.

 6. Ak chcete prezentáciu zastaviť, stlačte kláves Esc.

Zobrazenie čiernej obrazovky

Pozastavenie prezentácie a zobrazenie prázdnej čiernej obrazovky počas prezentovania dosiahnete stlačením klávesu B. Ak sa chcete vrátiť do prezentácie a zobraziť snímky, stlačte znovu kláves B.

Tip : Ak chcete namiesto toho zobraziť prázdnu bielu obrazovku, stlačte kláves W. Ak sa chcete vrátiť, stlačte znova kláves W.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na čítanie alebo pridať poznámky lektora a komentáre v programe PowerPoint

Tlač prezentácií s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe 2016 pre Mac

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

PowerPoint 2016 pre Mac pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, prechádzať cez snímky v prezentácii. Zistite, ako môžete začať, navigácia a skončiť prezentáciu a ako skryť prezentáciu pomocou čiernej snímky.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v programe PowerPoint 2016 pre iOS nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre iPhone.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Spustenie prezentácie

 1. Otvorte prezentáciu v programe PowerPoint.

 2. Ťahajte jedným prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Start slide show from this slide, button“ (Spustiť prezentáciu od tejto snímky, tlačidlo). Prezentáciu spustíte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Prechádzanie snímkami

 1. Ak chcete v prezentácii prejsť na nasledujúcu snímku, potiahnite tromi prstami doľava. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, potiahnite tromi prstami doprava.

 2. Keď sa presuniete na snímku, funkcia VoiceOver prečíta nadpis snímky. Ak chcete prečítať zvyšok obsahu snímky, potiahnite prstom doprava. Zameranie sa presunie na nasledujúce textové pole a funkcia VoiceOver prečíta jeho obsah.

  Tip : Keď zaznie zvuk klopania, nachádzate sa na konci snímky a nie je možné čítať žiadny ďalší obsah.

 3. Pokračujte v ťahaní tromi prstami doľava a keď dosiahnete koniec prezentácie, zobrazenie prezentácie sa zavrie.

  Ak chcete prezentáciu skončiť okamžite, potiahnutím tromi prstami nadol zobrazte panel s nástrojmi. Potom pomaly ťahajte jedným prstom do ľavého horného rohu obrazovky, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „End slide show, button“ (Ukončiť prezentáciu, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím vyberte tlačidlo a ukončite prezentáciu.

Skrytie prezentácie

 1. V prezentácii potiahnite troma prstami nadol, čím zobrazíte panel s nástrojmi.

 2. Pomaly ťahajte jedným prstom do pravého horného rohu obrazovky, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Slide show black, button“ (Čierna prezentácia, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím vyberte tlačidlo a skryte prezentáciu.

 3. Zameranie zostane na tlačidle. Funkcia VoiceOver oznámi: „Slide show normal, button“ (Normálna prezentácia, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku znova zobrazíte snímky.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Uloženie prezentácie s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Použite PowerPoint Online s čítačkou obrazovky napríklad JAWS alebo moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, pri prezentovaní prezentácie pred publikom. Zistite, ako môžete začať, navigácia a skončiť prezentáciu.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v PowerPointe Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate PowerPoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint Online.

Spustenie prezentácie

 1. Ak chcete prejsť na kartu Zobraziť, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves kľúčové W. Budete počuť: "Vybraté položky Zobraziť kartu."

 2. Použite jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete spustiť prezentáciu od prvej snímky v prezentácii, stlačte kláves B.

  • Ak chcete spustiť prezentáciu od aktuálnej snímky, stlačte kláves C.

 3. Prezentácia sa začne. Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte kláves N. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, stlačte kláves P.

 4. Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte kláves Esc.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe Online

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×