Prezentovanie údajov v stĺpcovom grafe

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak používate program Microsoft Office Excel 2007, môžete vytvoriť stĺpcový graf a priradiť mu úplne nový a príťažlivý vzhľad. Ako jeden z najčastejšie používaných typov grafov je stĺpcový graf vhodný na porovnávanie data points v ľubovoľnom počte data series.

Formátovaný skladaný stĺpcový graf

Po vytvorení stĺpcového grafu môžete zmeniť rozstupy medzi stĺpcami. Ak skryjete rady údajov v grafe, môžete vytvoriť aj plávajúci stĺpcový graf.

Obsah tohto článku

Získanie ďalších informácií o zobrazovaní údajov v stĺpcovom grafe

Vytvorenie zložitejšieho stĺpcového grafu

Zmena rozstupov medzi stĺpcami

Simulácia plávajúceho stĺpcového grafu

Uloženie grafu ako šablóny

Získanie ďalších informácií o zobrazovaní údajov v stĺpcovom grafe

Údaje, ktoré sú usporiadané v stĺpcoch alebo riadkoch na pracovnom hárku možno vyniesť do stĺpcového grafu. Stĺpcové grafy sú vhodné na zobrazovanie zmien údajov počas určitého časového obdobia alebo na porovnávanie jednotlivých položiek.

V stĺpcových grafoch sú kategórie zvyčajne usporiadané pozdĺž vodorovnej osi a hodnoty pozdĺž zvislej osi.

Skupinový stĺpcový graf v 3-D

Použitie stĺpcového grafu prichádza do úvahy, ak:

 • máte viacero radov údajov, ktoré chcete zobraziť v grafe,

 • ide o údaje s kladnými, zápornými a nulovými (0) hodnotami,

 • chcete vedľa seba porovnávať údaje väčšieho počtu kategórií.

Pri vytváraní stĺpcového grafu môžete vybrať jeden z nasledovných podtypov stĺpcového grafu:

 • Skupinový stĺpcový a skupinový stĺpcový v priestore    Skupinové stĺpcové grafy slúžia na porovnávanie hodnôt viacerých kategórií. V skupinovom stĺpcovom grafe sa hodnoty zobrazujú ako dvojrozmerné zvislé obdĺžniky. V skupinovom stĺpcovom grafe v priestore sa údaje zobrazujú s použitím trojrozmernej perspektívy. Os tretej súradnice (os hĺbky) sa nepoužíva.

  Skupinový stĺpcový graf a skupinový stĺpcový graf v 3-D

  Typ skupinového stĺpcového grafu môžete použiť, keď máte kategórie, ktoré predstavujú:

  • rozsahy hodnôt (napríklad počty položiek),

  • škálu určitých možností (napríklad možnosti odpovedí na anketu: rozhodne súhlasím, skôr súhlasím, neviem, skôr nesúhlasím a rozhodne nesúhlasím),

  • názvy, ktoré nie sú zoradené v žiadnom konkrétnom poradí (napríklad názvy položiek, zemepisné názvy alebo mená osôb).

   Poznámka : Na prezentovanie údajov v trojrozmernom formáte, v ktorom sa používajú tri osi (vodorovná os, zvislá os a os hĺbky), a ktoré môžete upravovať, použite podtyp stĺpcového grafu v priestore.

 • Skladaný stĺpcový a skladaný stĺpcový v priestore    Skladané stĺpcové grafy zobrazujú vzťah jednotlivých položiek voči celku a porovnávajú príspevky jednotlivých hodnôt k celkovej hodnote vo viacerých kategóriách. V skladanom stĺpcovom grafe sa hodnoty zobrazujú ako dvojrozmerné zvislé skladané obdĺžniky. V skladanom stĺpcovom grafe v priestore sa údaje zobrazujú s použitím trojrozmernej perspektívy. Os tretej súradnice (os hĺbky) sa nepoužíva.

  Skladaný stĺpcový graf a skladaný stĺpcový graf 3-D

  Skladaný stĺpcový graf môžete použiť, keď máte viacero radov údajov a chcete zdôrazniť celkovú hodnotu.

 • 100% skladaný stĺpcový a 100% skladaný stĺpcový v priestore    V 100% skladaných stĺpcových grafoch a v 100% skladaných stĺpcových grafoch v priestore sa porovnávajú percentuálne hodnoty, ktorými jednotlivé hodnoty prispievajú k celkovej hodnote, vo viacerých kategóriách. V 100% skladanom stĺpcovom grafe sa hodnoty zobrazujú ako dvojrozmerné zvislé 100% skladané obdĺžniky. V 100% skladanom stĺpcovom grafe v priestore sa údaje zobrazujú s použitím trojrozmernej perspektívy. Os tretej súradnice (os hĺbky) sa nepoužíva.

  100-percentný skladaný stĺpcový graf a priestorový 100-percentný stĺpcový graf

  100% skladaný stĺpcový graf môžete použiť, keď máte aspoň tri rady údajov a chcete zdôrazniť príspevky jednotlivých hodnôt k celkovej hodnote, najmä ak je celková hodnota pre každú kategóriu rovnaká.

 • 3-D stĺpcový    V 3-D stĺpcových grafoch sa používajú tri osi, ktoré môžete upravovať (vodorovná os, zvislá os a os hĺbky), a porovnávajú sa v nich data points pozdĺž vodorovnej osi a osi hĺbky.

  3-D stĺpcový graf

  3-D stĺpcový graf môžete použiť, ak chcete rovnocenne porovnať údaje medzi kategóriami a radmi, pretože v tomto type grafu sa kategórie zobrazujú pozdĺž vodorovnej osi a osi hĺbky, kým na zvislej osi sa zobrazujú hodnoty.

 • Valcový, kužeľový a ihlanový    Valcové, kužeľové a ihlanové grafy sú k dispozícii v rovnakých typoch skupinových, skladaných, 100% skladaných a 3-D grafov, ktoré sú k dispozícii aj pre obdĺžnikové stĺpcové grafy, a aj údaje je v nich možné zobrazovať a porovnávať presne tým istým spôsobom. Jediný rozdiel spočíva v tom, že v týchto typoch grafov sa namiesto obdĺžnikov zobrazujú valcové, kužeľové a ihlanové tvary.

  Valcový, kužeľový a pyramide grafu

Na začiatok stránky

Vytvorenie zložitejšieho stĺpcového grafu

Formátovaný skladaný stĺpcový graf

Ako sme vytvorili tento stĺpcový graf? Nasledovný postup vám pomôže vytvoriť stĺpcový graf s podobnými výsledkami. Pre tento graf sme použili údaje vzorového pracovného hárka. Môžete skopírovať tieto údaje do svojho pracovného hárka, alebo môžete použiť vlastné údaje.

 1. Skopírujte údaje vzorového pracovného hárka do prázdneho pracovného hárka alebo otvorte pracovný hárok obsahujúci údaje, ktoré chcete zobraziť v stĺpcovom grafe.

  Skopírovanie údajov ukážkového pracovného hárka

  1. Vytvorte prázdny zošit alebo pracovný hárok.

  2. Vyberte príklad v téme Pomocníka.

   Poznámka : Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

   Výber príkladu z Pomocníka
   Výber príkladu z Pomocníka
  3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

  4. V pracovnom hárku vyberte bunku A1 a stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

E

Predaj Territor y

Štvrťrok 1

Štvrťrok 2

Štvrťrok 3

Štvrťrok 4

Severozápad

3 767 341

3 298 694

2 448 772

1 814 281

Severovýchod

2 857 163

3 607 148

1 857 156

1 983 931

Stred

3 677 108

3 205 014

2 390 120

1 762 757

Juhozápad

4 351 296

3 366 575

2 828 342

1 851 616

Juhovýchod

2 851 419

3 925 071

1 853 422

2 158 789

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v stĺpcovom grafe.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Grafy na položku Stĺpcový.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V časti 3-D stĺpcový vyberte možnosť Skladaný stĺpcový v priestore.

 4. Kliknite na oblasť grafu.

  Týmto spôsobom zobrazíte ponuku Nástroje pre grafy a pridáte karty Návrh, RozloženieFormát.

 5. Na karte Návrh vyberte v skupine Rozloženia grafov rozloženie, ktoré chcete použiť.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Pre tento stĺpcový graf sme použili možnosť Rozloženie 3.

 6. Na karte Návrh kliknite v skupine Štýly grafov na štýl grafu, ktorý chcete použiť.

  Obrázok pása s nástrojmi Excelu

  Pre tento stĺpcový graf sme použili možnosť Štýl tvaru 34.

 7. V grafe kliknite na názov a potom zadajte požadovaný text názvu.

  Pre tento stĺpcový graf sme použili názov Regionálny predaj v Severnej Amerike.

 8. V grafe kliknite na zvislú os (os údajov) alebo ju vyberte v zozname prvkov grafu (karta Formát, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafu).

 9. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

 10. Prejdite do časti Možnosti osi a v poli Zobraziť jednotky kliknite na položku Milióny a potom kliknite na položku Zavrieť.

 11. V grafe kliknite na rad údajov alebo ho vyberte v zozname prvkov grafu (karta Formát, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafu).

 12. Na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na tlačidlo Efekty tvarov a potom kliknite na položku Rám.

  Skupina Štýly tvarov na páse s nástrojmi programu Excel

 13. Kliknite na položku Možnosti priestorového zobrazenia a potom v časti Rám kliknite na tie možnosti v častiach HoreDole, ktoré chcete použiť.

  Pre tento stĺpcový graf sme použili možnosť Jemné zaoblenie.

 14. Do polí ŠírkaVýška zadajte pre možnosti rámu HoreDole veľkosť, ktorú chcete použiť.

  Pre naše stĺpcový graf sme použili 12 pt pre horný šírka, 4 pt pre horný výška, 6 pt dolnej šírky a 6 pt pre dolnej výšky.

 15. V časti Povrch kliknite na položku Materiál a vyberte možnosť pre materiál, ktorý chcete použiť.

  Pre tento stĺpcový graf sme použili možnosť Plastový.

 16. Kliknite na ďalší rad údajov v grafe a potom opakujte kroky 13 až 16.

 17. Po naformátovaní všetkých radov údajov ponechajte vybratý posledný rad údajov a dialógové okno otvorené a potom kliknite na položku Možnosti radu v dialógovom okne Formátovať rad údajov.

 18. V časti Šírka medzery posuňte jazdec na požadovanú šírku medzery.

  Pre tento stĺpcový graf sme jazdec posunuli na hodnotu Bez medzery (0%).

 19. Ponechajte dialógové okno otvorené a potom kliknite na plochu grafu daného grafu.

 20. V dialógovom okne kliknite na položku Štýly orámovania a začiarknite políčko Okrúhle rohy.

 21. Ak chcete použiť iné farby motívu než má predvolený motív použitý na zošit, použite nasledovný postup:

  1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

   Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  2. V časti Vstavané kliknite na motív, ktorý chcete použiť.

   V tomto stĺpcovom grafe sme použili motív Medián.

Na začiatok stránky

Zmena rozstupov medzi stĺpcami

Môžete zväčšiť alebo zmenšiť medzery medzi značky údajových bodov alebo stĺpce v stĺpcovom grafe. V 2D stĺpcový graf, stĺpce môžete dokonca navzájom prekrývajú.

 1. V grafe kliknite na data series, ktorý chcete zmeniť, alebo použite nasledovný postup na výber radov údajov v zozname prvkov grafu:

  1. Kliknite na graf.

   Zobrazí sa tým ponuka Nástroje pre grafy obsahujúca karty Návrh, Rozloženie a Formát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a potom kliknite na rad údajov.

   obrázok pása s nástrojmi Excelu

 2. Tip : Výber jedného radu údajov stačí na zmenu rozstupov všetkých radov údajov v určitom type grafu.

 3. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

 4. V časti Možnosti radu vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

  1. Ak chcete zmeniť prekrývanie stĺpcov v dvojrozmernom stĺpcovom grafe, posuňte jazdec na požadovanú percentuálnu hodnotu prekrytia alebo zadajte percentuálnu hodnotu v rozsahu od -100 do 100 v poli Prekrytie radu.

   Tip : Čím vyššia je zadaná hodnota, tým väčšie je prekrytie v rámci kategórie.

  2. Ak chcete zmeniť rozstupy medzi kategóriami údajových značiek v dvojrozmernom alebo trojrozmernom stĺpcovom grafe, posuňte jazdec na požadovanú percentuálnu hodnotu medzery alebo zadajte hodnotu v rozsahu od 0 (nula) do 500 do poľa Šírka medzery.

   Tip : Čím vyššia je zadaná hodnota, tým väčšie sú rozstupy medzi stĺpcami.

  3. Ak chcete zmeniť rozstupy medzi radmi údajov v trojrozmernom pruhovom grafe, zadajte hodnotu v rozsahu od 0 (nula) do 500 do poľa Hĺbka medzery.

   Tip : Čím vyššia je zadaná hodnota, tým väčšia je vzdialenosť medzi stĺpcami.

Na začiatok stránky

Simulácia plávajúceho stĺpcového grafu

Plávajúce grafy sú užitočné, ak chcete, aby sa pri stĺpcoch v stĺpcovom grafe zobrazovali minimálne a maximálne hodnoty. Program Excel neposkytuje typ plávajúceho stĺpcového grafu. Ak však vytvoríte skladaný stĺpcový graf, ktorý obsahuje dva (alebo viaceré) rady údajov, môžete prvý rad údajov nastaviť ako neviditeľný, aby sa druhý rad údajov zobrazoval s efektom plávajúceho stĺpcového grafu.

Plávajúci stĺpcový graf

 1. Na pracovnom hárku vyberte údaje, ktoré sa majú zobrazovať v plávajúcom stĺpcovom grafe.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Grafy na položku Stĺpcový.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V časti Dvojrozmerný stĺpec kliknite na položku Skladaný stĺpcový.

  Ak chcete dosiahnuť trojrozmerný efekt, prejdite do časti 3-D stĺpcový a kliknite na položku Skladaný stĺpcový v priestore.

 4. V grafe kliknite na prvý rad údajov alebo ho vyberte v zozname prvkov grafu (karta Formát, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafu).

 5. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

  obrázok pása s nástrojmi Excelu

 6. Kliknite na položku Výplň a potom kliknite na položku Bez výplne.

Na začiatok stránky

Uloženie grafu ako šablóny

Ak chcete vytvoriť ďalší graf podobný tomu, ktorý ste práve vytvorili, môžete tento graf uložiť ako šablónu, ktorú môžete použiť ako základ pre ďalšie podobné grafy.

 1. Kliknite na graf, ktorý chcete uložiť ako šablónu.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Typ na položku Uložiť ako šablónu.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov šablóny.

  Tip : Ak neurčíte iný priečinok, súbor šablóny (.crtx) sa uloží do priečinka Grafy a šablóna bude dostupná v časti Šablóny v dialógovom okne Vloženie grafu (karta Vložiť, skupina Grafy, spúšťač dialógového okna Vzhľad tlačidla ) a v dialógovom okne Zmeniť typ grafu (karta Návrh, skupina Typ, možnosť Zmena typu grafu).

  Ďalšie informácie o používaní šablón grafov nájdete v téme Vytvorenie, použitie alebo odstránenie šablóny grafu.

Poznámka : Šablóna grafu obsahuje formátovanie grafu a uchováva tie farby, ktoré boli použité pri uložení grafu ako šablóny. Keď použijete šablónu grafu na vytvorenie grafu v inom zošite, tento nový graf bude používať farby šablóny grafu a nie farby motívu dokumentu, ktorý sa aktuálne používa v zošite. Ak chcete použiť farby motívu dokumentu namiesto farieb šablóny grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na plochu grafu a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Obnoviť na štýl zhody.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×