Prezentovanie údajov v prstencovom grafe

V programe Microsoft Office Excel 2007 môžete svoje údaje rýchlo previesť do prstencového grafu a potom môžete použiť nové funkcie formátovania na zvýšenie jeho čitateľnosti. Pridaním legenda, označenie údajov a textové pole, ktoré informujú o tom, čo ktorý prstenec predstavuje, môžete rýchlo pochopiť údaje zobrazené v grafe.

Formátovaný prstencový graf

Po vytvorení prstencového grafu môžete otáčať jednotlivé výseky do rôznych uhlov pohľadu, upriamiť pozornosť na konkrétne výseky vysunutím týchto výsekov z prstencového grafu alebo zmeniť veľkosť otvoru prstencového grafu a zväčšiť alebo zmenšiť tak veľkosť výsekov grafu.

Čo chcete urobiť?

Ďalšie informácie o zobrazovaní údajov v prstencovom grafe

Vytvorenie zložitejšieho prstencového grafu

Otáčanie výsekov v prstencovom grafe

Vysúvanie výsekov v prstencovom grafe

Zmena veľkosti otvoru prstencového grafu

Uloženie grafu ako šablóny

Ďalšie informácie o zobrazovaní údajov v prstencovom grafe

Údaje pracovného hárka, ktoré sú usporiadané len do stĺpcov a riadkov, je možné zobraziť v prstencovom grafe. Podobne ako v koláčovom grafe, aj v prstencovom grafe sa zobrazujú vzťahy jednotlivých častí k celku, ale prstencový graf môže obsahovať viac ako jeden rad údajov. Každý rad údajov pridaný do prstencového grafu sa v grafe zobrazí ako samostatný prstenec. Prvý rad údajov sa zobrazí v strede grafu.

Vzhľadom na kruhové usporiadanie je orientácia v prstencových grafoch zložitejšia, a to najmä vtedy, ak obsahujú viac radov údajov. Pomery vonkajších a vnútorných prstencov nezodpovedajú presnej veľkosti údajov, takže údajové body na vonkajších prstencoch sa môžu zdať väčšie ako údajové body vo vnútorných prstencoch, aj keď ich skutočné hodnoty môžu byť menšie. Zobrazenie hodnôt alebo percentuálnych hodnôt v menovkách údajov je v prípade prstencového grafu mimoriadne užitočné, ale ak chcete údajové body porovnávať podľa veľkosti, mali by ste radšej vybrať skladaný stĺpcový graf alebo skladaný pruhový graf.

Použitie prstencového grafu prichádza do úvahy, ak:

 • máte viacero radov údajov, ktoré chcete zobraziť v grafe,

 • žiadna z hodnôt, ktoré chcete zobraziť v grafe, nie je záporná,

 • žiadna z hodnôt, ktoré chcete zobraziť v grafe, sa nerovná nule (0),

 • údaje neobsahujú viac ako sedem kategórií na jeden rad údajov,

 • kategórie predstavujú časti celku v každom prstenci grafu.

Pri vytváraní prstencového grafu môžete vybrať jeden z nasledovných podtypov prstencového grafu:

 • Prstencový    V prstencových grafoch sa údaje zobrazujú v prstencoch a každý prstenec predstavuje jeden rad údajov. Ak sa v menovkách údajov zobrazujú percentá, každý prstenec predstavuje spolu 100 %.

  Typ prstencového grafu

 • Rozložený prstencový    V rozložených prstencových grafoch sa podobne ako v rozložených koláčových grafoch zobrazujú príspevky jednotlivých hodnôt k celkovému súčtu, pričom sú zdôraznené jednotlivé hodnoty. Na rozdiel od koláčového grafu však môže prstencový graf obsahovať viac radov údajov.

  Typ rozloženého prstencového grafu

Prstencové grafy a rozložené prstencové grafy nie sú dostupné ako priestorové, ale môžete pri nich použiť priestorové formátovanie, s ktorým nadobudnú vzhľad podobný priestorovému.

Na začiatok stránky

Vytvorenie zložitejšieho prstencového grafu

Formátovaný prstencový graf

Ako sme vytvorili tento prstencový graf? Nasledovný postup vám pomôže vytvoriť prstencový graf s podobnými výsledkami. Pre tento graf sme použili údaje vzorového pracovného hárka. Môžete skopírovať tieto údaje do svojho pracovného hárka, alebo môžete použiť vlastné údaje.

 1. Otvorte pracovný hárok obsahujúci údaje, ktoré chcete zobraziť v prstencovom grafe, alebo skopírujte vzorové údaje z pracovného hárka do prázdneho pracovného hárka.

  Skopírovanie údajov ukážkového pracovného hárka

  1. Vytvorte prázdny zošit alebo pracovný hárok.

  2. Vyberte príklad v téme Pomocníka.

   Poznámka : Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

   Výber príkladu z Pomocníka

   Výber príkladu z Pomocníka

  3. Stlačte klávesy CTRL+C.

  4. Na pracovnom hárku vyberte bunku A1 a stlačte klávesy CTRL+V.

1

2

3

4

A

B

C

2005

2006

Európa

12 704 714,00 €

17 987 034,00 €

Ázia

8 774 099,00 €

12 214 447,00 €

Spojené štáty

12 094 215,00 €

10 873 099,00 €

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v prstencovom grafe.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Grafy na položku Ďalšie grafy.

  Skupina Grafy na páse s nástrojmi programu Excel

 3. V časti Prstencový kliknite na položku Prstencový.

 4. Kliknite na zobrazovaná oblasť prstencového grafu.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 5. Na karte Návrh vyberte v skupine Rozloženia grafov rozloženie, ktoré chcete použiť.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Tip : Pre tento prstencový graf sme použili možnosť Rozloženie 6.

  Poznámka : V rozložení Rozloženie 6 sa zobrazuje legenda. Ak graf obsahuje príliš veľa položiek legendy, alebo ak položky legendy nie je možné jednoducho rozlíšiť, namiesto zobrazenia legendy by ste mali radšej pridať menovky údajov pre jednotlivé údajové body prstencového grafu (karta Rozloženie, skupina Menovky, tlačidlo Menovky údajov).

 6. Na karte Návrh kliknite v skupine Štýly grafu na štýl grafu, ktorý chcete použiť.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Tip : Pre tento prstencový graf sme použili možnosť Štýl tvaru 26.

 7. Ak chcete zmeniť veľkosť grafu, použite nasledovný postup:

  1. Kliknite na graf.

  2. Na karte Formát zadajte v skupine Veľkosť požadovanú veľkosť do polí Výška tvaruHrúbka tvaru.

   Tip : Pre tento prstencový graf sme výšku tvaru nastavili na hodnotu 4" a hrúbku tvaru na hodnotu 5,5".

 8. Ak chcete zmeniť veľkosť otvoru prstenca, použite nasledovný postup:

  1. V grafe kliknite na rad údajov alebo ho vyberte v zozname prvkov grafu (karta Rozloženie, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafu).

   Skupina Aktuálny výber na páse s nástrojmi programu Excel

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

  3. Kliknite na položku Možnosti radu a potom posúvaním jazdca v časti Veľkosť otvoru prstenca nastavte požadovanú veľkosť alebo do poľa Percento zadajte percentuálnu hodnotu od 10 do 90.

   Tip : Pre tento prstencový graf sme použili hodnotu 20%.

 9. Ak chcete zvýrazniť menovky údajov, použite nasledovný postup:

  1. Kliknutím na menovku údajov vyberte menovky pre celý rad údajov alebo vyberte menovky v zozname prvkov grafu (karta Formát, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafu).

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla a potom kliknite na niektorý štýl tvaru.

   Štýly tvarov na páse s nástrojmi programu Excel

   Tip : V tomto prstencovom grafe sme použili možnosť Jednoduchý efekt - Tmavý 1.

  3. Opakujte tento postup a naformátujte menovky údajov pre všetky rady údajov v prstencovom grafe.

 10. Ak chcete zmeniť a formátovať nadpis grafu, použite nasledovný postup:

  1. Kliknite na nadpis grafu alebo ho vyberte v zoznamu prvkov grafu (karta Formát, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafu).

  2. Zadajte nadpis, ktorý chcete používať, a potom stlačte kláves ENTER.

  3. Na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla a potom kliknite na niektorý štýl tvaru.

   Tip : V tomto prstencovom grafe sme použili možnosť Stredný efekt – Zvýraznenie 1.

  4. Ak chcete zmeniť umiestnenie nadpisu, presuňte ho myšou na požadované miesto.

 11. Ak chcete zmeniť formát legendy, kliknite na legendu a potom v poli Štýly tvarov vyberte požadovaný štýl (karta Formát, skupina Štýly tvarov, tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla ).

 12. Ak chcete pridať textové menovky so šípkami smerujúcimi na prstence grafu, použite nasledovný postup:

  1. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Vložiť na tlačidlo Blok textu.

  2. V grafe kliknite na miesto, kam chcete umiestniť blok textu, zadajte požadovaný text a stlačte kláves ENTER.

  3. Vyberte textové pole a potom na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na spúšťač dialógového okna Obrázok tlačidla .

  4. Kliknite na položku Blok textu a potom v časti Prispôsobiť začiarknite políčko Zmeniť veľkosť tvaru a prispôsobiť textu a kliknite na tlačidlo OK.

  5. V skupine Štýly tvarov vyberte štýl, ktorý chcete použiť.

  6. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Vložiť na položku Tvary.

  7. V časti Čiary kliknite na položku Šípka.

  8. V grafe ťahajte šípku z rohu bloku textu do prstenca grafu, na ktorý má blok textu poukazovať.

  9. Ak chcete zmeniť formát blokov textu, kliknite na požadovaný blok textu a v skupine Štýly tvarov (karta Formát, skupina Štýly tvarov) vyberte štýl, ktorý chcete použiť.

   Tento postup opakujte pre všetky prstence v grafe.

 13. Ak chcete zmeniť pozadie grafu, použite nasledovný postup:

  1. Kliknite na plochu grafu alebo ju vyberte v zozname prvkov grafu (karta Formát, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafu).

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla a potom kliknite na niektorý štýl tvaru.

   Tip : V tomto prstencovom grafe sme použili možnosť Jednoduchý efekt – Zvýraznenie 3.

 14. Ak chcete zaobliť rohy pozadia grafu, použite nasledovný postup:

  1. Na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na spúšťač dialógového okna Obrázok tlačidla .

  2. Kliknite na položku Štýly orámovania a začiarknite políčko Okrúhle rohy.

 15. Ak chcete použiť iné farby motívu než má predvolený motív použitý na zošit, použite nasledovný postup:

  1. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Motívy na položku Motívy.

   Skupina Motívy na páse s nástrojmi programu Excel

  2. V časti Vstavané kliknite na motív, ktorý chcete použiť.

   Tip : V tomto prstencovom grafe sme použili motív Vrchol.

Na začiatok stránky

Otáčanie výsekov v prstencovom grafe

Poradie, v ktorom sa rad údajov zobrazujú v prstencových grafoch v programe Office Excel 2007, je určené poradím údajov v pracovnom hárku. Ak chcete použiť iný uhol pohľadu, môžete výseky prstencového grafu otáčať v rozsahu 360 stupňov kruhu prstencového grafu.

Otočený prstencový graf

 1. V prstencovom grafe kliknite na rad údajov alebo na údajový bod, alebo použite nasledovný postup na ich výber v zozname prvkov grafu.

  1. Kliknite na graf.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a potom kliknite na požadovaný rad údajov alebo údajový bod.

   Skupina Aktuálny výber na páse s nástrojmi programu Excel

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

 3. V poli Uhol prvého výseku posuňte jazdec na požadovanú úroveň otočenia alebo zadajte hodnotu v rozsahu od 0 (nula) do 360 a nastavte tak uhol, pod ktorým sa zobrazí prvý výsek grafu.

Na začiatok stránky

Vysúvanie výsekov v prstencovom grafe

Ak chcete zdôrazniť jednotlivé výseky prstencového grafu, použite pri vytváraní grafu použiť typ rozloženého prstencového grafu. V rozložených prstencových grafoch sa zobrazujú príspevky jednotlivých hodnôt k celkovému súčtu, pričom sa kladie dôraz na jednotlivé hodnoty. Nastavenie rozloženia prstencov grafu môžete zmeniť pre jednotlivé výseky alebo pre všetky výseky naraz.

Rozložený prstencový graf

Výseky môžete vysunúť aj manuálne.

Prstencový graf s vysunutým výsekom

Zmena nastavenia výsekov v rozloženom prstencovom grafe

 1. V rozloženom prstencovom grafe kliknite na rad údajov alebo na údajový bod, alebo použite nasledovný postup na výber radu údajov v zozname prvkov grafu.

  1. Kliknite na graf.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a potom kliknite na rad údajov.

   Skupina Aktuálny výber na páse s nástrojmi programu Excel

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

 3. V časti Výbuch prstenca zväčšite alebo zmenšite pomocou jazdca percentuálnu hodnotu vzdialenosti alebo zadajte požadovanú percentuálnu hodnotu vzdialenosti do poľa Percento.

Manuálne vysunutie výsekov v prstencovom grafe

Kliknite na prstencový graf a vyberte niektorú z nasledovných možností:

 • Ak chcete vysunúť všetky výseky prstencového grafu, posuňte ich myšou tak, že ňou potiahnete od stredu grafu smerom von z kruhu.

 • Ak chcete vysunúť jednotlivé výseky prstencového grafu, kliknite na požadovaný výsek a potom ho myšou posuňte od stredu grafu smerom von z kruhu.

Na začiatok stránky

Zmena veľkosti otvoru prstencového grafu

Pomocou zväčšenia alebo zmenšenia otvoru prstencového grafu môžete zväčšiť alebo zmenšiť šírku výsekov. Niekedy môže byť napríklad potrebné zobraziť širšie výseky, aby boli lepšie prispôsobené menovkám obsahujúcim dlhé názvy radov alebo kategórií, alebo kombináciu názvov, hodnôt a percent.

 1. V prstencovom grafe kliknite na rad údajov alebo použite nasledovný postup na jeho výber v zozname prvkov grafu.

  1. Kliknite na graf.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a potom kliknite na rad údajov.

   Skupina Aktuálny výber na páse s nástrojmi programu Excel

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

 3. Posúvaním jazdca v časti Veľkosť otvoru prstenca nastavte požadovanú veľkosť alebo zadajte percentuálnu hodnotu v rozsahu od 10 do 90 do poľa Percento.

Na začiatok stránky

Uloženie grafu ako šablóny

Ak chcete vytvoriť ďalší graf podobný tomu, ktorý ste práve vytvorili, môžete si graf uložiť ako šablónu. Túto šablónu môžete neskôr použiť na vytvorenie podobných grafov.

 1. Kliknite na graf, ktorý chcete uložiť ako šablónu.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Typ na tlačidlo Uložiť ako šablónu.

  Skupina Typ na páse s nástrojmi programu Excel

 3. Zadajte názov šablóny do poľa Názov súboru.

  Tip : Ak nezadáte iný priečinok, súbor šablóny (.crtx) sa uloží do priečinka Grafy a šablóna bude dostupná z priečinka Šablóny v dialógovom okne Vložiť graf (karta Vložiť, skupina Grafy, spúšťač dialógového okna Obrázok tlačidla ) a v dialógovom okne Zmeniť typ grafu (karta Návrh, skupina Typ, tlačidlo Zmeniť typ grafu).

  Ďalšie informácie o použití šablóny grafu nájdete v článku Opätovné použitie obľúbeného grafu pomocou šablóny grafu.

Poznámka : Šablóna grafu obsahuje formátovanie grafu a uchováva tie farby, ktoré boli použité pri uložení grafu ako šablóny. Ak použijete šablónu grafu na vytvorenie grafu v inom zošite, pre nový graf sa použijú farby šablóny  a nie farby motívu dokumentu, ktorý je aktuálne v zošite použitý. Ak chcete použiť farby motívu dokumentu namiesto farieb šablóny grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na oblasť grafu a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Obnoviť na štýl zhody.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×