Prezentovanie údajov v bodovom grafe alebo v čiarovom grafe

Bodové grafy a čiarové grafy vyzerajú veľmi podobne, najmä ak je bodový graf zobrazený so spojnicami. Medzi týmito grafmi však existujú veľké rozdiely v spôsobe zobrazovania údajov pozdĺž vodorovnej osi (os x) a vertikálnej osi (osi y).

Formátovaný bodový graf
Tento formátovaný bodový graf zobrazuje pozdĺž vodorovnej a zvislej osi číselné hodnoty a spája ich do jednotlivých údajových bodov zobrazovaných v nepravidelných intervaloch.
Formátovaný čiarový graf
Tento formátovaný čiarový graf rozmiestňuje údaje kategórie (v tomto prípade ide o časový interval) pravidelne pozdĺž vodorovnej osi a všetky číselné hodnoty pozdĺž zvislej osi.

Skôr než vyberiete niektorý z týchto typov grafov, spoznajte, v čom sa líšia, aby ste vedeli, kedy je vhodnejšie použiť bodový graf namiesto čiarového a naopak.

Obsah článku

Spoznajte rozdiely medzi bodovými a čiarovými grafmi

Naučte sa, kedy použiť bodový graf a kedy čiarový graf

Podrobnejšie spoznajte bodový graf a čiarový graf

Vytvorenie bodového grafu

Vytvorenie čiarového grafu

Uloženie grafu ako šablóny

Spoznajte rozdiely medzi bodovými a čiarovými grafmi

Hlavný rozdiel medzi bodovými a čiarovými grafmi je v spôsobe zobrazovania údajov na vodorovnej osi. Ak napríklad použijete údaje z nasledovného hárka na vytvorenie bodového grafu a čiarového grafu, môžete si všimnúť rozdielne rozmiestnenie údajov.

Obrázok údajov pracovného hárka s informáciami o denných zrážkach

V bodovom grafe sú hodnoty denných zrážok zo stĺpca A zobrazené ako hodnoty x na vodorovnej osi (osi x) a hodnoty častíc zo stĺpca B sú zobrazené ako hodnoty na zvislej osi (osi y). Bodový graf sa často nazýva aj graf xy a na vodorovnej osi nikdy nezobrazuje kategórie.

Obrázok bodového grafu

Bodový graf vždy obsahuje dve osi na zobrazenie jednej množiny číselných údajov pozdĺž vodorovnej osi a druhej množiny číselných údajov pozdĺž zvislej osi. V grafe sa zobrazujú v prienikoch číselných hodnôt x a y body, ktoré sú kombináciou týchto hodnôt a vytvárajú jednotlivé údajové body. Tieto údajové body môžu byť na vodorovnej osi rozmiestnené pravidelne alebo nepravidelne v závislosti od údajov.

Prvý údajový bod zobrazený v bodovom grafe predstavuje hodnotu 137 na osi y (častice) a hodnotu 1,9 na osi x (denné zrážky). Tieto čísla predstavujú hodnoty z buniek A9 a B9 v hárku.

V čiarovom grafe sú hodnoty denných zrážok a častíc zobrazené ako dva samostatné údajové body, ktoré sú pravidelne rozmiestnené pozdĺž vodorovnej osi. Je to preto lebo čiarový graf má iba jednu hodnotovú os (zvislú os). Vodorovná os v čiarovom grafe zobrazuje iba pravidelne rozmiestnené zoskupenia (kategórie) údajov. Keďže kategórie neboli poskytnuté ako údaje, boli automaticky vytvorené, napríklad 1, 2, 3 atď.

Toto je príklad toho, kedy nie je vhodné používať čiarový graf.

Obrázok čiarového grafu

V čiarovom grafe sú údaje kategórií rovnomerne rozmiestnené pozdĺž vodorovnej osi (osi kategórií) a všetky údaje číselných hodnôt sú rozmiestnené pozdĺž zvislej osi (osi hodnôt).

Častice s hodnotou 137 na osi y (bunka B9) a denné zrážky s hodnotou 1,9 na osi x (bunka A9) sú v čiarovom grafe zobrazené ako samostatné údajové body. Žiadne z týchto údajových bodov nie sú prvým údajovým bodom zobrazeným na grafe. Prvým údajovým bodom pre každý z radov údajov sú hodnoty z prvého riadka údajov v hárku (bunka A2 a B2).

Typ osi a rozdiely v mierke

Keďže vodorovná os bodového grafu je vždy hodnotovou osou, môže zobrazovať číselné údaje alebo dátumy (napríklad dni alebo hodiny), ktoré sú vyjadrené číselnými hodnotami. Ak chcete flexibilnejšie zobraziť číselné hodnoty pozdĺž vodorovnej osi, môžete zmeniť možnosti mierky tejto osi, podobne ako môžete meniť aj možnosti mierky zvislej osi.

Keďže vodorovná os čiarového grafu je osou kategórií, môže byť iba textovou alebo dátumovou osou. Textová os zobrazuje iba text (nečíselné údaje alebo číselné kategórie, ktoré nie sú hodnotami) v pravidelne rozmiestnených intervaloch. Dátumová os zobrazuje dátumy chronologicky v presných intervaloch alebo základných jednotkách, ako je napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov, a to aj keď tieto dátumy v hárku nie sú zoradené alebo v rovnakých základných jednotkách.

Možnosti mierky osi kategórií sú obmedzené v porovnaní s možnosťami mierky osi hodnôt. Možnosti mierky, ktoré sú k dispozícii, závisia aj od typu osi, ktorý používate.

Na začiatok stránky

Naučte sa, kedy použiť bodový graf a kedy čiarový graf

Bodové grafy sa zvyčajne používajú na zobrazenie a porovnanie číselných hodnôt, akými sú napríklad vedecké, štatistické alebo technické údaje. Tieto grafy sú vhodné na zobrazenie vzťahov medzi číselnými hodnotami vo viacerých radoch údajov, ako aj na zobrazenie dvoch skupín čísel ako jeden rad súradníc XY.

Pomocou čiarových grafov možno zobraziť kontinuálne údaje nastavené na bežné mierky. Sú preto ideálne na zobrazovanie údajových trendov v rovnakých intervaloch alebo v priebehu času. V čiarovom grafe sú údaje kategórií rovnomerne rozmiestnené pozdĺž vodorovnej osi, pričom všetky údaje hodnôt sú rovnomerne rozmiestnené pozdĺž zvislej osi. Čiarový graf sa spravidla používa, ak vaše údaje obsahujú nečíselné hodnoty x. Ak máte číselné hodnoty x, zvyčajne je lepšie použiť bodový graf.

Použitie bodového grafu namiesto čiarového by ste mali zvážiť, ak potrebujete:

 • Zmeniť mierku vodorovnej osi    Keďže v bodovom grafe je vodorovná os osou hodnôt, sú k dispozícii ďalšie možnosti mierky.

 • Použiť logaritmickú mierku na vodorovnej osi    Vodorovnú os je možné zmeniť na logaritmickú mierku.

 • Zobraziť údaje hárka,ktoré zahŕňajú páry alebo zoskupené množiny hodnôt    V bodovom grafe môžete upraviť nezávislé stupnice osí tak, aby zobrazovali viac informácií o zoskupených hodnotách.

 • Zobraziť vzory vo veľkých množinách údajov    Bodové grafy sú vhodné na znázornenie vzorov v údajoch, napríklad lineárnych alebo nelineárnych trendov, klastrov a extrémnych hodnôt.

 • Porovnávať množstvo údajových bodov bez ohľadu na čas    Čím viac údajov zahrniete do bodového grafu, tým lepšie porovnania môžete vytvoriť.

Použitie čiarového grafu namiesto bodového by ste mali zvážiť, ak potrebujete:

 • Použiť textové označenia na vodorovnej osi    Tieto textové označenia môžu predstavovať rovnomerne rozložené hodnoty, ako sú napríklad mesiace, štvrťroky alebo fiškálne roky.

 • Použiť malý počet číselných označení na vodorovnej osi    Ak použijete niekoľko rovnomerne rozložených číselných označení, ktoré predstavujú časové intervaly, ako sú napríklad roky, môžete použiť čiarový graf.

 • Použiť časovú mierku na vodorovnej osi    Ak chcete dátumy zobraziť chronologicky v určitých intervaloch alebo základných jednotkách, ako je napríklad počet dní, mesiacov alebo rokov, použite čiarový graf, aj keď tieto dátumy nie sú v hárku zoradené alebo nie sú uvedené v rovnakých základných jednotkách.

Na začiatok stránky

Podrobnejšie spoznajte bodový graf a čiarový graf

Bodové grafy môžu mať tieto podtypy:

 • Závislý len so značkami    Tento typ grafu porovnáva páry hodnôt. Ak používate viacero údajových bodov a spojníc, pre ktoré môže byť čítanie údajov sťažené, použite radšej závislý graf so značkami údajového bodu. Tento typ grafu môžete takisto použiť vtedy, keď nie je nutné zobraziť pripojiteľnosť údajových bodov.

  Bodový graf iba so značkami

 • Závislý s hladkými čiarami a závislý s hladkými čiarami a značkami    Tento graf zobrazuje spojitú krivku, ktorá spája údajové body. Hladké čiary môžu byť zobrazené so značkami alebo bez nich. Pri väčšom počte údajových bodov používajte hladkú čiaru bez značiek.

  Bodový graf s hladkými čiarami a bodový graf s hladkými čiarami a značkami

 • Závislý s priamkami a závislý s priamkami a značkami    Tento graf zobrazuje priame spojnice údajových bodov. Priame spojnice môžu byť zobrazené so značkami alebo bez nich.

  Bodový graf s priamkami a bodový graf s priamkami a značkami

Čiarové grafy môžu mať tieto podtypy:

 • Čiarové a čiarové so značkami    Čiarové grafy so značkami na označenie hodnôt jednotlivých údajov alebo bez nich sú vhodné na zobrazenie trendov v čase alebo kategóriách s poradím, a to najmä vtedy, keď máte veľa údajových bodov, a poradie, v ktorom sú prezentované, je dôležité. V prípade veľkého počtu kategórií alebo približne rovnakých hodnôt použite čiarový graf bez značiek.

  Čiarový graf a čiarový graf so značkami

 • Skladané čiarové a skladané čiarové so značkami    Skladané čiarové grafy so značkami na označenie hodnôt jednotlivých údajov a bez nich sú vhodné na zobrazenie trendu príspevkov jednotlivých hodnôt v čase alebo kategóriách s poradím. Keďže nie je možné jasne rozlíšiť, že čiary sú skladané, zvážte použitie iného typu čiarového grafu alebo skladaného plošného grafu.

  Skladaný čiarový graf a skladaný čiarový graf so značkami

 • 100-percentné skladané čiarové a 100-percentné skladané čiarové so značkami    100-percentné skladané čiarové grafy so značkami na označenie hodnôt jednotlivých údajov alebo bez nich sú vhodné na zobrazenie trendu percenta, ktorým každá hodnota prispieva v čase alebo kategóriách s poradím. Ak je kategórií veľa alebo ak sú hodnoty približne rovnaké, použite 100-percentný skladaný čiarový graf bez značiek.

  Tip : Ak chcete takýto typ údajov prezentovať lepšie, použite radšej 100-percentný skladaný plošný graf.

  100-percentný skladaný čiarový graf a 100-percentný skladaný čiarový graf so značkami

 • Priestorový čiarový    Priestorové čiarové grafy zobrazujú každý riadok alebo stĺpec údajov ako priestorovú stuhu. Priestorový čiarový graf má vodorovnú a zvislú os a os hĺbky, ktoré možno meniť.

  3D čiarový graf

Na začiatok stránky

Vytvorenie bodového grafu

Formátovaný bodový graf

Ako sme vytvorili tento bodový graf? Nasledovný postup vám pomôže vytvoriť bodový graf s podobnými výsledkami. Pre tento graf sme použili údaje vzorového hárka. Tieto údaje môžete skopírovať do svojho hárka alebo môžete použiť vlastné údaje.

 1. Skopírujte údaje vzorového hárka do prázdneho hárka alebo otvorte hárok obsahujúci údaje, ktoré chcete zobraziť v bodovom grafe.

  Ako kopírovať údaje z ukážkového hárka

  1. Vytvorte prázdny zošit alebo hárok.

  2. Vyberte príklad v téme Pomocníka.

   Poznámka : Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

   Výber príkladu z Pomocníka
   Výber príkladu z Pomocníka
  3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

  4. V hárku vyberte bunku A1 a stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Denné zrážky

Častice

4,1

122

4,3

117

5,7

112

5,4

114

5,9

110

5,0

114

3,6

128

1,9

137

7,3

104

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v bodovom grafe.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Grafy na položku Bodový.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. Kliknite na položku Bodový graf iba so značkami.

  Tip : Názov ľubovolného grafu sa zobrazí po ukázaní kurzorom myši na daný graf.

 4. Kliknite na oblasť grafu daného grafu.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 5. Na karte Návrh kliknite v skupine Štýly grafu na štýl grafu, ktorý chcete použiť.

  Štýly grafu na páse s nástrojmi programu Excel

  Pre tento bodový graf sme použili možnosť Štýl 26.

 6. Kliknite na názov grafu a potom zadajte požadovaný text.

  Pre tento bodový graf sme zadali Úrovne častíc v zrážkach.

 7. Ak chcete zmenšiť veľkosť názvu grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na názov a potom do poľa Veľkosť písma v kontextovej ponuke zadajte požadovanú veľkosť.

  Pre tento bodový graf sme použili veľkosť 14.

 8. Kliknite na oblasť grafu.

 9. Na karte Rozloženie v skupine Menovky kliknite na položku Názvy osí a potom vykonajte nasledovné:

  1. Ak chcete pridať názov vodorovnej osi, kliknite na položku Názov hlavnej vodorovnej osi a potom kliknite na položku Názov pod os.

  2. Ak chcete pridať názov zvislej osi, kliknite na položku Názov hlavnej zvislej osi a potom kliknite na požadovaný typ názvu zvislej osi.

   Pre tento bodový graf sme použili možnosť Otočený názov.

   Pás s nástrojmi v programe Excel

  3. Kliknite na každý názov, zadajte požadovaný text a potom stlačte kláves ENTER.

   Pre tento bodový graf sme zadali názov Denné zrážky ako názov vodorovnej osi a názov Úroveň častíc ako názov zvislej osi.

 10. Kliknite na plochu zobrazenia grafu alebo vyberte položku Plocha zobrazenia v zozname prvkov grafu (karta Rozloženie, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafov).

 11. Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na tlačidlo Ďalšie Vzhľad tlačidla a potom kliknite na požadovaný efekt.

  Pre tento bodový graf sme použili efekt Jemný efekt – zvýraznenie 3.

  Skupina Štýly tvarov na páse s nástrojmi Excelu

 12. Kliknite na oblasť grafu.

 13. Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na tlačidlo Ďalšie Vzhľad tlačidla a potom kliknite na požadovaný efekt.

  Pre tento bodový graf sme použili efekt Jemný efekt – zvýraznenie 1.

 14. Ak chcete použiť iné farby motívu než má predvolený motív použitý v zošite, použite nasledovný postup:

  1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

   Pás s nástrojmi v programe Excel

  2. V časti Vstavané kliknite na požadovaný motív.

   Pre tento čiarový graf sme použili motív Office.

Na začiatok stránky

Vytvorenie čiarového grafu

Formátovaný čiarový graf

Ako sme vytvorili tento čiarový graf? Nasledovný postup vám pomôže vytvoriť čiarový graf s podobnými výsledkami. Pre tento graf sme použili údaje vzorového hárka. Tieto údaje môžete skopírovať do svojho hárka alebo môžete použiť vlastné údaje.

 1. Skopírujte údaje vzorového hárka do prázdneho hárka alebo otvorte hárok obsahujúci údaje, ktoré chcete zobraziť v čiarovom grafe.

  Ako kopírovať údaje z ukážkového hárka

  1. Vytvorte prázdny zošit alebo hárok.

  2. Vyberte príklad v téme Pomocníka.

   Poznámka : Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

   Výber príkladu z Pomocníka
   Výber príkladu z Pomocníka
  3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

  4. V hárku vyberte bunku A1 a stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Dátum

Denné zrážky

Častice

1. 1. 07

4,1

122

2. 1. 07

4,3

117

3. 1. 07

5,7

112

4. 1. 07

5,4

114

5. 1. 07

5,9

110

6. 1. 07

5,0

114

7. 1. 07

3,6

128

8. 1. 07

1,9

137

9. 1. 07

7,3

104

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete zobraziť v čiarovom grafe.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Grafy na položku Čiarový.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. Kliknite na položku Čiarový graf so značkami.

 4. Kliknite na oblasť grafu daného grafu.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 5. Na karte Návrh kliknite v skupine Štýly grafu na štýl grafu, ktorý chcete použiť.

  Štýly grafu na páse s nástrojmi programu Excel

  Pre tento čiarový graf sme použili možnosť Štýl 2.

 6. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Menovky na položku Názov grafu a potom na položku Nad graf.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 7. Kliknite na názov grafu a potom zadajte požadovaný text.

  Pre tento čiarový graf sme zadali Úrovne častíc v zrážkach.

 8. Ak chcete zmenšiť veľkosť názvu grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na názov a potom do poľa Veľkosť v kontextovej ponuke zadajte požadovanú veľkosť.

  Pre tento čiarový graf sme použili veľkosť 14.

 9. Kliknite v grafe na legendu alebo ju vyberte v zozname prvkov grafu (karta Rozloženie, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafu).

 10. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Označenia na položku Legenda a potom kliknite na požadované umiestnenie.

  Pre tento čiarový graf sme použili možnosť Zobraziť legendu hore.

 11. Ak chcete zobraziť jeden z radu údajov pozdĺž vedľajšej zvislej osi, kliknite na rad údajov pre zrážky alebo ho vyberte v zozname prvkov grafu (karta Rozloženie, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafu).

 12. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

  Skupina Aktuálny výber na páse s nástrojmi programu Excel

 13. V časti Možnosti radu vyberte položku Vedľajšia os a potom kliknite na položku Zavrieť.

 14. Na karte Rozloženie v skupine Menovky kliknite na položku Názvy osí a potom vykonajte nasledovné:

  1. Ak chcete pridať názov hlavnej zvislej osi, kliknite na položku Názov hlavnej zvislej osi a potom kliknite na požadovaný typ názvu zvislej osi.

   Pre tento čiarový graf sme použili možnosť Otočený názov.

  2. Ak chcete pridať názov vedľajšej zvislej osi, kliknite na položku Názov vedľajšej zvislej osi a potom kliknite na požadovaný typ názvu zvislej osi.

   Pre tento čiarový graf sme použili možnosť Otočený názov.

  3. Kliknite na každý názov, zadajte požadovaný text a potom stlačte kláves ENTER.

   Pre tento čiarový graf sme zadali Úroveň častíc ako názov hlavnej zvislej osi a Denné zrážky ako názov vedľajšej zvislej osi.

 15. Kliknite na plochu zobrazenia grafu alebo ju vyberte v zozname prvkov grafu (karta Rozloženie, skupina Aktuálny výber, pole Prvky grafov).

 16. Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na tlačidlo Ďalšie Vzhľad tlačidla a potom kliknite na požadovaný efekt.

  Pre tento čiarový graf sme použili efekt Jemný efekt – tmavé 1.

  Skupina Štýly tvarov na páse s nástrojmi Excelu

 17. Kliknite na oblasť grafu.

 18. Na karte Formát v skupine Štýly tvarov kliknite na tlačidlo Ďalšie Vzhľad tlačidla a potom kliknite na požadovaný efekt.

  Pre tento čiarový graf sme použili efekt Jemný efekt – zvýraznenie 3.

 19. Ak chcete použiť iné farby motívu než má predvolený motív použitý v zošite, použite nasledovný postup:

  1. Na karte Rozloženie strany v skupine Motívy kliknite na položku Motívy.

   Pás s nástrojmi v programe Excel

  2. V časti Vstavané kliknite na požadovaný motív.

   Pre tento čiarový graf sme použili motív Office.

Na začiatok stránky

Uloženie grafu ako šablóny

Ak chcete vytvoriť ďalší podobný graf, aký ste práve vytvorili, môžete graf uložiť ako šablónu, ktorá bude slúžiť ako základ pre vytváranie ďalších podobných grafov.

 1. Kliknite na graf, ktorý chcete uložiť ako šablónu.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Typ na tlačidlo Uložiť ako šablónu.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. Zadajte názov šablóny do poľa Názov súboru.

  Tip : Pokiaľ nezadáte iný priečinok, súbor šablóny (.crtx) sa uloží do priečinka Grafy a šablóna bude dostupná v časti Šablóny v dialógovom okne Vložiť graf (karta Vložiť, skupina Grafy, spúšťač dialógového okna Obrázok tlačidla ) aj v dialógovom okne Zmeniť typ grafu (karta Návrh, skupina Typ, tlačidlo Zmeniť typ grafu).

  Ďalšie informácie o používaní šablón grafov nájdete v téme Uloženie vlastného grafu ako šablóny.

Poznámka : Šablóna grafu obsahuje formátovanie grafu a uchováva tie farby, ktoré boli použité pri uložení grafu ako šablóny. Keď použijete šablónu grafu na vytvorenie grafu v inom zošite, tento nový graf bude používať farby šablóny grafu a nie farby motívu dokumentu, ktorý sa aktuálne používa v zošite. Ak chcete použiť farby motívu dokumentu namiesto farieb šablóny grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na oblasť grafu a potom z kontextovej ponuky vyberte položku Obnoviť na štýl zhody.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×