Prezentácia údajov v grafe

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak je v počítači nainštalovaný program Excel, môžete využiť rozšírené možnosti grafov vo Worde.

Čo vás zaujíma?

Informácie o grafoch

Krok 1: Vytvorenie základného grafu

Krok 2: Zmena rozloženia alebo štýlu grafu

Krok 3: Pridanie alebo odstránenie názvov alebo označení údajov

Krok 4: Zobrazenie alebo skrytie legendy

Krok 5: Zobrazenie alebo skrytie osí alebo mriežky grafu primárneho

Krok 6: Premiestnenie alebo zmena veľkosti grafu

Krok 7: Uloženie grafu ako šablóny

Informácie o grafoch

Grafy sa používajú na zobrazovanie radov číselných údajov v grafickom formáte a slúžia na zjednodušenie pochopenia veľkého množstva údajov a súvislostí medzi jednotlivými radmi údajov.

Údaje hárka a graf

1. Údaje hárka

2. Graf vytvorený z údajov hárka

Program Excel podporuje množstvo typov grafov, ktoré vám umožňujú zobrazovať údaje tak, aby čo najúčinnejšie oslovili osoby, ktorým sú určené. Keď vytvoríte alebo zmeníte existujúci graf, môžete si vybrať zo širokej škály typov grafov (ako je napríklad stĺpcový graf alebo koláčový graf) a ich podtypov (ako napríklad skladaný stĺpcový graf alebo priestorový koláčový graf). Môžete tiež vytvoriť kombinovaný graf, ak použijete viacero typov grafov vo svojom grafe.

Graf s formátovaním
Príklad kombinovaného grafu, v ktorom sa používa stĺpcový a čiarový graf.

Ďalšie informácie o typoch grafov, ktoré môžete vybrať v Exceli, nájdete v téme Typy dostupných grafov.

Oboznámenie s prvkami grafu

Graf pozostáva z množstva prvkov. Niektoré z týchto prvkov sa zobrazujú na základe predvoleného nastavenia, iné je možné pridať podľa potreby. Spôsob zobrazovania prvkov grafu môžete zmeniť tak, že ich presuniete na iné miesta v grafe, zmeníte ich veľkosť alebo zmeníte ich formát. Môžete tiež odstrániť tie prvky grafu, ktoré nechcete zobraziť.

Graf a jeho prvky

1. oblasť grafu.

2. zobrazovaná oblasť grafu.

3. údajové bodyrad údajov, ktoré sú vynesené na grafe.

4. Vodorovná os (os kategórií) a zvislá os (os hodnôt), pozdĺž ktorých sú vynesené údaje na grafe.

5. legenda grafu.

6. Názvy grafov a osí, ktoré môžete v grafe použiť.

7. označenie údajov, ktoré môžete použiť na identifikáciu podrobností určitého údajového bodu v rámci určitého radu údajov.

Úprava základného grafu podľa vlastných požiadaviek

Po vytvorení grafu môžete upraviť ľubovoľné z jeho prvkov. Môžete napríklad zmeniť spôsob zobrazenia osí, pridať názov grafu, premiestniť alebo skryť legendu alebo zobraziť ďalšie prvky grafu.

Ak chcete graf upraviť, môžete vykonať nasledovné:

 • Zmena zobrazenia osí grafu.    Môžete zadať mierku osí a upraviť interval medzi zobrazenými hodnotami alebo kategóriami. Na uľahčenie čítania grafu môžete k osiam pridať značku a určiť interval, v akom sa budú zobrazovať.

 • Pridanie názvov a označení údajov do grafu.    Na zvýšenie prehľadnosti informácií, ktoré sa zobrazujú v grafe, môžete pridať názov grafu, názvy osí a označenia údajov.

 • Pridanie legendy alebo tabuľky údajov     Legendu môžete zobraziť alebo skryť, môžete zmeniť jej umiestnenie alebo upraviť jej položky. V niektorých grafoch môže byť zobrazená aj tabuľka údajov, v ktorej sa zobrazujú kľúče legendy a hodnoty prezentované v grafe.

 • Používanie špeciálnych možností pre jednotlivé typy grafov.    Pre rôzne typy grafov sú k dispozícii špeciálne čiary (napríklad spojnice extrémov a trendové spojnice), stĺpce (napríklad stĺpce rastu a poklesu a chybové úsečky) a ďalšie možnosti pre iné typy grafov.

Používanie preddefinovaných rozložení grafu a štýlov grafu na dosiahnutie profesionálneho vzhľadu

Namiesto manuálneho pridávania prvkov, zmeny prvkov alebo formátovania grafu môžete v grafe rýchlo použiť preddefinované rozloženie a štýl grafu. Word poskytuje celú škálu užitočných preddefinovaných rozložení a štýlov, z ktorých si môžete vybrať. V prípade potreby však môžete ďalej doladiť rozloženie alebo štýl vykonaním manuálnych zmien v rozložení a formáte jednotlivých prvkov grafu, ako je napríklad oblasť grafu, zobrazovaná oblasť, rad údajov alebo legenda.

Pri použití preddefinovaného rozloženia grafu sa v grafe zobrazí určitá množina prvkov grafu (názov, legenda, tabuľka údajov alebo označenia údajov) v určitom usporiadaní. Môžete vyberať z celej škály rozložení, ktoré sú k dispozícii pre jednotlivé typy grafu.

Pri použití preddefinovaného štýlu grafu sa graf formátuje na základe použitého motív dokumentu tak, že v grafe sa použijú zodpovedajúce farby motívu(množina farieb), písma motívu (množina písiem názvov a základného textu) a efekty motívu (množina čiar a efektov výplne) vašej organizácie alebo vášho vlastného motívu.

Nemôžete vytvárať vlastné rozloženia ani vlastné štýly grafov, ale môžete vytvárať šablóny grafov, ktoré zahŕňajú požadované rozloženie a formátovanie.

Pridanie príťažlivého formátovania do grafu

Okrem použitia preddefinovaného štýlu grafu môžete jednoducho použiť formátovanie na jednotlivé prvky grafu, ako sú napríklad údajové značky, oblasť grafu, zobrazovaná plocha a čísla a text v názvoch a označeniach, vďaka čomu graf získa prispôsobený a príťažlivý vzhľad. Môžete použiť aj špecifické štýly tvarov a štýly WordArt, pričom tieto tvary a text grafu môžete formátovať aj manuálne.

Ak chcete pridať formátovanie, môžete vykonať nasledovné:

 • Vyplnenie prvkov grafu    Na zvýraznenie určitých prvkov grafu môžete použiť farby, textúry, obrázky a prechodové výplne.

 • Zmena obrysov prvkov grafu    Môžete použiť farby, štýly čiar a hrúbky čiar na zvýraznenie prvkov grafu.

 • Pridanie špeciálnych efektov do prvkov grafu    Na tvary prvkov grafu môžete použiť špeciálne efekty, ako je napríklad tieň, odraz, žiara, mäkké okraje, skosenie a priestorové otočenie, ktoré dodávajú grafu profesionálny vzhľad.

 • Formátovanie textu a čísel    Text a čísla v názvoch, označeniach a textových poliach v grafe môžete formátovať podobným spôsobom ako text a čísla v hárku. Ak chcete, aby boli text a čísla zvýraznené, môžete použiť aj štýly WordArt.

Opätovné používanie grafov vytvorením šablón grafov

Ak chcete znova použiť graf, ktorý ste prispôsobili tak, aby vyhovoval vašim potrebám, môžete ho uložiť ako šablónu grafu (*.crtx) do priečinka šablón grafu. Pri vytváraní grafu potom môžete túto šablónu použiť presne tak, ako by ste použili ľubovoľný iný vstavaný typ grafu. Šablóny grafov sú v podstate prispôsobené typy grafov. Môžete ich použiť aj na zmenu typu existujúceho grafu. Ak často používate určitú šablónu grafu, môžete ju uložiť ako predvolený typ grafu.

Na začiatok stránky

Krok 1: Vytvorenie základného grafu

Do wordového dokumentu môžete graf vložiť jedným z týchto dvoch spôsobov: vložením grafu do wordového dokumentu alebo prilepením excelového grafu, ktorý je prepojený na údaje v hárku Office Excelu 2007, do wordového dokumentu. Hlavnými rozdielmi medzi vloženými a prepojenými grafmi sú miesto, kam sa údaje ukladajú, a spôsob, akým sa údaje aktualizujú po umiestnení do wordového dokumentu.

Poznámka: Niektoré typy grafov vyžadujú špecifické usporiadanie údajov v excelovom hárku. Ďalšie informácie nájdete v časti Usporiadanie údajov excelového hárka.

Vloženie grafu do dokumentu

Po vložení excelového grafu sa v prípade úpravy zdrojového excelového súboru informácie vo wordovom dokumente nezmenia. Vložené objekty sa stanú súčasťou wordového súboru a po vložení už nie sú súčasťou zdrojového súboru.

Informácie budú plne vložené do wordového dokumentu. Z tohto dôvodu je vkladanie užitočné vtedy, keď nechcete, aby informácie odzrkadľovali zmeny vykonané v zdrojovom súbore, alebo keď nechcete, aby príjemcovia dokumentu museli aktualizovať prepojené informácie.

 1. Vo wordovom dokumente kliknite na položky Vložiť > Graf.

  Časť karty Vložiť obsahujúca tlačidlo Graf

 2. Vyberte požadovaný typ grafu, napríklad stĺpcový alebo koláčový graf, a kliknite na tlačidlo OK. (Ak si nie ste istí, ktorý typ grafu máte vybrať, premiestnite sa nadol v zozname Všetky grafy a pozrite si ukážky jednotlivých typov.)

  Dialógové okno Vložiť graf obsahujúce možnosti a ukážky grafov

 3. Údaje zadajte do tabuľkového hárka, ktorý sa otvorí automaticky spolu s grafom. Graf sa aktualizuje podľa vami zadaných údajov pri skončení zadávania údajov do jednej bunky a prechode do ďalšej bunky.

 1. Vo Worde kliknite na miesto, kam chcete vložiť graf.

 2. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Graf.

 3. V dialógovom okne Vložiť graf kliknite na požadovaný graf a potom na tlačidlo OK.

 4. Údaje zadajte do tabuľkového hárka, ktorý sa otvorí automaticky spolu s grafom. Graf sa aktualizuje podľa vami zadaných údajov pri skončení zadávania údajov do jednej bunky a prechode do ďalšej bunky.

 1. Vo Worde kliknite na miesto, kam chcete vložiť graf.

 2. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku Graf.

 3. V dialógovom okne Vložiť graf kliknite na požadovaný graf a potom na tlačidlo OK.

  Office Excel 2007 otvorí v samostatnom okne a zobrazí vzorové údaje v hárku.

  Vzorové údaje pre graf

 4. V okne programu Excel tak, že kliknete na bunku v hárku a potom zadáte požadované údaje, ktoré chcete nahradiť vzorové údaje.

  Môžete tiež nahradiť vzorové označenia osí v stĺpci A a názov položky legendy v riadku 1.

  Poznámka: Po aktualizácii hárka sa graf vo Worde automaticky aktualizuje a zobrazí nové údaje.

 5. V programe Excel, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 6. V dialógovom okne Uložiť ako vyberte v zozname Uložiť do priečinok alebo jednotku, kam sa má hárok uložiť.

  Ak chcete hárok uložiť do nového priečinka, kliknite na položku Vytvoriť nový priečinok Obrázok tlačidla .

 7. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov súboru.

 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 9. V programe Excel, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Na začiatok stránky

Prilepenie prepojeného excelového grafu do dokumentu

Môžete vytvoriť a kopírovať graf z externého hárka Excelu 2007 a prilepiť prepojenú verziu grafu do wordového dokumentu. V prípade prepojeného grafu je po úprave externého excelového hárka informácie možné aktualizovať. Prepojené údaje sú uložené v excelovom hárku. Wordový dokument ukladá len umiestnenie zdrojového súboru a zobrazuje znázornenie prepojených údajov.

Prepojenie je užitočné, ak chcete zahrnúť informácie, ktoré sú spracovávané nezávisle od seba, ako je napríklad údaje zhromaždené rôzne oddelenia, a keď je potrebné aktualizovať tieto informácie vo wordovom dokumente. Ďalšie informácie o vytváraní grafov v Exceli nájdete v téme Vytvorenie grafu.

 1. V Exceli kliknite na orámovanie grafu a vyberte ho. Na karte Domov potom v skupine Schránka vyberte položku Vystrihnúť.

  Graf sa odstráni, ale údaje zostávajú v Exceli.

 2. Vo Worde kliknite na miesto v dokumente, kam chcete vložiť graf.

 3. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na položku Prilepiť.

  Tlačidlo Možnosti prilepenia označuje, že graf je prepojený na údaje v Exceli.

 4. Uložte wordový dokument s grafom, ktorý ste prepojili s údajmi v Exceli.

  Po opätovnom otvorení wordového dokumentu kliknite na tlačidlo Áno, aby ste aktualizovali excelové údaje.

Vizuálne znázornenia informácií môžete vytvoriť aj pomocou grafických prvkov SmartArt. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie obrázka SmartArt.

Na začiatok stránky

Usporiadanie údajov excelového hárka

V prípade väčšiny grafov (napríklad v stĺpcových a pruhových grafoch) môžete v grafe zobraziť údaje usporiadané do riadkov a stĺpcov v hárok. Niektoré typy grafov (napríklad koláčové a bublinové grafy) však vyžadujú zvláštne usporiadanie údajov.

 1. V hárku usporiadajte údaje, ktoré chcete zobraziť v grafe.

  Údaje je možné usporiadať do riadkov alebo do stĺpcov. Excel automaticky určí najvhodnejší spôsob zobrazenia údajov v grafe. Niektoré typy grafov (napríklad koláčové a bublinové grafy) vyžadujú zvláštne usporiadanie údajov podľa postupu popísaného v nasledujúcej tabuľke.

  Graf

  Usporiadanie údajov

  Stĺpcový graf, pruhový graf, čiarový graf, plošný graf, povrchový graf alebo radarový graf

  Do stĺpcov alebo riadkov, napríklad:

  Lorem

  Ipsum

  1

  2

  3

  4

  Alebo:

  Lorem

  1

  3

  Ipsum

  2

  4

  Koláčový alebo prstencový graf

  Do jedného stĺpca alebo riadka údajov a jedného stĺpca alebo riadka označení údajov, ak ide o jeden rad údajov, napríklad:

  A

  1

  B

  2

  C

  3

  Alebo:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  Do viacerých stĺpcov alebo riadkov údajov a jedného riadka označení údajov, ak ide o viacero radov údajov, napríklad:

  A

  1

  2

  B

  3

  4

  C

  5

  6

  Alebo:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Graf XY (závislosť) alebo bublinový graf

  Do stĺpcov – hodnoty x do prvého stĺpca a zodpovedajúce hodnoty y a hodnoty veľkosti bublín do susedných stĺpcov, napríklad:

  X

  Y

  Veľkosť bublín

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Burzový graf

  Do stĺpcov alebo riadkov v nasledovnom poradí, s použitím názvov alebo dátumov ako menoviek:

  najvyššie hodnoty, najnižšie hodnoty a zatváracie hodnoty

  Napríklad:

  Dátum

  Najvyššia

  Najnižšia

  Zatváracia

  1. 1. 2002

  46,125

  42

  44,063

  Alebo:

  Dátum

  1. 1. 2002

  Najvyššia

  46,125

  Najnižšia

  42

  Zatváracia

  44,063

 2. Vyberte bunky obsahujúce údaje, ktoré chcete v grafe použiť.

  Tip: Ak vyberiete iba jednu bunku, Excel v grafe automaticky zobrazí všetky bunky, ktoré obsahujú údaje a susedia s danou bunkou. Ak bunky, ktoré chcete použiť v grafe, netvoria súvislý rozsah, môžete vybrať bunky alebo rozsahy, ktoré spolu nesusedia, výber však musí mať pravouhlý tvar. Riadky a stĺpce, ktoré nechcete v grafe zobraziť, môžete tiež skryť.

  Výber buniek, rozsahov, riadkov alebo stĺpcov

  Ak chcete vybrať

  Vykonajte nasledovné

  Jednu bunku

  Kliknite na bunku alebo stlačte klávesy so šípkami a presuňte sa do bunky.

  Rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku v rozsahu a potom so stlačeným ľavým tlačidlom myši potiahnite ukazovateľ k poslednej bunke. Rozsah možno tiež vybrať stlačením a podržaním klávesu SHIFT a následným použitím klávesov so šípkami.

  Môžete tiež vybrať prvú bunku v rozsahu a potom stlačiť kláves F8 na určenie rozsahu pomocou kláves so šípkami. Ak chcete rozšírenie výberu zastaviť, znova stlačte kláves F8.

  Veľký rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku rozsahu, podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na poslednú bunku rozsahu. Môžete sa posunúť tak, aby bola viditeľná posledná bunka.

  Všetky bunky v hárku

  Kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

  Tlačidlo Vybrať všetko

  Ak chcete vybrať celý hárok, môžete tiež stlačiť klávesovú kombináciu CTRL + A.

  Ak hárok obsahuje údaje, klávesová kombinácia CTRL + A vyberie aktuálnu oblasť. Stlačenie klávesovej kombinácie CTRL + A druhýkrát sa vyberie celý hárok.

  Nesusediace bunky alebo rozsahy buniek

  Vyberte prvú bunku alebo rozsah buniek, podržte stlačený kláves CTRL a súčasne vyberte ďalšie bunky alebo rozsahy.

  Vybrať môžete tiež prvú bunku alebo rozsah buniek a potom stlačiť kombináciu klávesov SHIFT + F8, čím do výberu pridáte ďalšiu nesusediacu bunku alebo rozsah. Ak chcete pridávanie buniek alebo rozsahov zastaviť, znovu stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F8.

  Poznámka: Výber buniek alebo rozsahu buniek v nesusediacom výbere sa nedá zrušiť bez zrušenia celého výberu.

  Celý riadok alebo stĺpec

  Kliknite na nadpis riadka alebo stĺpca.

  Hárok so záhlavím riadka a stĺpca

  1. Záhlavie riadka

  2. Záhlavie stĺpca

  Môžete tiež vybrať bunky v riadku alebo stĺpci vybratím prvej bunky a následným stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

  Ak riadok alebo stĺpec obsahujú údaje, kombinácia klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou vyberie riadok alebo stĺpec po poslednú použitú bunku. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou druhýkrát sa vyberie celý riadok alebo stĺpec.

  Susedné riadky alebo stĺpce

  Potiahnite myšou cez hlavičky riadkov alebo stĺpcov. Alebo vyberte prvý riadok alebo stĺpec, podržte stlačený kláves SHIFT a súčasne vyberte posledný riadok alebo stĺpec.

  Nesusedné riadky alebo stĺpce

  Kliknite na hlavičku prvého stĺpca alebo riadka vášho výberu, podržte stlačený kláves CTRL a súčasne kliknite na hlavičky riadkov alebo stĺpcov tých riadkov alebo stĺpcov, ktoré chcete pridať do výberu.

  Prvá alebo posledná bunka v riadku alebo stĺpci

  Vyberte bunku v riadku alebo stĺpci a stlačte kombináciu klávesov CTRL + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

  Prvú alebo poslednú bunku v hárku alebo v tabuľke programu Excel balíka Microsoft Office

  Ak chcete vybrať prvú bunku v hárku alebo v zozname programu Excel, stlačte kombináciu klávesov CTRL + HOME.

  Ak chcete vybrať poslednú bunku v hárku alebo v zozname programu Excel, ktorá obsahuje údaje alebo formátovanie, stlačte kombináciu klávesov CTRL + END.

  Bunky po poslednú použitú bunku v hárku (pravý dolný roh)

  Ak chcete rozšíriť výber buniek po poslednú použitú bunku v hárku (v pravom dolnom rohu), vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + END.

  Bunky na začiatku hárka

  Ak chcete rozšíriť výber buniek na začiatok hárka, vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + HOME.

  Viac alebo menej buniek ako v aktívnom výbere

  Podržte stlačený kláves SHIFT a súčasne kliknite na poslednú bunku, ktorú chcete zahrnúť do nového výberu. Obdĺžnikový rozsah medzi aktívna bunka a bunkou, na ktorú kliknete, sa stane novým výberom.

  Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na akúkoľvek bunku v hárku.

 1. V skupine Grafy na karte Vložiť vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na typ grafu a potom na podtyp grafu, ktorý chcete použiť.

  • Ak chcete zobraziť všetky dostupné typy grafov, kliknite na typ grafu a potom kliknite na položku Všetky typy grafov alebo Ďalšie položky ponuky, ak chcete zobraziť dialógové okno Vložiť graf, kliknite na šípky sa presúvajte po všetky dostupné typy grafov a podtypy, a potom kliknite na tie, ktoré chcete použiť.

   Pás s nástrojmi v programe Excel

   Ak ukazovateľ myši ponecháte nad ľubovoľným typom alebo podtypom grafu, v obrazovkovom komentári sa zobrazí názov typu grafu. Ďalšie informácie o typoch grafov, ktoré môžete použiť, nájdete v téme Typy dostupných grafov.

 2. Graf je v hárku na základe predvoleného nastavenia umiestnený ako vložený graf. Ak chcete graf umiestniť do samostatného hárok s grafom, môžete jeho umiestnenie zmeniť podľa nasledujúceho postupu:

  1. Kliknutím vyberte vložený graf.

   Zobrazí sa karta Nástroje pre grafy.

  2. Na karte Návrh v skupine Miesto kliknite na tlačidlo Premiestniť graf.

   Pás s nástrojmi v programe Excel

  3. V časti Vyberte, kam chcete umiestniť graf vykonajte jeden z nasledovných krokov:

   • Ak chcete graf zobraziť na hárku s grafom, kliknite na položku Nový hárok.

    Ak chcete zmeniť navrhovaný názov grafu, môžete do poľa Nový hárok zadať nový názov.

   • Ak chcete zobraziť graf ako vložený v hárku, kliknite na položku Objekt v a potom kliknite na hárok v poli Objekt v.

 • Ak chcete rýchlo vytvoriť graf, ktorý je založený na predvolený typ grafu, vyberte údaje, ktoré chcete použiť v grafe a potom stlačte kombináciu klávesov ALT + F1. Po stlačení klávesov ALT + F1 sa graf ako vložený graf.

 • Ak chcete vytvoriť graf, program Excel určuje orientáciu radov údajov na základe nnumber hárka riadkov a stĺpcov, ktoré sú zahrnuté v grafe. Po vytvorení grafu, môžete zmeniť tak, aby riadky a stĺpce sú zobrazené v grafe prepnutím riadkov na stĺpce alebo naopak.

 • Ak už graf nepotrebujete, môžete ho odstrániť. Vyberte graf tak, že naň kliknete, a potom stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Krok 2: Zmena rozloženia alebo štýlu grafu

Po vytvorení grafu môžete okamžite zmeniť jeho vzhľad. Namiesto manuálneho pridávania alebo zmeny prvkov grafu či formátovania grafu môžete na graf rýchlo použiť preddefinované rozloženie a štýl. Word poskytuje celú škálu užitočných preddefinovaných rozložení a štýlov (alebo rýchlych rozložení a rýchlych štýlov), z ktorých môžete vyberať, ale rozloženie alebo štýl môžete podľa potreby prispôsobiť aj manuálnymi zmenami rozloženia a formátu jednotlivých prvkov grafu.

Použitie preddefinovaného rozloženia grafu

 1. Kliknite na graf, ktorý chcete formátovať použitím preddefinovaného rozloženia grafu.

  Zobrazí sa karte Nástroje pre grafy s kartami návrh a Formát.

 2. Na karte návrh v skupine Rozloženia grafov, kliknite na položku Rýchle rozloženie a potom kliknite na rozloženie grafu, ktorý chcete použiť.

  Ak chcete zobraziť všetky dostupné rozloženia, kliknite na položku Ďalšie Tlačidlo Viac .

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na graf, ktorý chcete formátovať použitím preddefinovaného rozloženia grafu.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Rozloženia grafov na rozloženie grafu, ktoré chcete použiť.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

Na začiatok stránky

Použitie preddefinovaného štýlu grafu

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe, ktorý chcete formátovať použitím preddefinovaného štýlu grafu.

  Zobrazí sa ponuka Nástroje pre grafy s kartami NávrhFormát.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Štýly grafu na štýl grafu, ktorý chcete použiť.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

  Ak chcete zobraziť všetky preddefinované štýly grafu, kliknite na položku Ďalšie Tlačidlo Viac .

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe, ktorý chcete formátovať použitím preddefinovaného štýlu grafu.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Štýly grafu na štýl grafu, ktorý chcete použiť.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

  Poznámka: Ak okno programu Excel je zmenšené, štýly grafov sú dostupné v galérii Rýchle priradenie štýlov v skupine Štýly grafov.

  Ak chcete zobraziť všetky preddefinované štýly grafu, kliknite na položku Ďalšie Tlačidlo Viac .

Na začiatok stránky

Manuálna zmena formátu prvkov grafu

 1. Kliknite na graf alebo prvok grafu, pre ktorý chcete zmeniť štýl, alebo prvok grafu nasledujúcim postupom vyberte v zozname prvkov grafu.

  1. Kliknutím na graf zobrazte ponuku Nástroje pre grafy.

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a kliknite na požadovaný prvok grafu.

   Pás s nástrojmi v Exceli

 2. Na karte Formát vykonajte jeden z týchto krokov:

  1. Ak chcete formátovať všetky vybraté prvky grafu, v skupine Aktuálny výber kliknite na položku Formátovať výber a potom vyberte požadované možnosti formátovania.

  2. Ak chcete formátovať tvar vybratého prvku grafu, v skupine Štýly tvarov kliknite na požadovaný štýl, alebo kliknite na položku Výplň tvaru, Obrys tvaru či položku Efekty tvarov a potom vyberte požadované možnosti formátovania.

  3. Ak chcete formátovať text vo vybratom prvku grafu s použitím grafického prvku WordArt, v skupine Štýly WordArt kliknite na požadovaný štýl. Môžete kliknúť aj na položku Výplň textu, Obrys textu alebo Textové efekty a potom vybrať požadované možnosti formátovania.

   Poznámka: Po použití štýlu WordArt nemôžete odstrániť formát WordArt. Ak nechcete používať priradený štýl WordArt, môžete vybrať iný štýl WordArt, alebo sa môžete kliknutím na položku Späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup vrátiť k predchádzajúcemu formátu textu.

   Tip: Ak chcete na formátovanie textu v prvkoch grafu použiť normálne formátovanie textu, môžete na text kliknúť pravým tlačidlom myši alebo ho vybrať a potom na miniatúrnom paneli s nástrojmi kliknúť na požadované možnosti formátovania. Môžete použiť aj formátovacie tlačidlá na páse s nástrojmi (karta Domov, skupina Písmo).

Na začiatok stránky

Krok 3: Pridanie alebo odstránenie názvov alebo označení údajov

Na jednoduchšie pochopenie môžete do grafu pridať názvy, napríklad názov grafu alebo názvy osí. Názvy osí sú zvyčajne k dispozícii pre všetky osi, ktoré je možné zobraziť v grafe, vrátane osi hĺbky (osi radov) v priestorových grafoch. Niektoré typy grafov (napríklad radarové grafy) majú osi, ale nemôžu zobraziť názvy osí. Grafy, ktoré nemajú osi (napríklad koláčové alebo prstencové grafy), tiež nemôžu zobraziť názvy osí.

Vytvorením odkazov na bunky môžete prepojiť názvy grafu a osí na zodpovedajúci text v bunkách hárok. Pri zmenách zodpovedajúceho textu v hárku sa prepojené názvy v grafe automaticky aktualizujú.

Ak chcete rýchlejšie identifikovať rad údajov v grafe, môžete pridať označenia údajov pre údajové body. Označenia údajov sú na základe predvoleného nastavenia prepojené s hodnotami v hárku a pri zmenách týchto hodnôt sa automaticky aktualizujú.

Pridanie názvu grafu

 1. Kliknite na graf, ku ktorému chcete pridať názov a potom kliknite na tlačidlo Prvky grafu Tlačidlo Prvky grafu .

 2. V zozname Prvkov grafu, ktorá sa zobrazí, vyberte položku Názov grafu.

 3. Zadajte požadovaný text do textového poľa Názov grafu nad grafom.

  Ak chcete vložiť zlom riadka, kliknutím umiestnite ukazovateľ na miesto, kde sa má nachádzať zlom riadka, a stlačte kláves ENTER.

 4. Ak chcete formátovať text, vyberte ho a potom kliknite na požadované formátovacie možnosti na miniatúrnom paneli s nástrojmi.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na graf, do ktorého chcete pridať názov.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Rozloženie v skupine Menovky kliknite na položku Názov grafu.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. Kliknite na položku Centrovaný nadpis v režime prekrytia alebo na položku Nad graf.

 4. Zadajte požadovaný text do textového poľa Názov grafu nad grafom.

  Ak chcete vložiť zlom riadka, kliknutím umiestnite ukazovateľ na miesto, kde sa má nachádzať zlom riadka, a stlačte kláves ENTER.

 5. Ak chcete formátovať text, vyberte ho a potom kliknite na požadované formátovacie možnosti na miniatúrnom paneli s nástrojmi.

  Môžete použiť aj formátovacie tlačidlá na páse s nástrojmi (karta Domov, skupina Písmo). Ak chcete formátovať celý názov, môžete naň kliknúť pravým tlačidlom myši, kliknúť na príkaz Formátovať názov grafu a potom vybrať požadované formátovacie možnosti.

Na začiatok stránky

Pridanie názvov osí

 1. Kliknite na graf, do ktorého chcete pridať názvy osí a potom kliknite na tlačidlo Prvky grafu Tlačidlo Prvky grafu .

 2. V zozname Prvkov grafu, ktorá sa zobrazí, vyberte položku Názvy osí.

 3. Vyberte názvy osí, ktoré sú pridané do grafu a zadajte požadovaný text.

 4. Ak chcete formátovať text, vyberte ho a potom kliknite na požadované formátovacie možnosti na miniatúrnom paneli s nástrojmi.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na graf, do ktorého chcete pridať názvy osí.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Rozloženie v skupine Menovky kliknite na položku Názvy osí.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať názov hlavnej vodorovnej osi (osi kategórií), kliknite na položku Názov hlavnej vodorovnej osi a potom kliknite na požadovanú možnosť.

   Ak graf obsahuje vedľajšiu vodorovnú os, môžete kliknúť na položku Názov vedľajšej vodorovnej osi.

  • Ak chcete pridať názov hlavnej zvislej osi (osi hodnôt), kliknite na položku Názov hlavnej zvislej osi a potom kliknite na požadovanú možnosť.

   Ak graf obsahuje vedľajšiu zvislú os, môžete kliknúť na položku Názov vedľajšej zvislej osi.

  • Ak chcete pridať názov osi hĺbky (osi radov), kliknite na položku Názov osi hĺbky a potom kliknite na požadovanú možnosť.

   Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, ak je vybratý skutočný priestorový graf, napríklad priestorový stĺpcový graf.

 4. Do textového poľa Názov osi v grafe zadajte požadovaný text.

  Ak chcete vložiť zlom riadka, kliknutím umiestnite ukazovateľ na miesto, kde sa má nachádzať zlom riadka, a stlačte kláves ENTER.

 5. Ak chcete formátovať text, vyberte ho a potom kliknite na požadované formátovacie možnosti na miniatúrnom paneli s nástrojmi.

  Môžete použiť aj formátovacie tlačidlá na páse s nástrojmi (karta Domov, skupina Písmo). Ak chcete formátovať celý názov, môžete naň kliknúť pravým tlačidlom myši, kliknúť na položku Formátovať názov osi a potom vybrať požadované formátovacie možnosti.

  Poznámky: 

  • Ak prepnete na iný typ grafu, ktorý nepodporuje názvy osí (napríklad koláčový graf), názvy osí sa nebudú zobrazovať. Názvy sa znova zobrazia po prepnutí späť na typ grafu, ktorý podporuje názvy osí.

  • Názvy vedľajších osí sa po prepnutí na typ grafu, ktorý nepodporuje vedľajšie osi, stratia.

Na začiatok stránky

Pridanie označení údajov

 1. Kliknite na graf, ku ktorému chcete pridať označenia údajov, a potom kliknite na tlačidlo Prvky grafu Tlačidlo Prvky grafu .

 2. V zozname Prvkov grafu, ktorá sa zobrazí, vyberte položku Menovky údajov.

 3. Vyberte označenia údajov, ktoré sú pridané do grafu a zadajte požadovaný text.

  Poznámka: V závislosti od použitého typu grafu budú dostupné rozličné možnosti označenia údajov.

Ďalšie informácie o tom, ako zmeniť položky označení údajov a ako označenia údajov premiestniť, nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie označení údajov v grafe.

Na začiatok stránky

 1. V grafe vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať označenie údajov ku všetkým údajovým bodom vo všetkých radoch údajov, kliknite na oblasť grafu.

  • Ak chcete pridať označenie údajov ku všetkým údajovým bodom v jednom rade údajov, kliknite na ľubovoľné miesto v rade údajov, ku ktorému chcete pridať označenia údajov.

  • Ak chcete pridať označenie údajov k jednému údajovému bodu v rade údajov, kliknite na rad údajov obsahujúci údajový bod, ku ktorému chcete priradiť označenie, a potom kliknite na údajový bod, ku ktorému chcete priradiť označenie.

   Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Menovky na položku Menovky údajov a potom kliknite na požadovanú možnosť.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

  Poznámka: V závislosti od použitého typu grafu budú dostupné rozličné možnosti označenia údajov.

Ďalšie informácie o tom, ako zmeniť položky označení údajov a ako označenia údajov premiestniť, nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie označení údajov v grafe.

Na začiatok stránky

Krok 4: Zobrazenie alebo skrytie legendy

Pri vytváraní grafu sa zobrazí legenda. Po vytvorení grafu ju môžete skryť alebo zmeniť jej umiestnenie.

 1. Kliknite na graf, v ktorom chcete zobraziť alebo skryť legenda a potom kliknite na tlačidlo Prvky grafu Tlačidlo Prvky grafu .

 2. V zozname Prvkov grafu, ktorá sa zobrazí, začiarknite alebo zrušte legendy.

Ak sa v grafe zobrazuje legenda, máte možnosť upraviť jej jednotlivé položky. Ďalšie informácie nájdete v téme Úprava položiek legendy v grafe.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na graf, v ktorom sa má zobraziť alebo skryť legenda.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte Rozloženie kliknite v skupine Menovky na položku Legenda.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete legendu skryť, kliknite na položku Žiadne.

   Ak chcete rýchlo odstrániť legendu alebo položku legendy z grafu, vyberte ju a stlačte kláves DELETE. Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na legendu alebo na jej položku a kliknúť na príkaz Odstrániť.

  • Ak chcete zobraziť legendu, kliknite na požadovanú možnosť zobrazenia.

   Poznámka: Ak kliknete na niektorú z možností zobrazenia, legenda sa posunie a zobrazovaná oblasť sa automaticky upraví, aby sa pre ňu vytvoril priestor. Ak legendu posuniete alebo zmeníte jej veľkosť pomocou myši, zobrazovaná oblasť sa neupraví automaticky.

  • Ak chcete použiť ďalšie možnosti, kliknite na položku Ďalšie možnosti legendy a vyberte požadovanú možnosť zobrazenia.

   Tip: Legenda sa na základe predvoleného nastavenia neprekrýva s grafom. Ak máte k dispozícii obmedzený priestor, môžete zmenšiť veľkosť grafu zrušením začiarknutia políčka Zobraziť legendu bez prekrytia grafu.

Ak sa v grafe zobrazuje legenda, máte možnosť upraviť jej jednotlivé položky. Ďalšie informácie nájdete v téme Úprava položiek legendy v grafe.

Na začiatok stránky

Krok 5: Zobrazenie alebo skrytie osí alebo mriežky grafu primárneho

Pri vytváraní grafu sa pre väčšinu typov grafov zobrazia hlavné osi. Túto možnosť môžete podľa potreby zapnúť alebo vypnúť. Ak pridávate osi, môžete zadať úroveň podrobností, ktoré sa majú na osiach zobraziť. Pri vytváraní priestorového grafu sa zobrazuje aj os hĺbky.

Na uľahčenie čítania údajov v grafe môžete zobraziť alebo skryť mriežku vodorovnej alebo zvislej osi, ktoré siahajú od vodorovných a zvislých osí naprieč celou zobrazovaná oblasť grafu.

 1. Kliknite na graf, v ktorom chcete zobrazenie alebo skrytie osí alebo mriežky a potom kliknite na tlačidlo Prvky grafu Tlačidlo Prvky grafu .

 2. V zozname Prvkov grafu, ktorá sa zobrazí, začiarknite alebo zrušte osí alebo mriežky.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na graf, pre ktorú chcete zobrazenie alebo skrytie osí alebo mriežky.

  Takto sa zobrazia Nástroje pre grafy s kartami Návrh, RozloženieFormát.

 2. Na karte rozloženie v skupine osi kliknite na položku osí alebo mriežky a potom vyberte požadovanú možnosť.

Na začiatok stránky

Krok 6: Premiestnenie alebo zmena veľkosti grafu

Graf môžete premiestniť na ľubovoľné miesto v dokumente. Okrem toho môžete zmeniť veľkosť grafu tak, aby sa lepšie prispôsobil okolitému prostrediu.

Premiestnenie grafu

 • Ak chcete premiestniť graf, presuňte ho myšou na požadované miesto.

Na začiatok stránky

Zmena veľkosti grafu

Ak chcete zmeniť veľkosť grafu, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Kliknite na graf a potom posúvaním rukovätí na zmenu veľkosti nastavte požadovanú veľkosť.

 • Na karte Formát prejdite do skupiny Veľkosť a zadajte veľkosť do polí Výška tvaru a Šírka tvaru.

  .

Ďalšie možnosti na zmenu veľkosti, na karte Formát v skupine veľkosť kliknite na Spúšťač dialógového okna Obrázok tlačidla . Na karte veľkosť, môžete vybrať možnosti veľkosť, otočiť alebo zmenu mierky grafu.

Na začiatok stránky

Krok 7: Uloženie grafu ako šablóny

Ak chcete vytvoriť ďalší podobný graf, aký ste práve vytvorili, môžete graf uložiť ako šablónu, ktorá bude slúžiť ako základ pre vytváranie ďalších podobných grafov.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na graf, ktorý chcete uložiť ako šablónu a potom kliknite na položku Uložiť ako šablónu.

 2. Zadajte názov šablóny do poľa Názov súboru.

Poznámka: Šablóna grafu obsahuje formátovanie grafu a uchováva tie farby, ktoré boli použité pri uložení grafu ako šablóny. Keď použijete šablónu grafu na vytvorenie grafu v inom zošite, tento nový graf bude používať farby šablóny grafu a nie farby motívu dokumentu, ktorý sa aktuálne používa v zošite. Ak chcete použiť farby motívu dokumentu namiesto farieb šablóny grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na oblasť grafu a potom z kontextovej ponuky vyberte položku Obnoviť na štýl zhody.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na graf, ktorý chcete uložiť ako šablónu.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Typ na tlačidlo Uložiť ako šablónu.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. Zadajte názov šablóny do poľa Názov súboru.

Poznámka: Šablóna grafu obsahuje formátovanie grafu a uchováva tie farby, ktoré boli použité pri uložení grafu ako šablóny. Keď použijete šablónu grafu na vytvorenie grafu v inom zošite, tento nový graf bude používať farby šablóny grafu a nie farby motívu dokumentu, ktorý sa aktuálne používa v zošite. Ak chcete použiť farby motívu dokumentu namiesto farieb šablóny grafu, kliknite pravým tlačidlom myši na oblasť grafu a potom z kontextovej ponuky vyberte položku Obnoviť na štýl zhody.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×