Prepínanie medzi rôznymi množinami hodnôt pomocou scenárov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Scenár je množina hodnôt, ktoré sa uchovávajú v programe Microsoft Office Excel, a ktoré tento program môže automaticky dosadiť do pracovného hárka. Môžete vytvoriť rôzne skupiny hodnôt, uložiť ich v pracovnom hárku ako scenáre a potom prepínaním týchto scenárov zobrazovať rôzne výsledky.

Ak určitý počet osôb môže poskytnúť konkrétne informácie, ktoré chcete použiť v scenároch, môžete tieto informácie zhromaždiť v samostatných zošitoch a potom môžete tieto scenáre v jednotlivých zošitoch zlúčiť do jedného zošita.

Keď získate všetky potrebné scenáre, môžete vytvoriť súhrnnú zostavu scenárov, ktorá zahŕňa informácie zo všetkých scenárov.

Obsah tohto článku

Prehľad

Vytvorenie scenára

Zobrazenie scenára

Zlúčenie scenárov

Vytvorenie zostavy scenára

Prehľad

Scenáre sú súčasťou skupiny príkazov, ktoré sa označujú ako nástroje na citlivostnú analýzu. Pri používaní scenárov vykonávate citlivostnú analýzu.

Citlivostná analýza je proces obmieňania hodnôt v bunkách a následného zisťovania vplyvu týchto zmien na výsledok vzorcov v pracovnom hárku. Scenáre je možné použiť na vytváranie a ukladanie rôznych množín hodnôt, ktoré je možné prepínať. Okrem toho máte možnosť vytvoriť aj súhrnnú zostavu scenárov, ktorá skombinuje všetky scenáre v jednom pracovnom hárku. Môžete napríklad vytvoriť niekoľko rôznych rozpočtových scenárov, ktoré porovnávajú rôzne možné úrovne príjmov a výdavkov, a potom môžete vytvoriť zostavu, ktorá vám umožní porovnávať jednotlivé scenáre vedľa seba.

Druhy citlivostnej analýzy    V programe Excel existujú tri druhy nástrojov na citlivostnú analýzu: scenáre, tabuľky údajov a hľadanie riešenia. Scenáre a tabuľky údajov spracujú množiny vstupných hodnôt a na základe progresívnej projekcie potom určujú možné výsledky. Hľadanie riešenia pracuje inak než scenáre a tabuľky údajov, pretože spracúva výsledok a na základe spätnej projekcie zisťuje možné vstupné hodnoty, ktoré viedli k tomuto výsledku.

Podobne ako tabuľky údajov, aj scenáre vám pomáhajú preskúmať množinu možných výsledkov. Na rozdiel od tabuliek údajov je však v prípade scenárov možné vziať scenáre z rôznych pracovných hárkov alebo zošitov a zlúčiť ich. Scenáre uľahčujú zhromažďovanie údajov o možných výsledkoch z rôznych zdrojov a následné kombinovanie týchto údajov.

Každý scenár umožňuje spracovať až 32 hodnôt premenných. Ak chcete analyzovať viac ako 32 hodnôt a tieto hodnoty predstavujú len jednu alebo dve premenné, môžete použiť tabuľky údajov. Aj keď je tabuľka údajov obmedzená iba na jednu alebo dve premenné (jednu pre vstupnú bunku riadka a druhú pre vstupnú bunku stĺpca), môže zahŕňať toľko rôznych hodnôt premenných, koľko len chcete. Scenár môže zahŕňať maximálne 32 rôznych hodnôt, môžete však vytvoriť toľko scenárov, koľko len chcete.

Informácie o ďalších nástrojoch na citlivostnú analýzu nájdete v časti Pozrite tiež.

Základné údaje o scenároch

Vytvorenie scenárov     Predpokladajme, že chcete vytvoriť rozpočet, ale neviete s istotou, aké budú výnosy. Pomocou scenárov môžete definovať rôzne možné hodnoty pre výnosy a potom prepínaním scenárov vykonávať citlivostnú analýzu.

Poznámka: V tejto časti je vysvetlené, ako používať scenáre, a nájdete v nej aj vzorové údaje a výsledky použitia scenárov, v ktorých sa tieto údaje používajú. Nenájdete tu žiadne podrobné pokyny. Podrobné pokyny nájdete v časti Vytvorenie scenára v ďalšej časti tohto článku.

Predpokladajme napríklad, že rozpočtový scenár pre najhorší prípad počíta s hrubými výnosmi vo výške 50 000 € a s nákladmi na predaný tovar vo výške 13 200 €, čo vedie k hrubému zisku 36 800 €. Ak chcete definovať túto množinu hodnôt ako scenár, najprv zadajte hodnoty do pracovného hárka tak, ako je to znázornené v nasledovnom príklade:

1. Meniace sa bunky obsahujú hodnoty, ktoré zadáte.

2 výsledok bunka obsahuje vzorec, ktorý je založený na zmenených buniek (v tomto príklade = B1-B2).

Potom môžete použiť dialógové okno Správca scenárov na uloženie týchto hodnôt ako scenára, pomenovať ho ako scenár pre najhorší prípad a zadať bunky B1 a B2 ako hodnoty, ktoré sa v jednotlivých scenároch menia.

Poznámka: Aj keď tento príklad obsahuje iba dve meniace sa bunky (B1 a B2), jeden scenár môže obsahovať až 32 buniek.

Ďalej predpokladajme, že rozpočtový scenár pre najlepší prípad počíta s hrubými výnosmi vo výške 150 000 € a s nákladmi na predaný tovar vo výške 26 000 €, čo vedie k hrubému zisku 124 000 €. Ak chcete definovať túto množinu hodnôt ako scenár, vytvorte ďalší scenár, pomenujte ho ako scenár pre najlepší prípad a zadajte iné hodnoty pre bunku B1 (150 000) a pre bunku B2 (26 000). Keďže hrubý zisk (bunka B3) je vzorec (rozdiel medzi výnosmi (B1) a nákladmi (B2)), bunku B3 scenára pre najlepší prípad nie je potrebné meniť.

Po uložení scenára sa tento scenár stane dostupným v zozname scenárov, ktoré môžete použiť vo svojich citlivostných analýzach. Ak použijete hodnoty z predchádzajúceho príkladu a rozhodnete sa použiť scenár pre najlepší prípad, hodnoty v pracovnom hárku sa zmenia tak, ako je to znázornené na nasledovnej ilustrácii:

1. Meniace sa bunky

2. Bunka s výsledkom

Zlúčenie scenárov    Niekedy máte všetky informácie na vytvorenie scenárov, ktoré chcete používať, k dispozícii v jednom pracovnom hárku alebo zošite. Inokedy sa však stáva, že informácie pre scenáre je nutné zhromaždiť z iných zdrojov. Predpokladajme napríklad, že sa pokúšate vytvoriť rozpočet pre veľkú spoločnosť. Môžete zhromažďovať scenáre z rôznych oddelení, ako je napríklad účtovné oddelenie, výroba, marketing a právne oddelenie, pretože každý z týchto zdrojov ponúka odlišné informácie na použitie pri vytváraní scenárov.

Všetky tieto scenáre môžete pomocou príkazu Zlúčiť zhromaždiť do jedného pracovného hárka. Každý zdroj môže poskytnúť toľko hodnôt meniacich sa buniek, koľko chcete. Môžete napríklad chcieť, aby každé oddelenie poskytlo projekcie svojich výdavkov, ale aby projekcie svojich výnosov poskytli iba niektoré oddelenia.

Pri zhromažďovaní rôznych scenárov z rôznych zdrojov by ste mali v každom zo zošitov používať rovnakú štruktúru buniek. Výnosy by sa napríklad vždy mali nachádzať v bunke B2 a výdavky by sa mali nachádzať v bunke B3. Ak v scenároch z rôznych zdrojov používate rôzne štruktúry, zlučovanie výsledkov môže byť zložité.

Tip: Skúste najprv sami vytvoriť nejaký scenár a potom odoslať kópiu zošita s týmto scenárom svojim kolegom. Takto môžete jednoduchšie zabezpečiť, aby všetky scenáre mali rovnakú štruktúru.

Zostavy scenára     Ak chcete porovnať viacero scenárov, môžete vytvoriť zostavu, ktorá bude obsahovať súhrn týchto scenárov na jednej strane. V zostave môžu byť prehľady scenárov uvedené vedľa seba alebo v zostava kontingenčnej tabuľky. Súhrnná zostava scenárov, ktorá je založená na predchádzajúcich dvoch vzorových scenároch, by vyzerala asi takto:

Poznámka: V súhrnnej zostave sa na identifikovanie meniacich sa buniek a buniek s výsledkami na základe predvoleného nastavenia používajú odkazy na bunky. V tomto príklade boli pre tieto bunky vytvorené názvy, aby bola súhrnná zostava prehľadnejšia. Ak vytvoríte názvy pre bunky ešte pred vytvorením súhrnnej zostavy, zostava bude namiesto odkazov na bunky obsahovať názvy.

Na konci súhrnnej zostavy sa nachádza poznámka, ktorá vysvetľuje, že hodnoty v stĺpci s aktuálnymi hodnotami predstavujú hodnoty meniacich sa buniek v čase, kedy bola súhrnná zostava scenárov vytvorená, a že bunky, ktoré sa v každom scenári menia, sú zvýraznené sivou farbou.

Ďalšie informácie o vytváraní súhrnnej zostavy scenárov nájdete v časti Vytvorenie súhrnnej zostavy scenárov.

Horná časť stránky

Vytvorenie scenára

Pred vytvorením scenára by už úvodná množina hodnôt mala byť zadaná v pracovnom hárku. Na zvýšenie prehľadnosti súhrnných zostáv scenárov by ste mali zvážiť pomenovanie buniek, ktoré plánujete použiť v scenároch. Ak potrebujete pomoc pri pomenúvaní buniek, pozrite si tému Použitie názvov na sprehľadnenie vzorcov.

 1. Na karte Údaje kliknite v skupine Nástroje údajov na položku Analýza potenciálnych scenárov a potom kliknite na položku Správca scenárov.

 2. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. Do poľa Názov scenára zadajte názov pre scenár.

 4. Do poľa Zmeniť bunky zadajte odkazy na bunky, ktoré chcete zadať vo svojom scenári. Ak napríklad chcete zistiť, ako zmeny hodnôt B1 a B2 ovplyvnia výsledok vzorca na základe týchto buniek, zadajte reťazec B1,B2.

  Poznámka: Ak chcete zachovať pôvodné hodnoty meniacich sa buniek, vytvorte scenár, v ktorom sa používajú tieto hodnoty buniek, ešte pred vytvorením iných scenárov, v ktorých sa používajú iné hodnoty.

 5. V časti Ochrana vyberte požadované možnosti.

  Poznámka: Tieto možnosti sa používajú len na zabezpečené pracovné hárky. Ďalšie informácie o zabezpečených pracovných hárkoch nájdete v časti Pozrite tiež.

  • Ak chcete zabrániť úpravám scenára, keď je pracovný hárok zabezpečený, vyberte možnosť Zabrániť zmenám.

  • Ak chcete zabrániť zobrazovaniu scenára, keď je pracovný hárok zabezpečený, vyberte možnosť Skryté.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Do dialógového okna Hodnoty scenára zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť v meniacich sa bunkách pre tento scenár.

 8. Scenár sa vytvorí kliknutím na tlačidlo OK.

 9. Ak chcete vytvoriť ďalšie scenáre, zopakujte kroky 2 až 8. Po skončení vytvárania scenárov kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť v dialógovom okne Správca scenárov.

Horná časť stránky

Zobrazenie scenára

Pri zobrazovaní scenára prepínate na množinu hodnôt, ktoré sú uložené ako súčasť scenára. Hodnoty scenára sa zobrazujú v bunkách, ktoré sa od scenára k scenáru menia, okrem buniek s výsledkami. Ak použijete predchádzajúce scenáre a zobrazíte napríklad scenár pre najlepší prípad, v bunke B1 sa zobrazuje hodnota 150000, v bunke B2 hodnota 26000 a v bunke B3 sa zobrazuje hodnota 124000.

 1. Na karte Údaje kliknite v skupine Nástroje údajov na položku Analýza potenciálnych scenárov a potom kliknite na položku Správca scenárov.

 2. Kliknite na názov scenára, ktorý chcete zobraziť.

 3. Kliknite na tlačidlo Zobraziť.

  Poznámka: Po zatvorení dialógového okna Správca scenárov sa v pracovnom hárku zobrazia hodnoty z posledného zobrazeného scenára. Ak ste uložili svoje pôvodné hodnoty ako scenár, môžete pred zatvorením dialógového okna Správca scenárov zobraziť tieto hodnoty.

Horná časť stránky

Zlúčenie scenárov

 1. Vyberte hárok, v ktorom chcete uložiť výsledky zlúčenia scenárov.

 2. Na karte Údaje kliknite v skupine Nástroje údajov na položku Analýza potenciálnych scenárov a potom kliknite na položku Správca scenárov.

 3. Kliknite na položku Zlúčiť.

 4. V dialógovom okne Zlúčiť scenáre kliknite na šípku vedľa položky Zošit a vyberte zošit obsahujúci scenáre, ktoré chcete zlúčiť vo svojich výsledkoch.

 5. Do poľa Hárok kliknite na názov pracovného hárka obsahujúceho scenáre, ktoré chcete zlúčiť.

 6. Kliknutím na tlačidlo OK zlúčte scenáre z vybratého pracovného hárka do aktuálneho pracovného hárka.

  Dialógové okno Zlúčiť scenáre sa zatvorí a zlúčené scenáre sa teraz zobrazia v dialógovom okne Správca scenárov.

 7. Podľa potreby opakujte predchádzajúce štyri kroky, kým nezlúčite všetky požadované scenáre.

  Po skončení budú všetky zlúčené scenáre súčasťou aktuálneho pracovného hárka. Potom môžete dialógové okno Správca scenárov zavrieť alebo ponechať otvorené na ďalšie analýzy.

Horná časť stránky

Vytvorenie zostavy scenára

 1. Na karte Údaje kliknite v skupine Nástroje údajov na položku Analýza potenciálnych scenárov a potom kliknite na položku Správca scenárov.

 2. Kliknite na tlačidlo Súhrn.

 3. Kliknite na políčko Súhrn scenára alebo Zostava kontingenčnej tabuľky scenára.

 4. Do poľa Bunky s výsledkami zadajte odkazy na bunky s hodnotami, ktoré sa menia podľa scenárov. Viacnásobné odkazy oddeľte bodkočiarkami.

  Poznámky: 

  • Zostavy scenára sa neprepočítavajú automaticky. Ak zmeníte hodnoty scenára, tieto zmeny sa neprejavia v existujúcej súhrnnej zostave, ale zobrazia sa, ak vytvoríte novú súhrnnú zostavu.

  • Bunky s výsledkami nie sú potrebné na generovanie súhrnnej zostavy scenára, sú však potrebné pre zostavu kontingenčnej tabuľky scenára.

Horná časť stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×