Prepínanie medzi používateľským rozhraním klienta Skype for Business a klienta Lyncu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Organizácie využívajúce Skype for Business Online môžu použiť prostredie Remote PowerShell v Office 365 a povoliť používateľom Skypu for Business používať používateľské rozhranie klienta Skype for Business alebo klienta Skype for Business (Lync). Predvoleným nastavením pre používateľov je používanie používateľského rozhrania klienta Skype for Business. Ak preferujete radšej prostredie klienta Lyncu, môžete podľa krokov uvedených ďalej v tejto téme nastaviť správanie klienta pri prvom spustení tak, aby zobrazoval používateľské rozhranie Lyncu.

Poznámka : Prostredie klienta Lyncu 2013 nie je možnosťou pre verzie klienta Skype for Business 2016. Predtým, než sa klientske prostredie pokúsite nakonfigurovať na používanie klienta Lync 2013, skontrolujte verziu klienta a presvedčte sa, že nezačína číslom 16, napríklad 16.x.x.x.

Tip : Ak chcete jednoducho prepnúť používateľské rozhranie a nechcete použiť kroky manuálneho postupu, pozrite si tému Centrum sťahovania softvéru pre skript prostredia PowerShell a uľahčiť.

Prepnutie používateľského rozhrania Skypu for Business pre používateľov

Modul Windows PowerShell pre Skype for Business Online vám umožní vytvoriť vzdialenú reláciu prostredia Windows PowerShell, ktorý sa pripája k Skypu for Business Online. Tento modul, ktorý je podporovaná iba na 64-bitové počítače možno stiahnuť z Microsoft Download Center v Modulu Windows PowerShell pre Skype for Business Online. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie počítača pre Skype for Business Online správy.

Dôležité : Nastavenie politiky Global na prepnutie používateľského rozhrania sa nepoužije u používateľov, ktorí už používajú vlastnú politiku. Používateľské rozhranie je vtedy možné zmeniť iba spustením nasledujúceho skriptu pre každého používateľa s vlastnou politikou:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Upozornenie : Politika ClientPolicyEnableSkypeUI nahradí existujúce nastavenie vlastnej politiky používateľa.

Ak chcete všetkým používateľom v organizácii povoliť používanie klienta Skype for Business, otvorte prostredie Remote PowerShell a zadajte nasledujúci skript:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Pri správnom nastavení politiky sa zobrazí toto:

PowerShell: SkypeUIEnabled

Ak chcete všetkým používateľom v organizácii povoliť používanie klienta Skype for Business (Lync), otvorte prostredie Remote PowerShell a zadajte nasledujúci skript:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Pri správnom nastavení politiky sa zobrazí toto:

PowerShell: SkypeUIDisabled

Ak chcete jednému používateľovi v organizácii povoliť používanie klienta Skype for Business, otvorte prostredie Remote PowerShell a zadajte nasledujúci skript:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Pri správnom nastavení politiky sa zobrazí toto:

Skype for Business Online – povolenie používateľského rozhrania

Ak chcete jednému používateľovi v organizácii povoliť používanie klienta Skype for Business (Lync), otvorte prostredie Remote PowerShell a zadajte nasledujúci skript:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Pri správnom nastavení politiky sa zobrazí toto:

Skype for Business Online – zakázané používateľského rozhrania

Ak chcete viacerým používateľom v organizácii povoliť používanie klienta Skype for Business, otvorte prostredie Remote PowerShell a zadajte nasledujúci skript:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Ak chcete viacerým používateľom v organizácii povoliť používanie klienta Skype for Business (Lync), otvorte prostredie Remote PowerShell a zadajte nasledujúci skript:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Ak chcete skupine používateľov v organizácii povoliť používanie klienta Skype for Business, otvorte prostredie Remote PowerShell a zadajte nasledujúci skript:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Ak chcete skupine používateľov v organizácii povoliť používanie klienta Skype for Business (Lync), otvorte prostredie Remote PowerShell a zadajte nasledujúci skript:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Poznámky : Menom používateľa je názov konta používateľa, ku ktorému by mala byť politika priradená. Názov konta používateľa možno zadať v niektorom z týchto formátov:

 • SIP adresa používateľa,

 • hlavné meno používateľa,

 • doména\meno používateľa,

 • meno používateľa zobrazované v službe Active Directory.

Pomocou prostredia Windows PowerShell na spravovanie Lyncu Online

Nastavenia politiky Skypu for Business Online

V tejto tabuľke sa uvádza používateľské prostredie pri prvom použití politiky u používateľov:

Nastavenie politiky správcu

Zobrazené používateľské rozhranie

Politika nie je nastavená.

Používateľ bude naďalej používať používateľské rozhranie klienta Skype for Business.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Používateľ bude naďalej používať používateľské rozhranie klienta Skype for Business.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Používateľovi sa zobrazí výzva na prepnutie do používateľského rozhrania klienta Skype for Business (Lync). Prepnúť ho môže neskôr.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Používateľ bude používať používateľské rozhranie klienta Skype for Business.

Grant-CsClientPolicy-PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Používateľovi sa zobrazí výzva na prepnutie do používateľského rozhrania klienta Skype for Business (Lync). Správca môže nastavenie v budúcnosti zmeniť a prepnúť používateľov do používateľského rozhranie klienta Skype for Business.

V tejto tabuľke sa uvádza používateľské prostredie pri zmene politiky:

Nastavenie politiky správcu

Používateľské rozhranie Skypu for Business (Lync)

Používateľské rozhranie Skypu for Business

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Používateľovi sa zobrazí výzva na prepnutie do používateľského rozhrania klienta Skype for Business.

Používateľ bude naďalej používať používateľské rozhranie klienta Skype for Business.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Používateľ bude naďalej používať rozhranie Skype for Business (Lync).

Používateľovi sa zobrazí výzva na prepnutie do používateľského rozhrania klienta Skype for Business (Lync).

Politika nie je nastavená.

Ak politika nie je nastavená, používateľom sa nikdy nezobrazí používateľské rozhranie klienta Skype for Business (Lync). Vždy budú používať používateľské rozhranie klienta Skype for Business.

Používateľ bude naďalej používať používateľské rozhranie klienta Skype for Business.

V tejto tabuľke sú uvedené všetky dostupné vlastné politiky vo verzii Online. Vytvorené sú nové politiky, ktoré správcom poskytujú flexibilné možnosti rozhodovania, či sa pri prechode medzi značkami EnableSkypeUI majú uchovávať aj staré vlastné politiky. Pomocou rutín typu cmdlet uvedených vyššie udeľte používateľom niektoré z politík uvedených nižšie.

Názov politiky

EnableSkypeUI

ClientPolicyDefaultPhoto

ClientPolicyDefaultPhotoDisableSkypeUI

FALSE

ClientPolicyNoIMURL

ClientPolicyNoIMURLDisableSkypeUI

FALSE

ClientPolicyNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

FALSE

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingI

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingDisableSkypeUI

FALSE

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURL

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLDisableSkypeUI

FALSE

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

FALSE

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhotoDisableSkypeUI

FALSE

Ak chcete začať s prostredím Windows PowerShell, pozrite si tieto témy:

Správanie pri prvom spustení klienta

Keď sa Skype for Business spustí po prvýkrát, predvolene sa používateľom zobrazí používateľské rozhranie Skype for Business, dokonca aj vtedy, ak ste vybrali prostredie klienta Lyncu nastavením politiky klienta na prostredie klienta Lyncu (Grant-CsClientPolicy –PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI) podľa popisu uvedeného vyššie. Po niekoľkých minútach sa používateľom zobrazí výzva na prepnutie do režimu Lyncu.

Ak chcete, aby sa používateľom pri prvom spustení klienta Skype for Business zobrazilo používateľské rozhranie Lyncu, pred jeho prvým spustením (po aktualizácii) vykonajte tieto kroky:

 1. Postupujte podľa krokov uvedených vyššie v tejto téme a potvrďte, že politika klienta je nastavená na zakázanie používateľského rozhrania Skype for Business.

 2. Aktualizujte systémovú databázu Registry v počítači používateľa. Tento postup by sa mal vykonať iba raz, a to ešte predtým, ako používateľ po prvýkrát spustí klienta Skype for Business. Informácie o spôsobe vytvorenia objektu skupinovej politiky na aktualizáciu databázy Registry v počítači pripojenom do domény nájdete v ďalšej časti tejto témy.

  V kľúči [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]    vytvorte novú binárnu hodnotu.

  Pole Value name (Názov hodnoty) musí byť nastavené na EnableSkypeUI    a pole Value data (Údaje hodnoty) musí byť nastavené na 00 00 00 00   .

  Kľúč by mal vyzerať takto:

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]

  "CanSharePptInCollab"=dword:00000001

  "CanShareOneNoteInCollab"=dword:00000001

  "CanAppShareInCollab"=dword:00000001

  "EnableSkypeUI"=hex:00,00,00,00

Keď teraz používatelia po prvýkrát spustia klienta Skype for Business, zobrazí sa im používateľské rozhranie Lyncu.

Ovládanie zobrazenia kurzu na uvítacej obrazovke

Keď používatelia otvoria klienta Skype for Business, predvolene sa zobrazí uvítacia obrazovka, na ktorej sa nachádza 7 rýchlych najžiadanejších tipov. Zobrazovanie uvítacej obrazovky môžete vypnúť a zároveň používateľom umožniť prístup k tomuto kurzu. V klientskom počítači stačí zadať nasledujúcu hodnotu databázy Registry:

V kľúči [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]    vytvorte novú hodnotu DWORD (32-bit)   . Pole Value name    (Názov hodnoty) musí byť nastavené na IsBasicTutorialSeenByUser    a pole Value data    (Údaje hodnoty) musí byť nastavené na 1   .

Kľúč by mal vyzerať takto:

"IsBasicTutorialSeenByUser"=dword:00000001

Vypnutie klientskeho kurzu

Ak nechcete, aby mali používatelia ku kurzu prístup, klientsky kurz môžete vypnúť pomocou nasledujúcej hodnoty databázy Registry:

V kľúči [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]    vytvorte novú hodnotu DWORD (32-bit)   . Pole Value name    (Názov hodnoty) musí byť nastavené na TutorialFeatureEnabled    a pole Value data    (Údaje hodnoty) musí byť nastavené na 0   .

"TutorialFeatureEnabled"=dword:00000000

Kurz môžete znova zapnúť nastavením poľa Value data    (Údaje hodnoty) na 1   .

Vytvorenie objektu skupinovej politiky na úpravu databázy Registry v počítači pripojenom do domény

Aktualizácia databázy Registry na zobrazenie prostredia klienta Lyncu, keď používateľ po prvýkrát spustí klienta Skype for Business, by sa mala vykonať iba raz. Ak na aktualizáciu databázy Registry použijete objekt skupinovej politiky (GPO), treba v objekte radšej definovať vytvorenie novej hodnoty, nie aktualizáciu poľa Value data (Údaje hodnoty). Ak nová hodnota neexistuje, po použití objektu GPO ju tento objekt vytvorí a nastaví údaje hodnoty na 0.

V nasledujúcom postupe je popísané, ako databázu Registry upraviť tak, aby sa pri prvom spustení aplikácie Skype for Business používateľom zobrazilo klientske prostredie Lyncu. Týmto postupom môžete tiež databázu Registry aktualizovať tak, aby sa vypol kurz na uvítacej stránke, ako je popísané vyššie.

Vytvorenie objektu GPO

 1. Spustite konzolu Group Policy Management Console.

  Informácie o používaní Group Policy Management Console nájdete v téme Group Policy Management Console.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na uzol Group Policy Objects (Objekty skupinovej politiky) a v ponuke vyberte položku New (Nové).

 3. V dialógovom okne New GPO (Nový objekt GPO) zadajte názov objektu GPO, napríklad MakeLyncDefaultUI, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na nový objekt GPO, ktorý ste práve vytvorili, a potom v ponuke vyberte položku Edit (Upraviť).

 5. V editore Group Policy Management Editor rozbaľte položky User Configuration (Konfigurácia používateľa), Preferences (Predvoľby), Windows Settings (Nastavenia Windowsu) a potom vyberte uzol Registry (Databáza Registry).

 6. Kliknite pravým tlačidlom myši na uzol Registry (Databáza Registry) a potom vyberte položky New (Nové) > Registry Item (Položka databázy Registry).

 7. V dialógovom okne New Registry Properties (Nové vlastnosti databázy Registry) aktualizujte tieto polia:

  Pole

  Hodnota, ktorú treba vybrať alebo zadať

  Action (Akcia)

  Create (Vytvoriť)

  Hive (Podregister)

  HKEY_CURRENT_USER

  Key Path (Cesta ku kľúču)

  Software\Microsoft\Office\Lync

  Value name (Názov hodnoty)

  EnableSkypeUI

  Value type (Typ hodnoty)

  REG_BINARY

  Value data (Údaje hodnoty)

  00000000

 8. Kliknutím na tlačidlo OK uložte zmeny a potom zavrite objekt GPO.

V ďalšom kroku treba prepojiť vytvorený objekt GPO so skupinou používateľov, ktorej chcete politiku priradiť, napríklad s organizačnou jednotkou.

Použitie objektu GPO na priradenie politiky

 1. V konzole Group Policy Management Console kliknite pravým tlačidlom myši na organizačnú jednotku, ktorej chcete politiku priradiť, a potom vyberte položku Link to an existing GPO (Prepojiť s existujúcim objektom GPO).

 2. V dialógovom okne Select GPO (Výber objektu GPO) vyberte objekt GPO, ktorý ste vytvorili, a potom vyberte položku OK.

 3. V počítači cieľového používateľa otvorte príkazový riadok a zadajte tento príkaz:

  gpupdate /target:user   

  Počas používania objektu GPO sa zobrazí hlásenie Updating policy... (Politika sa aktualizuje). Po dokončení sa zobrazí hlásenie User Policy update has completed successfully (Aktualizácia politiky používateľa sa úspešne dokončila).

 4. Do príkazového riadka zadajte tento príkaz:

  gpresult /r   

  Mal by sa zobraziť text Assigned Group Policy Objects (Priradené objekty skupinovej politiky) a pod ním vami vytvorený objekt GPO.

Úspešnú aktualizáciu databázy Registry objektom GPO môžete overiť aj v databáze Registry v počítači používateľa. Otvorte Editor databázy Registry a prejdite na kľúč [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]   . V prípade úspešnej aktualizácie databázy Registry objektom GPO uvidíte hodnotu EnableSkypeUI nastavenú na 0.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×