Prepínače príkazového riadka pre program InfoPath

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok zobrazuje, ako pridaním prepínačov a parametrov do príkazového riadka prispôsobiť spôsob, akým sa program Microsoft Office InfoPath spúšťa. Tieto prepínače a parametre príkazového riadka môžete použiť v dávkovom súbore aj v príkazovom riadku.

Poznámka : Prepínače príkazového riadka sa nazývajú aj možnosti príkazového riadka alebo parametre príkazového riadka.

Môžete napríklad použiť tieto prepínače a parametre na spustenie programu InfoPath s určenou šablónou formulára, spustiť program InfoPath s určenou šablónou formulára podporujúcom vstupných parametrov alebo vymažte vyrovnávaciu pamäť všetkých šablón formulárov. Ak chcete použiť prepínač a príslušné parametre jednej príležitosti, môžete zadať príkaz v Spustiť dialógové okno (tlačidloŠtart ) systému Microsoft Windows. Však, ak chcete použiť rovnaké prepínače a parametre pri každom otvorení programu InfoPath, môžete vytvoriť odkaz na pracovnej ploche na splnenie tejto úlohy.

Obsah tohto článku

Použitie prepínača jedenkrát jeho pridaním k príkazu Run

Sprístupnenie prepínača na opakované použitie vytvorením odkazu

Dostupné prepínače a parametre

Jednorazové použitie prepínača vložením do príkazu Spustiť

Na dokončenie tohto postupu musíte najprv overiť umiestnenie súboru InfoPath.exe v počítači. Ak ste prijali umiestnenia v predvolených priečinkoch pri inštalácii programu InfoPath, súbor InfoPath.exe sa pravdepodobne nachádza v C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Ak nenájdete súbor InfoPath.exe uvedenom umiestnení, vyhľadajte súbor a poznačte si úplnú cestu k nemu.

 1. V systéme Microsoft Windows XP kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na príkaz Spustiť.

 2. V dialógovom okne Spustiť zadajte dvojité úvodzovky, úplnú cestu k súboru .exe (vrátene názvu súboru) a dvojité úvodzovky.

 3. Po dvojitých úvodzovkách zadajte medzeru, prepínač a všetky parametre, ktoré chcete použiť. Napríklad môžete zadať: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters department=10&organization=325.

  Poznámka : Pri prepínačoch a parametroch sa nerozlišujú malé a veľké písmená, čiže napríklad /A znamená to isté ako /a. Pred každým prepínačom a parametrom sa musí nachádzať medzera. Ak parameter obsahuje medzery, je potrebné na jeho začiatok a koniec zadať dvojité úvodzovky.

Pri ďalšom spustení programu InfoPath sa program vráti k predchádzajúcemu predvolenému nastaveniu spustenia. Informácie o sprístupnení prispôsobeného nastavenia spustenia na opakované použitie nájdete v ďalšej časti.

Na začiatok stránky

Sprístupnenie prepínača na opakované použitie vytvorením odkazu

Ak chcete upravené nastavenie spustenia programu sprístupniť pre opakované použitie, môžete ho uložiť na pracovnú plochu ako odkaz. Ak chcete tento postup dokončiť, musíte najprv overiť umiestnenie súboru InfoPath.exe v počítači. Ak ste súhlasili s predvoleným umiestnením priečinka nainštalovaného počas inštalácie programu InfoPath, súbor InfoPath.exe sa pravdepodobne nachádza v umiestnení C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Ak sa v tomto umiestnení súbor InfoPath.exe nenachádza, vyhľadajte súbor a poznačte si úplnú cestu k nemu.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu systému Windows, ukážte na položku Nový a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Odkaz.

 2. V Sprievodcovi vytvorením odkazu zadajte do poľa Zadajte umiestnenie položky dvojité úvodzovky, úplnú cestu k súboru InfoPath.exe (vrátene názvu súboru), a potom dvojité úvodzovky.

 3. Po dvojitých úvodzovkách zadajte medzeru, prepínač a všetky parametre, ktoré chcete použiť. Napríklad môžete zadať: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters department=10&organization=325.

  Poznámka : Pri prepínačoch a parametroch sa nerozlišujú malé a veľké písmená, čiže napríklad /A znamená to isté ako /a. Pred každým prepínačom a parametrom sa musí nachádzať medzera. Ak parameter obsahuje medzery, je potrebné na jeho začiatok a koniec zadať dvojité úvodzovky.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Do poľa Zadajte názov pre tento odkaz zadajte názov odkazu a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť. Sprievodca vytvorí odkaz a umiestni ho na pracovnú plochu.

Môžete vytvoriť rôzne odkazy s rôznymi prepínačmi a parametrami, ktoré sa použijú pri spustení programu.

Na začiatok stránky

Dostupné prepínače a parametre

V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené všetky prepínače a parametre, ktoré sú v programe InfoPath k dispozícii.

Prepínač a parameter

Popis

formulár

Otvorí zadaný formulár tak, aby ste mohli vyplniť. Názov formulára môže byť názov súboru, úplnú cestu a názov súboru alebo jednotný názov zdroja (URN).

Príklad    Ak chcete spustiť program InfoPath a otvoriť formulár MojFormular.xml, zadajte nasledujúce:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" "C:\New Forms\MyForm.xml"

Šablóna formulára

Otvorí nový formulár založený na určenej šablóne formulára, ktorý je možné vyplniť. Ako názov formulára sa môže používať názov súboru, absolútna cesta a názov súboru alebo názov URN.

Príklad    Ak chcete spustiť a otvoriť nový formulár založený na šablóne formulára SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn, zadajte nasledujúce:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn

formulár šablóny/InputParameters param1 = hodnota & param2 = hodnota & param3 = hodnota

Otvorí nový formulár založený na šablóne formulára publikovanej v zdieľanom sieťovom umiestnení a odovzdá parametre formuláru. Šablóna formulára musí mať spravovaný kód alebo skript na spracovanie parametrov v možnosti /InputParameters. Ako názov šablóny formulára sa môže používať názov súboru, absolútna cesta a názov súboru alebo názov URN.

Zoznam parametrov sa začína po názve súboru InfoPath.exe a medzere, potom nasleduje názov parametra, znamienko rovnosti (=) a hodnota parametra. Každý parameter je oddelený znakom &. Nepoužívajte medzery medzi znakom otáznika a každým parametrom.

Názov parametra bez hodnoty sa považuje za parameter s nulovou hodnotou. Hodnota bez zodpovedajúceho názvu parametra sa ignoruje.

Ďalšie informácie o spracovaní vstupných parametrov nájdete v časti Pomocníka k programu InfoPath určenej pre vývojárov.

Príklad    Predstavte si, že máte šablónu formulára SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn, so skriptom, ktorý spracováva dva vstupné parametre „stredisko“ a „organizacia“. Šablóna formulára bola publikovaná do zdieľaného sieťového priečinka NoveFormulare na server Formulare. Ak chcete spustiť program InfoPath a otvoriť nový formulár s parametrom stredisko s hodnotou 10 a parametrom organizacia s hodnotou 325, zadajte nasledujúce:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & organizácie = 325

Šablóna formulára/InputParameters? param1 = hodnota & param2 = hodnota & param3 = hodnota

Otvorí nový formulár založený na šablóne formulára, ktoré sú publikované na serveri využívajúcom Windows SharePoint Services 3.0 alebo Microsoft Office SharePoint Server 2007, a potom prejde parametre do formulára. Šablóna formulára musí mať spravovaný kód alebo skript na spracovanie parametrov v InputParameters . Názov šablóny formulára môže byť názov súboru, úplnú cestu a názov súboru alebo URN.

Zoznam parametrov sa začína znakom otáznika (?), po ktorom nasleduje názov parametra, znamienko rovnosti (=) a hodnota parametra. Každý parameter je oddelený znakom &. Nepoužívajte medzery medzi znakom otáznika za prepínačom /InputParameter a každým parametrom.

Názov parametra bez hodnoty sa považuje za parameter s nulovou hodnotou. Hodnota bez zodpovedajúceho názvu parametra sa ignoruje.

Ďalšie informácie o písaní spravovaného kódu pre vstupné parametre nájdete v časti Pomocníka k programu InfoPath určenej pre vývojárov.

Príklad    Predstavte si, že máte šablónu formulára SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn, so spravovaným kódom, ktorý dokáže spracovať dvoch vstupných parametrov a organizácie. Šablóna formulára bola publikovaná na serveri využívajúcom Windows SharePoint Services 3.0 s adresou URL http://fabrikam. Ak chcete spustiť program InfoPath a otvoriť novú šablónu formulára s oddelenia parameter, ktorý sa rovná 10 a organizácie parameter, ktorý sa rovná 325, zadajte nasledujúci skript:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & organizácie = 325

nový formulár /defaultsavelocation < URL >

Možnosť / new otvorí existujúci formulár a možnosť /defaultsavelocation nastaví cestu pre dialógové okno Uložiť ako na zadanej Uniform Resource Locator (URL). URL ADRESA sa zobrazí v dialógovom okne Uložiť ako prvý raz, uložený formulár.

Príklad    Ak chcete spustiť program InfoPath, otvoriť formulár MojFormular.xml a nastaviť cestu C:\MojeFormulare pre uloženie formulára používateľom, zadajte nasledujúce:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / nové MojFormular.XML /defaultsavelocation C:\MyForms

formulár šablóny /defaultsavelocation < URL >

Otvorí nový formulár založený na šablóne formulára a nastaví cestu pre dialógové okno Uložiť ako na určenú adresu URL. Adresa URL sa zobrazí v dialógovom okne Uložiť ako pri prvom ukladaní daného formulára.

Príklad    Ak chcete spustiť program InfoPath, otvoriť nový formulár založený na šablóne formulára SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn a nastaviť cestu, kde chcete pre používateľa na uloženie formulára do knižnice dokumentov Windows SharePoint Serviceshttp://fabrikam/sites/Reports, zadajte nasledujúci skript:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ExpenseReportTemplate.xsn" /defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/ Agregácia "form1 | form2 | formulár3" "šablóny formulára"

Spojí formuláre do nového formulára, ktorý je založený na šablóne formulára. Formuláre musia byť oddelené znakom presmerovania (|) a všetky formuláre musia byť uzatvorené znakmi úvodzoviek (").

Príklad    Predstavte si, že chcete spojiť formuláre MojFormular1.xml a MojFormular2.xml do nového formulára, ktorý je založený na šablóne formulára SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn. Šablóna nového formulára je uložená v počítači v priečinku Formulare. Ak chcete spustiť program InfoPath a spojiť dva existujúce formuláre, zadajte nasledujúce:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / agregácia "MyForm1.xml| C:\Forms\ExpenseReportTemplate.xsn Mojformular2.xml"

/ Design šablóna formulára

Otvorí určenú šablónu formulára v režime návrhu. Ak nie je určená žiadna šablóna formulára, program InfoPath sa spustí v režime návrhu bez šablóny formulára.

Príklad    Ak chcete spustiť program InfoPath v režime návrhu so šablónou formulára SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn, zadajte nasledujúce:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / Design SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn

/ design/ReadOnly šablóny formulára

Otvorí určenú šablónu formulára v režime návrhu. V šablóne formulára môžete urobiť zmeny, ale šablónu formulára musíte uložiť do iného umiestnenia, ako je to, z ktorého šablónu formulára otvárate.

Tip : Túto možnosť použite na otvorenie a úpravu existujúcej šablóny formulára, ktorá už bola publikovaná. Tento prepínač pomôže zabrániť neúmyselnému prepísaniu šablóny formulára v umiestnení na publikovanie vyžiadaním uloženia šablóny formulára do iného umiestnenia. Ak prepíšete publikovanú šablónu formulára uložením šablóny formulára do umiestnenia publikovania, a nie použitím Sprievodcu publikovaním, používatelia môžu prísť o možnosť vytvárať podľa tejto šablóny nové formuláre alebo upravovať existujúce, ktoré sú na nej založené. Po uložení šablóny formulára do iného umiestnenia a jej následnom upravení môžete použiť Sprievodcu publikovaním na publikovanie a prepísanie šablóny formulára v umiestnení publikovania.

Príklad    Ak chcete spustiť program InfoPath v režime návrhu so šablónou formulára SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn a chcete zabezpečiť, že šablóna formulára v pôvodnom umiestnení sa neprepíše, zadajte nasledujúce:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / Design/SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn ReadOnly

/embedding

Spustí program InfoPath bez zobrazenia okna Microsoft Office InfoPath. Vývojári túto možnosť používajú pri testovaní vlastných aplikácií v programe InfoPath.

Ak chcete túto možnosť použiť, zadajte nasledujúce:    

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe"/ vkladania

/cache ClearAll

Spustí program InfoPath a vymaže vyrovnávaciu pamäť, v ktorej sú v počítači uložené šablóny formulárov. Túto možnosť použite na odstránenie nepoužívaných šablón formulárov z počítačov používateľov a na zväčšenie dostupného priestoru na disku. Túto možnosť môžete použiť s existujúcim alebo s novým formulárom, ktorý je založený na šablóne formulára.

Príklad    Ak chcete spustiť program InfoPath, otvoriť formulár MojFormular.xml, a potom vyčistiť vyrovnávaciu pamäť všetkých šablón formulárov, zadajte nasledujúce:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" MojFormular.XML /cache ClearAll


Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×