Prepínače príkazového riadka pre program InfoPath

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Príkaz, ktorý sa začína na Microsoft InfoPath 2010 je infopath.exe. Prepínač príkazového riadka je pridanie lomky, za ktorou nasleduje názov príkazu a parametre.

Obsah tohto článku

Čo sú to príkazy a prepínače?

Použitie prepínača jedenkrát jeho pridaním k príkazu Spustiť

Sprístupnenie prepínača pre opakované použitie vytvorením odkazu

Dostupné prepínače a parametre

Čo sú to príkazy a prepínače?

Každom spustení programu spustení príkazu infopath.exe, aj keď nemáte zvyčajne typ príkazu alebo ani sa nezobrazí. Môžete zmeniť určité aspekty spúšťania programu pridaním vedľajších príkazov, nazývaných prepínače k príkazu infopath.exe.

Prepínač pozostáva z medzery za hlavným príkazom, po ktorej nasleduje lomka a názov prepínača, ktorý poskytuje ďalšie informácie, ako vykonať príkaz.

Použitie prepínača jedenkrát jeho pridaním k príkazu Spustiť

Najprv si overte umiestnenie súboru infopath.exe v počítači. Ak ste prijali umiestnenia v predvolených priečinkoch pri inštalácii programu InfoPath 2010, súbor infopath.exe sa nachádza na nasledovné:

c:\program files\microsoft office\office14\infopath.exe

Poznámka: Ak máte nainštalovaný program InfoPath 2010 32-bitovú verziu a váš počítač je spustený Windows 64-bitový operačný systém, použite c:\program súbory (x86) \microsoft office\office14\infopath.exe.

Ak nenájdete súbor infopath.exe uvedenom umiestnení, vyhľadajte ho a zapíšte si úplnú cestu k.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Windows 7 a Windows Vista   

   • Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, kliknite na položku Príslušenstvo a potom kliknite na položku Spustiť.

  • Systém Windows XP   

   • Kliknite na tlačidlo Štart systému Windows a potom kliknite na položku Spustiť.

 2. V dialógovom okne Spustiť napíšte otáznik, zadajte úplnú cestu k súboru infopath.exe a potom napíšte druhý otáznik. Kliknúť na položku Prehľadávať a vyhľadajte súbor. V tomto prípade takéto úvodzovky sa dodávajú automaticky.

 3. Za druhým otáznikom vynechajte medzeru a napíšte prepínač. Napríklad napíšte:

  "c:\program files\microsoft office\office14\infopath.exe" / vkladania

Ďalšom spustení programu InfoPath 2010, program sa spustí ako zvyčajne. Ak chcete sprístupniť prispôsobeného spustenia na opakované použitie, nájdete v ďalšej časti.

Poznámky: 

 • Prepínače nie sú malé a veľké písmená. Napríklad /EMBEDDING funkcie rovnaké ako / vloženia.

 • Nezabudnite vynechať jednu medzeru pred prepínačom a jednu medzeru pred každým parametrom.

Sprístupnenie prepínača pre opakované použitie vytvorením odkazu

Na sprístupnenie prispôsobeného nastavenia spustenia na opakované použitie, môžete ich na vašej pracovnej ploche Uložiť ako odkaz. Na dokončenie tohto postupu musíte najprv overiť umiestnenie súboru InfoPath.exe v počítači. Ak ste prijali umiestnenia v predvolených priečinkoch pri inštalácii programu InfoPath, súbor infopath.exe sa pravdepodobne nachádza v. C:\Program Files\Microsoft Office\Office 14\. Ak nenájdete súbor infopath.exe uvedenom umiestnení, vyhľadajte súbor a poznačte si úplnú cestu k nemu.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu Windowsu, ukážte na položku Nový a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Odkaz.

 2. V sprievodcovi vytvorením odkazu, do poľa Zadajte umiestnenie položky zadajte dvojité úvodzovky, úplnú cestu k súboru infopath.exe (vrátane názvu súboru), a potom dvojité úvodzovky.

 3. Dvojité úvodzovky, zadajte medzeru a za ňou prepínač a všetky parametre, ktoré chcete použiť. Môžete napríklad zadať: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn/InputParameters oddelenie = 10 & organizácie = 325.

  Poznámky: 

  • Prepínače nie sú malé a veľké písmená. Napríklad /EMBEDDING funkcie rovnaké ako / vloženia.

  • Nezabudnite vynechať jednu medzeru pred prepínačom a jednu medzeru pred každým parametrom.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Do poľa Zadajte názov pre tento odkaz zadajte názov pre odkaz a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť. Sprievodca vytvorí odkaz a umiestni ho na pracovnú plochu.

Môžete vytvoriť rôzne odkazy, v ktorých sa budú používať rôzne prepínače a parametre spustenia programu.

Dostupné prepínače a parametre

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené všetky prepínače a parametre, ktoré sú k dispozícii v programe InfoPath.

Prepínač a Parameter

Popis

formulár

Otvorí zadaný formulár tak, aby ste mohli vyplniť. Názov formulára môže byť názov súboru, úplnú cestu a názov súboru alebo jednotný názov zdroja (URN).

Príklad    Ak chcete spustiť program InfoPath a otvoriť formulár MojFormular.XML, zadajte nasledujúci skript:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" "C:\New Forms\MyForm.xml"

šablóna formulára

Otvorí nový formulár založený na šablóne zadaný formulár tak, aby ste mohli vyplniť. Názov formulára môže byť názov súboru, úplnú cestu a názov súboru alebo URN.

Príklad    Ak chcete spustiť program InfoPath a otvoriť nový formulár založený na šablóne formulára SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn, zadajte nasledujúci skript:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn

formulár šablóny/InputParameters param1 = hodnota & param2 = hodnota & param3 = hodnota

Otvorí nový formulár založený na šablóne formulára, ktoré sú Publikované v zdieľanom sieťovom umiestnení a prejde parametre do formulára. Šablóna formulára musí mať spravovaný kód alebo skript na spracovanie parametrov v InputParameters . Názov šablóny formulára môže byť názov súboru, úplnú cestu a názov súboru alebo URN.

Zoznam parametrov sa spustí po InputParameters medzerou, a potom nasleduje názov parametra, znamienko rovnosti (=) a hodnota parametra. Každý parameter oddelená obsahuje znak ampersand (&). Nepoužívajte medzery medzi znaku a každým parametrom.

Názov parametra bez hodnoty je odovzdané ako parameter s hodnotou null a hodnota bez zodpovedajúci názov parametra sa ignoruje.

Ďalšie informácie o spracovaní vstupných parametrov nájdete v téme Odkazy na vývojárov programu InfoPath.

Príklad    Predstavte si, že máte šablónu formulára SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn, so skriptom, ktorý spracováva dva vstupné parametre oddelenia a organizácie. Šablóna formulára bola publikovaná do zdieľaného sieťového priečinka NoveFormulare na serveri s názvom zostavy. Ak chcete spustiť program InfoPath a otvoriť novú šablónu formulára s oddelenia parameter, ktorý sa rovná 10 a organizácie parameter, ktorý sa rovná 325, zadajte nasledujúci skript:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn/InputParameters oddelenie = 10 & organizácie = 325

Šablóna formulára/InputParameters? param1 = hodnota & param2 = hodnota & param3 = hodnota

Otvorí nový formulár založený na šablóne formulára, ktoré sú publikované na serveri SharePoint, a potom prejde parametre do formulára. Šablóna formulára musí mať spravovaný kód alebo skript na spracovanie parametrov v InputParameters . Názov šablóny formulára môže byť názov súboru, úplnú cestu a názov súboru alebo URN.

Zoznam parametrov sa začína po pre názov šablóny otáznik (?), za ktorou nasleduje názov parametra, znamienko rovnosti (=) a hodnota parametra. Každý parameter oddelená obsahuje znak ampersand (&). Nepoužívajte medzery medzi znaku a každým parametrom.

Názov parametra bez hodnoty je odovzdané ako parameter s hodnotou null a hodnota bez zodpovedajúci názov parametra sa ignoruje.

Ďalšie informácie o písaní spravovaného kódu pre vstupných parametrov nájdete vývojárov programu InfoPath.

Príklad    Predstavte si, že máte šablónu formulára SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn, so spravovaným kódom, ktorý dokáže spracovať dvoch vstupných parametrov a organizácie. Šablóna formulára bola publikovaná na serveri so službou SharePoint s adresou URL http://fabrikam. Ak chcete spustiť program InfoPath a otvoriť novú šablónu formulára s oddelenia parameter, ktorý sa rovná 10 a organizácie parameter, ktorý sa rovná 325, zadajte nasledujúci skript:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn?department=10&organization=325

nový formulár /defaultsavelocation < URL >

Možnosť / new otvorí existujúci formulár a možnosť /defaultsavelocation nastaví cestu pre dialógové okno Uložiť ako na zadanej Uniform Resource Locator (URL). URL adresa sa zobrazí v dialógovom okne Uložiť ako prvý raz, uložený formulár.

Príklad    Ak chcete spustiť program InfoPath, otvoriť formulár MojFormular.XML a nastaviť cestu, kde používateľa môžete uložiť formulár C:\MyForms, zadajte nasledujúci skript:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / nové MojFormular.XML /defaultsavelocation C:\MyForms

formulár šablóny /defaultsavelocation < URL >

Otvorí nový formulár založený na šablóne formulára a nastaví cestu pre dialógové okno Uložiť ako na zadanej adrese URL. URL adresa sa zobrazí v dialógovom okne Uložiť ako prvý raz, uložený formulár.

Príklad    Ak chcete spustiť program InfoPath, otvoriť nový formulár založený na šablóne formulára SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn a nastaviť cestu, kde chcete pre používateľa na uloženie formulára do knižnice dokumentov Windows SharePoint Serviceshttp://fabrikam/sites/Reports, zadajte nasledujúci skript:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ExpenseReportTemplate.xsn" /defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/ Agregácia "form1 | form2 | formulár3" "šablóny formulára"

Formuláre v zozname formulár zlúči do jednej formulár založený na šablóne formulára (.xsn). Formulár jednotlivé mená v zozname formulár nesmú byť uzavreté v úvodzovkách. Celý formulár zoznam môžete uzavretý v úvodzovkách. Formulár názvy musia byť oddelené "|" (znak). Musí byť zadaný aj šablóny formulára používajú na vykonávanie hromadnej korešpondencie. Hromadnej korešpondencie sa spustí s použitím predvoleného údajov pre šablónu formulára.

Príklad     Chcete spojiť formuláre Mojformular1.XML a Mojformular2.XML do nového formulára, ktorý je založený na šablóne formulára SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn. Nové šablóny formulára je uložený v počítači v priečinku Formuláre. Ak chcete spustiť program InfoPath a spojiť dva existujúce formuláre, zadajte nasledujúci skript:

C:\Program files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe /aggregate "form1.xml" | "form2.xml" "formtemplate.xsn"

/ Design šablóna formulára

Zadanú šablónu formulára sa otvorí v režime návrhu. Ak nie je určený žiadna šablóna formulára, program InfoPath spustí v režime návrhu bez šablóny formulára.

Príklad    Ak chcete spustiť program InfoPath v režime návrhu so šablónou formulára SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn, zadajte nasledujúci skript:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / Design SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn

/ design /forcesaveas šablóny formulára

Zadanú šablónu formulára sa otvorí v režime návrhu. Môžete zmeniť na šablónu formulára, ale musíte uložiť šablónu formulára na iné miesto ako miesto, kde ste otvorili šablóny formulára.

Tip: Túto možnosť použite na otvorenie a úprava existujúcej šablóny formulára, ktorá bola zverejnená. Týmto prepínačom môžete zabrániť neúmyselnému prepísaniu šablóny formulára v umiestnení na publikovanie tak, aby ste museli uložiť šablónu formulára do iného umiestnenia. Ak ste prepísať publikovanú šablónu formulára uložením šablóny formulára v umiestnení na publikovanie namiesto použitia Sprievodcu publikovaním, používatelia možno nedá vytvoriť nový formulár ani zmeniť existujúce formuláre založené na tejto šablóne formulára. Po uložení šablóny formulára do iného umiestnenia a potom upraviť šablónu formulára, môžete použiť Sprievodcu publikovaním na publikovanie a prepísanie šablóny formulára v mieste publikovania.

Príklad    Ak chcete spustiť program InfoPath v režime návrhu so šablónou formulára SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn a chcete uistiť, že nebude prepísať šablóny formulára v pôvodnom umiestnení, zadajte nasledujúci skript:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / Design SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn /forcesaveas

/ design/ReadOnly šablóny formulára

Zadanú šablónu formulára sa otvorí v režime návrhu. Môžete zmeniť na šablónu formulára, ale musíte uložiť šablónu formulára na iné miesto ako miesto, kde ste otvorili šablóny formulára.

Tip: Túto možnosť použite na otvorenie a úprava existujúcej šablóny formulára, ktorá bola zverejnená. Týmto prepínačom môžete zabrániť neúmyselnému prepísaniu šablóny formulára v umiestnení na publikovanie tak, aby ste museli uložiť šablónu formulára do iného umiestnenia. Ak ste prepísať publikovanú šablónu formulára uložením šablóny formulára v umiestnení na publikovanie namiesto použitia Sprievodcu publikovaním, používatelia možno nedá vytvoriť nový formulár ani zmeniť existujúce formuláre založené na tejto šablóne formulára. Po uložení šablóny formulára do iného umiestnenia a potom upraviť šablónu formulára, môžete použiť Sprievodcu publikovaním na publikovanie a prepísanie šablóny formulára v mieste publikovania.

Príklad    Ak chcete spustiť program InfoPath v režime návrhu so šablónou formulára SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn a chcete uistiť, že nebude prepísať šablóny formulára v pôvodnom umiestnení, zadajte nasledujúci skript:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / Design/SablonaVyuctovaniaVydavkov.xsn ReadOnly

/embedding

Spustí program InfoPath bez zobrazenia okna Programu Microsoft Office InfoPath. Vývojári túto možnosť používajú pri testovaní vlastných aplikácií v programe InfoPath.

Príklad    Na vykonanie tohto kroku zadajte nasledujúci skript:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe"/ vkladania

/cache ClearAll

Spustí program InfoPath a vyčistenie vyrovnávacej pamäte, v ktorej forma šablóny sú uložené v počítači. Túto možnosť použite na odstránenie nepoužívaných šablón formulárov z počítačov používateľov a na zväčšenie miesta na disku k dispozícii. Túto možnosť môžete použiť s existujúcim alebo nový formulár, ktorý je založený na šablóne formulára.

Príklad    Ak chcete spustiť program InfoPath, otvoriť formulár MojFormular.XML, a potom vymažte vyrovnávaciu pamäť všetkých šablón formulárov, zadajte nasledujúci skript

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" MojFormular.XML /cache ClearAll

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×