Office
Prihlásenie

Prehlásenie o používaní osobných údajov pre systém produktov Microsoft Office 2007

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Posledná aktualizácia: február 2007. Zobrazenie najdôležitejšie body prehlásenia o ochrane osobných údajov

Ak chcete porozumieť zhromažďovaniu údajov a používať relevantné postupy pre konkrétny program alebo službu balíka Office, mali by ste si prečítať toto prehlásenie o používaní osobných údajov pre systém produktov systém Microsoft Office 2007 a všetky príslušné dodatky.

Všeobecné

Spoločnosť Microsoft sa snažíme chrániť vaše osobné údaje pri prezentovaní produktoch, ktoré pohodlie, ktoré chcete vo svojom počítači. Prehlásení o ochrane osobných údajov sú vysvetlené viaceré postupy zhromažďovania a používania údajov systém Microsoft Office 2007. Prečítajte si nižšie uvedené informácie a tiež všetky doplnkové informácie uvedené vpravo, ďalšie podrobnosti o konkrétnej Office, verzia 2007 programy a služby, ktoré môžete použiť. Toto nie je určený ako úplný zoznam. To sa nevzťahuje na iné lokality, produkty alebo služby Microsoft online alebo offline.

Ako všetky produkty systému produktov Microsoft Office je i balík Office, verzia 2007 navrhnutý tak, aby umožňoval rýchle zostavenie, zobrazenie a zdieľanie údajov s ostatnými používateľmi. Spoločnosť Microsoft venuje úsilie napomáhaniu ochrane vašich údajov a zabezpečeniu vašej plnej kontroly nad používaním a distribúciou vašich údajov.

Pokiaľ v tomto prehlásení nie je uvedené inak, osobné údaje, ktoré uložíte v balíku Office, verzia 2007, sa neodosielajú spoločnosti Microsoft, a údaje odoslané spoločnosti Microsoft sa bez vášho povolenia nedistribuujú mimo spoločnosti Microsoft a ňou kontrolovaných pobočiek a zastúpení.

Dodatky

Súvisiace prepojenia

Zhromažďovanie a použitie osobných údajov

Keď od vás potrebujeme informácie, na základe ktorých je možné zistiť vašu totožnosť, požiadame vás o ich poskytnutie. Získané osobné informácie sa používajú v spoločnosti Microsoft a v ňou kontrolovaných pobočkách a zastúpeniach na poskytovanie služieb alebo vykonávanie transakcií, ktoré ste požadovali alebo autorizovali. Môžu sa použiť aj na vyžiadanie ďalších informácií na účely spätnej väzby pre produkt alebo službu, ktorú používate, na poskytnutie dôležitých aktualizácií a upozornení týkajúcich sa softvéru, na zlepšenie produktu alebo služby (napríklad dotazníky zisťujúce chyby, prieskumy) či na predbežné oznamy o udalostiach alebo nových vydaniach produktov.

Niektoré zadávané osobné informácie sa v dokumentoch balíka Office, verzia 2007 môžu nachádzať vo forme metaúdajov. Programy balíka Office používajú tieto metaúdaje na zjednodušenie spolupráce na vašich dokumentoch s inými používateľmi. Pokyny na odstránenie metaúdajov z dokumentov sa nachádzajú v doplnkových informáciách o konkrétnom programe balíka Office.

Pokiaľ v tomto prehlásení nie je uvedené inak, poskytnuté osobné informácie nebudú postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu. Spoločnosť Microsoft príležitostne spolupracuje s inými spoločnosťami, ktoré v jej mene vykonávajú služby v obmedzenom rozsahu, napríklad spracovanie a doručenie korešpondencie alebo podporu zákazníkov. Týmto spoločnostiam poskytneme iba tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na poskytnutie takýchto služieb. Týmto spoločnostiam poskytneme informácie ako dôverné, takže ich nesmú použiť na akýkoľvek iný účel.

Osobné informácie zhromažďované spoločnosťou Microsoft v rámci poskytovania týchto služieb môžu byť uchovávané a spracovávané v Spojených štátoch amerických alebo v inej krajine (území), v ktorej sa nachádzajú zariadenia spoločnosti Microsoft alebo jej pridružených spoločností, dcérskych spoločností alebo zastupujúcich organizácií. Používaním tohto programu vyjadrujete súhlas s takýmto prenosom informácií do iných krajín. Spoločnosť Microsoft dodržiava bezpečnostné nariadenia Ministerstva obchodu USA, ktoré sa týkajú zhromažďovania, používania a zadržiavania údajov pochádzajúcich z Európskej únie.

Spoločnosť Microsoft môže pristupovať k vašim osobným údajom a poskytnúť ich v prípade, že to vyžaduje zákon, alebo v dobrej viere, že je takýto úkon potrebný na: (a) dodržanie súladu so zákonom alebo na účel právnej procedúry týkajúcej sa spoločnosti Microsoft alebo tejto lokality, (b) ochranu a obranu práv alebo vlastníctva spoločnosti Microsoft a ňou prevádzkovaných webových lokalít, alebo (c) pri konaní v naliehavých prípadoch, ak ide o ochranu osobnej bezpečnosti zamestnancov spoločnosti Microsoft, používateľov produktov a služieb spoločnosti Microsoft alebo občanov.

Zhromažďovanie a používanie informácií o vašom počítači

Balík Office, verzia 2007 obsahuje niekoľko funkcií, ktoré pristupujú na Internet, aby vám mohli poskytnúť ďalšie informácie alebo možnosti zdieľania údajov s ostatnými používateľmi. Tieto funkcie sú dostupné, kedykoľvek je k dispozícii aktívne pripojenie na Internet. Každá z týchto funkcií bude podrobnejšie vysvetlená neskôr v tomto prehlásení.

Vždy, keď balík Office, verzia 2007 nadviaže spojenie so serverom spoločnosti Microsoft, spolu s vašou požiadavkou sa odošle aj vaša adresa IP. Požiadavka môže taktiež obsahovať „štandardné informácie o počítači“: jazyk, verzia operačného systému, informácie o prehľadávači, verzia klienta Office a regionálne nastavenia. Tieto informácie sa zhromažďujú na to, aby sme vám poskytli požadované služby.

Po inštalácii Office, verzia 2007 budúce internetové požiadavky z daného počítača môžu obsahovať informácie, ktoré obsahuje názov softvérového produktu a číslo verzie. Táto informácia sa používa webových lokalít vám materiálov, ktoré sú kompatibilné s Office, verzia 2007. Tieto informácie neobsahuje osobné údaje.

Spoločnosť Microsoft môže občas zmeniť webové adresy (URL) webových služieb, ktoré poskytuje. V záujme zamedzenia výpadkov v poskytovaní služieb môže spoločnosť Microsoft prevziať do vášho systému súbor, ktorý obsahuje nové webové adresy potrebné pre balík Office, verzia 2007 na účely poskytovania webových služieb.

Keď prvýkrát použijete funkciu vyžadujúcu, aby sa daný softvér pripojil k webovej službe, softvér odošle požiadavku na prevzatie súboru XML spolu s názvom vášho programu, údajom o zvolenom mieste a jazyku a verzii programu. Na základe týchto informácií spoločnosť Microsoft odošle klientskemu programu súbor XML obsahujúci zoznam adries URL pre webové služby balíka Microsoft Office.

Súbory cookie

Niektoré funkcie balíka Office, verzia 2007 využívajú súbory cookie. Takéto funkcie sú podrobne popísané ďalej v tomto prehlásení.

Cookie je malý textový súbor umiestnený webovým serverom na pevný disk vo vašom počítači. Spoločnosť Microsoft nepoužíva súbory cookie na spúšťanie programov vo vašom počítači. Súbory cookie sú používateľovi priradené jedinečne a môže ich čítať iba webový server domény, ktorá cookie vydala.

Jedným z najdôležitejších účelov súborov cookie je úspora vášho času. Napríklad súbor cookie, ktorý používa balík Office, verzia 2007 pomáha balíku Office zapamätať si lokality služby Microsoft Windows SharePoint Services, ktoré ste predtým navštívili. Tým sa zjednodušuje proces opätovného vyhľadania lokality a poskytnutia relevantného obsahu.

Keď balík Office, verzia 2007 kontaktuje server spoločnosti Microsoft, môže potenciálne ukladať alebo používať súbory cookie. Tieto súbory cookie obsahujú príznak, ktorý indikuje, či máte v počítači nainštalované produkty systému produktov Microsoft Office, a tiež jazyk a miesto, ktoré ste vybrali v internetových preferenciách – môže sa líšiť od jazyka a miesta zvoleného pre programy. Súbory cookie ďalej používame na účely zhromažďovania údajov o tom, ktoré stránky zákazník navštívil v rámci lokality Microsoft Office Online. Tieto údaje o návštevnosti lokalít sú identifikované iba jedinečným identifikačným číslom a nikdy sa nepriraďujú k osobným údajom, pokiaľ na to používateľ nedá súhlas, ako sa popisuje na inom mieste v tomto prehlásení.

Súbory cookie môžete prijať alebo odmietnuť pomocou nastavení v možnostiach siete Internet v prehľadávači Windows Internet Explorer. (V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet a potom na kartu Ochrana osobných údajov). Balík Microsoft Office sa riadi nastavením ochrany osobných údajov v programe Internet Explorer a nebude preberať súbory cookie, ak ste to nepovolili. Funkcie, ktoré používajú súbory cookie a popisujú sa ďalej v tomto prehlásení, však s takýmto nastavením nemusia pracovať správne. Súbory cookie predtým uložené na pevný disk sú pre balík Office, verzia 2007 naďalej k dispozícii na čítanie, pokiaľ ich neodstránite pomocou príkazu Možnosti siete Internet v programe Internet Explorer.

Aktivácia balíka Microsoft Office

Cieľom aktivácie je obmedzenie softvérového pirátstva a zabezpečenie očakávanej kvality softvéru spoločnosti Microsoft pre zákazníkov. Aktivácia znamená priradenie konkrétneho kódu Product Key k hardvéru, na ktorom je nainštalovaný. Licenčné podmienky k softvéru spoločnosti Microsoft pre balík Office, verzia 2007 určujú, koľkokrát možno použiť kód Product Key na aktiváciu. Ak bol dosiahnutý stanovený počet použití kódu Product Key na tom istom alebo inom počítači, nemožno ho viac použiť na aktiváciu na ďalších počítačoch. Aktivácia nevyžaduje žiadne osobné informácie.

Aktivácia je povinná. Po uplynutí skúšobného obdobia je pre ďalšie používanie nutné softvér aktivovať.

Počas aktivácie ID produktu, informácie o výrobca hardvéru a až jedinečnú identifikáciu hardvéru sa odošlú do spoločnosti Microsoft. Identifikácia produktu sa generuje z kódu Product Key použitého na inštaláciu softvéru a všeobecný kód predstavujúci verziu a jazyk aktivácie balíka Office. Identifikácia jedinečné hardvéru reprezentuje konfiguráciu počítača v čase aktivácie. Identifikácia hardvéru neobsahuje žiadne osobné informácie ani informácie o iných softvér alebo údaje, ktoré môžu byť v počítači. Používa na určenie značke alebo modeli počítača. Identifikácia hardvéru sa používa len na účely aktivácie. Osobnej kópie balíka Office môžete zistiť a akceptovať zmeny v konfigurácii počítača. Menšie inovácie vyžadovať opätovnú aktiváciu. Po odinštalovaní Office, verzia 2007 sa môže požadovať znova aktivovať svoj produkt.

Žiadne zo získaných informácií neslúžia na osobnú identifikáciu a žiadne z týchto informácií sa nezdieľajú s partnermi mimo spoločnosti Microsoft. Informácie slúžia len na potvrdenie licencovanej kópie softvéru.

Ďalšie informácie o aktivácii nájdete v časti Aktivácia programov balíka Microsoft Office.

Asistent aktivácie balíka Microsoft Office

Microsoft Office Aktivácia asistent umožňuje získať skúšobnú kľúč, ktorý umožňuje vyskúšať dostupné Office, verzia 2007 programy 60 dní. Po 60 dní môžete aktivovať Office pomocou zakúpené product key alebo získať ďalšie informácie o ďalšie možnosti nákupu kliknutím na kartu aktivovať a alebo zakúpenie balíka Microsoft Office v Asistent aktivácie balíka Office. Musíte byť pripojení na Internet získať skúšobnú kľúč. Na aktiváciu asistenta, keď kliknete na IP adresu prepojenia, ID transakcie, kliknite sem a požiadať o kľúč aktivácie skúšobnej online a služieb tretích strán sa odošle prehliadača a miestne a jazykové nastavenie. Služba sa automaticky zobrazia skúšobnú kľúč v Asistent aktivácie balíka Office. Po prijatí skúšobnú kľúč, kliknite na položku Odporúčané tlačidlo Office Aktivácia asistent kópiu kľúč skúšobného zaslané e-mailom na vytvorenie záznamov, voľný Microsoft Office Tipy a triky a prístup Bezplatné online školenia a pomoc. Po prijatí skúšobnú kľúč, môžete kliknúť na odkaz teraz, kliknite sem a spustenie balíka Microsoft Office a zadajte kľúč skúšobného Microsoft Office a dokončite proces inštalácie a aktivácie spustíte skúšobnej verzie balíka Microsoft Office.

Vyhľadávanie pomoci

Keď ste pripojení na Internet a zvolíte vyhľadávanie konkrétneho slova alebo výrazu v Pomocníkovi, šablónach, obrázkoch ClipArt, médiách alebo tvaroch, balík Office, verzia 2007 môže toto slovo alebo výraz vyhľadať na lokalite Microsoft Office Online. Umožní vám to získať prístup k veľkej a dynamickej množine obsahu spolu s jeho najnovšími revíziami. Ak je zapnutý pomocník Microsoft Office Online, niektoré funkcie, ako napríklad šablóny automaticky prevezmú najnovšie informácie Pomocníka, ktoré sa vzťahujú na danú funkciu.

Keď zvolíte vyhľadávanie výrazu, balík Office, verzia 2007 odošle tento výraz na lokalitu Microsoft Office Online, spolu s ďalšími informáciami, ako sú napríklad aktuálne používaný program, ktorú časť softvéru ste používali pri kladení otázky a rozsah požadovaného vyhľadávania. Ak používate šablónu dokumentu, balík Office, verzia 2007 odošle aj identifikátor šablóny jednoznačne identifikujúci šablónu, nie však jednotlivý dokument. Spoločnosť Microsoft tieto informácie používa, aby vrátila záznamy, o ktoré ste požiadali. Tieto informácie používame taktiež na vylepšenie našich produktov.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť Pomocníka online, pozrite si nasledujúce informácie: Získanie Pomocníka, šablón a ďalšieho obsahu online v okne Pomocníka.

Overenie službou Windows Live ID

Niektoré funkcie Office, verzia 2007 môžu vyžadovať Windows Live ID prihlásenia a registrácie služby. Prihlásiť sa pomocou konta Windows Live ID, sa zobrazí výzva na zadanie e-mailovej adresy a hesla. V tomto istom pas prihlásenia umožňuje prístup k mnohých ďalších pas účasť lokalít a služieb. Ak vytvárate pas na tejto stránke, sú súčasne registrácie s Office, verzia 2007 a otvorenie konta Windows Live ID. Všetky registračné informácie, ktoré zadáte sa uložia v službe Microsoft Office online a niektoré alebo všetky, aby informácie aj budú uložené službou Windows Live ID vo vašom profile konta Windows Live ID. Ďalšie informácie o službe Windows Live ID, informácie uložené vo vašom profile konta Windows Live ID a ako Windows Live ID používa a pomáha chrániť vaše osobné údaje, prečítajte si prehlásenie o ochrane osobných údajov Windows Live ID.

Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Máte možnosť zúčastniť sa na našom programe zvyšovania spokojnosti zákazníkov, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu, spoľahlivosť a výkon softvéru a služieb spoločnosti Microsoft.

V prípade vašej účasti bude spoločnosť Microsoft za účelom zisťovania trendov a modelov používania zhromažďovať anonymné údaje o vašej hardvérovej konfigurácii a používaní nášho softvéru a služieb. Služba nebude zhromažďovať údaje o vašom mene, adrese ani žiadne iné kontaktné informácie.

Ďalšie informácie a úplné prehlásenie o používaní osobných údajov v programe zvyšovania spokojnosti používateľov nájdete na webovej lokalite tohto programu. Ak sa chcete zúčastniť na programe zvyšovania spokojnosti používateľov, prečítajte si nasledovný dokument: Účasť v programe zvyšovania spokojnosti zákazníkov.

Vylepšenie nástrojov korektúry

Funkcia pomôcť vylepšiť nástroje korektúry zhromažďuje údaje o používaní nástrojov korektúry a odosiela spoločnosti Microsoft. Ak sa rozhodnete zúčastniť prostredníctvom programu Zvyšovania spokojnosti zákazníkov, potom korektúry akcií, ako sú pridané do vlastného slovníka, budú uložené v počítači a odoslať spoločnosti Microsoft trikrát v prvých šesť mesiacov za vás Nainštalujte Office, verzia 2007. Po cca 6 mesiacov funkciu zastavil na odoslanie údajov do spoločnosti Microsoft a odstránenie údajov kolekcia súbor obsahujúci korektúry akcií zo svojho počítača.

Hoci táto funkcia zámerne nezhromažďuje osobné údaje, určitý odoslaný obsah môže obsahovať položky, ktoré boli označené ako pravopisné alebo gramatické chyby, ako sú napríklad vlastné mená a čísla kont. Všetky čísla, ako sú napríklad čísla kont, adresy ulíc alebo telefónne čísla sa však pri zhromažďovaní údajov konvertujú na nuly. Spoločnosť Microsoft používa tieto informácie výhradne na zdokonalenie svojich produktov a nie na identifikáciu používateľov. Ak máte obavy, že správa môže obsahovať osobné údaje alebo dôverné informácie, neodosielajte takúto správu.

Pred odoslaním údajov spoločnosti Microsoft sa zobrazí dialógové okno, ktoré si vyžiada vaše povolenie. Vtedy môžete odstrániť niektoré alebo všetky položky pred odoslaním informácií. Môžete tiež vybrať možnosť, že neodošlete spoločnosti Microsoft žiadne údaje.

Diagnostika balíka Office

Máte možnosť periodicky preberať do vášho počítača malý súbor, ktorý umožňuje spoločnosti Microsoft poskytnúť vám pomoc v prípade nadmerného výskytu chybových hlásení. Automaticky sa tiež od nás prevezmú nové informácie Pomocníka o chybách, ak budú k dispozícii. Služba nezhromažďuje údaje o vašom mene, adrese ani žiadne iné kontaktné informácie okrem adresy IP, ktorá je potrebná na odoslanie súboru. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť diagnostické nástroje balíka Office, prečítajte si tému Diagnostika a oprava zlyhávajúcich programov balíka Office pomocou diagnostických nástrojov balíka Office.

Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft

Nástroj na hlásenie chýb spoločnosti Microsoft umožňuje používateľom zostavy chybové hlásenia spoločnosti Microsoft prostredníctvom internetu. Keď sa zobrazí chybové hlásenia, používatelia s internetovým pripojením môžete okamžite nahlásiť správu spoločnosti Microsoft. Ak chybové hlásenie indikuje, že problém spôsobuje súvisia jedného alebo viacerých produkty tretej strany, spoločnosť Microsoft môže odoslať správu týmto tretím stranám. Vývojári softvéru alebo hardvéru zamestnancami spoločnosti Microsoft alebo jej partnera bude analyzovať údaje týkajúce sa chyby a pokúste sa identifikovať a vyriešiť problém. Hoci nástroja nie je zámerne zhromažďovať osobné údaje, je možné, že tieto informácie sú zaznamenané v pamäti alebo v údajoch zhromaždených z otvorených súborov. Spoločnosť Microsoft nepoužije tieto informácie na identifikáciu používateľov. Ďalšie informácie o nástroji spoločnosti Microsoft hlásenie chýb vrátane úplné znenie prehlásenia o, zobrazí sa Microsoft chybové hlásenia o ochrane osobných údajov.

Služba Microsoft Update

Službu Microsoft Update umožňuje prijímať aktualizácie zabezpečenia a dôležité aktualizácie pre Microsoft Windows a ďalšie produkty spoločnosti Microsoft vrátane Office, verzia 2007. Informácie, ako sa zaregistrovať na získanie aktualizácií z Microsoft Update nájdete v téme Microsoft Update.

Keď nájdete na webovej lokalite Microsoft Update alebo prijímať aktualizácie automaticky, spoločnosť Microsoft zhromažďuje štandardné informácie o počítači s každú návštevu tak, aby sa aktualizácie, ktoré fungujú najlepšie s vaším počítačom. Informácie sa používajú aj na vytváranie štatistických údajov o používaní webovej lokality Microsoft Update a systémov, ktoré potrebujete podporu, tak, aby služba možno zlepšiť. Ďalšie informácie o služby Microsoft Update, vrátane úplnú verziu prehlásenia, pozrite si tému služby Microsoft Update FAQ na Lokalite Microsoft Update.

zabezpečenie

Spoločnosť Microsoft svojím úsilím pomáha zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov. Používame množstvo zabezpečovacích technológií a postupov, aby sme tak pomohli ochrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením.

Zmeny prehlásenia o používaní osobných údajov

Spoločnosť Microsoft môže príležitostne toto prehlásenie o používaní osobných údajov aktualizovať. Pri každej revízii bude v hornej časti stránky prehlásenia o používaní osobných údajov uvedený dátum poslednej aktualizácie. Revidované prehlásenie sa bude nachádzať v najbližšom balíku Service Pack pre balík Office, verzia 2007. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať toto prehlásenie o používaní osobných údajov, aby ste mali informácie o tom, ako spoločnosť Microsoft ochraňuje vaše osobné informácie.

Kontaktné údaje

Spoločnosť Microsoft víta pripomienky týkajúce sa prehlásení o ochrane osobných údajov. Ak máte otázky týkajúce sa tohto prehlásenia alebo domnievate, že sme ho nedodržali, kontaktujte nás prostredníctvom webového formulára na kontaktujte nás: odozva ochrany osobných údajov.

Microsoft Office Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052 USA

Ak potrebujete nájsť pobočku spoločnosti Microsoft vo svojej krajine alebo oblasti, pozrite si stránku https://www.microsoft.com/worldwide/.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×