Prehľad pripojenia (importovania) údajov

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento referenčný článok popisuje import a súhrnné údaje. Sa dozviete informácie o úlohách, ako je napríklad importovanie, aktualizácia, zabezpečenie a spravovanie údajov do hárkov programu Excel 2007.

Obsah tohto článku

Práca s pripojeniami externých údajov

Obnovenie údajov

Importovanie údajov z iných zdrojov

Zvyšovanie zabezpečenia prístupu k údajom

Problémy pri pripojení sa k údajom

Práca s pripojeniami externých údajov

Nasledujúce časti obsahujú informácie o ako externých údajových pripojení práce a ako nájsť upraviť, spravovať a zdieľať informácie o pripojení s ostatné aplikácie a všetkých používateľov.

Na začiatok stránky

Základné informácie o pripojeniach údajov

Údaje v zošite programu Excel môžu pochádzať z dvoch rozličných umiestnení. Údaje môžu byť uložené priamo v zošite, alebo ho je možné uložiť v externom zdroji údajov, napríklad textového súboru, databázy alebo v kocke Online Analytical Processing (OLAP). Daného externého zdroja údajov je pripojený k zošitu cez údajové pripojenie, ktoré je množina informácií, ktoré popisuje, ako vyhľadať, prihláste sa a získať prístup k externému zdroju údajov.

Hlavnou výhodou pripojenia k externým údajom je možnosť pravidelne analyzovať tieto údaje bez opakovaného kopírovania údajov, ktoré je operáciu, ktorá môže byť zdĺhavé a chýb. Po pripojení k externým údajom, môžete tiež automaticky obnoviť (alebo aktualizovať) zošity programu Excel z pôvodného zdroja údajov vždy, keď zdroj údajov je aktualizovali novými informáciami.

Informácie o pripojení sú uložené v zošite a môžu byť tiež uložené v súbore pripojenia, napríklad v súbore pripojenia údajov balíka Office (ODC) (.odc) alebo v súbore názvu zdroja údajov (DSN) (.dsn).

Tak, aby external data do programu Excel, musíte mať prístup k údajom. Ak nie je externý data source, ktorý chcete získať prístup k lokálneho počítača, budete musieť obráťte sa na správcu databázy pre hesla, povolenia používateľa alebo iné informácie o pripojení. Ak je zdroj údajov databázy, skontrolujte, či databáza nie je otvorená vo výhradnom režime. Ak je zdrojom údajov textového súboru alebo tabuľkového hárka, skontrolujte, či iný používateľ nemá ho otvoriť pre výhradný prístup.

Veľké množstvo zdrojov údajov vyžaduje na koordináciu toku údajov medzi programom Excel, súborom pripojenia a zdrojom údajov taktiež ovládač ODBC alebo poskytovateľa OLE DB.

Nasledujúci diagram obsahuje súhrnné informácie o kľúčových bodoch pripojení údajov.

Pripojenie k externým zdrojom údajov

1. Existuje množstvo zdrojov údajov, ktoré môžete pripojiť k: služby Analysis Services, SQL Server, Microsoft Office Access, Ostatné OLAP a relačných databáz, tabuľkových hárkov a textových súborov.

2. množstvo zdrojov údajov majú priradené ovládač ODBC alebo poskytovateľa OLE DB.

3. súbor pripojenia definuje všetky informácie, ktoré je potrebné na prístup a načítanie údajov zo zdroja údajov.

4. informácie o pripojení skopíruje zo súboru pripojenia do zošita a je možné upravovať.

5. Údaje sa skopírujú do zošita, takže ich možno použiť rovnako ako údaje uložené priamo v zošite.

Na začiatok stránky

Vyhľadávanie pripojení

Ak chcete vyhľadávať súbory pripojení, použite dialógové okno Existujúce pripojenia. (Na karte Údaje kliknite v skupine Získať externé údaje na položku Existujúce pripojenia.) Pomocou tohto dialógového okna môžete prezerať nasledujúce druhy pripojení:

 • Pripojenia v zošite   

  Tento zoznam zobrazuje všetky aktuálne pripojenia v zošite. V zozname sa vytvorí z pripojenia, ktoré už definované, že ste vytvorili pomocou dialógovom okne Výber zdroja údajov sprievodcu pripojením údajov alebo z pripojenia, ktoré ste vybrali ako pripojenia z toto dialógové okno.

 • Súbory pripojenia v počítači   

  Tento zoznam sa vytvára z priečinka Zdroje údajov, ktorý je zvyčajne uložený v priečinku Moje dokumenty (systém Windows XP) alebo v priečinku Dokumenty (systém Windows Vista).

 • Súbory pripojenia v sieti   

  Tento zoznam možno vytvoriť pomocou nasledujúcich položiek:

  • Skupina priečinkov v lokálnej sieti, pričom ich poloha môže byť nasadená v sieti ako súčasť nasadenia skupinových politík balíka Microsoft Office.

  • Excel Services Data Connection Library (DCL) na lokalite Microsoft Office SharePoint Server 2007. Ďalšie informácie o DCL nájdete v téme publikovanie v službe Excel Services.

Na začiatok stránky

Úprava vlastností pripojení

Program Excel môžete použiť ako editor súborov pripojení na vytvorenie a úpravu pripojení k externým zdrojom údajov, ktoré sú uložené v pracovnom zošite alebo v súbore pripojenia. Ak nenájdete požadované pripojenie, môžete pripojenie vytvoriť kliknutím na príkaz Prehľadávať ďalšie, ktorý zobrazí dialógové okno Výber zdroja údajov. Kliknutím na položku Nový zdroj spustíte Sprievodcu pripojením údajov.

Po vytvorení pripojenia, môžete použiť dialógové okno Vlastnosti pripojenia (na karte údaje kliknite v skupine Získať externé údaje kliknite na položku Vlastnosti.) môžete spravovať rôzne nastavenia pripojenia k externým zdrojom údajov a používať, opätovne použiť alebo prepínanie súborov pripojenia.

Ak používate súbor pripojenia na pripojenie k zdroju údajov, program Excel skopíruje informácie o pripojení zo súboru pripojenia do zošita programu Excel. Po vykonaní zmien pomocou dialógového okna Vlastnosti pripojenia, ktorý upravujete informácie o pripojení údajov, ktoré sú uložené v aktuálnom zošite programu Excel a nie pôvodný súbor pripojenia údajov ktoré boli použité na vytvorenie pripojenia, ktorý je označený podľa názvu súboru, ktorý sa zobrazí vo vlastnosti Súboru pripojenia na kartu definícia. Keď upravíte informácie o pripojení (s výnimkou vlastnosti Názov pripojenia a Popis pripojenia ), prepojenie na súbor pripojenia sa odstráni a zruší sa vlastnosť Súbor pripojenia.

Ak chcete zabezpečiť, aby sa súbor pripojenia používal pri každej obnove údajov, kliknite na príkaz Vždy sa pokúsiť použiť tento súbor na obnovu údajov na karte Definícia. Toto začiarkavacie políčko zabezpečí, aby sa aktualizácie súboru pripojenia používali vždy vo všetkých zošitoch používajúcich tento súbor pripojenia. Je potrebné, aby takýto súbor pripojenia mal tiež nastavenú túto vlastnosť.

Na začiatok stránky

Správa pripojení

Pomocou dialógové okno Pripojenia k zošitu môžete jednoducho spravovať tieto pripojenia vrátane vytváranie, úprava a odstraňovanie ich. (Na karte údaje kliknite v skupine Získať externé údaje kliknite na položku pripojenia.) Toto dialógové okno môžete použiť na vykonanie nasledujúcich krokov:

 • Vytvorenie, úpravu, obnovenie alebo odstránenie pripojení, ktoré sú v zošite použité.

 • Overenie pôvodu externých údajov, pretože pripojenie mohlo byť napríklad definované iným používateľom.

 • Zobrazenie miesta použitia každého pripojenia v aktuálnom zošite.

 • Diagnostiku chybových hlásení o pripojeniach k externých údajom.

 • Presmerovanie pripojenia na iný server alebo zdroj údajov, alebo nahradenie súboru pripojenia existujúcim pripojením.

 • Zjednodušenie vytvorenia a zdieľania súborov pripojenia pre používateľov.

Na začiatok stránky

Zdieľanie pripojení

Súbory pripojenia sú užitočné najmä pre zdieľanie pripojenia na základoch, vďaka čomu ich oveľa jednoduchšie, prispieva k zlepšeniu ich zabezpečenia a zjednodušenie spravovania zdroja údajov. Najlepší spôsob, ako zdieľať súbory pripojenia je ich umiestnenie v bezpečné a dôveryhodných umiestnení, ako napríklad sieťového priečinka alebo knižnice lokality SharePoint, kde používatelia môžete súbor čítať, ale iba poverení používateľov môžete upraviť súbor.

Používanie súborov ODC

Pripájanie k externým údajom pomocou dialógového okna Výber zdroja údajov alebo pomocou Sprievodcu pripojením údajov na pripojenie k novým zdrojom údajov môžete vytvoriť súbory pripojenia údajov balíka Office (ODC) (.odc). Súbor ODC používa vlastné značky HTML a XML na ukladanie informácie o pripojení. Môžete jednoducho zobrazovať alebo upravovať obsah tohto súboru v programe Office Excel.

Súbory pripojenia je možné zdieľať s inými osobami a umožniť im tak rovnaký prístup k externým zdrojom údajov. Iní požívatelia nemusia pri otváraní súboru pripojenia nastavovať zdroj údajov, ale možno bude potrebné nainštalovať ovládač ODBC alebo poskytovateľa OLE DB, ktorý sa vyžaduje na prístup k externým údajom na ich počítačoch.

Na pripojenie k údajom a zdieľanie údajov sa odporúča používať súbory ODC. Otvorením súboru pripojenia a kliknutím na tlačidlo Exportovať súbor pripojenia na karte Definícia v dialógovom okne Vlastnosti pripojenia je možné jednoducho konvertovať iné bežné súbory pripojení (DSN, UDL a súbory dotazu) do súboru ODC.

Používanie súborov dotazu

Súbory dotazu sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie o zdroji údajov. Tieto informácie zahŕňajú názov servera, na ktorom sú uložené údaje a informácie o pripojení, ktoré poskytujete pri vytvorení zdroja údajov. Súbory dotazu predstavujú tradičný spôsob zdieľania dotazov s inými používateľmi programu Excel.

Používanie súborov dotazov .dqy     Program Microsoft Query môžete použiť na uloženie súborov .dqy, ktoré obsahujú dotazy na údaje z relačných databáz alebo textových súborov. Pri pokuse o otvorenie tieto súbory programu Microsoft Query, môžete zobraziť údaje v dotaze a vybrať iné údaje pre dotaz na načítanie. Môžete uložiť súbor .dqy pre ľubovoľný dotaz, ktorý vytvoríte pomocou Sprievodcu dotazom alebo priamo v programe Microsoft Query.

Používanie súborov dotazov .oqy     Môžete ukladať súbory .oqy na pripojenie k údajom v databázy OLAP na serveri alebo v offline cube file (.cub). Pri použití Sprievodcu pripojením Multi-Dimensional programu Microsoft Query na vytvorenie zdroja údajov pre databázu alebo kocku OLAP, automaticky sa vytvorí súbor .oqy. Pretože databázy OLAP nie sú usporiadané v zostavách alebo tabuľkách, nemôžete vytvoriť dotazy alebo súbory .dqy na prístup k týchto databáz.

Používanie súborov dotazov .rqy     Excel môžete otvoriť súbory dotazov vo formáte .rqy ovládače zdroja údajov OLE DB, ktoré používajú tento formát. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii pre svoj ovládač.

Používanie súborov dotazov .qry     Program Microsoft Query môžete otvoriť a uložiť súbory dotazov vo formáte .qry so staršími verziami programu Microsoft Query, ktoré v programe. Ak máte súbor dotazu vo formáte .qry, ktorý chcete používať v programe Excel, otvorte súbor v programe Microsoft Query a potom ho uložte ako súbor .dqy. Informácie o ukladaní súborov .dqy nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Query.

Používanie webových súborov s dotazmi .iqy     Program Excel môžete otvoriť súbory s dotazmi .iqy Web na načítanie údajov z webu.

Na začiatok stránky

Využívanie rozsahov a vlastností externých údajov

Rozsah externých údajov (ktorý sa nazýva aj tabuľka dotazu) je definovaný názov alebo názov tabuľky, ktorý určuje umiestnenie údajov prenesených do pracovného hárka. Keď sa pripojíte k externým údajom, program Excel automaticky vytvorí rozsah externých údajov. Jedinou výnimkou je zostava kontingenčnej tabuľky, ktorá je pripojená k zdroju údajov. Táto zostava kontingenčnej tabuľky nevytvára rozsah externých údajov. V programe Excel môžete upraviť formátovanie a rozloženie rozsahu externých údajov a rozsah externých údajov môžete použiť vo výpočtoch rovnako ako ľubovoľné iné údaje.

V programe Excel sa pre rozsah externých údajov automaticky vytvorí názov nasledovným spôsobom:

 • Rozsahy externých údajov zo súborov pripojenia údajov balíka Office (ODC) sú pomenované podľa názvu súboru.

 • Rozsahy externých údajov z databáz sú pomenované podľa názvu dotazu. Predvolený názov zdroja údajov na vytvorenie dotazu má tvar Dotaz_zo_zdroja.

 • rozsahy externých údajov z textových súborov sú pomenované podľa názvu textového súboru,

 • rozsahy externých údajov z webových dotazov sa pomenujú názvom webovej stránky, z ktorej boli údaje načítané.

Ak v zošite existuje viacero rozsahov externých údajov z rovnakého zdroja, rozsahy sa očíslujú, napríklad MôjText, MôjText_1, MôjText_2, a tak ďalej.

Rozsah externých údajov má ďalšie vlastnosti (nezamieňajte si ich s vlastnosťami pripojenia), ktoré môžete použiť na prácu s údajmi, napríklad na zachovanie formátovania buniek alebo šírky stĺpcov. Tieto vlastnosti rozsahu externých údajov je možné zmeniť kliknutím na položku Vlastnosti v skupine Pripojenia na karte Údaje a následnou zmenou v dialógových oknách Vlastnosti rozsahu externých údajov alebo Vlastnosti externých údajov.

Poznámka : Ak chcete zdieľať súhrn alebo zostavu, ktorá vychádza z externých údajov, môžete dať ostatní zošit obsahujúci externý rozsah údajov, alebo môžete vytvoriť šablónu zostavy. report template umožňuje uložiť súhrn alebo zostavu bez uloženia externých údajov tak, aby sa zmenší veľkosť súboru. Externé údaje sa načítajú, keď používateľ otvorí šablónu zostavy.

Na začiatok stránky

Vysvetlenie podpory zdroja údajov v programe Excel a službe Excel Services

Na pripojenie sa k rôznym zdrojom údajov je možné použiť niekoľko dátových objektov (napríklad rozsahov externých údajov a zostáv kontingenčných tabuliek). Typ údajov, ku ktorým sa dá pripojiť, sa však pre každý dátový objekt líši. V rámci služby Excel Services je taktiež možné použiť a obnoviť pripojené údaje, avšak spájajú sa s tým ďalšie obmedzenia a riešenia.

Podpora dátových objektov a zdrojov údajov v programe Excel

Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrnné informácie o tom, ktoré zdroje údajov sú podporované pre jednotlivé dátové objekty v programe Excel.

Podporovaný zdroj údajov

Dátový objekt
programu
Excel

Vytvára
rozsah
externých
údajov?

OLE
DB

ODBC

Textový
súbor

Súbor
HTML

Súbor
XML

Zoznam
Share-
Point

Sprievodca importovaním textu

Yes

No

No

Yes

No

No

No

Zostava kontingenčnej tabuľky
(okrem typu OLAP)

No

Yes

Yes

Yes

No

No

Yes

Zostava kontingenčnej tabuľky
(OLAP)

No

Yes

No

No

No

No

No

Tabuľky programu Excel

Yes

Yes

Yes

No

No

Yes

Yes

Mapa XML

Yes

No

No

No

No

Yes

No

Webový dotaz

Yes

No

No

No

Yes

Yes

No

Sprievodca pripojením údajov

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Program Microsoft Query

Yes

No

Yes

Yes

No

No

No

Poznámka : Tieto súbory, textový súbor importovať pomocou Sprievodcu importom textu, XML importovať pomocou mapy XML a HTML alebo XML súboru importovať pomocou webového dotazu Nepoužívajte ovládač ODBC alebo poskytovateľa OLE DB na pripojenie k zdroju údajov.

Služba Excel Services a podpora zdroja údajov

Ak chcete zobraziť zošit programu Excel v službách programu Excel, môžete pripojiť a obnovenie údajov, ale musíte použiť zostavy kontingenčnej tabuľky. Služby Excel Services nepodporuje externé rozsahy údajov, čo znamená, že služby Excel Services nepodporuje tabuľky programu Excel, ktorý je pripojený k zdroju údajov, webového dotazu, mapu XML alebo programu Microsoft Query.

Však môžete obísť toto obmedzenie pomocou zostavy kontingenčnej tabuľky na pripojenie k zdrojom údajov, a potom návrh a rozloženie kontingenčnej tabuľky ako dvojrozmernej tabuľky bez úrovne, skupiny alebo medzisúčty tak, že všetky požadované riadok a stĺpec hodnoty sú zobrazené. Ďalšie informácie nájdete v téme použitie zostavy kontingenčnej tabuľky, aby sa externej údajovej tabuľky je k dispozícii v službách Excel Services.

Na začiatok stránky

Vysvetlenie súčasti Microsoft Data Access Components

Data Access Components (MDAC) 2,8 je súčasťou systému Microsoft Windows Server 2003, Windows Vista a Windows XP SP2. S MDAC, môžete pripojiť k a použiť údaje z rôznych zdrojov relačných a nonrelational údajov. Môžete sa pripojiť k mnoho rôznych zdrojov údajov pomocou Open Database Connectivity (ODBC) ovládače alebo OLE DB poskytovateľov, ktoré sú ukazovateľov výkonu služby PerformancePoint a odoslané spoločnosťou Microsoft alebo vyvinuté rôzne tretími stranami. Pri pokuse o inštaláciu Microsoft Office, ďalšie ovládače ODBC a OLE DB poskytovateľov sú pridané do vášho počítača.

Ak chcete zobraziť úplný zoznam poskytovateľov OLE DB, ktorí sú nainštalovaní v počítači, zobrazte dialógové okno Vlastnosti prepojenia údajov zo súboru prepojenia údajov a potom kliknite na kartu Poskytovateľ.

Ak chcete zobraziť úplný zoznam poskytovateľov ODBC, ktorí sú nainštalovaní v počítači, zobrazte dialógové okno Správca databázy ODBC a potom kliknite na kartu Ovládače.

Môžete použiť aj ovládače ODBC a poskytovateľov OLE DB od iných výrobcov a získať tak informácie z iných zdrojov než zo zdrojov údajov spoločnosti Microsoft vrátane ďalších typov databáz ODBC a OLE DB. Informácie o inštalácii týchto ovládačov ODBC alebo poskytovateľov OLE DB nájdete v dokumentácii k databáze alebo ich získate kontaktovaním dodávateľa databázy.

Na začiatok stránky

Používanie rozhrania ODBC na pripojenie k zdrojom údajov

Nasledujúce časti sa podrobnejšie zaoberajú rozhraním ODBC.

Architektúra ODBC

V rámci architektúry ODBC sa aplikácia (napríklad program Excel) pripája k správcovi ovládačov ODBC, ktorý následne používa určitý ovládač ODBC (napríklad ovládač Microsoft SQL ODBC) na pripojenie k zdroju údajov (napríklad k databáze servera Microsoft SQL Server).

Definovanie informácií o pripojení

Ak sa chcete pripojiť k zdrojom údajov ODBC, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Presvedčte sa, či je v počítači so zdrojom údajov nainštalovaný správny ovládač ODBC.

 2. Definujte názov zdroja údajov (DSN) pomocou Správcu zdroja údajov ODBC s cieľom uložiť informácie o pripojení do databázy Registry alebo súboru DSN, alebo pomocou pripojovacieho reťazca v kóde Microsoft Visual Basic s cieľom preniesť informácie priamo do Správcu ovládačov ODBC.

  Ak chcete definovať zdroje údajov v systéme Windows Vista, kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel. Kliknite na položku Systém a údržba a potom na položku Administratívne nástroje. V rámci systémov Windows XP a Windows Server kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel. Kliknite na položku Výkon a údržba, ďalej na položku Nástroje na správu a potom kliknite na položku Zdroje údajov (ODBC). Ďalšie informácie o rôznych možnostiach získate kliknutím na tlačidlo Pomocník v jednotlivých dialógových oknách.

Počítačové zdroje údajov

Zdroje údajov zariadenia obsahujú informácie o pripojení v databáze registry na určitom počítači s názvom definované používateľom. Zdroje údajov zariadenia môžete použiť na iba sú definované v počítači. Existujú dva typy zdrojov údajov zariadenia – používateľ a systém. Zdroje údajov používateľa možno použiť iba podľa aktuálneho používateľa a sú viditeľné len pre daného používateľa. Systémové zdroje údajov môžu používať všetci používatelia v počítači a sú viditeľné pre všetkých používateľov v počítači.

Používanie počítačových zdrojov údajov zvyšuje úroveň bezpečnosti, pretože iba prihlásení používatelia môžu prezerať počítačové zdroje údajov. Tieto zdroje údajov zároveň nemôže vzdialený používateľ skopírovať do iného počítača.

Zdroje údajov súboru

Zdroje údajov súboru (nazývané aj súbory DSN) slúžia na ukladanie informácií o pripojení v textovom súbore namiesto uloženia v databáze Registry. Ich používanie je vo všeobecnosti flexibilnejšie ako používanie počítačových zdrojov údajov. Zdroj údajov súboru je možné napríklad skopírovať do ľubovoľného počítača so správnym ovládačom ODBC, čo umožňuje aplikácii využívať konzistentné a presné informácie vo všetkých používaných počítačoch. Taktiež je možné umiestniť zdroj údajov súboru na jedinom serveri, zdieľať ho medzi počítačmi v sieti a jednoducho udržiavať informácie o pripojení v jedinom umiestnení.

Zdroj údajov súboru môže mať aj nezdieľateľný charakter. Nezdieľateľný zdroj údajov súboru sa nachádza na jedinom počítači a odkazuje na počítačový zdroj údajov. Nezdieľateľné zdroje údajov súboru je možné použiť na prístup k existujúcim počítačovým zdrojom údajov zo zdroja údajov súboru.

Na začiatok stránky

Používanie rozhrania OLE DB na pripojenie k zdrojom údajov

Nasledujúce časti sa podrobnejšie zaoberajú databázami pre prepájanie a vkladanie objektov (OLE DB).

Architektúra OLE DB

V rámci architektúry OLE DB sa aplikácia pristupujúca k údajom nazýva spotrebiteľ údajov (napríklad program Excel) a program umožňujúci natívny prístup k údajom sa nazýva poskytovateľ databázy (napríklad Poskytovateľ Microsoft OLE DB pre server SQL Server).

Definovanie informácií o pripojení

Súbor univerzálneho prepojenia údajov (.udl) obsahuje informácie o pripojení, ktoré využíva spotrebiteľ údajov na prístup k zdroju údajov s pomocou poskytovateľa OLE DB pre tento zdroj údajov. Informácie o pripojení je možné vytvoriť pomocou nasledujúcich krokov:

 • V Sprievodcovi pripojením údajov, použite dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti definovať prepojenie údajov pre poskytovateľa OLE DB. Ďalšie informácie nájdete v téme Import údajov pomocou Sprievodcu pripojením údajov.

 • Vytvorte prázdny textový súbor typu .udl a potom upravte súbor, ktorý zobrazuje dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti.

Na začiatok stránky

Obnovenie údajov

Keď ste pripojení k externému zdroju údajov, môžete uskutočnením operácie obnovy získať aktualizované údaje. Po každom obnovení údajov sa zobrazia najnovšie verzie údajov vrátane všetkých zmien, ktoré sa vykonali od posledného obnovenia.

Nasledujúca ilustrácia objasňuje základný proces obnovenia údajov pripojených k externému zdroju údajov.

Základný proces obnovenia externých údajov

1. operácie obnovovania dostane aktuálne údaje.

2. súbor pripojenia definuje všetky informácie, ktoré je potrebné na prístup a načítanie údajov z externého zdroja údajov.

3. Existuje množstvo zdrojov údajov, ktoré možno obnoviť: OLAP, SQL Server, prístup, OLE DB, ODBC, tabuľky a textových súborov.

4. Aktualizované údaje sa pridajú do aktuálneho zošita.

Program Excel poskytuje veľa možnosti na obnovenie importovaných údajov, vrátane obnovenia údajov pri každom otvorení pracovného zošita a automatického obnovenia údajov v časových intervaloch. Počas obnovovania údajov je možné pokračovať v práci v programe Excel. Rovnako tiež môžete skontrolovať stav obnovenia počas obnovovania údajov.

Ak externého zdroja údajov vyžaduje password získať prístup k údajom, môžete vyžadovať zakaždým, keď sa obnoví external data range zadanie hesla.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov z iných zdrojov

Windows XP, Windows Vista a Microsoft Office poskytnúť ovládače ODBC a OLE DB poskytovateľov, ktoré môžete použiť na načítanie údajov z nasledujúcich bežných zdrojov údajov: Microsoft Office Access, súborov HTML na World Wide Web, textových súborov, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server Analysis Services a súbory vo formáte XML. Pomocou Sprievodcu pripojením údajov a Microsoft Query, máte prístup mnohých iných zdrojov údajov, ktoré majú príslušné poskytovateľov OLE DB a ovládače ODBC, vrátane iných Excel hárkov programu Microsoft FoxPro, dBASE, Paradox, Oracle a DB2.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov z databázy programu Access

Existuje niekoľko spôsobov výmeny údajov medzi programami Microsoft Office Access a Microsoft Office Excel.

 • Ak chcete preniesť údaje z programu Access do programu Excel, musíte skopírovať údaje z údajového hárka programu Access a prilepiť ich do hárka programu Excel, prepojiť na databázu programu Access z hárka programu Excel alebo exportovať údaje programu Access do hárka programu Excel.

 • Ak chcete preniesť údaje do programu Access z programu Excel, musíte skopírovať údaje z hárka programu Excel a prilepiť ich do údajového hárka programu Access, importovať hárok programu Excel do tabuľky programu Access alebo pripojiť na hárok programu Excel z tabuľky programu Access.

Poznámka : Slovo importovať má dva rôzne význam medzi programom Excel a Access. V Exceli, Worde importovať prostriedky, aby stále pripojenie k údajom, ktoré je možné obnoviť. V programe Access importovať slovo znamená, že na prenos údajov do databázy Access, ale bez pripojenia údajov.

Práca s údajmi programu Access v programe Excel

Ak chcete pracovať s údajmi programu Access v excelovom zošite využiť výhody analýza údajov a funkcie, grafov flexibility pri usporiadanie údajov a rozloženia alebo funkcie, ktoré nie sú k dispozícii v programe Access.

Pripájanie sa k údajom programu Access z programu Excel

Ak chcete do programu Excel umiestniť obnoviteľné údaje programu Access, môžete vytvoriť pripojenie k databáze programu Access a načítať všetky údaje z tabuľky alebo dotazu. Môžete napríklad aktualizovať zostavu súhrnného rozpočtu programu Excel tak, aby obsahovala údaje za aktuálny mesiac.

Exportovanie údajov programu Access do programu Excel

Pomocou Sprievodcu exportom v programe Access môžete exportovať objekty databázy programu Access, napríklad tabuľku, dotaz, formulár alebo vybraté záznamy v zobrazení do hárka programu Excel. Pri spracovaní operácie exportu môžete uložiť Podrobnosti na budúce použitie a prípadne naplánovať operácie exportu na automatické spustenie v stanovených intervaloch.

Nasledujú najbežnejšie scenáre exportovania údajov z programu Access do programu Excel:

 • Vaše oddelenie alebo pracovná skupina používa na prácu s údajmi program Access aj program Excel. Uložili ste údaje do databázy programu Access, ale na analýzu údajov a distribúciu výsledkov analýzy používate program Excel. Keď je to potrebné, exportuje vaša skupina údaje do programu Excel, ale vy by ste chceli tento proces urobiť hospodárnejším.

 • Ste dlhodobým používateľom programu Access, ale váš nadriadený uprednostňuje kontrolu výkazov v programe Excel. V pravidelných intervaloch kopírujete údaje do programu Excel, ale aby ste ušetrili čas, chceli by ste tento proces zautomatizovať.

Ďalšie informácie o exporte údajov z programu Access do programu Excel nájdete v systéme Pomocníka programu Access.

Práca s údajmi programu Excel v programe Access

Môžete pracovať s údajmi programu Excel v databáze programu Access a využiť tak výhody správy údajov, zabezpečenia alebo funkcií pre viacerých používateľov. V programe Access je mnoho prospešných funkcií, pre používateľov pracujúcich s údajmi programu Excel však budú najužitočnejšie tieto dve funkcie:

 • Zostavy     Ak máte skúsenosti s vytváranie zostáv programu Access a chcete zhrnúť a usporiadať údaje programu Excel v tomto type záznamu, môžete vytvoriť zostavu programu Access. Môžete napríklad vytvoriť flexibilnejšie zostavy, ako sú napríklad skupiny súhrnnej zostavy tlačenej označenia a grafických zostáv.

 • Formuláre     Ak chcete formulár použiť na vyhľadanie alebo zobrazenie údajov v programe Excel, môžete vytvoriť formulár programu Access. Napríklad môžete vytvoriť formulár programu Access na zobrazenie polí v inom poradí ako poradie stĺpcov v hárku, alebo môžete zobraziť dlhých riadkov údajov ľahšie na jednej obrazovke.

Ďalšie informácie o práci s formulármi a zostavami programu Access nájdete systéme Pomocníka programu Access.

Prepájanie údajov programu Excel z programu Access

Rozsah programu Excel môžete prepojiť do databázy programu Access ako tabuľku. Tento postup použite, ak chcete zachovať daný rozsah v programe Excel, ale tiež majú rozsah majú byť k dispozícii v aplikáciách programu Access. Môžete vytvoriť tento typ prepojenia v databáze programu Access, nie v programe Excel.

Keď prepojíte hárok alebo pomenovaný rozsah programu Excel, program Access vytvorí novú tabuľku, ktorá bude prepojená so zdrojovými bunkami. Všetky zmeny, urobené v zdrojových bunkách programu Excel sa prejavia v prepojenej tabuľke. Obsah príslušnej tabuľky v programe Access však zmeniť nemôžete. Ak chcete údaje pridať alebo odstrániť, musíte zmeny urobiť v zdrojovom súbore.

Nasledujú najbežnejšie scenáre prepojenia na hárok programu Excel z programu Access:

 • Aj naďalej chcete uchovávať svoje údaje v pracovných hárkoch programu Excel, súčasne však chcete využívať výkonné funkcie vytvárania dotazov a zostáv programu Access.

 • Oddelenie alebo pracovná skupina používa program Access, ale údaje z externých zdrojov, s ktorými pracujete sú v hárkoch programu Excel. Nechcete, aby sa zachoval kópie externých údajov, ale chcete, aby mohli pracovať s ním v programe Access.

Ďalšie informácie o prepájaní údajov z programu Access na program Excel nájdete v systéme Pomocníka programu Access.

Importovanie údajov programu Excel do programu Access

Ak chcete uložiť údaje z programu Excel v databáze programu Access a potom ich používať a spravovať už len v programe Access, môžete údaje importovať. Keď údaje importujete, program Access uloží údaje do novej alebo existujúcej tabuľky tak, že údaje v programe Excel zostanú bez zmeny. Počas importu môžete importovať iba jeden hárok. Ak chcete importovať údaje z viacerých hárkov, zopakujte import pre každý jeden hárok.

Nasledujú najbežnejšie scenáre importovania údajov z programu Excel do programu Access:

 • Predpokladajme, že ste skúseným používateľom programu Excel, časom však chcete na prácu s týmito údajmi používať program Access. Chcete premiestniť údaje z pracovných hárkov programu Excel do jednej alebo viacerých nových databáz programu Access.

 • Vaše oddelenie alebo pracovná skupina používa program Access, vy však z času na čas dostávate údaje vo formáte programu Excel, ktoré treba zlúčiť s databázami programu Access. Tieto pracovné hárky programu Excel chcete po ich prijatí importovať do databázy.

 • Na spravovanie údajov používate program Access, ale týždenné výkazy, ktoré dostávate od zvyšku pracovnej skupiny sú vo formáte zošitov programu Excel. Proces importovania by ste mali zjednodušiť, ak chcete zabezpečiť, že údaje budú každý týždeň do databázy v určenom čase importované.

Ďalšie informácie o importovaní údajov z programu Excel do programu Access nájdete systéme Pomocníka programu Access.

Na začiatok stránky

Import údajov z webu

Webové stránky často obsahujú informácie, ktoré sa dajú vynikajúco analyzovať pomocou programu Excel. V programe Excel môžete napríklad analyzovať kurzy akcií na burze pomocou informácií pochádzajúcich priamo z webu. Podľa potreby môžete načítať obnoviteľné údaje (čiže môžete aktualizovať údaje v programe Excel pomocou najnovších údajov z webovej stránky) alebo môžete získať údaje z webovej stránky a uložiť ich v nemennej podobe do hárka.

Môžete použiť webový dotaz na získavanie údajov uložených na intranete alebo webe, napríklad jednotlivých tabuliek, viacerých tabuliek alebo celého textu na webovej stránke a analyzovať tieto údaje pomocou nástrojov a funkcií programu Excel. Kliknutím tlačidla môžete jednoducho obnoviť údaje pomocou najnovších informácií z webovej stránky. Môžete napríklad načítať a aktualizovať kurzy akcií z dostupnej webovej stránky alebo načítať a aktualizovať tabuľky s informáciami o predaji z webovej stránky spoločnosti.

Údajov pochádzajúcich z webovej stránky môžete importovať pomocou dialógového okna Nový webový dotaz. (Na karte údaje kliknite v skupine Získať externé údaje kliknite na položku Z webu.) Potrebujete prístup k World Wide Web cez intranet vašej spoločnosti alebo prostredníctvom modemu v počítači alebo v sieti, alebo môžete uskutočniť dotaz na lokálne súbory HTML alebo XML.

Na začiatok stránky

Importovanie textových súborov

Pomocou programu Excel môžete do pracovného hárka importovať údaje z textového súboru. (Na karte Údaje kliknite v skupine Získať externé údaje na položku Z textu.) Sprievodca importovaním textu preskúma textový súbor, ktorý importujete a pomôže pri importe údajov požadovaným spôsobom.

Údaje z textového súboru môžete pomocou programu Excel importovať dvoma spôsobmi: Môžete otvoriť textový súbor v programe Excel (bez pripojenia na textový súbor) alebo môžete importovať textový súbor ako rozsah externých údajov (s pripojením na textový súbor).

Existujú dva bežne používané formáty textových súborov:

 • Súbory s oddeleným textom (.txt), v ktorých na oddelenie jednotlivých textových polí slúži zvyčajne znak TAB (kód znaku ASCII: 009).

 • Textové súbory s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV) (.csv), v ktorých sú jednotlivé textové polia zvyčajne oddelené čiarkou (,).

V textových súboroch s oddeleným textom, ale tiež v súboroch .csv je možné zmeniť oddeľovací znak. Tento krok môže byť potrebný na zabezpečenie toho, aby operácie importu a exportu pracovali požadovaným spôsobom.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov zo servera Microsoft SQL Server

Server Microsoft SQL Server je komplexný program pre relačné databázy, ktorý je určený pre podnikové riešenia vyžadujúce výkon, dostupnosť, škálovateľnosť a zabezpečenie na optimálnej úrovni. V rámci programu Excel sa môžete jednoducho spojiť s databázou servera Microsoft SQL Server. (Na karte Údaje prejdite do skupiny Získať externé údaje, kliknite na položku Z iných zdrojov a potom kliknite na položku Zo servera SQL.)

Po spojení s databázou servera Microsoft SQL Server zobrazí Sprievodca pripojením údajov tieto tri strany:

 • Na strane 1: pripojenie k databázovému serveru     Pomocou tejto stránky zadajte server a tak, že sa prihlásite na databázovom serveri.

 • Strana 2: Výber databázy a tabuľky    Táto stránka slúži na určenie databázy a tabuľky alebo dotazu.

 • Strana 3: uloženie údajov súborov a pripojenia    Pomocou tejto strany a Opíšte pripojenie súboru a vyhľadávanie frázy na vyhľadanie súboru.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov zo služby Microsoft SQL Server Analysis Services

Služba Analysis Services (komponent servera Microsoft SQL Server) podporuje analytické nástroje a je základným prvkom analytických systémov Online Analytical Processing (OLAP), prehľadov kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI), získavania údajov a systémov pre zostavy informačnej tabule. V programe Excel sa môžete jednoducho pripojiť k databáze OLAP služby Analysis Services pomocou poskytovateľa OLAP. (Na karte Údaje prejdite do skupiny Získať externé údaje, kliknite na položku Z iných zdrojov a potom kliknite na položku Z analytických služieb). Poskytovateľ OLAP je softvér poskytujúci prístup k určitému typu databázy OLAP. Tento softvér môže zahŕňať ovládač zdroja údajov a ďalší klientsky softvér potrebný na pripojenie k databáze. Na pripojenie k poskytovateľovi OLAP je potrebné použiť zostavu kontingenčnej tabuľky.

Po odpojení zo zdroja údajov OLAP, získať prístup k údajov OLAP. offline cube file je súbor s príponou .cub, ktorý uchováva časť source data z databázy servera OLAP. Pomocou súboru údajovej kocky v režime offline pokračujte zmeny zostavy kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu, keď server nie je k dispozícii alebo ak ste odpojení zo siete.

Keď sa pripojíte k Microsoft SQL Server Analysis Services, sprievodcu pripojením údajov sa zobrazia tri strany:

 • Na strane 1: pripojenie k databázovému serveru     Pomocou tejto stránky zadajte server a tak, že sa prihlásite na databázovom serveri.

 • Strana 2: Výber databázy a tabuľky    Pomocou tejto stránky môžete určiť databázu a kocku.

 • Strana 3: uloženie údajov súborov a pripojenia    Pomocou tejto strany a Opíšte pripojenie súboru a vyhľadávanie frázy na vyhľadanie súboru.

Na začiatok stránky

Import údajov XML

Office Excel uľahčuje import údajov Extensible Markup Language (XML), vytvorenej z iných databáz a aplikácií, priradenie prvkov XML zo schémy XML do buniek hárka a export revidovaných údajov XML interakcie s inými databázami a aplikáciami. Predstavte si tieto nové funkcie XML ako zapnutie programu Excel do XML údajov súbor generátor s používateľským rozhraním.

Pomocou mapy XML môžete jednoducho pridávať, identifikovať a extrahovať jednotlivé pracovné údaje z dokumentov programu Excel. Napríklad faktúra, ktorá obsahuje meno a adresu zákazníka alebo zostavu, ktorá obsahuje finančné výsledky za posledný štvrťrok už nie sú len statický zostáv. Môžete jednoducho importovať z databáz a aplikácií, upravte ju a exportovať do rovnaké alebo iných databáz a aplikácií.

Kľúčové XML scenáre

Nasledujú kľúčové scenáre, pre ktoré sú určené funkcie XML:

 • Rozšírenie funkcií existujúcich šablón programu Excel pomocou priradenia prvkov SML do existujúcich buniek. Týmto spôsobom sa zjednodušuje pohyb údajov XML do šablón a mimo nich bez nutnosti ich opätovného navrhovania.

 • Použitie údajov XML ako vstup do existujúcich výpočtových modelov pomocou priraďovania prvkov XML do existujúcich hárkov.

 • Import súborov s údajmi XML do nového zošita.

 • Import údajov XML z webovej služby do pracovného hárka programu Excel.

 • Export údajov v priradených bunkách do súborov s údajmi XML nezávislých od iných údajov v zošite.

Základný proces používania údajov XML v programe Excel

Nasledovný diagram zobrazuje, ako spolupracujú rôzne súbory a operácie pri používaní jazyka XML v programe Excel. Proces sa skladá z piatich základných fáz:

Prehľad spolupráce Excelu s XML údajmi

Bublina 1 Pridanie súboru schémy XML (.xsd) do zošita.

Zdieľať zošit Priradenie prvkov schémy XML do jednotlivých buniek alebo XML zoznam.

Bublina 3 Import súboru s údajmi XML (.xml) a viazanie prvkov XML na priradené bunky.

Snímka obrazovky s náhlavnou súpravou Zadávanie údajov, premiestňovanie priradených buniek a využitie funkcií Excelu pri súčasnom zachovaní XML štruktúry a definícií.

Bublina 5 Export revidovaných údajov z priradených buniek do súboru s údajmi XML.

Používanie údajov XML

Pri importovaní obsahu súboru s údajmi XML do existujúcej mapy XML v zošite sa údaje zo súboru viažu na mapu XML uloženú v zošite. To znamená, že každý prvok s údajmi v súbore s údajmi XML má zodpovedajúci prvok v schéme XML, ktorý sa priradil zo schémy XML alebo odvodenej schémy. Každá mapa XML môže mať iba jednu väzbu údajov XML, pričom väzba údajov XML je viazaná na všetky priradenia vytvorené z jednej mapy XML.

Môžete zobraziť dialógové okno Vlastnosti mapy XML (na karte vývojár kliknite v skupine XML na položku Vlastnosti mapy.), kde sú tri možnosti, všetko na podľa predvoleného nastavenia, ktoré môžete nastaviť, alebo zrušte začiarknutie políčka určiť správanie viazanie údajov XML:

 • Overovať údaje voči schéme pre import a export    Určuje, ak program Excel overuje údaje voči mape XML pri importe údajov. Nastavte túto možnosť, ak chcete ubezpečiť, že importujete údaje XML vyhovujú schéme XML.

 • Prepísať existujúce údaje novými údajmi    Určuje, ak údaje sa prepíšu pri importe údajov. Nastavte túto možnosť, ak chcete nahradiť aktuálne údaje novými údajmi, napríklad keď aktuálne údaje nachádzajú v nového údajového súboru XML.

 • Pripojiť nové údaje do existujúcej XML zoznamov    Určuje, ak obsah zdroja údajov sa pripoja do existujúcich údajov v hárku. Toto nastavenie, napríklad keď sú Zlučovanie údajov z niekoľkých podobných súborov s údajmi XML do zoznamu XML, alebo nechcete prepísať obsah bunky, ktorý obsahuje funkciu.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov pomocou Sprievodcu pripojením údajov

Sprievodca pripojením údajov môžete použiť na pripojenie k zdroju externých údajov OLE DB a ODBC, ktorý už bol definovaný. Ak chcete otvoriť sprievodcu pripojením údajov, na karte údaje v skupine Získať externé údaje, kliknite na položku Z iných zdrojov a potom kliknite na tlačidlo Zo Sprievodcu pripojením údajov.

Ak v Sprievodcovi pripojením údajov zvolíte možnosť zdroja údajov Ďalší/rozšírený, môžete prezerať zoznam dostupných poskytovateľov OLE DB v dialógovom okne Vlastnosti prepojenia údajov. Poskytovateľ Microsoft OLE DB Provider pre ovládače ODBC navyše umožňuje prístup k zdrojom údajov ODBC. Ďalšie informácie o funkciách jednotlivých kariet získate v Pomocníkovi v dialógovom okne Vlastnosti prepojenia údajov.

Vo všeobecnosti platí, ak chcete definovať informácie o pripojení v dialógovom okne Prepojenie údajov – vlastnosti, postupujte takto:

 • Kliknite na kartu poskytovateľa, vyberte poskytovateľa OLE DB, a potom kliknite na položku ďalej, ak chcete zobraziť kartu pripojenie, konkrétne informácie pre daného poskytovateľa OLE DB.

  Každý poskytovateľ OLE DB definuje špecifické informácie pripojenia. Napríklad poskytovateľa Microsoft OLE DB pre SQL Server vyžaduje názov servera, umiestnenie servera a mena používateľa a chcete definovať ďalšie informácie, napríklad hesla alebo či chcete použiť Microsoft Windows integrované zabezpečenie.

 • Kliknutím na kartu Rozšírené sa zobrazia ďalšie informácie, napríklad sieťové nastavenia a povolenia prístupu.

 • Kliknutím na kartu Všetky je možné definovať vlastnosti inicializácie pre daného poskytovateľa OLE DB.

Poznámka : V Sprievodcovi pripojením údajov nie je možné údaje filtrovať alebo spájať.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov pomocou programu Microsoft Query

Program Microsoft Query môžete použiť aj na importovanie údajov. (Na karte údaje kliknite v skupine Získať externé údaje kliknite na položku Z iných zdrojov a potom kliknite na položku Z programu Microsoft Query.) Nastavenie zdroja údajov ODBC na načítanie údajov pomocou programu Microsoft Query. V programe Microsoft Query, sprievodca dotazom môžete použiť na vytvorenie jednoduchého query alebo môžete pomocou rozšírených kritérií v dotaze môžete vytvoriť zložitejší dotaz a postupujte takto:

 • filtrovanie riadkov alebo stĺpcov s údajmi pred ich prenosom do programu Excel,

 • Vytvorenie parameter query.

 • zoradenie údajov pred ich prenosom do programu Excel,

 • spojenie viacerých tabuliek.

Program Microsoft Query umožňuje uskutočniť tieto špeciálne dotazové úlohy pomocou jednoduchého klientskeho rozhrania, ktorý je ľahko dostupný z programu Excel.

Na začiatok stránky

Importovanie údajov pomocou programovania a pomocou používania funkcií

Ak ste vývojárom, v programe Excel môžete na importovanie údajov postupovať niekoľkými spôsobmi:

 • Na získanie prístupu k externým zdrojom údajov môžete použiť jazyk Visual Basic for Applications. V závislosti od zdroja údajov môžete na získavanie údajov použiť buď objekty ADO (ActiveX Data Objects) alebo objekty DAO (Data Access Objects). Vo svojom kóde môžete tiež definovať reťazec pripojenia, ktorý určuje informácie o pripojení. Reťazec pripojenia je vhodné použiť vtedy, keď chcete zabrániť správcom a používateľom vyžadujúcich systémov vytvoriť súbor pripojenia alebo keď chcete zjednodušiť inštaláciu aplikácie.

 • Ak importujete údaje z databázy servera SQL Server, zvážte použitie SQL Native Client, ktorý je samostatný údajom aplikácie programovacie rozhranie (API) slúžiaci pre OLE DB a ODBC. Spája SQL poskytovateľa OLE DB a ovládač ODBC SQL do jedného natívne, dynamické prepojenie knižnice DLL zároveň poskytuje novú funkciu, ktorá je oddelený a odlišný od spoločnosti Microsoft Data Access súčasti (MDAC). SQL Native Client môžete použiť na vytvorenie novej aplikácie alebo vylepšiť existujúce aplikácie, ktoré môžete využiť výhody nových funkcií SQL Server 2005, napríklad viacerých množín aktívne výsledok (MARS), používateľom definované typy (používateľom) a XML podporu typov údajov.

 • Funkcia RTD načíta údaje v reálnom čase z programu, ktorý podporuje automatizáciu COM. Na lokálnom počítači musí byť vytvorený a zaregistrovaný doplnok automatizácie RTD COM.

 • SQL. Funkcia žiadosti pripojí k externému zdroju údajov a spustí z hárka dotaz. SQL. REQUEST vráti výsledok ako pole bez nutnosti programovania makier. Ak táto funkcia nie je k dispozícii, musíte nainštalovať doplnok programu Microsoft Excel ODBC (XLODBC. XLA). Doplnok môžete nainštalovať z Online webovej lokality Microsoft Office.

Ďalšie informácie o vytváraní jazyka Visual Basic for Applications získate v Pomocníkovi jazyka Visual Basic.

Na začiatok stránky

Zvyšovanie zabezpečenia prístupu k údajom

Po pripojení k externému zdroju údajov alebo obnoviť údaje, je dôležité sa o možných problémov zabezpečenia a zistiť, čo môžete urobiť o týchto problémov so zabezpečením. Použite tieto pokyny a najvhodnejšie postupy na zvýšenie zabezpečenia údajov.

Na začiatok stránky

Ukladanie pripojení údajov v dôveryhodnom umiestnení

Súbor pripojenia údajov často obsahuje dotazy, ktoré sa používajú na obnovu externých údajov. Nahradením tohto súboru môže používateľ so škodlivými úmyslami vytvoriť dotaz na prístup k dôverným informáciám s cieľom poskytnúť ich ďalším používateľom alebo uskutočniť iné škodlivé akcie. Z tohto dôvodu je dôležité zabezpečiť nasledovné opatrenia:

 • Súbor pripojenia je napísaný spoľahlivou osobou.

 • Súbor pripojenia je zabezpečená a pochádza z dôveryhodného umiestnenia.

Ak chcete zlepšiť zabezpečenie pripojení k externým údajom môžu byť zakázané vo vašom počítači. Pripojiť k údajom pri pokuse o otvorenie zošita, musíte aktivovať údajové pripojenia pomocou panela Centrum dôveryhodnosti alebo umiestnením zošita do dôveryhodného umiestnenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, odstránenie, alebo zmena dôveryhodného umiestnenia pre vaše súbory, pridať, odstrániť, alebo zobrazenie dôveryhodného vydavateľaa zobrazenie nastavenia zabezpečenia v Centre dôveryhodnosti.

Na začiatok stránky

Bezpečné používanie poverení

Pri prístupe k externému zdroju údajov sa zvyčajne vyžadujú poverenia (napríklad meno používateľa a heslo), ktoré sa používajú na overenie používateľa. Tieto poverenia je potrebné poskytnúť bezpečným spôsobom. Uistite sa, že ich nechtiac neodhaľujete iným používateľom.

Použite heslá rozlišujú veľké a malé písmená, čísla a symboly. Slabými heslá nekombinujte tieto prvky. Silné heslo: Y6dh! et5. Slabými heslo: House27. Heslo by mali mať 8 alebo viac znakov. Heslo, ktoré používa 14 alebo viacero znakov je lepšie.

Je dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho už nedokáže obnoviť. Heslá, ktoré ste si poznačili, uložte na bezpečné miesto vzdialené od informácií, ktoré pomáhajú chrániť.

Vyhnite sa ukladaniu prihlasovacích informácií pri pripájaní k zdrojom údajov. Tieto informácie môžu byť uložené ako obyčajný text v zošite a súbor pripojenia a používateľ môže prístup k informáciám bezpečnosti zdroja údajov.

Ak je to možné, použite overovanie systému Windows (ďalej len dôveryhodné pripojenie), ktorý používa používateľské konto systému Windows na pripojenie k SQL serveru. Keď sa používateľ pripojí pomocou používateľské konto systému Windows, SQL Server používa informácie v operačnom systéme Windows Overte názov konta a heslo. Pred použitím overovania systému Windows, musíte nakonfigurovať správcu servera SQL Server na používanie tohto režimu overovania. Ak overovanie systému Windows nie je k dispozícii, neukladajte prihlasovacie informácie používateľov. Je to bolo bezpečnejšie, aby ich používatelia mohli zadajte svoje prihlasovacie informácie zakaždým, keď sa prihlásiť na.

Na začiatok stránky

Bezpečné publikovanie na službu Excel Services

Po pripojení k zdroju údajov môžete použiť dialógové okno Nastavenie overovania služby Excel Services na vybratie spôsobu overovania, ktorý sa používa pri prístupe k zdroju údajov v rámci služby Excel Services. Na prihlásenie k zdroju údajov môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností:

 • Overovanie systému Windows    Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť meno používateľa a heslo aktuálneho používateľa systému Windows. Táto metóda je najbezpečnejšia, ale môže ovplyvniť výkon v prípade veľkého počtu používateľov.

 • Jediné prihlásenie    Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť jediné prihlásenie, a potom zadajte príslušný identifikačný reťazec do textového poľa Identifikácia pre jediné prihlásenie. Správca lokality môže nakonfigurovať lokalitu SharePoint na používanie databázy jediného prihlásenia, kde môžu byť uložené meno používateľa a heslo. Táto metóda môže byť najefektívnejší kedy existuje mnoho používateľov.

 • Žiadne    Vyberte túto možnosť, ak chcete uložiť meno používateľa a heslo v súbore pripojenia.

Poznámka : Nastavenie overovania používa iba program Excel Services, a nie program Microsoft Office Excel. Ak chcete zabezpečiť, že sa pri otvorení zošita v programe Excel alebo Excel Services pristupuje k rovnakým údajom, overte, či je nastavenie overovania v programe Excel rovnaké.

Ak chcete zlepšiť zabezpečenie pripojení, použite knižnica pripojenia údajov (DCL). DCL je špeciálna knižnica dokumentov služby SharePoint, ktoré môžu byť zadefinované ako dôveryhodné umiestnenie knižnice a uľahčuje ukladanie, zabezpečenie, zdieľať a spravovať súbory ODC. Správca napríklad potrebuje presunúť databázu z testovacieho servera na serveri výrobných alebo aktualizovať dotaz, ktorý získava prístup k údajom. Pomocou jedného súboru ODC uložené v knižnici DCL správy tieto informácie o pripojení je oveľa jednoduchšie a prístupu používateľov k údajom je pohodlnejší, pretože všetky pracovné zošity používajú rovnaký súbor pripojenia a operáciu obnovenia (či v počítači klienta alebo servera) dostane aktuálnych zmenách tohto súboru pripojenia. Môžete dokonca nastaviť Office SharePoint Server a klientsky počítač používateľa automaticky zistiť zmeny pripojenie súboru a použiť najaktuálnejšiu verziu tohto súboru. Ďalšie informácie nájdete v téme Office SharePoint Server 2007 Pomocníkovi centrálnej správy.

Na začiatok stránky

Problémy pri pripojení sa k údajom

Nasledujúce sekcie sa zaoberajú niektorými problémami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri pripojení sa k externým údajom.

Na začiatok stránky

Problém: Pri pokuse o importovanie údajov nie je dostatok miesta na disku

Ak sa pri pripojení k externým údajom vyskytne nedostatok miesta na disku, odporúča sa vykonať nasledujúce kroky:

Kontrola a zväčšiť dostupné miesto na disku     Ak chcete uvoľniť miesto na pevnom disku, skúste vyprázdniť Kôš, obsahujúci nepotrebné súbory a potom ich odstráňte z pevného disku alebo odstrániť súčasti systému Windows, ktoré nechcete používať. Ďalšie informácie o uvoľniť miesto na pevnom disku nájdete v Pomocníkovi systému Windows.

Stratégie, ktoré môžete vyskúšať v prípade obmedzeného miesta na disku     Ak máte obmedzené množstvo voľné miesto na pevnom disku, vyskúšajte tento postup:

Program Microsoft Query    Vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

 • Zjednodušte dotazu     Uistite sa, že obsahuje iba tabuľky a polia, ktoré sú potrebné pre dotaz. Ak dotaz obsahuje nadbytočné tabuľky alebo polia, odstráňte ich z dotazu Ak chcete zmenšiť veľkosť dočasného súboru dotazu.

 • Použiť kritériá zmenšiť veľkosť výsledok nastaviť     Použiť kritériá na načítanie iba konkrétnych záznamov namiesto načítanie všetky záznamy z databázy. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Query.

 • Nastavenie limitu počtu záznamy vrátené dotazom     Obmedzte počet záznamov, ktoré dotaz vráti. V programe Microsoft Query, kliknite na položku Možnosti v ponuke Upraviť, obmedzenie počtu zobrazených záznamov vráti začiarknite políčko v časti používateľských nastavení a zadajte maximálny počet záznamov, ktoré sa vrátia v poli záznamov.

Sprievodca pripojením údajov     Hoci nie je možné obmedziť údajov pomocou Sprievodcu pripojením údajov, možno budete môcť obmedziť údaje zo zdroja údajov definovaním dotazu v zdroji údajov. Ak nemáte k dispozícii schopnosť alebo povolenie na definovanie dotazu v zdroji údajov, obráťte sa na správcu údajov.

Na začiatok stránky

Problém: Kde sa nachádza Sprievodca kockou OLAP?

Sprievodcu kocky OLAP v programe Microsoft Query, ktoré vytvárajú v kocke OLAP z databázy Jet, už nie je k dispozícii v programe Office Excel.

Na začiatok stránky

Problém: Čo sa stalo so službami vyhľadávania údajov?

Služby vyhľadávania údajov uvedené v balíku Microsoft Office 2003 používajú na prístup k webovým službám a na dotazovanie rôznych zdrojov údajov súbory všeobecných údajových pripojení (.udc).

V Sprievodcovi pripojením údajov na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov, môžete vybrať možnosti zdroja údajov Microsoft Business Solutions alebo služby vyhľadávania údajov. Možnosť služby vyhľadávania údajov umožňuje vybrať dve služby vyhľadávania údajov: zoznamy aplikácie Windows SharePoint Services, ktorá získava údaje zo zoznamov a knižníc dokumentov na serveri využívajúcom Windows SharePoint Services, a Microsoft SQL Server, ktorý načítava údaje z Microsoft SQL Server 2000 alebo novšiu verziu.

Napriek tomu, že Sprievodca pripojením údajov už nepodporuje súbory pripojení UDC, program Excel neustále podporuje existujúce pripojenia k službám pre vyhľadávanie údajov, pričom tieto pripojenia je možné stále obnoviť.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×