Predchádzanie problémom s databázovým súborom a jeho oprava pomocou funkcie Zhutniť a opraviť

Predchádzanie problémom s databázovým súborom a jeho oprava pomocou funkcie Zhutniť a opraviť

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Veľkosť databázových súborov môže počas ich používania rýchlo narásť a niekedy znížiť výkon. Niekedy dokonca môže dôjsť k ich poškodeniu. Microsoft Office Access vám pomocou príkazu Zhutniť a opraviť databázu umožní predísť týmto problémom alebo ich odstrániť.

Tento článok nevysvetľuje, ako môžete zálohovať alebo obnoviť databázu. Prepojenia na ďalšie informácie nájdete v časti Pozrite tiež.

Poznámka: Keď zhutníte a opravíte publikovanú webovú databázu, mali by ste po dokončení procesu zhutnenia a opravy vykonať jej synchronizáciu. Zhutnenie a oprava nemusia vyriešiť všetky problémy vyskytujúce sa v publikovanej webovej databáze.

Obsah tohto článku

Dôvody na vykonanie zhutnenia a opravy databázy

Skôr než začnete

Zhutnenie a oprava databázy

Dôvody na vykonanie zhutnenia a opravy databázy

Tento prehľad objasňuje, ako môžete pomocou príkazu Zhutniť a opraviť databázu predísť problémom ovplyvňujúcim databázu, ako napríklad zväčšenie veľkosti súborov počas používania a ich poškodenie, alebo ako tieto problémy vyriešiť.

Zväčšenie veľkosti súborov počas používania

Pridávaním a aktualizáciou údajov alebo zmenou ich návrhu rastie veľkosť databázového súboru. Časť tohto nárastu je spôsobená novými údajmi, no je to spôsobené aj nasledovnými faktormi:

 • Access na vykonanie rôznych úloh vytvára dočasné skryté objekty. Tieto dočasné objekty niekedy zostávajú vo vašej databáze aj potom, čo ich už Access nepotrebuje.

 • Odstránením databázového objektu sa miesto na disku automaticky neuvoľní. Databázový súbor miesto na disku stále používa napriek tomu, že objekt bol odstránený.

Databázový súbor sa postupne zapĺňa pozostatkami dočasných a odstránených objektov a jeho výkon sa môže znížiť. Objekty sa môžu otvárať pomalšie, dotazy sa môžu spúšťať dlhšie než zvyčajne a bežné operácie vo všeobecnosti trvajú dlhšie.

Poznámka: Zhutnením svoje údaje nekomprimujete. Veľkosť súboru sa zmenší dôsledkom eliminovania nevyužitého priestoru.

Databázové súbory sa môžu poškodiť

Za určitých okolností môže dôjsť k poškodeniu databázového súboru. Ak sa databázový súbor zdieľa po sieti a súčasne s ním pracujú viacerí používatelia, existuje malé riziko, že sa poškodí. Riziko poškodenia je o čosi väčšie, ak používatelia často upravujú údaje v poliach Memo a toto riziko sa postupom času ďalej zvyšuje. Na zníženie rizika môžete použiť príkaz Zhutniť a opraviť databázu.

Príčinou tohto typu poškodenia je častokrát modul Visual Basic for Applications (VBA) a poškodenie neprináša riziko možnej straty údajov. Tento typ poškodenia však môže spôsobiť škody v návrhu databázy, napríklad stratu kódu VBA a nepoužiteľné formuláre.

V zriedkavých prípadoch môže poškodenie databázového súboru spôsobiť stratu údajov. Táto strata sa zvyčajne obmedzuje na poslednú akciu vykonanú používateľom, čiže jednu zmenu údajov. Keď používateľ začne meniť údaje a vykonávanie zmeny sa preruší, napríklad kvôli výpadku sieťovej služby, Access označí databázový súbor ako poškodený. Súbor sa dá opraviť, no niektoré údaje môžu po dokončení opravy chýbať.

Tip: Rozdelenie databázy pomáha predchádzať poškodeniu databázových súborov a znižuje riziko straty údajov tým, že ukladá údaje do samostatného súboru, ku ktorému nemajú používatelia priamy prístup.

Access zobrazuje výzvu na opravu poškodeného databázového súboru

Pri pokuse o otvorenie poškodeného databázového súboru sa zobrazí výzva, aby ste Accessu umožnili súbor automaticky opraviť. Na opravenie a otvorenie poškodeného databázového súboru môžete tiež manuálne použiť príkaz Zhutniť a opraviť databázu.

Ak Access úplne opraví poškodený súbor, zobrazí hlásenie informujúce o úspešnom dokončení opravy s výzvou na skontrolovanie obsahu databázy, aby ste sa uistili, že je všetko v poriadku.

Ak je oprava vykonaná Accessom úspešná iba čiastočne, Access uchová záznam o databázových objektoch, ktoré sa nedali opraviť, aby ste mohli určiť, čo je nutné obnoviť zo zálohy.

Poznámka: Môžete nastaviť možnosť, ktorá bude automaticky spúšťať príkaz Zhutniť a opraviť databázu pri každom zatvorení určitej databázy. Ak ste jediným používateľom databázy, mali by ste túto možnosť nastaviť. V databázach používaných viacerými používateľmi nemusí byť nastavenie tejto možnosti potrebné, pretože môže prechodne znižovať dostupnosť databázy.

Na začiatok stránky

Skôr než začnete

Pred spustením operácie zhutnenia a opravy databázy zvážte vykonanie nasledujúcich akcií:

 • Povinné zálohovanie:    Počas procesu opravy môže Access skrátiť niektoré údaje v tabuľkách, ktoré sú poškodené. Niekedy sa dajú takéto údaje obnoviť zo zálohy. Okrem štandardne používanej stratégie zálohovania by ste pred použitím príkazu Zhutniť a opraviť databázu mali vytvoriť zálohu databázy. Zálohu môžete vytvoriť pomocou príkazu Zálohovať databázu:

  • Na karte Súbor kliknite na položku Uložiť a publikovať a potom v časti Spresnenie kliknite na položku Zálohovať databázu.

 • Automatické zhutnenie a oprava:    Ak nezdieľate jeden databázový súbor s ostatnými používateľmi v sieti, mali by ste nastaviť databázu na automatické zhutňovanie a opravovanie.

 • Evidencia chýb obnovenia systému uvedených v tabuľke:    Keď sa Accessu nepodarí opraviť všetky objekty v poškodenom databázovom súbore, všetky objekty, ktoré sa nedajú obnoviť, sú uvedené v tabuľke s názvom MSysCompactErrors. Ak sa vyskytli chyby, Access otvorí tabuľku MSysCompactErrors v údajovom zobrazení.

  Ak máte k dispozícii zálohu databázy v stave pred poškodením, môžete tabuľku MSysCompactErrors použiť na určenie objektov, ktoré chcete importovať zo zálohy databázy do opravenej databázy.

 • Získanie exkluzívneho prístupu k databáze na použitie príkazu Zhutniť a opraviť databázu:    Ak ste jediný používateľ databázy, môžete zvyšok tejto časti preskočiť a prejsť priamo na časť Zhutnenie a oprava databázy.

  Na vykonanie operácie zhutnenia a opravy sa požaduje exkluzívny prístup k databázovému súboru, pretože táto operácia môže prerušiť prácu iných používateľov. Na plánované spustenie operácie zhutnenia a opravy by ste mali ostatných používateľov upozorniť, aby prestali s databázou v čase spustenia tejto operácie pracovať.

  Používateľom oznámte, ako dlho nesmú s databázou pracovať. Ak spúšťate operácie zhutnenia a opravy pravidelne, evidujte informáciu o čase, ktorý ich vykonanie trvalo. Môžete tak používateľom poskytnúť presnejší odhad trvania odstávky databázy, počas ktorej by ju nemali používať.

 • Získanie dostatočných povolení na spustenie operácie zhutnenia a opravy:    Ak používate staršiu verziu databázového súboru a ste členom pracovnej skupiny, spustenie zhutnenia a opravy databázy nemusíte mať povolené. Ak nemáte potrebné povolenia a potrebujete zhutniť a opraviť databázu, požiadajte o pomoc správcu pracovnej skupiny.

Na začiatok stránky

Predchádzanie problémom s databázovým súborom a jeho oprava pomocou funkcie Zhutniť a opraviť

Automatické zhutnenie a oprava databázy pri jej zatvorení

Automatické zhutnenie a oprava databázy pri jej zatvorení

Ak chcete, aby sa pri zatvorení databázy automaticky vykonávalo jej zhutnenie a oprava, môžete kliknúť na položku Zhutniť pri zatváraní.

Poznámka: Nastavenie tejto možnosti má vplyv iba na aktuálne otvorenú databázu. Túto možnosť je nutné nastaviť samostatne pre každú databázu, ktorú chcete automaticky zhutňovať a opravovať.

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Možnosti.

 2. V dialógovom okne Access – možnosti kliknite na položku Aktuálna databáza.

 3. V časti Možnosti aplikácie začiarknite políčko Zhutniť pri zatváraní.

Na začiatok stránky

Manuálne zhutnenie a oprava databázy

Okrem použitia možnosti Zhutniť pri zatváraní sa dá príkaz Zhutniť a opraviť databázu spustiť tiež manuálne. Príkaz sa dá spustiť v otvorenej databáze aj databáze, ktorá otvorená nie je. Môžete si tiež vytvoriť odkaz na pracovnej ploche, ktorý bude slúžiť na spustenie príkazu Zhutniť a opraviť databázu pre určitý databázový súbor.

Zhutnenie a oprava otvorenej databázy

Poznámka: Ak databázový súbor aktuálne používajú aj iní používatelia, operácia zhutnenia a opravy sa nedá vykonať.

 • Na karte Súbor kliknite na položku Informácie a potom na položku Zhutniť a opraviť databázu.

Zhutnenie a oprava databázy, ktorá nie je otvorená

Poznámka: Ak databázový súbor aktuálne používajú aj iní používatelia, operácia zhutnenia a opravy sa nedá vykonať. Keď je operácia zhutnenia a opravy spustená, databázový súbor nesmie nikto používať.

 1. Spustite Access, ale neotvorte databázu.

 2. Ukážte na položku Informácie a potom kliknite na položku Zhutniť a opraviť databázu.

 3. V dialógovom okne Zhutniť z databázy prejdite na databázu, ktorú chcete zhutniť a opraviť, a dvakrát na ňu kliknite.

Vytvorenie odkazu na pracovnej ploche, ktorý slúži na zhutnenie a opravu určitej databázy

Na pracovnej ploche môžete vytvoriť odkaz, ktorý budete používať na zhutnenie a opravu určitej databázy.

Skôr než začnete, skontrolujte umiestnenie súboru Msaccess.exe v počítači. Súbor Msaccess.exe je zvyčajne umiestnený v nasledujúcom priečinku:

C:\Program Files (Office14)\Microsoft Office\Office14

Ak v tomto umiestnení súbor Msaccess.exe nenájdete, vyhľadajte súbor a poznačte si úplnú cestu k nemu.

Vytvorenie odkazu na pracovnej ploche    

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu, ukážte na položku Nový a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Odkaz.

 2. Na prvej strane v Sprievodcovi vytvorením odkazu zadajte do poľa Zadajte umiestnenie položky znak dvojitých úvodzoviek ("), vložte úplnú cestu k súboru Msaccess.exe (vrátane názvu súboru) a potom zadajte ďalší znak dvojitých úvodzoviek. (Alebo môžete súbor vyhľadať kliknutím na tlačidlo Prehľadávať a potom ho vybrať. V tomto prípade sa znaky úvodzoviek pridajú automaticky.)

  Zadajte napríklad: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\msaccess.exe"

 3. Za koncovými úvodzovkami zadajte medzeru a potom zadajte úplnú cestu k databáze, ktorú chcete zhutniť a opraviť. Ak sú v ceste znaky medzery, vložte cestu do úvodzoviek. Zadajte ďalšiu medzeru a potom zadajte reťazec /compact.

  Zadajte napríklad: "C:\My Folder\My Database.accdb" /compact

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Do poľa Zadajte názov pre tento odkaz zadajte názov odkazu a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Sprievodca vytvorí odkaz a umiestni ho na pracovnú plochu.

 6. Na tento odkaz dvakrát kliknite vždy, keď budete chcieť spustiť zhutnenie a opravu databázy.

  Tip: Ak chcete odkaz z pracovnej plochy pridať do ponuky Štart, kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Pripnúť do ponuky Štart.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×