Prechod na program Visio 2010

Prehľad

Prehľad kurzu Prechod na program Visio 2010 Ak prechádzate na program Visio 2010 z predchádzajúcej verzie, tento kurz je určený pre vás. Zistite, kde nájdete príkazy na páse s nástrojmi a v zobrazení Backstage. Zistite, ako vykonávať známe úlohy v programe Visio 2010, ako sú napríklad pridávanie tvarov do diagramu, zmena vzhľadu kresby a vytváranie prepojení externých údajov a tvarov.

V tomto kurze sa naučíte:

 • spravovať súbory a šablóny diagramov v zobrazení Backstage,

 • vyhľadať na páse s nástrojmi príkazy potrebné na vykonávanie bežných úloh v programe Visio,

 • zobraziť zobrazenia a pracovné tably potrebné na vytvorenie kresby,

 • používať okno Tvary na správu vzorkovníc a pridávanie tvarov do kresieb,

 • použiť formátovanie na kresbu,

 • použiť údaje na tvary.

Súčasti kurzu:

 • jednu lekciu samoštúdia a jedno cvičenie na získanie praktických skúseností,

 • jedno praktické cvičenie na získanie potrebných zručností, na absolvovanie ktorého sa vyžaduje program Microsoft Visio Standard 2010, Visio Professional 2010 alebo Visio Premium 2010,

 • krátky test na konci lekcie, ktorý nie je hodnotený,

 • stručnú referenčnú kartu, ktorú si na konci kurzu môžete vytlačiť.

Práca so súbormi v zobrazení Backstage

Nová úloha

Úvodné informácie o používaní pása s nástrojmi

Nová úloha

Používanie tvarov, obrázkov a iných objektov

Nová úloha

Formátovanie diagramu

Nová úloha

Práca s údajmi

Nová úloha

Cvičenie

Praktické cvičenie v programe Visio 2010

Veľkosť položky na prevzatie: 69 kB

Praktické cvičenie v programe Visio 2010

Teraz nastal čas vyskúšať si používanie programu v praktickom cvičení.

Informácie o praktickom cvičení

Po kliknutí na tlačidlo Cvičenie v programe Visio sa do počítača prevezme cvičná kresba, ktorá sa otvorí v programe Visio, a zobrazí sa samostatné okno s pokynmi týkajúcimi sa cvičenia.

Poznámka    V počítači musí byť nainštalovaný program Visio 2010.

Otestujte sa

Absolvujte nasledovný test, aby ste sa uistili, že ste materiálu porozumeli. Odpovede sa nikde nezverejňujú a výsledky sa nevyhodnocujú.

Pravda alebo nepravda: Pás s nástrojmi v programe Visio 2010 je možné prispôsobiť.

Pravda

Správne. Môžete vytvoriť vlastné skupiny a pridať do nich požadované príkazy. Podrobné informácie o prispôsobení pása s nástrojmi nájdete v stručnej referenčnej karte.

Nepravda

Nesprávne. Môžete vytvoriť vlastné skupiny a pridať do nich požadované príkazy.

Na ktorej karte na páse s nástrojmi sa nachádza príkaz na otvorenie okna Veľkosť a umiestnenie ?

Karta Domov

Hoci na karte Domov sa nachádza väčšina najobľúbenejších príkazov, okno Veľkosť a umiestnenie sa nedá zobraziť z tejto karty. Skúste znova.

Karta Vložiť

Okno Veľkosť a umiestnenie sa nenachádza na karte Vložiť. Skúste znova.

Karta Návrh

Na karte Návrh môžete vykonávať zmeny veľkosti strany kreslenia, ale z tejto karty nie je možné otvoriť okno Veľkosť a umiestnenie. Skúste inú možnosť.

Karta Zobraziť

Správne! Z karty Zobraziť môžete otvoriť okná Tvary, Posun a lupa, Údaje tvarov, ako aj Veľkosť a umiestnenie.

Aký je najrýchlejší spôsob vytvorenia spojnice medzi dvomi tvarmi?

Použitie nástroja Spojnica.

Áno, na nakreslenie spojnice medzi dvomi tvarmi môžete použiť nástroj Spojnica. Existuje však aj oveľa jednoduchší spôsob. Skúste inú možnosť.

Myšou presuniete tvar na kresbu a pustíte ho na modrých šípkach vedľa iného tvaru.

Výborne! Najjednoduchším spôsobom spojenia dvoch tvarov je použitie funkcie automatického pripojenia. Šípky automatického pripojenia umožňujú rýchlo vytvoriť diagram počas presúvania nových tvarov na kresbu.

Nakreslíte čiaru pomocou nástroja Čiara .

Hoci pomocou nástroja Čiara môžete nakresliť čiaru, ktorá sa dotýka dvoch tvarov, nebude pripojená k týmto dvom tvarom. Skúste inú možnosť.

Vyhľadáte spojnice a myšou presuniete spojnicu na stranu.

Program Visio 2010 obsahuje množstvo rozličných tvarov spojníc. Existuje však aj oveľa jednoduchší spôsob. Skúste inú možnosť.

Pravda alebo nepravda: Hlavičky a päty sa do kresby pridávajú na karte Vložiť .

Pravda

Nie celkom. Hlavičky a päty sa na kresbu pridávajú použitím pozadia. Ak chcete na kresbu použiť stranu pozadia, na karte Návrh kliknite na tlačidlo Orámovania a nadpisy.

Nepravda

Správne! Ak chcete na kresbu použiť hlavičky a päty, na karte Návrh kliknite na tlačidlo Orámovania a nadpisy a potom vyberte niektorý štýl.

Ako vytvoriť novú vlastnosť údajov tvaru?

Otvoríte hárok s tvarmi a vytvoríte nové riadky a vlastnosti.

Nové vlastnosti tvarov môžete vytvárať na hárku s tvarmi. Existuje však aj oveľa jednoduchší spôsob. (Ďalšie informácie o prístupe k hárku s tvarmi nájdete na stručnej referenčnej karte na konci tohto kurzu.)

Nie je to možné. Možno použiť len vlastnosti údajov, ktoré sú vstavané v tvaroch programu Visio.

Nie je to pravda. Môžete prispôsobiť údaje pre akýkoľvek tvar na stránke kreslenia a aj použiť vlastné množiny údajov tvarov. Skúste inú možnosť.

Kliknete pravým tlačidlom v okne Údaje tvaru a vyberiete položku Definovať údaje tvaru.

Áno! Nové vlastnosti údajov môže vytvoriť kliknutím pravým tlačidlom v okne Údaje tvaru a výberom položky Definovať údaje tvaru. V dialógovom okne Definovať údaje tvaru môžete tiež upraviť existujúce vlastnosti údajov.

Musíte vytvoriť novú vlastnú vzorkovnicu a pridať nové vlastnosti údajov do nadradených tvarov.

Môžete vytvoriť novú vlastnosť údajov pre nadradený tvar vytvorením vlastného nadradeného tvaru. Ak však chcete pridať novú vlastnosť údajov do tvaru na strane kreslenia alebo do vlastného nadradeného tvaru, najskôr musíte urobiť niečo iné. Skúste inú možnosť.

Pripomienky

Rýchla referencia

Pozrite tiež

Presúvanie v zobrazení Backstage

 • Program Visio 2010 sa otvorí v zobrazení Backstage. Zo zobrazenia Backstage a do tohto zobrazenia sa možno presúvať kliknutím na kartu Súbor.

 • Šablónu možno otvoriť kliknutím na položku Otvoriť alebo Najnovšie.

 • Na karte Nový môžete vytvárať nové diagramy vrátane prázdnych diagramov.

 • Na karte Tlačiť môžete vytlačiť diagram alebo otvoriť režim Ukážka pred tlačou.

 • Na karte Uložiť a odoslať môžete zmeniť typ súboru diagramu, uložiť ho na lokalitu SharePoint alebo ho odoslať ako prílohu e-mailu.

 • Kliknutím na položku Možnosti sa otvorí dialógové okno Možnosti programu Visio s možnosťami nastavenia programu Visio a prispôsobenia pása s nástrojmi.

Vytvorenie nového diagramu

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V zobrazení Backstage kliknite na kartu Nový.

 3. V časti Výber šablóny kliknite na požadovanú kategóriu šablón.

 4. Vyberte požadovanú šablónu a kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

Používanie príkazov na karte Domov

 • Skupiny Písmo a Odsek obsahujú najpoužívanejšie príkazy na prácu s textom.

 • Skupina Nástroje obsahuje nástroje Ukazovateľ, Spojnica, Bod pripojenia, Text, Blok textu, Obdĺžnik, Elipsa, Čiara, Voľný tvar, Oblúk a Ceruzka.

 • Skupina Tvar obsahuje príkazy na zmenu výplne, formátu čiary a formátu tieňovania tvarov.

 • Skupina Usporiadať obsahuje príkazy na zarovnanie, umiestnenie a zoskupovanie tvarov na stránke kreslenia.

Otvorenie okna Veľkosť a umiestnenie a Posun a lupa

 • Ak chcete otvoriť okno Veľkosť a umiestnenie, na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobraziť na tlačidlo Pracovné tably a potom na položku Veľkosť a umiestnenie.

 • Ak chcete otvoriť okno Posun a lupa, na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobraziť na tlačidlo Pracovné tably a potom na položku Posun a lupa.

Pridanie spojnice medzi tvary

 • Ak chcete použiť šípky automatického pripojenia, postupujte nasledovne:

  1. Myšou presuňte tvar z okna Tvary na stránku kreslenia a podržte ukazovateľ nad tvarom, ku ktorému sa chcete pripojiť.

  2. Pustite tvar na niektorú z modrých šípok, ktoré sa zobrazia.

 • Ak chcete použiť nástroj Spojnica, postupujte nasledovne:

  1. Na karte Domov kliknite v skupine Nástroje na nástroj Spojnica.

  2. Podržte ukazovateľ nad prvým tvarom, ku ktorému sa chcete pripojiť. Kliknite na požadovaný spojovací bod.

  3. Presuňte spojnicu na spojovací bod na tvare, ku ktorému sa chcete pripojiť.

  4. Keď sa farba spojovacieho bodu zmení na červenú, spojnicu pustite.

Otvorenie vzorkovnice

 • Ak chcete otvoriť vstavanú vzorkovnicu, v okne Tvary kliknite na položku Ďalšie tvary, ukážte na požadovanú kategóriu vzorkovníc a potom kliknite na názov požadovanej vzorkovnice.

 • Ak chcete otvoriť vlastnú vzorkovnicu v počítači, v okne Tvary ukážte na položku Ďalšie tvary , kliknite na položku Moje tvary a potom kliknite na názov požadovanej vzorkovnice.

Vloženie novej strany

 • Použite niektorú z nasledujúcich možností:

  • Na karte Vložiť kliknite v skupine Strany na tlačidlo Prázdna strana a potom kliknite na položku Prázdna strana.

  • V zozname Strany kliknite na tlačidlo Vložiť stranu.

Navrhovanie strany pozadia

 • Ak chcete použiť pozadie, na karte Návrh kliknite v skupine Pozadia na položku Pozadia a potom kliknite na požadované pozadie.

 • Ak chcete použiť orámovanie a nadpis, na karte Návrh kliknite v skupine Pozadia na položku Orámovania a nadpisy a potom kliknite na požadovaný štýl orámovania a nadpisu.

 • Ak chcete prispôsobiť pozadie, v zozname Strany kliknite na stranu pozadia (kurzívou). Otvorí sa strana pozadia.

Vloženie poľa

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku Pole.

 2. V dialógovom okne Pole kliknite v zozname Kategória na požadovaný typ poľa.

 3. V zozname Názov poľa kliknite na požadované pole.

 4. Ak chcete zmeniť formát poľa, kliknite na tlačidlo Formát údajov a v dialógovom okne Formát údajov vyberte požadovaný formát údajov.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Použitie motívu

 • Na karte Návrh kliknite v skupine Motívy na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovaný motív.

Pridanie údajov do tvaru

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobraziť na tlačidlo Pracovné tably a potom vyberte položku Vlastnosti tvaru.

 2. Vyberte tvar, do ktorého chcete pridať údaje.

 3. V okne Údaje tvaru zadajte údaje.

Vytvorenie nového údajového poľa

 1. Vyberte tvar alebo tvary, na ktoré chcete použiť nové údajové pole.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite v okne Údaje tvaru a kliknite na položku Definovať údaje tvaru.

 3. V dialógovom okne Definovať údaje tvaru kliknite na položku Nový.

 4. V poli Názov zadajte názov nového poľa.

 5. V zozname Typ vyberte typ údajov, ktoré má pole obsahovať.

 6. V zozname Formát vyberte požadovaný formát údajov.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Import údajov z externého zdroja údajov

Platí pre:   Visio Professional 2010, Visio Premium 2010

 1. Na karte Údaje kliknite v skupine Externé údaje na položku Prepojiť údaje s tvarmi.

 2. Postupujte podľa krokov v sprievodcovi.

 3. Keď sa otvorí okno Externé údaje, kliknite na riadok údajov a myšou ho presuňte na tvar v kresbe, na ktorý ho chcete použiť.

Použitie údajovej grafiky na tvar

Platí pre:   Visio Professional 2010, Visio Premium 2010

 • Na karte Údaje kliknite v skupine Zobraziť údaje na položku Údajová grafika a vyberte požadovanú údajovú grafiku.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×