Prechod na používanie programu Access 2010

Prehľad

Prechod na program Access 2010 z predchádzajúcej verzie Ak sa radíte medzi skúsených používateľov programu Access, tento kurz je určený pre vás. V tomto kurze sa dozviete, ako prejsť na program Access 2010 z jeho predchádzajúcej verzie. Naučíte sa vykonávať bežné úlohy v programe Access 2010, ako je napríklad používanie existujúcich databáz, vytváranie nových databáz, zostavovanie tabuliek či vytváranie a upravovanie formulárov a zostáv.

V tomto kurze sa naučíte:

 • Otváranie existujúcich databáz a vytváranie nových databáz pomocou zobrazenia Backstage

 • Uloženie existujúcej databázy ako súboru programu Access 2010

 • Spustenie návrhového zobrazenia tabuliek, formulárov, zostáv a dotazov pomocou pása s nástrojmi

 • Používanie zobrazenia rozloženia na úpravu formulárov a zostáv

 • Používanie zobrazenia rozloženia na zoskupovanie údajov v zostavách

Súčasti kurzu:

 • Jedna samovzdelávacia lekcia

 • Krátky test na konci lekcie. Test nie je hodnotený.

 • Stručná referenčná karta, ktorú si na konci kurzu môžete vytlačiť

Predpokladom tohto kurzu je prinajmenšom stredná úroveň skúseností s programom Access. Mali by ste už mať za sebou vytvorenie niekoľkých databáz, ako aj základné poznatky o návrhoch databáz a vzťahoch tabuliek. Ak ste v programe Access nováčikom, prejdite na tému Začíname pracovať s programom Access 2010.

Verzia offline (71,1 MB)

Začíname pracovať s programom Access 2010

Nová úloha

Začíname pracovať s navigačnou tablou

Nová úloha

Oboznámenie s pásom s nástrojmi

Nová úloha

Používanie súborov z predchádzajúcich verzií programu Access

Nová úloha

Začíname rýchlo pracovať so šablónami a webovými databázami

Nová úloha

Priebežný návrh v zobrazení rozloženia

Nová úloha

Navrhované praktické kroky

Ak máte skúsenosti s programom Access 2003 alebo jeho staršou verziou – viete vytvárať aspoň malé databázy, prípadne aj viac – tento kurz je určený pre vás. Nasleduje niekoľko možností na precvičenie získaných vedomostí.

Dôležité    Aby ste mohli postupovať podľa týchto krokov, musíte mať v počítači nainštalovaný program Access 2010 a byť pripojený na Internet.

Vytvorenie novej prázdnej databázy

Podľa týchto krokov môžete postupovať aj s použitím vlastných schém databázy.

 1. Spustite program Access 2010. Automaticky sa otvorí v zobrazení Backstage.

 2. Kliknite na kartu Nový. Predvolene je vybratá šablóna Prázdna databáza.

 3. Na pravej strane karty zadajte do poľa Názov súboru názov pre novú databázu.

 4. Potom môžete kliknúť na ikonu súboru, ktorá sa nachádza vpravo od poľa Názov súboru.

  Otvorí sa dialógové okno Nový databázový súbor, v ktorom môžete vybrať iné umiestnenie pre databázu.

 5. Kliknite na tlačidlo Prevziať.

  Otvorí sa databáza, pričom sa v údajovom zobrazení zobrazí prázdna tabuľka, do ktorej môžete začať pridávať polia.

Pridanie polí do tabuľky

V programe Access existujú viaceré spôsoby pridávania polí do tabuľky. Uvádzame najbežnejšie z nich.

 1. Po otvorení tabuľky v údajovom zobrazení skontrolujte, či je otvorená karta Polia (ak nie je, kliknite na ňu).

 2. V skupine Pridať a odstrániť otvorte zoznam Viac polí.

 3. Na konci zoznamu kliknite v časti Rýchle spustenie na položku Názov.
  Zoznam Viac polí

 4. Kliknite na hlavičku prázdneho poľa vpravo od nových polí (položka Pridať kliknutím) a potom opakovaním kroku 4 pridajte do tabuľky polia Adresa a Telefón.

 5. Pravým tlačidlom myši kliknite na hlavičku prázdneho poľa (položka Pridať kliknutím) a zo zobrazeného zoznamu vyberte položku Oznam.

  Tým sa nastaví typ údajov pre dané pole a do hlavičky poľa sa bude dať písať.

 6. Do hlavičky poľa napíšte Komentáre a kliknite mimo hlavičky, aby sa zmeny prejavili.

Navigácia pomocou navigačnej tably

Poznámka    Na vykonanie týchto krokov musíte byť pripojení na Internet. Najskôr prevezmite vzorovú databázu Northwind – kliknite na kartu Nový a potom kliknite na možnosť Vzorové šablóny. Nastavte dôveryhodnosť databázy (na žltom paneli hlásení kliknite na tlačidlo Povoliť obsah) a prihláste sa do databázy.

 1. V tejto šablóne je navigačná tabla zatvorená. Otvorte ju kliknutím na dvojitú šípku.

  Tlačidlo Otvoriť alebo zavrieť navigačnú tablu

 2. Kliknutím na kartu Zostavy rozbaľte danú skupinu.

  Všimnite si, že v skupine sa zobrazí množina odkazov na databázové objekty. Takto viete, že prezeráte vlastnú kategóriu alebo skupinu.

 3. Kliknite na pruh v hornej časti tably (s nápisom Northwind Traders) a potom kliknite na položku Typ objektu. Teraz sa zobrazí zoznam objektov v databáze.

 4. Kliknite na položku Formuláre, ďalej kliknite pravým tlačidlom myši na formulár Zoznam zákazníkov a kliknite na možnosť Zobrazenie rozloženia.

 5. Kliknutím rozbaľte skupinu Tabuľky a potom dvakrát kliknite na tabuľku Zákazníci.

 6. Pravým tlačidlom myši kliknite na pruh v hornej časti tably a vyberte možnosť Panel hľadania.

  Ak chcete panel hľadania zviditeľniť, zopakujte posledný krok.

 7. Keď je panel hľadania viditeľný, rozbaľte všetky skupiny a do poľa hľadania pomaly napíšte slovo zákazník. Všimnite si, že v programe Access prebieha filtrovanie zoznamu objektov hneď, ako začnete písať.

Navigácia na páse s nástrojmi

Skúste si tieto postupy napríklad s databázou Northwind.

 • Otvorte tabuľku v údajovom zobrazení a všimnite si zobrazené kontextuálne karty. Preskúmajte tieto karty, aby ste mali predstavu o príkazoch, ktoré obsahujú.

 • Otvorte dotaz v návrhovom zobrazení a všimnite si zobrazené kontextuálne karty. Preskúmajte tieto karty, aby ste mali predstavu o príkazoch, ktoré obsahujú.

 • Otvorte formulár v zobrazení rozloženia a všimnite si zobrazené kontextuálne karty. Preskúmajte aj tieto karty.

Bonusové kroky

 1. Po otvorení ľubovoľného databázového objektu a zobrazení karty Domov stlačte kláves ALT.

  Zobrazí sa množina klávesových tipov.

  Klávesové tipy

  V programe Access sa pre každú kartu na páse s nástrojmi, ako aj pre každý príkaz na jednotlivých kartách, zobrazujú vlastné klávesové tipy.

 2. Opätovným stlačením klávesu ALT klávesové tipy zmiznú.

 3. Stlačením kombinácie klávesov ALT + Ť prejdite na kartu Vytvoriť.

  Keďže ste sa z karty Domov presunuli na kartu Vytvoriť, v programe Access sa teraz zobrazila množina klávesových tipov pre jednotlivé príkazy na karte Vytvoriť.

 4. Znova stlačte kláves ALT a všimnite si zmiznutie klávesových tipov.

 5. Teraz opäť stlačte kombináciu klávesov ALT + Ť – znova sa zobrazia klávesové tipy pre jednotlivé príkazy.

  Ak nechtiac zrušíte klávesové tipy danej karty, môžete stlačiť kláves ALT a príslušné písmeno a klávesové tipy sa opätovne zobrazia.

 6. Stlačením písmen QD spustite návrh dotazu.

 7. Po otvorení návrhu dotazu stlačte kombináciu klávesov ALT + XA, pomocou ktorej prejdete na kartu Domov.

  Všimnite si, že klávesové tipy pre vypnuté (sivé) príkazy sú takisto vypnuté.

Publikovanie webovej databázy

Najskôr prevezmite niektorú zo šablón webových databáz, napríklad šablónu Webová databáza aktív – kliknite na kartu Nový a potom na položku Vzorové šablóny. Nastavte dôveryhodnosť databázy (na žltom paneli hlásení kliknite na tlačidlo Povoliť obsah) a prihláste sa do databázy.

 1. V zobrazení Backstage kliknite na kartu Uložiť a publikovať.

 2. Kliknite na položku Publikovať na lokalitu Access Services.

 3. Kliknite na príkaz Spustiť kontrolu kompatibility.

 4. Kliknutím na tlačidlo Áno zatvorte všetky otvorené objekty a spustíte kontrolu kompatibility.

  Ak sa počas kontroly kompatibility nenájdu žiadne problémy, prípadne sa nájdu iba upozornenia, databáza je pripravená na publikovanie.

 5. Zadajte adresu URL servera a názov lokality. Adresu URL získate od správcu systému.

 6. Kliknite na položku Publikovať na lokalitu Služby programu Access.

  Počkajte, kým sa dokončí proces publikovania a server dokončí spracovanie vašej novej lokality.

 7. Spustite prehľadávač, prejdite na lokalitu, otvorte formulár Aktuálne aktíva a zadajte údaje.

Úprava webovej databázy a uloženie zmien na webe

 1. V programe Access otvorte webovú databázu aktív.

 2. V zobrazení rozloženia otvorte formulár Hlavné.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu Začíname vo formulári a kliknite na položku Odstrániť. Potom stlačením kombinácie klávesov CTRL + S uložte zmeny.

 4. Kliknutím na kartu Súbor sa vráťte do zobrazenia Backstage.

 5. Na karte Informácie kliknutím na príkaz Synchronizovať všetko zapíšte (uložte) zmeny na web.

  Tlačidlo Synchronizovať všetko

Otestujte sa

Absolvujte nasledovný test, aby ste sa uistili, že ste materiálu porozumeli. Odpovede sa nikde nezverejňujú a výsledky sa nevyhodnocujú.

Návrhové zobrazenie je možné použiť na úpravu formulárov a zostáv vo webovej databáze.

Správne

Nesprávne. Návrhové zobrazenie môžete použiť iba pre formuláre alebo zostavy, ktoré nechcete publikovať na lokalite Access Services. Pri webovej databáze použite na vytváranie a úpravu formulárov a zostáv zobrazenie rozloženia.

Nesprávne

Výborne. Na úpravu formulárov a zostáv vo webovej databáze je možné použiť zobrazenie rozloženia, nie však návrhové zobrazenie.

Otvorili ste databázu programu Access 97 v programe Access 2010. Teraz zadáte údaje a vykonáte zmeny v návrhu.

Správne

Skúste inú odpoveď. Ak v programe Access 2010 otvoríte databázu programu Access 97, bude prístupná iba na čítanie.

Nesprávne

Presne tak. Môžete iba čítať údaje. Ak chcete vykonávať ďalšie úlohy, uložte súbor vo formáte súboru programu Access 2010.

Webovú databázu je možné publikovať na ľubovoľnej webovej lokalite

Správne

Veru nie. Webové databázy je možné publikovať iba na serveri SharePoint Server so spustenou službou Access Services.

Nesprávne

Máte pravdu. Na serveri SharePoint Server 2010 musí byť spustená služba Access Services.

Na navigačnej table otvoríte formulár na zadávanie údajov nasledovne:

Kliknete pravým tlačidlom myši na daný formulár a potom kliknete na návrhové zobrazenie.

Nesprávne. Týmto spôsobom by ste otvorili formulár na zmeny návrhu, ale nie na riadne použitie.

Dvakrát kliknete na formulár.

Dajte si dva body. Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na objekt a potom kliknúť na príkaz Otvoriť.

Vôbec nepoužijete navigačnú tablu, ale príkaz Otvoriť na karte Domov na páse s nástrojmi.

Skúste inú odpoveď. Na otvorenie objektov, s ktorými chcete pracovať, je celkom určite možné použiť navigačnú tablu.

Ak uložíte súbor vo formáte MDB do nového formátu súboru (ako súbor ACCDB), budete nový súbor môcť otvoriť v programe Access 2003.

Správne

Skúste inú odpoveď. Súbory vo formáte ACCDB nie je možné otvoriť v programe Access 2003.

Nesprávne

Dobre. Súbory vo formáte ACCDB je možné otvoriť iba v programoch Access 2007 a 2010. Zapamätajte si tiež, že funkcie, ktoré sú jedinečné pre verziu 2010, nefungujú vo verzii 2007.

Pripomienky

Rýchla referencia

Ďalšie možnosti vzdelávania

Najskôr séria pre začiatočníkov.

Navrhovanie tabuliek pre novú databázu

Pozrite tiež

Prispôsobenie pása s nástrojmi

Zošit mapovania pása s nástrojmi programu Access

Zobraziť alebo skryť navigačnú tablu

Dialógové okno Navigácia – možnosti

Video: Úprava šablón programu Access 2010

Video: Používanie šablóny Webová databáza aktív

Konverzia databázy programu Access 2010 na starší formát súboru

Video: Úvod k rozloženiam programu Access 2010

Ktoré zobrazenie mám použiť: zobrazenie rozloženia alebo návrhové zobrazenie?

Presúvanie v zobrazení Backstage

 • Program Access 2010 sa otvorí v zobrazení Backstage. Zo zobrazenia Backstage a do tohto zobrazenia sa možno presúvať kliknutím na kartu Súbor.

 • Databázu je možné otvoriť kliknutím na názov danej databázy v časti Súbor alebo kliknutím na kartu Najnovšie.

 • Na karte Nový môžete vytvárať nové databázy vrátane prázdnych databáz a šablón:

 • Na karte Uložiť a odoslať môžete databázu uložiť v inom formáte súboru, zbaliť a podpísať databázu, skompilovať ju do spustiteľného súboru a publikovať databázu na serveri SharePoint 2010 Server so spustenou službou Access Services.

 • Kliknutím na položku Možnosti spustite dialógové okno Access – možnosti a nastavte možnosti pre databázy, ako aj pre samotný program Access.

Vytvorenie novej prázdnej databázy

 1. Dvakrát kliknite na požadovanú šablónu.

 2. Prijmite predvolený názov alebo zadajte iný.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť.

Používanie navigačnej tably

 • Otvorte objekt tak, že naň dvakrát kliknete.

 • Kliknutie pravým tlačidlom myši umožní vykonať zmeny návrhu objektu, exportovať alebo premenovať objekt, prípadne otvoriť hárok vlastností pre vybratý objekt.

Zmena kategorizácie objektov na table

 1. Kliknutím na pruh v hornej časti tably otvorte zoznam kategórií a skupín.

 2. Z hornej časti zoznamu vyberte kategóriu alebo z dolnej časti zoznamu vyberte skupinu.

Nastavenie možností pre tablu

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na pruh v hornej časti tably a kliknite na položku Možnosti navigácie.

Vyhľadávanie objektov

 1. Ak panel hľadania nie je viditeľný, kliknite pravým tlačidlom myši na pruh v hornej časti navigačnej tably a kliknite na položku Panel hľadania.

 2. Zadajte časť názvu alebo celý názov objektu do poľa Hľadať. Filtrovanie zoznamu objektov na table sa začne hneď, ako začnete písať.

Zabránenie vzájomnému prekrývaniu objektov

 1. V zobrazení Backstage kliknite na položku Možnosti.

 2. Kliknite na položku Aktuálna databáza.

 3. Vyberte možnosti Dokumenty s kartami a Zobraziť karty dokumentov.

 4. Zmeny sa prejavia po zatvorení a opätovnom otvorení databázy.

Používanie pása s nástrojmi

 • Pás s nástrojmi nie je statický – mení sa v závislosti od aktívneho objektu alebo úlohy, ktorú práve vykonávate.

 • Príkazy sú na páse s nástrojmi zoskupené na kartách a karty sú rozdelené do skupín.

 • Na karte Domov sa nachádzajú najčastejšie používané príkazy.

 • Navyše aj panel s nástrojmi Rýchly prístup v ľavom hornom rohu okna programu Access obsahuje najpoužívanejšie príkazy. Vzhľad panela s nástrojmi Rýchly prístup je nemenný bez ohľadu na to, ktorú kartu pása s nástrojmi práve používate.

 • Panel s nástrojmi Rýchly prístup a pás s nástrojmi je možné prispôsobiť.

Používanie klávesových tipov

 • Stlačením klávesu ALT zobrazíte klávesové tipy pre jednotlivé karty pása s nástrojmi. Ak chcete prejsť na konkrétnu kartu, stlačte kláves ALT a písmeno zobrazené na príslušnom klávesovom tipe.

 • Ak prejdete na kartu pomocou klávesového tipu, na danej karte sa zobrazia klávesové tipy aj pre jednotlivé príkazy. Ak chcete použiť niektorý z príkazov, stlačte iba príslušnú číslicu, písmeno alebo písmená. Ak klávesové tipy pre príkazy na karte zmiznú, stlačením klávesu ALT ich opäť zobrazíte.

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Kliknutím na šípku na pravej strane panela s nástrojmi otvorte ponuku príkazov.

 2. Vyberte príkaz, ktorý chcete pridať na panel s nástrojmi.

 3. Ak v ponuke nie je uvedený požadovaný príkaz, kliknite na položku Ďalšie príkazy , čím sa spustí dialógové okno Access – možnosti.

 4. Požadované príkazy pridajte z ľavej tably do pravej tably.

Prispôsobenie pása s nástrojmi

Ak prispôsobíte pás s nástrojmi, dané zmeny budú platné pre program Access, nie pre jednotlivú databázu.

Dôležité    Umiestnením príkazu na vlastnú kartu alebo skupinu na páse s nástrojmi prerušíte prepojenie daného príkazu s príslušným článkom v Pomocníkovi.

 1. Kliknutím na kartu Súbor prejdite do zobrazenia Backstage. Potom kliknite na položku Možnosti.

 2. Kliknite na položku Prispôsobiť pás s nástrojmi.

 3. Podľa toho, čo chcete urobiť, kliknite pod ľavou tablou na tlačidlo Nová karta, Nová skupina alebo Premenovať.

 4. Na ľavej table zadajte názov pre kartu alebo skupinu.

 5. Ak vytvárate novú kartu alebo skupinu, z ľavej tably vyberte požadovaný príkaz a buď naň dvakrát kliknite priamo na ľavej table, alebo vybratý príkaz presuňte na pravú tablu pomocou tlačidla Pridať.

Pravidlá používania súborov z predchádzajúcich verzií programu Access

 • Databázu vytvorenú vo verziách Access 2000, Access 2002 alebo Access 2003 je možné spustiť aj v programe Access 2010, avšak niektoré funkcie vrátane okna databázy a replikácie tu nebudú fungovať.

 • Súbory programu Access 97 je možné otvoriť v programe Access 2010, ale môžete tu iba zobraziť objekty a pridávať zostavy. Nie je možné ukladať zmeny návrhov bez toho, aby ste databázu skonvertovali do formátu súboru programu Access 2010.

 • Keď staršiu databázu uložíte ako súbor vo formáte ACCDB, budete ju môcť použiť už len v programoch Access 2007 a 2010.

 • Ak databázu programu Access 2010 otvoríte v programe Access 2007, funkcie jedinečné pre verziu 2010 budú nefunkčné.

Používanie šablón a webových databáz

V programe Access máte k dispozícii dve triedy šablón – miestne šablóny a šablóny online. Miestne šablóny sa do počítača nainštalujú spolu s programom Access. Šablóny online máte k dispozícii, ak ste pripojení na Internet.

Používanie šablón online

 1. V zobrazení Backstage kliknite na karte Nový na položku Vzorové šablóny alebo dvakrát kliknite na niektorú z kategórií šablón v časti Šablóny lokality Office.com.

 2. Pomenujte novú databázu, v prípade potreby vyberte pre ňu umiestnenie a kliknutím na príkaz Vytvoriť prevezmite a otvorte danú šablónu.

 3. Povoľte blokovaný obsah, ak je to potrebné a začnite zadávať údaje alebo upravovať šablónu podľa vlastných potrieb.

Publikovanie webovej databázy

 1. V zobrazení Backstage kliknite na kartu Uložiť a publikovať, ak ešte nie je vybratá a potom kliknite na príkaz Publikovať na lokalitu Access Services.

 2. Kliknite na príkaz Spustiť kontrolu kompatibility.

 3. Kliknutím na tlačidlo Áno zatvorte všetky otvorené objekty a spustíte kontrolu kompatibility.

 4. Ak sa nenašli žiadne problémy, databáza je pripravená na publikovanie.

 5. Zadajte adresu URL servera a názov lokality.

 6. Kliknite na príkaz Publikovať na lokalitu Access Services.
  Po dokončení procesu publikovania sa tabuľky vo vašej databáze zmenia na zoznamy SharePoint. Vzhľad a správanie formulárov budú rovnaké ako v programe Access.

Používanie zobrazenia rozloženia

Zobrazenie rozloženia je návrhár vizuálnych prvkov pre formuláre a zostavy v programe Access 2010. Je to zároveň jediný návrhár pre formuláre a zostavy vo webovej databáze.

Používanie zobrazenia rozloženia

 • Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu a kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.
  – alebo –
  Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu ľubovoľného otvoreného formulára alebo zostavy a potom kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

Rýchle úpravy, ktoré je možné vykonávať v zobrazení rozloženia

 • Vyberte jeden ovládací prvok alebo popis. Potiahnutím vybratého prvku myšou zmeníte veľkosť všetkých ovládacích prvkov alebo popisov v príslušnom stĺpci.

 • Vyberte popis, kliknite na kartu Formát a pomocou príkazov na karte môžete zmeniť písmo, farbu písma alebo zarovnanie textu.

 • Stlačte kláves CTRL, vyberte viaceré popisy a naformátujte ich naraz.

 • Ak chcete v rozložení vykonať globálne zmeny, kliknite na selektor rozloženia (krížik v ľavom hornom rohu rozloženia). Vyberte napríklad celé rozloženie. Na karte Návrh kliknite na položku Hárokvlastností. V okne, ktoré sa zobrazí, môžete otvárať vlastnosti formulára, ako aj nastaviť inú výšku ovládacích prvkov.

Premiestnenie alebo umiestnenie ovládacích prvkov pridaním prázdnych stĺpcov a riadkov do rozloženia

 1. Na karte Návrh kliknite na položku Pridať existujúce polia.

 2. Polia, ktoré chcete používať, presuňte do rozloženia.

 3. V prípade potreby presúvajte ovládacie prvky oddelene od príslušných popisov a uvoľnite ich v želanom umiestnení. Možné cieľové umiestnenie je označené oranžovým pruhom.

Zoskupenie a zoradenie údajov v zostavách

 1. Na karte Návrh kliknite na príkaz Zoskupiť a zoradiť.

 2. Na table Zoskupenie, zoradenie a súčet kliknite na príkaz Pridať skupinu a potom kliknite na pole, okolo ktorého chcete zoskupiť údaje. Zmena sa prejaví okamžite.
  Môžete pridať až sedem úrovní zoskupenia.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×