Prečo program Access požaduje zadanie hodnoty parametra?

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Príznaky

Po otvorení objektu programu Microsoft Office Access (napríklad tabuľky, dotazu, formulára alebo zostavy) sa v programe Access zobrazí dialógové okno Zadanie hodnoty parametra.

Príčina

Dialógové okno Zadanie hodnoty parametra sa v Accesse zobrazí pri otvorení objektu obsahujúceho identifikátor alebo výraz, ktorý Access nedokáže interpretovať. V niektorých prípadoch je to požadované správanie. Tvorca databázy mohol napríklad vytvoriť dotaz, ktorý umožňuje zadanie informácií, napríklad dátumu spustenia alebo identifikačného čísla zamestnanca, pri každom spustení dotazu. Zobrazená výzva môže vyzerať približne takto:

Zobrazuje príklad očakávanej dialógové okno zadanie hodnoty parametra, identifikátoru označením "Zadajte identifikácia zamestnanca", pole, do ktorého chcete zadať hodnotu, a tlačidlá OK a zrušiť.

V iných prípadoch však nie je žiaduce, aby sa toto okno zobrazovalo. Mohli ste napríklad zadať niekoľko zmien v návrhu databázy a teraz pri otvorení objektu sa toto dialógové okno zobrazí v programe Access neočakávane s hlásením, ktorému nerozumiete.

Zobrazuje príklad neočakávané dialógové okno zadanie hodnoty parametra, k identifikátoru označené ako "SomeIdentifier", pole, do ktorého chcete zadať hodnotu, a tlačidlá OK a zrušiť.

Riešenie

Ak chcete vypnúť zobrazovanie dialógového okna Zadanie hodnoty parametra, musíte skontrolovať všetky výrazy súvisiace s objektom, s ktorým pracujete, a nájsť identifikátor, ktorý spôsobuje zobrazovanie dialógového okna. Potom musíte opraviť identifikátor alebo syntax výrazu, ktorý obsahuje identifikátor. V nasledujúcich postupoch sú uvedené všeobecné usmernenia na kontrolu výrazov v rôznych typoch objektov. Konkrétne zmeny, ktoré je potrebné zadať, však závisia od štruktúry databázy.

Prepojenia na ďalšie informácie o syntaxi výrazov nájdete v časti Pozrite tiež.

 1. Po zobrazení dialógového okna Zadanie hodnoty parametra si všimnite identifikátor alebo výraz uvedený v dialógovom okne:

  Zobrazuje príklad neočakávané dialógové okno zadanie hodnoty parametra, s ružových obrysu identifikátor označenia "SomeIdentifier", pole, do ktorého chcete zadať hodnotu, a tlačidlá OK a zrušiť.

 2. Kliknite na tlačidlo Zrušiť.

 3. Pokračujte jedným z nasledujúcich postupov v závislosti od typu objektu, ktorý otvárate pri zobrazení dialógového okna.

Kontrola výrazov v dotaze

Kontrola výrazov v zostave

Kontrola výrazov vo formulári

Kontrola výrazov v tabuľke

Kontrola výrazov v dotaze

Typografické chyby v dotazoch sú častou príčinou zobrazovania neželaných výziev týkajúcich sa parametrov. Ako už bolo uvedené, ak je dotaz navrhnutý tak, aby si pri spustení vyžiadal hodnotu parametra, zobrazuje sa dialógové okno Zadať hodnotu parametra na základe návrhu. Ak však máte istotu, že by dotaz nemal požadovať hodnotu parametra, pomocou nasledujúcich krokov skontrolujte, či dotaz neobsahuje nesprávne výrazy.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na dotaz a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Skontrolujte identifikátory a výrazy v riadku Pole a v riadkoch Kritériá a určite, či niektorý z textov zodpovedá textu zobrazenému v dialógovom okne Zadanie hodnoty parametra. Najmä ak niektorá z buniek v riadku Pole obsahuje hodnotu typu Expr1: [identifikátor], môže byť táto hodnota príčinou výzvy týkajúcej sa parametra.

  Dotaz obsahujúci výraz, ktorý spôsobuje Zobraziť sa zobrazí dialógové okno zadanie hodnoty parametra

Prepojenia na ďalšie informácie o vytváraní dotazov na parameter nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok časti

Kontrola výrazov v zostave

Ak sa dialógové okno Zadanie hodnoty parametra zobrazí pri otváraní zostavy postupujte pri kontrole vlastností zostavy takto:

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na formulár na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Poznámka : Skôr ako budete pokračovať, skontrolujte, či sa v niektorom z ovládacích prvkov v správe zobrazil v ľavom hornom rohu zelený trojuholník. Trojuholník informuje, že program Access nedokáže vyhodnotiť identifikátor alebo výraz vo vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku daného ovládacieho prvku. Ak sa v niektorom ovládacom prvku zobrazí zelený trojuholník, venujte pri realizácii nasledujúcich krokov pozornosť najmä týmto ovládacím prvkom.

  Zostava obsahujúca textové pole s chybne napísaným identifikátorom

 2. Ak sa pracovná tabla Hárok vlastností nezobrazuje, zobrazíte ju stlačením klávesu F4.

 3. Na pracovnej table Hárok vlastností kliknite na kartu Všetky.

 4. Kliknite na ovládací prvok, pomocou ktorého sa zobrazujú údaje v zostave (napríklad textové pole, začiarkavacie políčko alebo rozbaľovacie pole). Ak sa v niektorom ovládacom prvku zobrazil zelený trojuholník uvedený vyššie, najprv kliknite na tieto prvky.

 5. Na pracovnej table Hárok vlastností skontrolujte vlastnosť Zdroj ovládacieho prvku pre identifikátor zobrazený v dialógovom okne Zadanie hodnoty parametra a potom výraz podľa potreby upravte.

 6. Zopakujte predchádzajúce dva kroky pre ďalšie ovládacie prvky zostavy, kým nenájdete výraz, ktorý je príčinou problému.

 7. Ak sa vám stále nepodarilo nájsť problém, skontrolujte, či sa nesprávne výrazy nenachádzajú na table Zoskupenie, zoradenie a súčet:

  • ak sa tabla Zoskupenie, zoradenie a súčet nezobrazí kliknite na karte Návrh v skupine Zoskupenie a súčet na položku Zoskupenie a zoradenie.

  • Ak sa v riadku na table Zoskupenie, zoradenie a súčet zobrazí text „Zoskupiť podľa výrazu“ alebo „Zoradiť podľa výrazu“, kliknutím na slovo „výraz“ otvorte Zostavovač výrazov, kde môžete skontrolovať daný výraz a podľa potreby ho upraviť.

Na začiatok časti

Kontrola výrazov vo formulári

Ak sa dialógové okno Zadanie hodnoty parametra zobrazí pri každom otváraní formulára, nesprávny výraz sa môže nachádzať na jednom z týchto miest:

Kontrola základného dotazu

Ak je zdrojom záznamov vo formulári dotaz, skontrolujte, či sa nesprávny výraz nenachádza v základnom dotaze.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na formulár na navigačnej table a kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Ak sa pracovná tabla Hárok vlastností nezobrazuje, zobrazíte ju stlačením klávesu F4.

 3. Skontrolujte, či je v zozname v hornej časti pracovnej tably Hárok vlastností vybratá položka Formulár a potom kliknite na kartu Všetky.

 4. Skontrolujte vlastnosť Zdroj záznamov. Ak obsahuje názov dotazu alebo príkaz SQL, môže byť niektorý z identifikátorov v príkaze nesprávny a byť príčinou zobrazenia dialógového okna Zadanie hodnoty parametra. Kliknite na pole vlastnosti Zdroj záznamov a potom na tlačidlo Zostaviť Tlačidlo Zostavovača .

 5. Vyhľadajte nesprávny výraz pomocou krokov uvedených v časti Kontrola výrazov v dotaze.

  Dôležité : Ak chcete po zakončení kontroly uložiť zmeny v dotaze, zatvorte dotaz a potom uložte formulár skôr, ako prejdete do zobrazenia formulára. V opačnom prípade sa všetky zmeny, ktoré ste zadali do dotazu, stratia.

Kontrola rozbaľovacieho alebo poľa so zoznamom vo formulári

Nesprávny výraz vo vlastnosti Zdroj riadkov v ovládacom prvku rozbaľovacieho poľa alebo poľa so zoznamom môže spôsobovať zobrazenie dialógového okna Zadanie hodnoty parametra. V niektorých prípadoch sa dialógové okno nezobrazí, kým sa nepokúsite použiť daný ovládací prvok. Pri kontrole vlastnosti Zdroj riadkov postupujte takto:

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na formulár na navigačnej table a kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Kliknite na rozbaľovacie pole alebo pole so zoznamom, ktoré chcete skontrolovať.

 3. Ak sa pracovná tabla Hárok vlastností nezobrazuje, zobrazíte ju stlačením klávesu F4.

 4. Kliknite na kartu Údaje a potom skontrolujte vlastnosť Zdroj riadkov a zistite, či niektorý z textov zodpovedá textu v dialógovom okne Zadanie hodnoty parametra.

Na začiatok časti

Kontrola výrazov v tabuľke

Ak sa v programe Access zobrazí dialógové okno Zadanie hodnoty parametra pri každom otvorení tabuľky, nesprávny výraz je pravdepodobne vo vlastnosti Zdroj riadkov vo vyhľadávacom poli tabuľky.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku na navigačnej table a potom na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Ak chcete zistiť, či je pole vyhľadávacím poľom, kliknite na názov poľa a potom kliknite v časti Vlastnosti poľa na kartu Vyhľadávanie. Ak sa na karte nachádza pole vlastnosti Zdroj riadkov, potom je pole vyhľadávacím poľom. Skontrolujte vlastnosť Zdroj riadkov. Ak obsahuje príkaz SQL, môže byť niektorý z identifikátorov v príkaze nesprávny a byť príčinou zobrazovania dialógového okna Zadanie hodnoty parametra.

Poznámka : V tabuľke môže byť viacero vyhľadávacích polí, preto skontrolujte kartu Vyhľadávanie pre každé pole.

Na začiatok časti

Horná časť strany

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×