Prístupových práv k informáciám v systéme produktov Microsoft Office 2007

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Poznámka: Office 2007 ukončenia jeho životnom cykle technickej podpory v 2017.

V tomto článku sa vysvetľuje, ako môžete obmedziť povolenie pre obsah v dokumenty, zošity a prezentácie pomocou prístupových práv k informáciám (IRM), ktorá je k dispozícii v systém Microsoft Office 2007. Informácie o ako pri obmedzovaní povolení k obsahu e-mailových správ nájdete v téme obmedzenie povolenia dôverných informácií v e-mailových správ.

Informácie o spôsobe nastavenia hesla na otvorenie alebo úprava súboru nájdete v téme Nastavenie hesla na otvorenie alebo úpravy dokumentu, zošita alebo prezentácie. Existujú ďalšie články, ktoré popisujú používanie hesiel na ochranu formátovania v dokumentoch a Ochrana prvkov hárka alebo zošita.

Obsah tohto článku

Účel prístupových práv k informáciám a jej obmedzenia

Správu prístupových práv typy súborov

Konfigurácia počítača na používanie správy prístupových práv

Prevzatie povolení

Prístup k obsahu v súboroch

Použitie rôznych používateľské konto systému Windows na správu prístupových práv súborov

Prezeranie obsahu s obmedzeným povolením

Význam správy prístupových práv k informáciám a jej obmedzenia

Správa prístupových práv k informáciám umožňuje jednotlivcom a správcom určiť povolenia na prístup k dokumentom, zošitom a prezentáciám. Pomáha tak zabrániť tlači, odosielaniu ďalej alebo kopírovaniu citlivých informácií neoprávnenými osobami. Po obmedzení povolenia pre určitý súbor prostredníctvom správy prístupových práv k informáciám sa toto obmedzenie pre prístup a používanie presadzuje bez ohľadu na to, kde sa tieto informácie nachádzajú, pretože povolenie pre súbor sa uchováva v samotnom súbore dokumentu.

Správa prístupových práv pomáha jednotlivcom presadzovať ich osobné preferencie v súvislosti s prenosom osobných alebo súkromných informácií. Okrem toho pomáha organizáciám presadzovať podnikovú politiku, ktorou sa riadi správa a šírenie dôverných alebo vlastníckych informácií.

Správa prístupových práv k informáciám vám pomáha:

 • zabrániť oprávnenému príjemcovi obmedzeného obsahu v posielaní ďalej, kopírovaní, upravovaní, tlači, faxovaní alebo prilepovaní tohto obsahu, a tým aj v jeho ďalšom neoprávnenom používaní,

 • zabrániť kopírovaniu obmedzeného obsahu pomocou funkcie Print Screen v systéme Microsoft Windows,

 • obmedziť obsah bez ohľadu na to, kam sa odosiela,

 • podporovať uplynutie platnosti súborov, aby obsah v dokumentoch nebolo možné prezerať po uplynutí zadaného obdobia,

 • uplatňovať podnikovú politiku, ktorou sa riadi používanie a šírenie obsahu v rámci spoločnosti.

Správa prístupových práv k informáciám vám neumožňuje zabrániť:

 • vymazaniu, odcudzeniu alebo zachyteniu a prenášaniu obsahu škodlivými programami, ako sú napríklad trójske kone, programy na zaznamenávanie stlačených klávesov a určité typy programov typu spyware,

 • strate alebo poškodeniu obsahu v dôsledku akcií počítačových vírusov,

 • manuálnemu kopírovaniu alebo prepisovaniu obsahu zobrazeného na obrazovke príjemcu,

 • snímaniu digitálnych fotografií obmedzeného obsahu, ktorý sa zobrazuje na obrazovke príjemcu,

 • kopírovaniu obmedzeného obsahu pomocou programov na snímanie obrazovky od iných výrobcov.

Na začiatok stránky

Typy súborov podporujúce správu prístupových práv k informáciám

Pomocou správy prístupových práv k informáciám v systéme Office, verzia 2007 môžete spravovať prístup k súborom .xps (XML Paper Specification), ako aj k nasledovným typom súborov:

Súbory programu Word

Typ súboru

Prípona

Dokument

.doc

Dokument

.docx

Dokument podporujúci makrá

.docm

Šablóna

.dot

Šablóna

.dotx

Šablóna podporujúca makrá

.dotm

Súbory programu Excel

Typ súboru

Prípona

Zošit

.xls

Zošit

.xlsx

Zošit podporujúci makrá

.xlsm

Šablóna

.xlt

Šablóna

.xltx

Šablóna podporujúca makrá

.xltm

Binárny zošit

.xlsb

Doplnok podporujúci makrá

.xla

Doplnok podporujúci makrá

.xlam

Súbory programu PowerPoint

Typ súboru

Prípona

Prezentácia

.ppt

Prezentácia

.pptx

Prezentácia podporujúca makrá

.pptm

Šablóna

.pot

Šablóna

.potx

Šablóna podporujúca makrá

.potm

Zobraziť

.pps

Zobraziť

.ppsx

Čistá prezentácia podporujúca makrá

.ppsm

Motív balíka Office

.thmx

Poznámky : 

 • Ak sú tieto typy súborov priložené k e-mailovej správe v programe Office Outlook 2007, na ktorú sa vzťahuje správa prístupových práv k informáciám, bude sa správa prístupových práv k informáciám automaticky vzťahovať aj na tieto typy súborov.

 • Ak k e-mailovej správe, na ktorú sa vzťahuje správa prístupových práv k informáciám, priložíte súbor správy (.msg), na správu v prílohe sa správa prístupových práv k informáciám nevzťahuje. Správa prístupových práv k informáciám neriadi prístup k súborom typu .msg.

Na začiatok stránky

Konfigurovanie počítača na používanie správy prístupových práv k informáciám

Na používanie správy prístupových práv k informáciám v systéme Office, verzia 2007 potrebujete minimálne balík Windows Rights Management Services (RMS) Client Service Pack 1 (SP1). Ak používate počítač so systémom Windows Vista, klient služby Windows Rights Management Services (RMS) už je nainštalovaný. Ak používate počítač so systémom Windows XP, musíte vy alebo správca služieb RMS nainštalovať balík Windows Rights Management Services (RMS) Client Service Pack 1 (SP1) do počítača. Správca služieb RMS môže konfigurovať podnikovú politiku pre správu prístupových práv k informáciám, ktorá definuje, kto môže získať prístup k informáciám, a aká úroveň úprav je povolená pre e-mailové správy. Podnikový správca napríklad môže definovať šablónu prístupových práv s názvom Dôverné podnikové informácie, ktorá určuje, že e-mailovú správu, ktorá používa túto politiku, môžu otvoriť iba používatelia nachádzajúci sa v podnikovej doméne.

Inštalácia klienta služby Windows Rights Management Services (RMS)

 1. V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov a potom kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov. Na ľavej table kliknite na tlačidlo Pridať nové programy. V zozname programov kliknite na položku Windows Rights Management Services Client a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

  Poznámka : V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov a potom na ľavej table kliknite na tlačidlo Pridať nové programy. V zozname programov kliknite na položku Windows Rights Management Services Client a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

Alternatívne, pri prvom pokuse otvoriť súbory, ktoré boli riadením prístupových práv pomocou správy prístupových práv, Office, verzia 2007 vás vyzve, aby si môžete stiahnuť klienta Windows Rights Management Services, ak používate počítač bez tohto softvéru.

Na začiatok stránky

Preberanie povolení

Pri prvom pokuse o otvorenie dokumentu, zošita alebo prezentácie s obmedzeným povolením, musíte pripojiť na licenčný server overiť svoje poverenia a prevziať licenciu na používanie. Licencia na používanie definuje úroveň prístupu, ktoré ste do súboru. Tento proces sa vyžaduje pre každý súbor s obmedzeným povolením. Inými slovami, obsah s obmedzeným povolením nie je možné otvoriť bez licencie na používanie. Prevzatie povolení vyžaduje, aby Microsoft Office odoslal vaše poverenia (zahŕňajúce e-mailovej adresy) a informácie o vašich povoleniach na licenčný server. Informácie obsiahnuté v dokumente sa neodosielajú na licenčný server. Ďalšie informácie nájdete v Prehlásení o ochrane osobných údajov pre systém produktov Microsoft Office 2007.

Na začiatok stránky

Obmedzenie povolenia pre obsah v súboroch

Autori môžu obmedziť povolenie pre dokumenty, zošity a prezentácie na používateľa, dokumentu alebo skupiny (skupinové povolenia vyžadujú adresárovej služby Microsoft Active Directory pre rozšírenie skupiny). Autori používajú v dialógovom okne povolenia používateľom čítať a zmeniť prístup, nastavovanie dátumov uplynutia platnosti pre obsah. Napríklad Ranjit autora, môžete dať Helena povolenie na čítanie dokumentu, ale nie vykonať zmeny. René potom môže udeliť povolenie na vykonávanie zmien v dokumente a nechajte ho uložte dokument. Ranjit tiež rozhodnúť obmedziť Helena a Petra prístup k tomuto dokumentu päť dní pred uplynutím platnosti povolení na dokument. Informácie o nastavení dátumu uplynutia platnosti dokumentu nájdete v téme Nastavenie dátumu uplynutia platnosti pre súbor.

Povolenie

 1. Uložte dokument, zošit alebo prezentáciu.

 2. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku pripraviť, ukážte na položku Obmedziť povolenie a potom kliknite na položku Distribuovať.

 3. Začiarknite políčko Obmedziť povolenie pre tento dokument a potom priraďte požadované úrovne prístupu jednotlivým používateľom.

  Ak správca nastavil prispôsobenú politiku pre povolenia, ktorú jednotlivci nemajú povolené meniť, vaše možnosti môžu byť obmedzené.

  Úrovne povolení

  • Čítať     Používatelia s povolením na čítanie môžu čítať dokument, zošit alebo prezentáciu, ale nemajú povolenie na jeho úpravy, tlač alebo kopírovanie.

  • Zmeniť     Používatelia s povolením na vykonávanie zmien môžu čítať, upravovať a ukladať dokument, zošit alebo prezentáciu, ale nemajú povolenie na jeho tlač.

  • Úplný prístup     Používatelia s povolením na úplný prístup majú úplné povolenia na vytváranie obsahu a môžu s dokumentom, zošitom alebo prezentáciou vykonávať tie isté akcie, aké má k dispozícii aj autor, ako napríklad nastavenie dátumov uplynutia platnosti pre obsah, zakázanie tlače a poskytovanie povolení pre používateľov. Po uplynutí platnosti povolenia na prístup k dokumentu pre oprávnených používateľov môže dokument otvoriť iba autor dokumentu alebo používatelia s povolením na úplný prístup k dokumentu. Autori majú vždy povolenie na úplný prístup.

 4. Ak chcete niekomu poskytnúť povolenie na úplný prístup, kliknite na položku Ďalšie možnosti, kliknite na šípku v stĺpci Úroveň prístupu a potom v zozname Zmeniť kliknite na položku Úplný prístup.

  Dialógové okno povolenie

 5. Po priradení úrovní povolení kliknite na tlačidlo OK.

  Zobrazí sa panel hlásení, ktorý informuje o tom, že dokument je riadený správou prístupových práv. Ak potrebujete vykonať zmeny v povoleniach na prístup k dokumentu, kliknite na položku Zmeniť povolenie.

  Panel hlásení

  Ak je dokument s obmedzeným povolením poslaný ďalej neoprávnenému používateľovi, správa sa zobrazí s e-mailovou adresou alebo s adresou webovej lokality autora, aby používateľ mohol požiadať o povolenie na používanie dokumentu.

  Obrázok dialógového okna

  Ak sa autor rozhodne nezahrnúť e-mailovú adresu, neoprávneným používateľom sa zobrazí chybové hlásenie.

Nastavenie dátumu uplynutia platnosti pre súbor

 1. Otvorte súbor.

 2. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku pripraviť, ukážte na položku Obmedziť povolenie a potom kliknite na položku Distribuovať.

 3. Začiarknite políčko Obmedziť povolenie pre tento dokument a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti.

 4. V časti Ďalšie povolenia pre používateľov začiarknite políčko Platnosť súboru dokument skončí a potom zadajte dátum.

 5. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Používanie iného používateľského konta systému Windows na správu prístupových práv k súborom

 1. Otvorte dokument, zošit alebo prezentáciu.

 2. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku pripraviť, ukážte na položku Obmedziť povolenie a potom kliknite na položku Spravovať poverenia.

 3. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • V dialógovom okne Vybrať používateľa vyberte e-mailovú adresu pre konto, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • V dialógovom okne Vybrať používateľa kliknite na položku Pridať, zadajte svoje poverenia pre nové konto a potom kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

   Rukoväť orezania

Na začiatok stránky

Prezeranie obsahu s obmedzeným povolením

Ak chcete na prezeranie obsahu, na ktorý sa vzťahuje správa prístupových práv, a pre ktorý máte povolenia, použiť systém Office, verzia 2007, stačí len otvoriť príslušný dokument, zošit alebo prezentáciu.

Ak chcete zobraziť povolenia, ktoré máte udelené, kliknite na položku Zobraziť povolenie na paneli hlásení alebo kliknite na tlačidlo na stavovom riadku v dolnej časti obrazovky.

Vzhľad tlačidla

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×