Príprava atribútov adresára na synchronizáciu so službou Office 365 pomocou nástroja IdFix

Táto téma obsahuje podrobné informácie o spustení nástroja, bežných chybách, ktoré sa môžu vyskytnúť, navrhovaných opravách, príklady a najvhodnejšie postupy, čo robiť pri veľkom počte chýb.

Oprava chýb v adresári pomocou grafického rozhrania IdFix

Spustite nástroj IdFix v službe Office 365 a začnite vyhľadávať problémy v adresári. Potom chyby opravte v grafickom rozhraní (GUI) podľa postupu popísanom v tejto téme. Ak nástroj vráti prázdnu tabuľku, znamená to, že sa nenašli žiadne chyby. Ak je v adresári veľa problémov, zobrazenie chýb môže byť mimoriadne neprehľadné. Jedným z riešení je najskôr odstrániť všetky chyby jedného typu a potom prejsť na ďalší typ.

 1. Pred vykonaním zmien si pozrite odporúčania zobrazené nástrojom IdFix.

  Prezrite si zoznam chýb, ktoré nástroj IdFix vrátil. Chyby môžete zoradiť podľa typu chyby tak, že kliknete na položku ERROR (CHYBA) v hornej časti stĺpca, v ktorom sú uvedené typy chýb. Ak je s jedným atribútom spojená viac ako jedna chyba, chyby sa skombinujú do jedného riadka. Ak to je možné, nástroj IdFix zobrazí v stĺpci UPDATE (Aktualizácia) odporúčania ako ich opraviť. Oprava je založená na kontrole ďalších atribútov spojených s objektom. Hoci tieto sú obvykle lepšie, než to, čo je už v adresári, iba vy môžete rozhodnúť, čo je naozaj presné.

  Ak IdFix poskytne návrh na opravu chyby duplicity, túto opravu je možné identifikovať jedným z troch príznakov uvedených na začiatku hodnoty v stĺpci UPDATE (Aktualizácia), napríklad [E]john.doe@contoso.com. Ak návrh prijmete, po použití zmeny sa príznak do adresára nevloží. Použije sa iba hodnota nasledujúca za príznakom s odporúčaním, napríklad john.doe@contoso.com. Ak chcete prijať odporúčanie, vyberte zo stĺpca ACTION (Akcia) zodpovedajúcu akciu. Príznaky predstavujú tieto akcie:

  • [C]    Navrhovaná akcia COMPLETE (Dokončiť). Hodnotu nie je potrebné upraviť.

  • [E]    Navrhovaná akcia EDIT (Upraviť). Hodnota by sa mala zmeniť, aby sa zabránilo konfliktu s inou hodnotou v adresári.

  • [R]    Navrhovaná akcia REMOVE (Odstrániť). Táto hodnota je SMTP proxy v inom ako poštovom objekte a pravdepodobne je možné ju bezpečne odstrániť.

 2. Po prečítaní a pochopení chýb vykonajte aktualizáciu záznamu v stĺpci UPDATE (Aktualizácia) a zadajte svoje zmeny. Potom v stĺpci ACTION (Akcia) vyberte implementáciu zmeny, ktorú chcete, aby nástroj IdFix vykonal. Napríklad dvaja používatelia môžu mať položku proxyAddress identifikovanú ako duplicitný záznam. Iba jeden používateľ môže na doručovanie pošty používať proxyAddress. Opravte to tak, že stĺpec ACTION (Akcia) označíte ako COMPLETE (Dokončené) pre používateľa so správnou hodnotou a pre druhého používateľa označte stĺpec ACTION (Akcia) ako REMOVE (Odstrániť). Týmto sa odstráni atribút proxyAddress od používateľa, ktorému tento atribút proxyAddress nepatrí a nevykoná sa žiadna zmena používateľovi, pre ktorého je tento atribút proxyAddress správny.

 3. V nasledujúcej tabuľke sú popísané chyby zistené nástrojom IdFix. Tabuľka tiež poskytuje najčastejšie navrhované opravy z nástroja a v niektorých prípadoch poskytuje príklady ako ich vyriešiť.

  Bežné chyby a opravy zistené nástrojom IdFix

  ERROR (Chyba)

  Popis typu chyby

  Navrhovaná oprava

  Príklad

  character

  Neplatné znaky. Hodnota obsahuje znak, ktorý nie je platný.

  Navrhovaná oprava chyby, ktorá sa zobrazuje v stĺpci UPDATE (Aktualizácia) zobrazuje hodnotu s odstráneným neplatným znakom.

  Koncová medzera na konci platnej e-mailovej adresy je neplatný znak, napríklad:

  "user@contoso.com "

  Medzera na začiatku platnej e-mailovej adresy je neplatný znak, napríklad:

  " user@contoso.com"

  Znak ú je neplatný znak.

  duplicate

  Duplicitný záznam. Hodnota má duplicitu v rozsahu dotazu. Všetky duplicitné hodnoty sa zobrazia ako chyby.

  Úpravou alebo odstránením hodnoty eliminovať duplicitu. Nástroj neposkytne navrhovanú opravu pre duplicity. Namiesto toho musíte vybrať, ktorá z dvoch alebo viacerých duplicít je správna a odstrániť duplicitné položky alebo záznamy.

  format

  Chyba formátovania. Hodnota porušuje požiadavky na formát pre použitie atribútu.

  Navrhovaná aktualizácia zobrazí hodnotu, ktorá má všetky neplatné znaky odstránené. Ak sa tam nenachádzajú žiadne neplatné znaky, aktualizácia aj hodnota budú vyzerať rovnako. Je potrebné určiť, čo naozaj chcete v aktualizácii. Nástroj neposkytne navrhovanú opravu pre všetky chyby formátovania.

  Napríklad adresy SMTP musia byť v súlade s formátom RFC 2822 a mailNickName nemôže začínať alebo končiť bodkou. Ďalšie informácie o požiadavkách na formát atribútov adresára nájdete v téme „Príprava objektov a atribútov adresára“ v časti Príprava na zriadenie používateľov v Office 365 prostredníctvom synchronizácie adresárov.

  topleveldomain

  Doména najvyššej úrovne. Toto sa vzťahuje na hodnoty, ktoré podliehajú formátovaniu RFC 2822. Ak doména najvyššej úrovne nie je smerovateľná cez internet, bude to identifikované ako chyba. Napríklad SMTP adresa s koncovkou .local nie je smerovateľná cez internet a bude mať za následok túto chybu.

  Zmeniť hodnotu na doménu smerovateľnú cez internet, ako je napríklad .com alebo .net.

  Zmeňte myaddress@fourthcoffee.local na fourthcoffee.com alebo na inú doménu, ktorá je smerovateľná cez internet.

  Pokyny nájdete v téme Príprava nesmerovateľnej domény (napríklad domény .local) na synchronizáciu adresárov.

  domainpart

  Chyba časti domény. Toto sa vzťahuje na hodnoty, ktoré podliehajú formátovaniu RFC 2822. Ak je doménová časť hodnoty neplatná a nie je v súlade s RFC 2822, vygeneruje sa táto chyba.

  Zmeniť hodnotu na takú, ktorá je v súlade s formátovaním RFC 2822. Skontrolujte napríklad, či neobsahuje žiadne medzery alebo nepovolené znaky.

  Zmeňte myaddress@fourth coffee.com na myaddress@fourthcoffee.com.

  domainpart_localpart

  Chyba miestnej časti. Toto sa vzťahuje na hodnoty, ktoré podliehajú formátovaniu RFC 2822. Ak je miestna časť hodnoty neplatná a nie je v súlade s RFC 2822, vygeneruje sa táto chyba.

  Zmeniť hodnotu na takú, ktorá je v súlade s formátovaním RFC 2822. Skontrolujte napríklad, či neobsahuje žiadne medzery alebo nepovolené znaky.

  Zmeňte my”work”address@fourthcoffee.com na myworkaddress@fourthcoffee.com.

  length

  Chyba dĺžky. Hodnota porušuje obmedzenie dĺžky atribútu. Toto sa najčastejšie vyskytuje v prípade, keď sa zmení schéma adresára.

  Aktualizácia navrhnutá nástrojom IdFix skráti hodnotu na prijateľnú dĺžku.

  Vezmite do úvahy, že to môže mať neželané dôsledky. Mali by ste skontrolovať navrhované opravy a podľa potreby ich zmeniť a až potom kliknúť na Použiť.

  blank

  Chyba z dôvodu prázdnej hodnoty alebo hodnoty null. Hodnota porušuje obmedzenie na hodnotu null pre atribúty, ktoré sa majú synchronizovať. Iba niekoľko atribútov musí obsahovať hodnotu.

  Navrhovaná aktualizácia bude podľa možnosti využívať hodnoty iného atribútu s cieľom vygenerovať pravdepodobnú náhradu.

  mailmatch

  Toto sa vzťahuje iba pre vyhradené služby Office 365. Hodnota nezodpovedá atribútu pošty.

  Navrhovaná aktualizácia bude hodnota atribútu pošty s predponou „SMTP:“.

 4. Ak chcete opraviť chybu, vyberte možnosť z rozbaľovacieho zoznamu ACTION (Akcia).

  Nasledujúca tabuľka popisuje operácie v stĺpci ACTION (Akcia), ktoré môžete vykonať na atribútoch pomocou nástroja IdFix. Ak ponecháte stĺpec ACTION (Akcia) prázdny, nástroj IdFix nevykoná pri tejto konkrétnej chybe v adresári žiadnu akciu.

  Operácie, ktoré môžete vykonávať pomocou nástroja IdFix

  ACTION (Akcia)

  Popis akcie

  Príklad

  COMPLETE (Dokončiť)

  Pôvodná hodnota je prijateľná a nemala by sa meniť napriek tomu, že bola identifikovaná ako chyba.

  Dvaja používatelia majú atribút proxyAddress identifikovaný ako duplicitu. Iba jeden používateľ môže danú hodnotu používať na doručovanie pošty. Označte používateľa so správnou hodnotou ako COMPLETE (Dokončené).

  REMOVE (Odstrániť)

  Hodnota atribútu sa odstráni zo zdrojového objektu. V prípade atribútu s viacerými hodnotami, napríklad proxyAddresses, sa odstráni iba zobrazená individuálna hodnota.

  Dvaja používatelia majú atribút proxyAddress identifikovaný ako duplicitu. Iba jeden používateľ môže danú hodnotu používať na doručovanie pošty. Označte používateľa s duplicitnou hodnotou ako REMOVE (Odstrániť).

  EDIT (Upraviť)

  Informácia v stĺpci UPDATE (Aktualizácia) sa použije na úpravu hodnoty atribútu. Ak nástroj IdFix navrhol platnú hodnotu v stĺpci UPDATE (Aktualizácia), potom v stĺpci ACTION (Akcia) vyberte EDIT (Upraviť) a prejdite na nasledujúcu chybu. Ak sa vám návrh nepáči, zadajte nový návrh do stĺpca UPDATE (Aktualizácia) a potom v stĺpci ACTION (Akcia) vyberte EDIT (Upraviť).

  UNDO (Späť)

  Táto možnosť je k dispozícii len v prípade, že ste vykonali obnovenie z denníka transakcií. Ak vyberiete možnosť UNDO (Späť), hodnota atribútu sa obnoví na pôvodnú hodnotu.

  FAIL (Zlyhanie)

  Táto hodnota sa vráti iba v prípade, že hodnota UPDATE (Aktualizácia) má neznámy konflikt s pravidlami AD DS. V tomto prípade môžete hodnotu opäť upraviť v stĺpci UPDATE (Aktualizácia) za predpokladu, že viete o aké zlyhanie sa jedná. Môže byť potrebné analyzovať hodnoty v objekte pomocou ADSI Edit. Ďalšie informácie nájdete v téme ADSI Edit (adsiedit.msc).

 5. Po výbere položky ACTION (Akcia) pre danú chybu alebo viacero chýb, kliknite na položku Apply (Použiť). Po kliknutí na položku Apply (Použiť) nástroj vykoná zmeny v adresári. Skôr ako kliknete na Apply (Použiť) môžete zadať opravy pre viacero chýb a nástroj IdFix ich všetky zmení naraz.

 6. Spustite IdFix ešte raz, aby ste sa uistili, že vykonané opravy nespôsobili ďalšie chyby. Tento krok môžete opakovať toľkokrát, koľko potrebujete. Pred synchronizáciou je vhodné niekoľkokrát vykonať tento proces.

Zmena množiny pravidiel, ktoré používa nástroj IdFix

IdFix predvolene používa na testovanie položiek v adresári množinu pravidiel konfigurácie s viacerými nájomníkmi. Táto množina pravidiel je správna pre väčšinu zákazníkov služieb Office 365. Ak ste však vyhradeným zákazníkom alebo ITAR (právne predpisy týkajúce sa medzinárodného obchodovania so zbraňami) zákazníkom služieb Office 365, môžete IdFix nakonfigurovať tak, aby používal množinu pravidiel konfigurácie pre vyhradených zákazníkov. Ak neviete, akým typom zákazníka ste, tento krok môžete pokojne vynechať. Ak chcete nastaviť množinu pravidiel na možnosť Vyhradené, kliknite na ikonu ozubeného kolieska na paneli s ponukami a potom kliknite na položku Dedicated (Vyhradené).

Zmena rozsahu hľadania, ktoré používa nástroj IdFix

Nástroj IdFix predvolene vyhľadáva chyby v celom adresári. Podľa potreby môžete nástroj nakonfigurovať, aby namiesto toho prehľadával konkrétny podstrom. Dosiahnete to tak, že v paneli s ponukami kliknete na ikonu Filter a zadáte platný podstrom.

Vrátenie zmien pomocou nástroja IdFix GUI

Vždy, keď zmeny aplikujete kliknutím na položku Apply (Použiť), nástroj IdFix vytvorí samostatný súbor s názvom Denník transakcií, ktorý obsahuje zoznam práve vykonaných zmien. Denník transakcií môžete v prípade, že urobíte chybu, použiť na vrátenie späť tých zmien, ktoré sú v najnovšom denníku. Ak urobíte chybu počas aktualizácie, naposledy použité zmeny môžete vrátiť späť kliknutím na položku Undo (Späť). Keď kliknete na Undo (Späť), nástroj IdFix použije denník transakcií na vrátenie tých zmien, ktoré sa nachádzajú v poslednom denníku transakcií. Ďalšie informácie o používaní denníka transakcií nájdete v téme Referenčné dokumenty: Denník transakcií nástroja IdFix v službách Office 365.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×