Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

PowerPoint 2016 umožňuje pridať, odstrániť a usporiadať snímky v prezentácii pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows. Je tiež možné zmeniť veľkosť a orientáciu snímok.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Pridanie novej snímky

Nové snímky môžete jednoducho do prezentácie pridať buď na základe rozloženia aktuálnej snímky alebo rozloženia novej šablóny.

Pridanie novej snímky na základe rozloženia aktuálnej snímky

V novej prezentácii sa úvodná snímka pridá automaticky. Novú snímku môžete pridať na základe rozloženia predchádzajúcej snímky.

 1. Na klávesnici stlačte kombináciu klávesov Ctrl+M. Ozve sa: „Slide <počet snímok a umiestnenie novej snímky v zozname> selected“ (Vybratá snímka <počet snímok a umiestnenie novej snímky v zozname>).

Pridanie novej snímky na základe rozloženia šablóny

 1. normálnom zobrazení stlačte kombináciu klávesov Alt+H, I. Budete počuť: „<Názov rozloženia prvej snímky>, <počet dostupných položiek a umiestnenie aktuálnej položky v zozname>, menu.“ (Ponuka <Názov rozloženia prvej snímky>, <počet dostupných položiek a umiestnenie aktuálnej položky v zozname>). V JAWS sa ozve: „Leaving menu bar, Office theme, <číslo aktuálnej snímky>, <počet dostupných snímok a umiestnenie aktuálnej snímky v zozname>, <názov prvého rozloženia">, grid, <počet dostupných rozložení a umiestnenie aktuálneho rozloženia v zozname>“ (Opúšťate panel s ponukami, motív balíka Office <číslo aktuálnej snímky>, <počet dostupných snímok a umiestnenie aktuálnej snímky v zozname>, <názov prvého rozloženia">, mriežka, <počet dostupných rozložení a umiestnenie aktuálneho rozloženia v zozname>).

  Otvorí sa zoznam s ponukou rozloženia snímky.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť názov rozloženia snímky, ktoré chcete vybrať. Potom stlačte kláves Enter. Budete počuť číslo novej snímky. V JAWS sa ozve: „Enter, no selection“ (Enter, žiaden výber).

  Zameranie sa presunie na tablu snímky.

Odstránenie snímky

 1. normálnom zobrazení stláčajte na table miniatúr kláves šípky nahor alebo šípky nadol, kým nebudete počuť číslo snímky, ktorú chcete odstrániť.

 2. Stlačte kláves Delete. Budete počuť: „<Číslo aktuálnej snímky a jej umiestnenie v zozname>, selected“ (<Číslo aktuálnej snímky a jej umiestnenie v zozname>, vybraté). V JAWS sa ozve: „Enter, leaving menus, no selection“ (Enter, opúšťate ponuku, žiaden výber).

Zmena usporiadania snímok

Zmeniť usporiadanie snímok môžete tak, že vystrihnete snímku z pôvodného umiestnenia a prilepíte ju do nového umiestnenia.

 1. normálnom zobrazení stláčajte na table miniatúr kláves šípky nahor alebo šípky nadol, kým nebudete počuť číslo snímky, ktorú chcete premiestniť.

 2. Ak chcete presunúť snímku nahor alebo nadol v zozname snímok, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + šípka nahor alebo šípka nadol. Budete počuť nové číslo snímky v zozname.

  Ak chcete presunúť snímku na začiatok prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl+Shift+šípka nahor. Ak chcete presunúť snímku na koniec prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl+Shift+šípka nadol.

Usporiadanie snímok do sekcií

Ak chcete zoskupiť snímky do zmysluplných celkov, môžete ich usporiadať do sekcií. Ak napríklad na prezentácii pracujete spolu s ostatnými, môžete každému kolegovi priradiť prácu na jeho sekcii.

Sekcie sa zobrazujú na table miniatúr v normálnom zobrazení a v zobrazení Radenie snímok. Nie sú viditeľné ani oznamované v zobrazení Prezentácia.

 1. normálnom zobrazení stláčajte na table miniatúr kláves šípky nahor alebo šípky nadol, kým nebudete počuť číslo snímky, ktorú chcete premiestniť na začiatok sekcie. Potom stlačte kombináciu klávesov Alt+H, T1. Ozve sa: „Add section, menu item“ (Pridať sekciu, položka ponuky). V JAWS sa ozve: „Menu, leaving menus, add section“ (Ponuka, opúšťate ponuky, pridať sekciu). Potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Slide, <názov prvej snímky sekcie>, <počet snímok a umiestnenie aktuálnej snímky v zozname>, selected“ (Snímka, <názov prvej snímky sekcie>, <počet snímok a umiestnenie aktuálnej snímky v zozname>, vybraté). V JAWS sa ozve: „Leaving menus, no selection“ (Opúšťate ponuky, žiaden výber). Pridala sa sekcia bez názvu.

 2. Ak chcete pomenovať sekciu bez názvu na table miniatúr, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nebudete počuť „<Číslo sekcie>, Untitled section“ (<Číslo sekcie>, sekcia bez názvu)“, a potom stlačte kombináciu klávesov Shift+F10. Budete počuť: <Názov prezentácie>.pptm, autosaved, PowerPoint window, <the first menu item> menu item, rename section, menu item.“ (<Názov prezentácie>.pptm, automaticky uložené, okno PowerPointu, položka ponuky <prvá položka ponuky>, premenovať sekciu, položka ponuky). V JAWS sa ozve: „Shift, F10, menu, rename section“ (Shift, F10, ponuka, premenovať sekciu). Potom stlačte kláves Enter. Budete počuť, ako čítačka obrazovky oznamuje, že pracujete v okne na premenovanie sekcie.

 3. Zadajte nový názov sekcie. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Rename button“ (Tlačidlo Premenovať). Potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Slide, number and location, selected“ (Snímka, číslo a umiestnenie, vybratá). V JAWS sa ozve: „Enter, no selection“ (Enter, žiaden výber).

 4. Presuňte snímky v príslušných sekciách podľa pokynov v časti Zmena usporiadania snímok.

  Ak chcete počuť, ako Moderátor oznamuje názvy sekcií, na table miniatúr stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol. JAWS neoznamuje názvy sekcií.

Zmena orientácie všetkých snímok v prezentácii

Môžete jednoducho zmeniť orientáciu celej množiny snímok z orientácie na šírku na orientáciu na výšku alebo naopak.

 1. normálnom zobrazení stlačte kombináciu klávesov Alt+G, S. Budete počuť: „<Prvá položka v zozname ponuky Veľkosť snímky>, menu“ (<Prvá položka v zozname ponuky Veľkosť snímky>, ponuka). V JAWS sa ozve: „Lower ribbon, customized group box“ (Dolný pás s nástrojmi, prispôsobená skupina ovládacích prvkov).

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: „Custom slide size, menu item“ (Vlastná veľkosť snímky, položka ponuky). V JAWS sa ozve: „Menu, leaving menus, Custom slide size dot dot dot“ (Ponuka, opúšťate ponuky, vlastná veľkosť snímky, bodka, bodka, bodka). Potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Enter, slide <číslo aktuálnej snímky a jej umiestnenie v zozname>, selected“ (Enter, snímka <Číslo aktuálnej snímky a jej umiestnenie v zozname>, vybraté). V JAWS sa ozve: „Enter, leaving menus, slide size, slide size, slide sized for combo box (Enter, opúšťate ponuky, veľkosť snímky, veľkosť snímky, rozbaľovacie pole pre veľkosť snímky). Otvorí sa oknoVeľkosť snímky.

 3. V okne Veľkosť snímky stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Selected, landscape, radio button, Alt+L“ (Vybraté, na šírku, prepínač, Alt+L) alebo „Selected, portrait, radio button, Alt+P“ (Vybraté, na výšku, prepínač, Alt+P).

  V JAWS sa ozve: „Orientation, slides, <aktuálne vybratá možnosť> radio button checked“ (Orientácia, snímky, <aktuálne vybratá možnosť> prepínač vybratý). V aplikácii JAWS stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým nebudete počuť možnosť, ktorú chcete vybrať.

  Tip : Ak chcete pomocou Moderátora počúvať a presúvať sa medzi možnosťami v okne Veľkosť snímky, môžete tiež použiť kombináciu klávesov Caps Lock+kláves so šípkou nahor alebo nadol.

 4. Keď ste so svojím výberom hotoví, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „OK button“ (Tlačidlo OK). Potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Microsoft PowerPoint window, button“ (Okno Microsoft PowerPointu, tlačidlo). V JAWS sa ozve: „Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint button“ (Microsoft PowerPoint, tlačidlo Microsoft PowerPointu). Otvorí sa okno potvrdenia.

 5. V okne Microsoft PowerPointu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete maximalizovať veľkosť obsahu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Maximize“ (Maximalizovať). V JAWS sa ozve: „Maximize button“ (Tlačidlo maximalizovania). Ak máte na snímke veľa obsahu a použijete túto možnosť, celý text sa možno na snímku nezmestí.

  • Ak chcete zmenšiť obsah a prispôsobiť ho snímke, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Ensure Fit“ (Zabezpečiť prispôsobenie). V JAWS sa ozve: „Ensure Fit button“ (Tlačidlo na zabezpečenie prispôsobenia). Táto možnosť môže zmeniť veľkosť obsahu zmenšením veľkosti písma, aby sa všetko zmestilo na snímku. Potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Enter. Slide <počet dostupných snímok a umiestnenie aktuálnej snímky v zozname>“ (Enter. Snímka <počet dostupných snímok a umiestnenie aktuálnej snímky v zozname>.“ V JAWS sa ozve: „Enter, no selection“ (Enter, žiaden výber).

   Zameranie sa presunie na tablu miniatúr.

Zmena veľkosti snímok

Ak chcete zmeniť veľkosť snímky, môžete si vybrať medzi dvomi možnosťami, štandardná (4:3) a širokouhlá (16:9) alebo môžete veľkosť snímok prispôsobiť.

Zmena veľkosti formátu snímky zo širokouhlého na štandardný alebo naopak

 1. normálnom zobrazení stlačte kombináciu klávesov Alt+G, S. Budete počuť: „<Prvá položka v zozname ponuky Veľkosť snímky >, menu“ (<Prvá položka v zozname ponuky Veľkosť snímky>, ponuka). V JAWS sa ozve: „Lower ribbon, customized group box“ (Dolný pás s nástrojmi, prispôsobená skupina ovládacích prvkov).

 2. V ponuke Veľkosť snímky vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Štandardnú veľkosť vyberte v zozname ponuky stláčaním klávesu so šípkou nahor alebo šípku nadol, kým sa neozve: „Standard, four colon three, one of two“ (Štandardná, štyri dvojbodka tri, jedna z dvoch). V JAWS sa ozve: „Standard, left parent, four colon three right parent, one of two“ (Štandardná, ľavá zátvorka, štyri dvojbodka tri, pravá zátvorka, jedna z dvoch).

  • Veľkosť so širokouhlým formátom vyberiete v zozname ponuky stláčaním klávesu so šípkou nahor alebo šípku nadol, kým sa neozve: „Widescreen“ (Širokouhlá).

 3. Potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Microsoft PowerPoint window, button“ (Okno Microsoft PowerPointu, tlačidlo). V JAWS sa ozve: „Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint button“ (Microsoft PowerPoint, tlačidlo Microsoft PowerPointu). Otvorí sa okno potvrdenia.

 4. V okne Microsoft PowerPointu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete maximalizovať veľkosť obsahu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Maximize“ (Maximalizovať). V JAWS sa ozve: „Maximize button“ (Tlačidlo maximalizovania). Ak máte na snímke veľa obsahu a použijete túto možnosť, celý text sa možno na snímku nezmestí.

  • Ak chcete zmenšiť obsah a prispôsobiť ho snímke, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Ensure Fit“ (Zabezpečiť prispôsobenie). V JAWS sa ozve: „Ensure Fit button“ (Tlačidlo na zabezpečenie prispôsobenia). Táto možnosť môže zmeniť veľkosť obsahu zmenšením veľkosti písma, aby sa všetko zmestilo na snímku. Potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Enter. Slide <počet dostupných snímok a umiestnenie aktuálnej snímky v zozname>“ (Enter. Snímka <počet dostupných snímok a umiestnenie aktuálnej snímky v zozname>.“ V JAWS sa ozve: „Enter, no selection“ (Enter, žiaden výber). Zameranie sa presunie na tablu miniatúr.

Prispôsobenie veľkosti snímok

Môžete zmeniť veľkosť snímok a použiť vlastné rozmery pre rôzne obrazovky alebo formáty papiera.

 1. normálnom zobrazení stlačte kombináciu klávesov Alt+G, S. Budete počuť: „<Prvá položka v zozname ponuky Veľkosť snímky>, menu“ (<Prvá položka v zozname ponuky Veľkosť snímky>, ponuka). V JAWS sa ozve: „Lower ribbon, customized group box“ (Dolný pás s nástrojmi, prispôsobená skupina ovládacích prvkov).

 2. V ponuke Veľkosť snímky stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: „Custom slide size“ (Vlastná veľkosť snímky). Potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „<Číslo aktuálnej snímky a jej umiestnenie v zozname>, selected.“ (<Číslo aktuálnej snímky a jej umiestnenie v zozname>, vybraté). V JAWS sa ozve: „Enter, leaving menus, slide size, slide size, slide sized for combo box (Enter, opúšťate ponuky, veľkosť snímky, veľkosť snímky, rozbaľovacie pole pre veľkosť snímky). Otvorí sa oknoVeľkosť snímky.

 3. V okne Veľkosť snímky pri zmene veľkosti snímok vyberte cieľový formát prezentácie alebo nastavte výšku, šírku a orientáciu prezentácie:

  • Pri výbere cieľového formátu prezentácie, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Slides sized for“ (Veľkosť snímok nastavená pre). V JAWS sa ozve: „Slide sized for, combo box, <aktuálny výber> (Veľkosť snímky nastavená pre, rozbaľovacie pole, <aktuálny výber>). Stlačte kláves so šípkou nadol a rozbaľovacia ponuka sa rozbalí. V ponuke stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým nebudete počuť možnosť, ktorú chcete vybrať. Potom stlačte kláves Enter.

  • Nastavenie šírky, výšky a orientácie:

   • Ak chcete zmeniť šírku snímok, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Width“ (Šírka). V JAWS sa ozve: „Width, edit, spin box“ (Šírka, upraviť, pole s hodnotami). Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nebudete počuť hodnotu, ktorú chcete vybrať, alebo ju prípadne môžete zadať.

   • Ak chcete zmeniť výšku snímok, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Height“ (Výška). V JAWS sa ozve: „Height, edit, spin box“ (Výška, upraviť, pole s hodnotami). Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nebudete počuť hodnotu, ktorú chcete vybrať, alebo ju prípadne môžete zadať.

   • Ak chcete nastaviť orientáciu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Portrait radio button, Alt+P“ (Tlačidlo prepínača na výšku, Alt+P) alebo „Landscape radio button, Alt+L“ (Tlačidlo prepínača na šírku, Alt + L). V JAWS sa ozve: „Orientation, slides, <aktuálny výber>, radio button“ (Orientácia, snímky, <aktuálny výber>, prepínač). Výber zmeníte stlačením klávesu so šípkou nahor alebo nadol.

  Tip : Ak chcete pomocou Moderátora počúvať a presúvať sa medzi možnosťami v okne Veľkosť snímky, môžete tiež použiť kombináciu klávesov Caps Lock+kláves so šípkou nahor alebo nadol.

 4. Keď ste so svojím výberom hotoví, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „OK button“ (Tlačidlo OK). Potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Microsoft PowerPoint window, button“ (Okno Microsoft PowerPointu, tlačidlo). V JAWS sa ozve: „Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint button“ (Microsoft PowerPoint, tlačidlo Microsoft PowerPointu). Otvorí sa okno potvrdenia.

 5. V okne Microsoft PowerPointu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete maximalizovať veľkosť obsahu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Maximize“ (Maximalizovať). V JAWS počujete „Maximize button“ (Tlačidlo maximalizovania). Ak máte na snímke veľa obsahu a použijete túto možnosť, celý text sa možno na snímku nezmestí.

  • Ak chcete zmenšiť obsah a prispôsobiť ho novej snímke, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Ensure Fit“ (Zabezpečiť prispôsobenie). V JAWS sa ozve: „Ensure Fit button“ (Tlačidlo na zabezpečenie prispôsobenia). Táto možnosť môže zmeniť veľkosť obsahu zmenšením veľkosti písma, aby sa všetko zmestilo na snímku.

 6. Stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Enter. Slide, <počet dostupných snímok a umiestnenie aktuálnej snímky v zozname>“ (Enter. Snímka <počet dostupných snímok a umiestnenie aktuálnej snímky v zozname>). V JAWS sa ozve: „Enter, no selection“ (Enter, žiaden výber). Zameranie sa presunie na tablu miniatúr.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

PowerPoint 2016 pre Mac umožňuje pridať, odstrániť a usporiadať snímky v prezentácii pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre Mac OS. Je tiež možné zmeniť veľkosť a orientáciu snímok.

Nasledujúce úlohy sa vykonávajú v normálnom zobrazení v aplikácii PowerPoint. Do normálneho zobrazenia prejdete stlačením kombinácie klávesov Command + 1.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Pridanie novej snímky

Nové snímky môžete jednoducho do prezentácie pridať buď na základe rozloženia aktuálnej snímky alebo rozloženia novej šablóny.

Pridanie novej snímky založenej na aktuálnej snímke

 1. Ak chcete do balíka snímok v PowerPointe pridať novú snímku založenú na rozložení predchádzajúcej snímky, stlačte klávesovú skratku Command + Shift + N. Funkcia VoiceOver oznámi „Nová snímka“ a snímka sa pridá.

  Tip : Ak chcete duplikovať aktuálnu snímku, stlačte klávesovú skratku Command + Shift + D.

Pridanie novej snímky založenej na rozložení šablóny

 1. V normálnom zobrazení stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Dostanete sa na kartu, ktorá je práve vybratá. V prípade potreby stláčajte kláves so šípkou doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámi kartu Domov. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 2. Na karte Domov stlačte raz kláves so šípkou nadol, čím sa presuniete na pás s nástrojmi.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Command + Option+ Shift + šípka nadol prejdite na pás s nástrojmi.

 4. Opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Nová snímka, tlačidlo ponuky.“

 5. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + M otvorte ponuku. Funkcia VoiceOver oznámi: „Nová snímka, okno. Nová snímka, galéria.“

 6. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol vstúpte do galérie.

 7. Stlačením klávesov so šípkami prejdite na položky. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje, na ktorej položke sa nachádzate.

 8. Rozloženie vyberiete stlačením klávesu Enter. Snímka sa pridá do vášho balíka snímok.

Odstránenie snímky

 1. Stlačením kombinácie klávesov Command + 1 prejdite do normálneho zobrazenia.

 2. Stláčajte kláves F6, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Tabla miniatúr, zoznam, 1 vybratá položka .“

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol vstúpte do tably miniatúr. Funkcia VoiceOver oznámi: „V table miniatúr, zoznam, 1 vybratá položka.“

 4. Stláčaním klávesov so šípkami nahor alebo nadol sa presúvajte medzi snímkami. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje názvy snímok.

 5. Ak sa nachádzate na snímke, ktorú chcete odstrániť, stlačte kláves Delete. Snímka sa odstráni.

Zmena usporiadania snímok

Zmeniť usporiadanie snímok môžete tak, že vystrihnete snímku z aktuálneho umiestnenia a prilepíte ju do nového umiestnenia.

 1. V normálnom zobrazení stláčajte kláves F6, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Tabla miniatúr, zoznam, 1 vybratá položka .“

 2. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol vstúpte do tably miniatúr. Funkcia VoiceOver oznámi: „V table miniatúr, zoznam, 1 vybratá položka.“

 3. Stláčaním klávesov so šípkami nahor alebo nadol sa presúvajte medzi snímkami. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje názvy snímok.

 4. Keď sa nachádzate na snímke, ktorú chcete presunúť, stlačením kombinácie klávesov Command + X ju vystrihnite.

 5. Stláčaním klávesov so šípkami nahor alebo nadol sa presúvajte medzi snímkami. Pri presúvaní funkcia VoiceOver oznamuje názvy snímok.

 6. Keď sa nachádzate na snímke, po ktorej chcete umiestniť vystrihnutú snímku, stlačením kombinácie klávesov Command + V ju prilepte.

Usporiadanie snímok do sekcií

Ak chcete zoskupiť snímky do zmysluplných celkov, môžete ich usporiadať do sekcií. Ak napríklad na prezentácii pracujete spolu s ostatnými, môžete každému kolegovi priradiť prácu na jednej sekcii.

Sekcie sa zobrazujú a sú oznamované funkciou VoiceOver na table miniatúr v normálnom zobrazení a v zobrazení Radenie snímok.

 1. V table miniatúr normálneho zobrazenia prejdite na prvú snímku sekcie.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Ak nie ste na karte Domov, stláčajte kláves so šípkou doľava, kým ju nedosiahnete. Funkcia VoiceOver oznámi: „Domov, karta, 1 z 8.“ Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 3. Stlačením klávesu so šípkou nadol sa presuňte na pás s nástrojmi. Funkcia VoiceOver oznámi: „Oblasť posúvania. Práve sa nachádzate v oblasti posúvania.“

 4. Stlačením kombinácie klávesov Command + Option+ Shift + šípka nadol prejdite na pás s nástrojmi. Funkcia VoiceOver oznámi: „V oblasti posúvania, <počet položiek>, <názov tlačidla so zameraním>.“

 5. Opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Sekcia, tlačidlo ponuky.“ Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku.

 6. Stlačením kombinácie kláves Control + Option + medzerník vyberte možnosť Pridať sekciu.

 7. Zadajte názov sekcie a stlačte kláves Enter. Sekcia sa teraz zobrazuje na table miniatúr a funkcia VoiceOver prečíta názov sekcie, keď na ňu prejdete v table miniatúr.

Zmena orientácie snímok v prezentácii

Powerpointové snímky sú automaticky nastavené na orientáciu na šírku. Orientáciu snímky však môžete zmeniť na výšku alebo naopak.

 1. V normálnom zobrazení stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Ak nie ste na karte Návrh, stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým ju nedosiahnete. Funkcia VoiceOver oznámi: „Návrh, karta, 3 z 8.“ Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 2. Na karte Návrh opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Veľkosť snímok, tlačidlo ponuky.“

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku. Funkcia VoiceOver oznámi: „Stlačená položka Veľkosť snímok, tlačidlo ponuky. Práve sa nachádzate v galérii.“

 4. Stlačením kombinácie klávesov Command + Option+ Shift + šípka nadol prejdite do ponuky. Funkcia VoiceOver oznámi: „V položke Veľkosť snímok, galéria, <počet položiek v ponuke>, <aktuálne vybratá veľkosť>.“

 5. Stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Nastavenie stránky.“

 6. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa dialógové okno Nastavenie strany.

 7. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa nedostanete na možnosť požadovanej orientácie, napríklad „Orientácia snímok na šírku“ alebo „Orientácia snímok na dĺžku“, a potom vyberte požadovanú možnosť stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 8. Stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „OK, predvolené, tlačidlo.“ Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník stlačte tlačidlo.

 9. Ak sa aktuálny obsah nezmestí na vybratú orientáciu, otvorí sa dialógové okno s otázkou o výbere škálovania obsahu, aby bol vhodný pre vybratú orientáciu:

  • Ak chcete zmenšiť mierku obsahu, stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Zmenšiť mierku, tlačidlo.“ Táto možnosť zmení veľkosť obsahu napríklad zmenšením veľkosti písma, aby sa všetko zmestilo na snímku.

  • Ak chcete maximalizovať veľkosť obsahu, stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi „Zväčšiť mierku, tlačidlo“. Ak máte na snímke veľa obsahu a vyberiete túto možnosť, celý sa možno na snímku nezmestí.

  Požadovanú možnosť vyberte stlačením klávesu Enter.

Zmena veľkosti snímok

Ak chcete zmeniť veľkosť snímky, môžete si vybrať medzi dvomi možnosťami, štandardná (4:3) a širokouhlá (16:9) alebo môžete veľkosť snímok prispôsobiť.

Zmena veľkosti zo širokouhlej na štandardnú alebo naopak

 1. V normálnom zobrazení stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Ak nie ste na karte Návrh, stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým ju nedosiahnete. Funkcia VoiceOver oznámi: „Návrh, karta, 3 z 8.“ Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 2. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Veľkosť snímok, tlačidlo ponuky.“

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku. Funkcia VoiceOver oznámi: „Stlačená položka Veľkosť snímok, tlačidlo ponuky. Práve sa nachádzate v galérii.“

 4. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol prejdite do ponuky. Funkcia VoiceOver oznámi: „V položke Veľkosť snímok, galéria, <počet položiek v ponuke>, <aktuálne vybratá veľkosť>.“

 5. Medzi možnosťami sa presúvajte stlačením klávesov so šípkami nahor alebo nadol. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje možnosti.

 6. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte veľkosť.

 7. Ak prechádzate na menšiu veľkosť, môže sa zobraziť dialógové okno s otázkou, či chcete upraviť mierku obsahu tak, aby sa zmastil na vybratú veľkosť:

  • Ak chcete zmenšiť mierku obsahu, stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Mierka, predvolené, tlačidlo.“ Táto možnosť zmení veľkosť obsahu napríklad zmenšením veľkosti písma, aby sa všetko zmestilo na snímku.

  • Ak chcete maximalizovať veľkosť obsahu, stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi „Neškálovať, tlačidlo“. Ak máte na snímke veľa obsahu a vyberiete túto možnosť, celý sa možno na snímku nezmestí.

  Požadovanú možnosť vyberte stlačením klávesu Enter.

Prispôsobenie veľkosti snímok

 1. V normálnom zobrazení stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Ak nie ste na karte Návrh, stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým ju nedosiahnete. Funkcia VoiceOver oznámi: „Návrh, karta, 3 z 8.“ Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 2. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Veľkosť snímok, tlačidlo ponuky.“

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku. Funkcia VoiceOver oznámi: „Stlačená položka Veľkosť snímok, tlačidlo ponuky. Práve sa nachádzate v galérii.“

 4. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol prejdite do ponuky.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Nastavenie stránky.“

 6. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Otvorí sa dialógové okno Nastavenie strany.

 7. Dvakrát stlačte kláves so šípkou doprava. Funkcia VoiceOver oznámi aktuálne vybratú veľkosť, napríklad „Širokouhlé“ alebo „Zobrazenie na obrazovku (4:3).“

 8. Možnosti zobrazíte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 9. Možnosti prehľadávate stlačením klávesov so šípkou nahor alebo nadol. Funkcia VoiceOver ich pri presúvaní oznamuje. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte požadovanú možnosť.

 10. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „OK, predvolené, tlačidlo.“ Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte tlačidlo.

 11. Ak meníte veľkosť, môže sa zobraziť dialógové okno s otázkou, či chcete upraviť mierku obsahu a prispôsobiť ho na vybratú veľkosť:

  • Ak chcete zmenšiť mierku obsahu, stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Zmenšiť mierku, tlačidlo.“ Táto možnosť zmení veľkosť obsahu napríklad zmenšením veľkosti písma, aby sa všetko zmestilo na snímku.

  • Ak chcete maximalizovať veľkosť obsahu, stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi „Zväčšiť mierku, tlačidlo“. Ak máte na snímke veľa obsahu a vyberiete túto možnosť, celý sa možno na snímku nezmestí.

  Požadovanú možnosť vyberte stlačením klávesu Enter.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Vloženie zvuku alebo videa v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v PowerPointe 2016 pre Mac

Základné úlohy na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

PowerPoint 2016 pre iOS umožňuje pridať, odstrániť a usporiadať snímky v prezentáciách pomocou vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre iOS.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v programe PowerPoint 2016 pre iOS nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre iPhone.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Pridanie a odstránenie snímok v PowerPointe a zmena ich usporiadania

Nové snímky môžete jednoducho do prezentácie pridať buď na základe rozloženia aktuálnej snímky alebo rozloženia novej šablóny, prípadne odstrániť tie, ktoré viac nepotrebujete. Zmeniť usporiadanie snímok môžete aj tak, že vystrihnete snímku z aktuálneho umiestnenia a prilepíte ju do nového umiestnenia.

Pridanie novej snímky

 1. Ťahajte v prezentácii prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, pred ktorú chcete pridať novú snímku. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok: „Slide <číslo snímky> of <celkový počet snímok>“ (Snímka <číslo snímky> z <celkový počet snímok>).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected“ (Vybraté).

 3. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „New slide button“ (Tlačidlo Nová snímka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Snímka sa pridá do vášho balíka snímok.

 4. Ak chcete zmeniť rozloženie vloženej snímky, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Layout button“ (Tlačidlo Rozloženie). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete prehľadávať možnosti šablóny, potiahnite prstom doprava. Pri posúvaní funkcia VoiceOver oznamuje jednotlivé šablóny. Pri aktuálne vybratom rozložení sa ozve „Selected“ (Vybraté) a zaznie aj názov rozloženia. Ak chcete šablónu vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena usporiadania snímok

 1. Ťahajte v prezentácii prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, ktorú chcete presunúť. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected“ (Vybraté).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Ozve sa: „Show more items, menu item“ (Zobraziť ďalšie položky, položka ponuky). V novom okne sa otvorí kontextová ponuka.

 4. V kontextovej ponuke ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Cut, menu item“ (Vystrihnúť, položka ponuky). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov snímky, pred ktorú chcete premiestniť vystrihnutú snímku. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected“ (Vybraté).

 6. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Ozve sa: „Select all, menu item“ (Vybrať všetky, položka ponuky).

 7. Ak chcete prilepiť snímku, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Paste, menu item“ (Prilepiť, položka ponuky). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa presunie do nového umiestnenia.

Odstránenie snímky

 1. Ťahajte v prezentácii prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, ktorú chcete odstrániť. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected“ (Vybraté).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Ozve sa: „Show more items, menu item“ (Zobraziť ďalšie položky, položka ponuky).

 4. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom potiahnite prstom doľava, kým sa neozve: „Delete, menu item“ (Odstrániť, položka ponuky).

 5. Ak chcete snímku odstrániť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

PowerPoint pre Android umožňuje pridať, odstrániť alebo usporiadať snímky v prezentáciách pomocou vstavanej čítačky obrazovky TalkBack pre Android.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie Powerpointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Pridanie a odstránenie snímok v PowerPointe a zmena ich usporiadania

Nové snímky môžete jednoducho do prezentácie pridať buď na základe rozloženia aktuálnej snímky alebo rozloženia novej šablóny, prípadne odstrániť tie, ktoré už nepotrebujete. Zmeniť usporiadanie snímok môžete aj tak, že vystrihnete snímku z aktuálneho umiestnenia a prilepíte ju do nového umiestnenia.

Pridanie novej snímky

 1. Na table miniatúr v prezentácii ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, pred ktorú chcete pridať snímku. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok: „Slide <číslo snímky>“ (Snímka <číslo snímky>).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Snímka je vybratá a otvorí sa v zobrazení na úpravy.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Back switch not checked“ (Prepínač naspäť nie je zapnutý), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na tablu miniatúr.

 4. Ťahajte prstom doľava, kým nebudete počuť „New slide button“ (Tlačidlo Nová snímka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Snímka sa pridá do vášho balíka snímok.

 5. Ak chcete zmeniť rozloženie vloženej snímky, v zobrazení na úpravu snímok potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Layout menu“ (Ponuka Rozloženie). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete prehľadávať možnosti šablóny, v ponuke Rozloženie potiahnite prstom doprava. Pri posúvaní služba TalkBack oznamuje jednotlivé šablóny. Pri aktuálne vybratom rozložení zaznie názov rozloženia a ozve sa „Selected“ (Vybraté). Ak chcete šablónu vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena usporiadania snímok

 1. Na table miniatúr v prezentácii ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, ktorú chcete presunúť. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí kontextová ponuka a ozve sa: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť).

 3. V kontextovej ponuke ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Cut button“ (Tlačidlo Vystrihnúť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov snímky, za ktorú chcete premiestniť vystrihnutú snímku. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť).

 5. Ak chcete prilepiť snímku, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Paste button“ (Tlačidlo Prilepiť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa presunie do nového umiestnenia.

Odstránenie snímky

 1. Na table miniatúr v prezentácii ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, ktorú chcete odstrániť. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť).

 3. V kontextovej ponuke ťahajte prstom doprava dovtedy, kým sa neozve: „Delete button“ (Tlačidlo Odstrániť).

 4. Ak chcete snímku odstrániť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

PowerPoint Mobile umožňuje pridať, odstrániť alebo usporiadať snímky v prezentácii pomocou vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint Mobile nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu Mobile pre Windows 10.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

Pridanie a odstránenie snímok v PowerPointe a zmena ich usporiadania

Nové snímky môžete jednoducho do prezentácie pridať buď na základe rozloženia aktuálnej snímky alebo rozloženia novej šablóny, prípadne odstrániť tie, ktoré už nepotrebujete. Zmeniť usporiadanie snímok môžete aj tak, že vystrihnete snímku z aktuálneho umiestnenia a prilepíte ju do nového umiestnenia.

Pridanie novej snímky

 1. Na table miniatúr v prezentácii jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol po obrazovke, kým sa neozve: „Items“ („Položky“). Potom ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, pred ktorú chcete pridať snímku. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok: „Slide <dlaždica snímky>, <číslo snímky> of <celkový počet snímok>“ (Snímka <dlaždica snímky>, <číslo snímky> z <celkový počet snímok>).

  Poznámka : Ak chcete prejsť na tablu miniatúr zo zobrazenia na úpravy, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: „Back button“ (Tlačidlo Naspäť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na vybratú snímku na table miniatúr.

 2. Ak chcete snímku vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť „New slide button“ (Tlačidlo Nová snímka), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Snímka sa pridá do vášho balíka snímok.

 4. Ak chcete zmeniť rozloženie vloženej snímky, vyberte snímku a ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa otvorí v zobrazení na úpravy. V zobrazení na úpravy snímky ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Layout button collapsed“ (Tlačidlo Rozloženie zbalené), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete prehľadávať možnosti šablóny, v ponuke Rozloženie potiahnite prstom doprava. Pri posúvaní Moderátor oznamuje jednotlivé šablóny. Pri aktuálne vybratom rozložení sa ozve „Selected“ (Vybraté) a názov rozloženia. Ak chcete šablónu vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena usporiadania snímok

 1. Na table miniatúr v prezentácii jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol po obrazovke, kým sa neozve: „Items“ („Položky“). Potom ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, ktorú chcete presunúť. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa: „Custom“ (Vlastné).

 3. V kontextovej ponuke ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Cut button“ (Tlačidlo Vystrihnúť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov snímky, za ktorú chcete premiestniť vystrihnutú snímku. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku a otvorte kontextovú ponuku. Ozve sa: „Custom“ (Vlastné).

 5. Ak chcete prilepiť snímku, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Paste button“ (Tlačidlo Prilepiť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa presunie do nového umiestnenia.

Odstránenie snímky

 1. Na table miniatúr v prezentácii jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol po obrazovke, kým sa neozve: „Items“ („Položky“). Potom ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nezaznie názov snímky, ktorú chcete odstrániť. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy snímok.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Custom“ (Vlastné).

 3. V kontextovej ponuke ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Delete button“ (Tlačidlo Odstrániť).

 4. Ak chcete snímku odstrániť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Tlač prezentácií použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

PowerPoint Online umožňuje pridať, odstrániť alebo usporiadať snímky v prezentácii pomocou vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách si môžete prečítať v téme Používanie klávesových skratiek pri vytváraní prezentácie.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate PowerPoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže PowerPoint Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint Online.

Obsah tohto článku

Pridanie novej snímky

Nové snímky môžete jednoducho do prezentácie pridať buď na základe rozloženia aktuálnej snímky, alebo na základe iného rozloženia.

 1. V zobrazení úprav v aplikácii PowerPoint Online stláčajte opakovane kombináciu klávesov Ctrl + F6 dovtedy, kým sa nedostanete na kartu. Moderátor oznámi názov aktuálne vybratej karty, napríklad „Selected, Home, H tab, item“ (Vybraté, Domov, karta H, položka), ak je vybratá karta Domov. JAWS oznámi napríklad: „Home, H tab, selected“ (Domov, karta H, vybratá).

  Tip : Po otvorení v aplikácii PowerPoint Online sa prezentácia otvorí v zobrazení na čítanie. Ak to chcete zmeniť na zobrazenie úprav, opakovane stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Edit Presentation“ (Upraviť prezentáciu). Stlačením klávesu Enter otvorte ponuku. Potom stlačte kláves so šípkou nadol iba raz. Budete počuť „Edit in Browser“ (Upraviť v prehliadači). Stlačením klávesu Enter otvorte prezentáciu v zobrazení úprav.

 2. Stlačte kláves N, otvorte kartu Vložiť, stlačte kláves SI a otvorí sa dialógové okno Nová snímka.

 3. V dialógovom okne sa vyberie rozloženie snímky na základe aktuálnej snímky. Na iné rozloženie prejdete pomocou klávesov so šípkami.

 4. Výber a pridanie novej snímky založenej na rozložení uskutočníte pomocou klávesu Enter, ak ste v požadovanom rozložení.

Zmena usporiadania snímok

Snímkami môžete pohybovať, a tým zmeniť poradie v prezentácii.

 1. V zobrazení úprav stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6 dovtedy, kým sa na nedostanete na tablu miniatúr. Keď sa dostanete na tablu miniatúr, moderátor oznámi číslo a názov aktuálnej snímky. JAWS oznámi: „Slide panel“ (Panel so snímkami).

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým nebudete počuť číslo snímky, ktorú chcete premiestniť.

 3. Ak chcete presunúť snímku na začiatok prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + šípka nahor. Snímka sa presunie o jednu snímku nahor.

  Ak chcete presunúť snímku na koniec prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + šípka nadol. Snímka sa presunie o jednu snímku nadol.

  Ak chcete umiestniť snímku na začiatok prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + šípka nahor. Ak chcete umiestniť snímku na koniec prezentácie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + šípka nadol.

Odstránenie snímok

 1. V zobrazení úprav stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6 dovtedy, kým sa na nedostanete na tablu miniatúr. Keď sa dostanete na tablu miniatúr, moderátor oznámi číslo a názov aktuálnej snímky. JAWS oznámi: „Slide panel“ (Panel so snímkami).

 2. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým nebudete počuť číslo snímky, ktorú chcete odstrániť.

 3. Stlačte kláves Delete.

  Tip : Ak chcete odstránenie vrátiť späť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Z.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Používanie klávesových skratiek pri vytváraní prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×