Povolenie a zakázanie makier v súboroch balíka Office

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Makro je séria príkazov, ktoré môžete použiť na zautomatizovanie opakovanej úlohy, a ktoré môžete spustiť, keď máte vykonať úlohu. Tento článok prináša informácie o rizikách práce s makrami a dozviete sa, ako možno povoliť alebo zakázať makrá v Centre dôveryhodnosti.

Obsah tohto článku

Povolenie makier pri zobrazení Panela hlásení

Povolenie makier v zobrazení Backstage

Jednorazové povolenie makier, keď sa zobrazí bezpečnostné upozornenie

Zmena nastavenia makier v Centre dôveryhodnosti

Vysvetlenie nastavení makier

Čo je makro, kto ho vytvára a aké je riziko zabezpečenia?

Povolenie makier pri zobrazení Panela hlásení

Keď otvoríte súbor s makrami, zobrazí sa žltý panel hlásení s ikonou štítu a tlačidlom Povoliť obsah. Ak viete, že makrá pochádzajú zo spoľahlivého zdroja, postupujte podľa týchto pokynov:

Nasledujúci obrázok je príkladom panela hlásení, keď sa v súbore nachádzajú makrá.

Panel hlásení s upozornením zabezpečenia pre makrá

Na začiatok stránky

Povolenie makier v zobrazení Backstage

Ďalší spôsob povolenia makier v súbore je použitie zobrazenia Microsoft Office BackStage. Ide o zobrazenie, ktoré sa zobrazí po kliknutí na kartu Súbor následne po zobrazení žltého panela hlásení.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V oblasti Upozornenie zabezpečenia kliknite na tlačidlo Povoliť obsah.

 3. V časti Povoliť všetok obsah kliknite na položku Vždy povoliť aktívny obsah tohto dokumentu.
  Súbor sa stane dôveryhodným dokumentom.

Nasledujúci obrázok je príkladom možností položky Povoliť obsah.

Rozbaľovacie bezpečnostné upozornenie

Na začiatok stránky

Jednorazové povolenie makier, keď sa zobrazí bezpečnostné upozornenie

Ak chcete povoliť makrá na čas, kým je súbor otvorený, postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Keď súbor zatvoríte a znova otvoríte, znova sa zobrazí upozornenie.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V oblasti Upozornenie zabezpečenia kliknite na tlačidlo Povoliť obsah.

 3. Vyberte Rozšírené možnosti.

 4. V dialógovom okne Možnosti zabezpečenia balíka Microsoft Office vyberte pre každé makro možnosť Povoliť obsah pre túto reláciu.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zmena nastavenia makier v Centre dôveryhodnosti

Nastavenie makier sa nachádza v Centre dôveryhodnosti. Ak však pracujete v organizácii, správca systému môže zmeniť predvolené nastavenie a zamedziť používateľovi nastavenie meniť.

Dôležité : Keď zmeníte nastavenie zabezpečenia makier v Centre dôveryhodnosti, toto nastavenie sa zmení len pre program balíka Office, ktorý práve používate. Nastavenie zabezpečenia makier sa nezmení pre všetky programy balíka Office.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

 3. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti.

 4. V okne Centrum dôveryhodnosti kliknite na položku Nastavenie makra.

 5. Vyberte požadované nastavenia.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Na nasledujúcom obrázku je oblasť Nastavenie makier Centra dôveryhodnosti.

oblasť Nastavenie makier Centra dôveryhodnosti

Na získanie ďalších informácií o nastavení makier použite informácie v nasledujúcej časti.

Na začiatok stránky

Vysvetlenie nastavení makier

 • Zakázať všetky makrá bez oznámenia     Všetky makrá a upozornenia zabezpečenia týkajúce sa makier sú zakázané.

 • Zakázať všetky makrá s oznámením     Makrá sú zakázané, ale v prípade prítomnosti makra sa zobrazí upozornenie zabezpečenia. Makrá môžete povoliť v závislosti od konkrétnej situácie.

 • Zakázať všetky makrá okrem digitálne podpísaných makier     Makrá sú zakázané, ale v prípade prítomnosti makra sa zobrazí upozornenie zabezpečenia. Ak je však makro digitálne podpísané dôveryhodným vydavateľom, môže sa spustiť, ak bol vydavateľ zaradený medzi dôveryhodných vydavateľov. Ak ste vydavateľa nezaradili medzi dôveryhodných vydavateľov, zobrazí sa upozornenie, na základe ktorého môžete povoliť podpísané makro a zaradiť vydavateľa medzi dôveryhodných vydavateľov.

 • Povoliť všetky makrá (neodporúča sa; môže sa spustiť potenciálne nebezpečný kód)     Povolí sa spustenie všetkých makier. Toto nastavenie spôsobí, že váš počítač nebude dostatočne zabezpečený proti potenciálne škodlivému kódu.

 • Dôverovať prístupu k objektovému modelu projektu VBA     Zakáže alebo povolí programátorský prístup k objektovému modelu programu Visual Basic for Applications (VBA) od automatizačného klienta. Táto možnosť zabezpečenia je určená pre kód napísaný za účelom automatizácie programu balíka Office a manipuláciu v prostredí VBA a v objektovom modeli. Toto nastavenie je špecifické pre používateľa a aplikáciu a predvolene je nastavené na zakázanie prístupu. Zabraňuje neautorizovaným programom vytvárať kód s vlastnou replikáciou. Pre automatizačných klientov, ktorí chcú pristúpiť k objektovému modelu projektu VBA, musí povoliť prístup používateľ spúšťajúci kód. Ak chcete povoliť prístup, začiarknite toto políčko.

Poznámka : V programoch Microsoft Publisher a Access nie je k dispozícii možnosť Dôverovať prístupu k objektovému modelu projektu VBA.

Na začiatok stránky

Čo je makro, kto ho vytvára a aké je riziko zabezpečenia?

Makrá automatizujú často používané úlohy a šetria čas strávený nad klávesnicou a s myšou. Mnohé boli vytvorené pomocou programu Visual Basic for Applications (VBA) a napísali ich softvéroví vývojári. Niektoré makrá však môžu predstavovať potenciálne riziká zabezpečenia. Niektorí používatelia so škodlivými úmyslami, známi aj ako hakeri, môžu do súboru zahrnúť deštruktívne makro, ktoré môže vo vašom počítači alebo v sieti organizácie rozšíriť vírus.

Obsah tohto článku

Čo je makro a aké je riziko zabezpečenia?

Povolenie a zakázanie makier v Centre dôveryhodnosti

Ktorý program používate?

Ako môže Centrum dôveryhodnosti chrániť pred nebezpečnými makrami?

Upozornenie zabezpečenia sa zobrazí výzva, ak chcete zapnúť alebo vypnúť makro. Čo môžem robiť?

Čo je makro a aké je riziko zabezpečenia?

Makrá zautomatizovať často používané úlohy. mnohé sú vytvorené s použitím jazyka VBA a ukončení vývojári softvéru. Však niektoré makrá predstavovať riziko zabezpečenia. Osoba, ktorá má škodlivý zámer môžete predstaviť deštruktívne makra do dokumentu alebo súboru, ktorý môže rozšíriť vírus vo vašom počítači.

Na začiatok stránky

Povolenie a zakázanie makier v Centre dôveryhodnosti

Nastavenia zabezpečenia makier sa nachádzajú v Centre dôveryhodnosti. Však Ak pracujete v organizácii, váš správca systému mohli zmeniť predvolené nastavenie zabránite zmeny nastavenia.

Poznámka : Keď zmeníte nastavenie zabezpečenia makier v Centre dôveryhodnosti, toto nastavenie sa zmení len pre program balíka Office, ktorý práve používate. Nastavenie zabezpečenia makier sa nezmení pre všetky programy balíka Office.

Ktorý program pre systém Microsoft Office 2007 používate?

Prístup

Access

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Access.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Nastavenie makra.

 3. Kliknite na požadované možnosti:

  • Zakázať všetky makrá bez oznámenia.  Kliknutím na túto možnosť, ak nedôverujete makrá. Všetky makrá v dokumente a upozornenia zabezpečenia týkajúce sa makier sú zakázané. Ak sa v dokumente nachádzajú nepodpísané makrá, ktorým dôverujete, môžete tieto dokumenty zaradiť do dôveryhodného umiestnenia. Dokumenty v dôveryhodnom umiestnení sú povolené na spustenie bez kontroly systémom zabezpečenia centra dôveryhodnosti.

  • Zakázať všetky makrá s oznámením Toto nastavenie je predvolené. Kliknite na túto možnosť, ak chcete zakázať makrá, ale v prípade prítomnosti makier chcete dostať upozornenie zabezpečenia. Takto si môžete vždy vybrať, kedy chcete povoliť makrá.

  • Zakázať všetky makrá okrem digitálne podpísaných makier Nastavenie sa zhoduje s nastavením Zakázať všetky makrá s oznámením s tým rozdielom, že ak je makro digitálne podpísané vydavateľom nachádzajúcim sa v zozname dôveryhodných vydavateľov, makro sa môže spustiť. Ak sa vydavateľ nenachádza v zozname dôveryhodných vydavateľov, program vás na to upozorní. Takto si môžete vybrať, či chcete povoliť podpísané makrá alebo dôverovať vydavateľovi. Všetky nepodpísané makrá sú zakázané bez oznámenia.

  • Povoliť všetky makrá (neodporúča sa; potenciálne nebezpečný kód môžete spustiť)  Kliknutím na túto možnosť, ak chcete povoliť všetky makrá spustiť. Toto nastavenie je váš počítač citlivé na potenciálne škodlivý kód a sa neodporúča.

Na začiatok stránky

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Nastavenie makra.

 3. Kliknite na požadované možnosti:

  • Zakázať všetky makrá bez oznámenia.  Kliknutím na túto možnosť, ak nedôverujete makrá. Všetky makrá v dokumente a upozornenia zabezpečenia týkajúce sa makier sú zakázané. Ak sa v dokumente nachádzajú nepodpísané makrá, ktorým dôverujete, môžete tieto dokumenty zaradiť do dôveryhodného umiestnenia. Dokumenty v dôveryhodnom umiestnení sú povolené na spustenie bez kontroly systémom zabezpečenia centra dôveryhodnosti.

  • Zakázať všetky makrá s oznámením Toto nastavenie je predvolené. Kliknite na túto možnosť, ak chcete zakázať makrá, ale v prípade prítomnosti makier chcete dostať upozornenie zabezpečenia. Takto si môžete vždy vybrať, kedy chcete povoliť makrá.

  • Zakázať všetky makrá okrem digitálne podpísaných makier Nastavenie sa zhoduje s nastavením Zakázať všetky makrá s oznámením s tým rozdielom, že ak je makro digitálne podpísané vydavateľom nachádzajúcim sa v zozname dôveryhodných vydavateľov, makro sa môže spustiť. Ak sa vydavateľ nenachádza v zozname dôveryhodných vydavateľov, program vás na to upozorní. Takto si môžete vybrať, či chcete povoliť podpísané makrá alebo dôverovať vydavateľovi. Všetky nepodpísané makrá sú zakázané bez oznámenia.

  • Povoliť všetky makrá (neodporúča sa; potenciálne nebezpečný kód môžete spustiť)  Kliknutím na túto možnosť, ak chcete povoliť všetky makrá spustiť. Toto nastavenie je váš počítač citlivé na potenciálne škodlivý kód a sa neodporúča.

  • Dôverovať prístupu k objektovému modelu projektu VBA    Toto nastavenie je určené pre vývojárov a používa sa na zámerné uzamknutie alebo povolenie programátorského prístupu k objektovému modelu programu VBA pre všetkých automatizačných klientov. Znamená to, že ponúka možnosť zabezpečenia na ochranu pred kódom spúšťajúcim automatizáciu programu balíka Office a umožňujúcim programátorskú manipuláciu v prostredí programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) a s objektovým modelom. Toto nastavenie je špecifické pre používateľa a pre aplikáciu a predvolene je nastavené na zakázanie prístupu. Táto možnosť zabezpečenia umožňuje, že neautorizované programy môžu len ťažko vytvoriť samoreplikovateľný kód, ktorý by mohol ohroziť systémy koncových používateľov. Všetkým automatizačným klientom, ktorí chcú pristupovať k objektovému modelu projektu VBA a programovať v ňom, musí používateľ, ktorý spúšťa kód, povoliť prístup. Ak chcete povoliť prístup, začiarknite toto políčko.

Tip : Na karte vývojár na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent môžete otvoriť dialógovom okne Nastavenie zabezpečenia makier. Ak karta vývojár nie je k dispozícii, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel. Kliknite na položku Obľúbené a potom začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti.

 2. Kliknite na položku Nastavenie makra.

 3. Kliknite na požadované možnosti:

  • Žiadne upozornenia a zakázať všetky makrá  Kliknutím na túto možnosť, ak nedôverujete makrá. Všetky makrá a upozornenia zabezpečenia týkajúce sa makier sú zakázané.

  • Upozornenia pre podpísané makrá, všetky nepodpísané makrá sú zakázané  To je v predvolenom nastavení a je to isté ako možnosť zakázať všetky makrá s oznámením, okrem toho, že ak dôveryhodného vydavateľa digitálne podpísané makro, makro môžete spustiť, ak ste už dôveryhodný vydavateľ. Ak sa nenachádza v zozname dôveryhodných vydavateľa, zobrazí sa upozornenie. Týmto spôsobom, môžete povoliť podpísané makrá alebo dôverovať vydavateľovi. Všetky nepodpísané makrá sú zakázané bez oznámenia.

  • Upozornenia pre všetky makrá  Kliknutím na túto možnosť, ak chcete zakázať makrá, ale chcete dostať upozornenie zabezpečenia v prípade makra prezentovať. Týmto spôsobom sa vybrať, kedy chcete povoliť makrá od prípadu.

  • Bez kontroly zabezpečenia pre makrá (neodporúča sa)  Kliknutím na túto možnosť, ak chcete povoliť všetky makrá spustiť. Toto nastavenie je váš počítač citlivé na potenciálne škodlivý kód a sa neodporúča.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu PowerPoint.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Nastavenie makra.

 3. Kliknite na požadované možnosti:

  • Zakázať všetky makrá bez oznámenia.  Kliknutím na túto možnosť, ak nedôverujete makrá. Všetky makrá v dokumente a upozornenia zabezpečenia týkajúce sa makier sú zakázané. Ak sa v dokumente nachádzajú nepodpísané makrá, ktorým dôverujete, môžete tieto dokumenty zaradiť do dôveryhodného umiestnenia. Dokumenty v dôveryhodnom umiestnení sú povolené na spustenie bez kontroly systémom zabezpečenia centra dôveryhodnosti.

  • Zakázať všetky makrá s oznámením Toto nastavenie je predvolené. Kliknite na túto možnosť, ak chcete zakázať makrá, ale v prípade prítomnosti makier chcete dostať upozornenie zabezpečenia. Takto si môžete vždy vybrať, kedy chcete povoliť makrá.

  • Zakázať všetky makrá okrem digitálne podpísaných makier Nastavenie sa zhoduje s nastavením Zakázať všetky makrá s oznámením s tým rozdielom, že ak je makro digitálne podpísané vydavateľom nachádzajúcim sa v zozname dôveryhodných vydavateľov, makro sa môže spustiť. Ak sa vydavateľ nenachádza v zozname dôveryhodných vydavateľov, program vás na to upozorní. Takto si môžete vybrať, či chcete povoliť podpísané makrá alebo dôverovať vydavateľovi. Všetky nepodpísané makrá sú zakázané bez oznámenia.

  • Povoliť všetky makrá (neodporúča sa; potenciálne nebezpečný kód môžete spustiť)  Kliknutím na túto možnosť, ak chcete povoliť všetky makrá spustiť. Toto nastavenie je váš počítač citlivé na potenciálne škodlivý kód a sa neodporúča.

  • Dôverovať prístupu k objektovému modelu projektu VBA    Toto nastavenie je určené pre vývojárov a používa sa na zámerné uzamknutie alebo povolenie programátorského prístupu k objektovému modelu programu VBA pre všetkých automatizačných klientov. Znamená to, že ponúka možnosť zabezpečenia na ochranu pred kódom spúšťajúcim automatizáciu programu balíka Office a umožňujúcim programátorskú manipuláciu v prostredí programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) a s objektovým modelom. Toto nastavenie je špecifické pre používateľa a pre aplikáciu a predvolene je nastavené na zakázanie prístupu. Táto možnosť zabezpečenia umožňuje, že neautorizované programy môžu len ťažko vytvoriť samoreplikovateľný kód, ktorý by mohol ohroziť systémy koncových používateľov. Všetkým automatizačným klientom, ktorí chcú pristupovať k objektovému modelu projektu VBA a programovať v ňom, musí používateľ, ktorý spúšťa kód, povoliť prístup. Ak chcete povoliť prístup, začiarknite toto políčko.

Tip : Na karte vývojár na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent môžete otvoriť dialógovom okne Nastavenie zabezpečenia makier. Ak karta vývojár nie je k dispozícii, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu PowerPoint. Kliknite na položku Obľúbené a potom začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Publisher

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti.

 2. Kliknite na položku Nastavenie makra.

 3. Kliknite na požadované možnosti:

  • Zakázať všetky makrá bez oznámenia.  Kliknutím na túto možnosť, ak nedôverujete makrá. Všetky makrá v dokumente a upozornenia zabezpečenia týkajúce sa makier sú zakázané. Ak sa v dokumente nachádzajú nepodpísané makrá, ktorým dôverujete, môžete tieto dokumenty zaradiť do dôveryhodného umiestnenia. Dokumenty v dôveryhodnom umiestnení sú povolené na spustenie bez kontroly systémom zabezpečenia centra dôveryhodnosti.

  • Zakázať všetky makrá s oznámením Toto nastavenie je predvolené. Kliknite na túto možnosť, ak chcete zakázať makrá, ale v prípade prítomnosti makier chcete dostať upozornenie zabezpečenia. Takto si môžete vždy vybrať, kedy chcete povoliť makrá.

  • Zakázať všetky makrá okrem digitálne podpísaných makier Nastavenie sa zhoduje s nastavením Zakázať všetky makrá s oznámením s tým rozdielom, že ak je makro digitálne podpísané vydavateľom nachádzajúcim sa v zozname dôveryhodných vydavateľov, makro sa môže spustiť. Ak sa vydavateľ nenachádza v zozname dôveryhodných vydavateľov, program vás na to upozorní. Takto si môžete vybrať, či chcete povoliť podpísané makrá alebo dôverovať vydavateľovi. Všetky nepodpísané makrá sú zakázané bez oznámenia.

  • Povoliť všetky makrá (neodporúča sa; potenciálne nebezpečný kód môžete spustiť)  Kliknutím na túto možnosť, ak chcete povoliť všetky makrá spustiť. Toto nastavenie je váš počítač citlivé na potenciálne škodlivý kód a sa neodporúča.

  • Dôverovať prístupu k objektovému modelu projektu VBA    Toto nastavenie je určené pre vývojárov a používa sa na zámerné uzamknutie alebo povolenie programátorského prístupu k objektovému modelu programu VBA pre všetkých automatizačných klientov. Znamená to, že ponúka možnosť zabezpečenia na ochranu pred kódom spúšťajúcim automatizáciu programu balíka Office a umožňujúcim programátorskú manipuláciu v prostredí programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) a s objektovým modelom. Toto nastavenie je špecifické pre používateľa a pre aplikáciu a predvolene je nastavené na zakázanie prístupu. Táto možnosť zabezpečenia umožňuje, že neautorizované programy môžu len ťažko vytvoriť samoreplikovateľný kód, ktorý by mohol ohroziť systémy koncových používateľov. Všetkým automatizačným klientom, ktorí chcú pristupovať k objektovému modelu projektu VBA a programovať v ňom, musí používateľ, ktorý spúšťa kód, povoliť prístup. Ak chcete povoliť prístup, začiarknite toto políčko.

Na začiatok stránky

Visio

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti.

 2. Kliknite na položku Nastavenie makra.

 3. Kliknite na požadované možnosti:

  • Zakázať všetky makrá bez oznámenia.  Kliknutím na túto možnosť, ak nedôverujete makrá. Všetky makrá v dokumente a upozornenia zabezpečenia týkajúce sa makier sú zakázané. Ak sa v dokumente nachádzajú nepodpísané makrá, ktorým dôverujete, môžete tieto dokumenty zaradiť do dôveryhodného umiestnenia. Dokumenty v dôveryhodnom umiestnení sú povolené na spustenie bez kontroly systémom zabezpečenia centra dôveryhodnosti.

  • Zakázať všetky makrá s oznámením Toto nastavenie je predvolené. Kliknite na túto možnosť, ak chcete zakázať makrá, ale v prípade prítomnosti makier chcete dostať upozornenie zabezpečenia. Takto si môžete vždy vybrať, kedy chcete povoliť makrá.

  • Zakázať všetky makrá okrem digitálne podpísaných makier Nastavenie sa zhoduje s nastavením Zakázať všetky makrá s oznámením s tým rozdielom, že ak je makro digitálne podpísané vydavateľom nachádzajúcim sa v zozname dôveryhodných vydavateľov, makro sa môže spustiť. Ak sa vydavateľ nenachádza v zozname dôveryhodných vydavateľov, program vás na to upozorní. Takto si môžete vybrať, či chcete povoliť podpísané makrá alebo dôverovať vydavateľovi. Všetky nepodpísané makrá sú zakázané bez oznámenia.

  • Povoliť všetky makrá (neodporúča sa; potenciálne nebezpečný kód môžete spustiť)  Kliknutím na túto možnosť, ak chcete povoliť všetky makrá spustiť. Toto nastavenie je váš počítač citlivé na potenciálne škodlivý kód a sa neodporúča.

  • Dôverovať prístupu k objektovému modelu projektu VBA    Toto nastavenie je určené pre vývojárov a používa sa na zámerné uzamknutie alebo povolenie programátorského prístupu k objektovému modelu programu VBA pre všetkých automatizačných klientov. Znamená to, že ponúka možnosť zabezpečenia na ochranu pred kódom spúšťajúcim automatizáciu programu balíka Office a umožňujúcim programátorskú manipuláciu v prostredí programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) a s objektovým modelom. Toto nastavenie je špecifické pre používateľa a pre aplikáciu a predvolene je nastavené na zakázanie prístupu. Táto možnosť zabezpečenia umožňuje, že neautorizované programy môžu len ťažko vytvoriť samoreplikovateľný kód, ktorý by mohol ohroziť systémy koncových používateľov. Všetkým automatizačným klientom, ktorí chcú pristupovať k objektovému modelu projektu VBA a programovať v ňom, musí používateľ, ktorý spúšťa kód, povoliť prístup. Ak chcete povoliť prístup, začiarknite toto políčko.

Na začiatok stránky

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Nastavenie makra.

 3. Kliknite na požadované možnosti:

  • Zakázať všetky makrá bez oznámenia.  Kliknutím na túto možnosť, ak nedôverujete makrá. Všetky makrá v dokumente a upozornenia zabezpečenia týkajúce sa makier sú zakázané. Ak sa v dokumente nachádzajú nepodpísané makrá, ktorým dôverujete, môžete tieto dokumenty zaradiť do dôveryhodného umiestnenia. Dokumenty v dôveryhodnom umiestnení sú povolené na spustenie bez kontroly systémom zabezpečenia centra dôveryhodnosti.

  • Zakázať všetky makrá s oznámením Toto nastavenie je predvolené. Kliknite na túto možnosť, ak chcete zakázať makrá, ale v prípade prítomnosti makier chcete dostať upozornenie zabezpečenia. Takto si môžete vždy vybrať, kedy chcete povoliť makrá.

  • Zakázať všetky makrá okrem digitálne podpísaných makier Nastavenie sa zhoduje s nastavením Zakázať všetky makrá s oznámením s tým rozdielom, že ak je makro digitálne podpísané vydavateľom nachádzajúcim sa v zozname dôveryhodných vydavateľov, makro sa môže spustiť. Ak sa vydavateľ nenachádza v zozname dôveryhodných vydavateľov, program vás na to upozorní. Takto si môžete vybrať, či chcete povoliť podpísané makrá alebo dôverovať vydavateľovi. Všetky nepodpísané makrá sú zakázané bez oznámenia.

  • Povoliť všetky makrá (neodporúča sa; potenciálne nebezpečný kód môžete spustiť)  Kliknutím na túto možnosť, ak chcete povoliť všetky makrá spustiť. Toto nastavenie je váš počítač citlivé na potenciálne škodlivý kód a sa neodporúča.

  • Dôverovať prístupu k objektovému modelu projektu VBA    Toto nastavenie je určené pre vývojárov a používa sa na zámerné uzamknutie alebo povolenie programátorského prístupu k objektovému modelu programu VBA pre všetkých automatizačných klientov. Znamená to, že ponúka možnosť zabezpečenia na ochranu pred kódom spúšťajúcim automatizáciu programu balíka Office a umožňujúcim programátorskú manipuláciu v prostredí programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) a s objektovým modelom. Toto nastavenie je špecifické pre používateľa a pre aplikáciu a predvolene je nastavené na zakázanie prístupu. Táto možnosť zabezpečenia umožňuje, že neautorizované programy môžu len ťažko vytvoriť samoreplikovateľný kód, ktorý by mohol ohroziť systémy koncových používateľov. Všetkým automatizačným klientom, ktorí chcú pristupovať k objektovému modelu projektu VBA a programovať v ňom, musí používateľ, ktorý spúšťa kód, povoliť prístup. Ak chcete povoliť prístup, začiarknite toto políčko.

Tip : Na karte vývojár na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent môžete otvoriť dialógovom okne Nastavenie zabezpečenia makier. Ak karta vývojár nie je k dispozícii, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Word. Kliknite na položku Obľúbené a potom začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Ako môže Centrum dôveryhodnosti chrániť pred nebezpečnými makrami?

Pred povolením makra v dokumente, Centrum dôveryhodnosti skontroluje, či tieto informácie:

 • Akcia makra musí byť podpísaný vývojárom s digitálny podpis,

 • digitálny podpis musí byť platný,

 • digitálny podpis musí byť aktuálny (jeho platnosť ešte neuplynula),

 • Certifikát priradený k digitálnemu podpisu bol vydaný renomovanou certifikačnou autoritou (CA).

 • Vývojár, ktorý podpísal makro je dôveryhodný vydavateľ.

Ak Centrum dôveryhodnosti zistí problém s niektorou z týchto krokov, makro je predvolene vypnutá a zobrazí sa panel hlásení s upozornením potenciálne nebezpečné makro.

Panel hlásení

Povolenie makra kliknite na položku Možnosti na paneli hlásení, otvorí sa dialógové okno zabezpečenie. Nájdete v ďalšej časti informácie o rozhodovanie o makrá a zabezpečenie.

Poznámka : V Microsoft Office Outlook 2007 a Microsoft Office Publisher 2007 v dialógových oknách, nie na paneli hlásení zobrazí upozornenie zabezpečenia.

Na začiatok stránky

Upozornenie zabezpečenia sa zobrazí výzva, ak chcete zapnúť alebo vypnúť makro. Čo môžem robiť?

Keď sa zobrazí dialógové okno Možnosti Securty, môžete zapnúť makra alebo ponechať ho zakázaný. Makro by ste mali zapnúť, ak ste či pochádza z dôveryhodného zdroja.

Možnosti zabezpečenia balíka Microsoft Office

Dôležité : Ak ste si istí, dokument a makro pochádzajú z dôveryhodného zdroja a máte platný podpis a chcete byť informovaní o ich znova, namiesto zmeny predvolených nastavení centra dôveryhodnosti na menej bezpečné nastavenie zabezpečenia makier môžete kliknúť Dôverovať všetkým dokumentu nástroje od tohto vydavateľa v dialógovom okne zabezpečenie. Vydavateľ pridá do zoznamu dôveryhodných vydavateľov v Centre dôveryhodnosti. Všetky softvér od tohto vydavateľa je dôveryhodná, V prípade, keď makro nemá platný podpis, ale dôverovať a nechcete, aby sa zobrazilo znova, namiesto zmeny predvolených nastavení centra dôveryhodnosti na menej bezpečné nastavenie zabezpečenia makier, je lepšie presunúť dokument do dôveryhodného umiestnenia. Dokumenty v dôveryhodnom umiestnení sú povolené na spustenie bez kontroly systémom zabezpečenia centra dôveryhodnosti.

V závislosti od situácie, v dialógovom okne zabezpečenie popisuje konkrétny problém. Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam možných problémov a ponúka Rady, čo by mali, alebo nemali robiť v každom prípade.

Problém

Radu

Akcia makra nie je podpísaný     Pretože makro nie je digitálne podpísaný, sa nedá overiť identitu vydavateľa makro. Preto nie je možné určiť, či makro je bezpečné, alebo nie.

Pred povolením nepodpísané makrá, uistite sa, že makro pochádza z dôveryhodného zdroja. Môžete aj naďalej fungovať v dokumente, aj keď nemáte povolenie makier.

Akcia makra podpis musí byť nie je dôveryhodný     Makro je potenciálne nebezpečný, pretože digitálne podpísaných makier, je platný a ste vybrali nie dôverovať vydavateľovi, ktorý podpísal makro.

Môžete explicitne dôveryhodnosť vydavateľovi makra kliknutím na položku Dôverovať všetkým dokumentom od tohto vydavateľa v dialógovom okne zabezpečenie. Táto možnosť sa zobrazí iba v prípade, že je platný. Kliknutím na túto možnosť, ak sa daný vydavateľ pridá do zoznamu dôveryhodných vydavateľov v Centre dôveryhodnosti.

Akcia makra podpis je neplatný     Makro je potenciálne nebezpečný, pretože digitálne podpísaných makier a podpis je neplatný.

Odporúčame, aby nepovolíte makrá s neplatnými podpismi. Jednou z možných príčin je neplatný podpis sa, či bol upravený s. Ďalšie informácie nájdete v téme Zisťovanie dôveryhodnosti digitálneho podpisu.

Akcia makra podpis uplynula     Makro je potenciálne nebezpečný, pretože digitálne podpísaných makier a podpis, že platnosť uplynula.

Pred povolením makier s uplynutou platnosťou podpisy, uistite sa, že makro pochádza z dôveryhodného zdroja. Ak ste použili tento dokument v minulosti bez problémov zabezpečenia, je potenciálne menej riziko umožniť makro.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×