Použitie animácie v obrázku SmartArt

Obsah tohto článku

Prehľad animácií

Pridanie animácie

Obrátenie poradia animácie

Odstránenie animácie

Prehľad animácií

Ak chcete informácie zvýrazniť alebo zobraziť vo fázach, môžete do obrázka SmartArt alebo do niektorého tvaru obrázka SmartArt pridať animáciu. Môžete napríklad nastaviť, aby tvar rýchlo priletel z jednej strany obrazovky alebo pomaly zmizol.

Pri výbere vhodnej animácie pre dané rozloženie obrázka SmartArt sa odporúča zobraziť informácie na textovej table obrázka SmartArt, pretože väčšina animácií sa spúšťa v hornej časti textovej tably a presúva smerom nadol. Alebo môžete prehrať animáciu v opačnom poradí. Ak sa textová tabla nezobrazí, môžete ju zobraziť.

Dostupné animácie závisia od vybratého rozloženia obrázka SmartArt, ale vždy máte možnosť použiť animácie pre všetky tvary naraz alebo len pre jeden tvar.

Najlepším spôsobom animácie obrázka SmartArt je použitie možností v zozname Animovať. V prípade potreby je možné animáciu prispôsobiť na pracovná tabla Vlastné animácie.

Animované položky sa zaznamenávajú na snímke pomocou netlačiteľných číslovaných značiek. Tieto značky zodpovedajú animáciám v zoznam Vlastné animácie, zobrazujú sa vedľa obrázka SmartArt a zobrazia sa len v normálnom zobrazení, ak je zobrazená aj pracovná tabla Vlastné animácie.

Poznámka : Nepoužívajte veľa animácií, aby nedošlo k zastretiu obsahu alebo zavaleniu poslucháčov množstvom efektov.

Animácie pre obrázky SmartArt

Animácie používané v obrázkoch SmartArt sa líšia od animácií, ktoré sa používajú pre tvary, text alebo objekty WordArt, a to nasledovne:

 • Spojnice medzi tvarmi sú vždy spojené s druhým tvarom a neanimujú sa jednotlivo.

 • Ak použijete animáciu v tvaroch obrázka SmartArt, animácia sa prehrá v takom poradí, v akom sa zobrazujú tvary. Poradie je možné obrátiť len ako celok. Ak máte napríklad šesť tvarov a každý obsahuje jedno písmeno od A po F, môžete prehrať animáciu od A po F alebo od F po A. Animáciu nemožno prehrať v inom poradí, napríklad od A po C a potom od F po D. Môžete však vytvoriť viacero snímok, ktoré budú kopírovať toto poradie. V tomto príklade môžete vytvoriť jednu snímku na animovanie tvarov od A po C a druhú snímku na animovanie tvarov od F po D.

 • Ak chcete konvertovať na obrázok SmartArt diagram vytvorený v staršej verzii programu PowerPoint ako program Microsoft Office PowerPoint 2007, niektoré nastavenia animácie sa môžu stratiť alebo sa animácia môže zobraziť odlišne.

Po prepnutí na iné rozloženie sa pridané animácie prenesú do nového rozloženia.

Na začiatok stránky

Pridanie animácie

 1. Kliknite na obrázok SmartArt, ktorý chcete animovať.

 2. Na karte Animácie v skupine Animácie vyberte v zozname Animovať požadovanú animáciu.

  Obrázok karty Animácie

V závislosti od použitého rozloženia si môžete pri animovaní obrázka SmartArt vybrať z nasledovných možností.

Animácia

Popis

Ako jeden objekt

Animácia sa použije takým spôsobom, akoby bol celý obrázok SmartArt jedným veľkým obrázkom alebo objekt.

Celý naraz

Všetky tvary v obrázku SmartArt sa animujú naraz. Rozdiel medzi touto animáciou a animáciou Ako jeden objekt je najvýraznejší v animáciách, v ktorých sa tvary otáčajú alebo zväčšujú. Pri animácii Celý naraz sa každý tvar otočí alebo zväčší samostatne. Pri animácii Ako jeden objekt sa otočí alebo zväčší celý obrázok SmartArt.

Po jednom

Každý tvar sa animuje samostatne jeden po druhom.

Po jednom podľa vetiev

Všetky tvary v rovnakej vetve sa animujú naraz. Táto animácia je vhodná pre vetvy organizačnej schémy alebo rozloženia Hierarchia a je podobná animácii Po jednom.

Naraz podľa úrovní

Všetky tvary na rovnakej úrovni sa animujú naraz. Ak rozloženie obsahuje napríklad tri tvary s textom na úrovni 1 a tri tvary s textom na úrovni 2, najprv sa animujú tri tvary s textom na úrovni 1 a potom sa naraz animujú tvary s textom na úrovni 2.

obrázok textovej tably so zobrazením úrovne 1 a textu úrovne 2

Po jednom podľa úrovní

Tvary v obrázku SmartArt sa najprv animujú podľa úrovne a potom jednotlivo v rámci danej úrovne. Ak máte napríklad rozloženie so štyrmi tvarmi obsahujúcimi text na úrovni 1 a tromi tvarmi obsahujúcimi text na úrovni 2, najprv sa jednotlivo animujú tvary s textom na úrovni 1 a potom sa jednotlivo animujú tvary s textom na úrovni 2.

Poznámky : 

 • Ak použijete možnosť Celý naraz, niektoré animácie sa budú správať odlišne ako pri použití možnosti Ako jeden objekt. Ak sa napríklad pre animáciu Prílet použije možnosť Celý naraz, tvary s dlhšou vzdialenosťou na prílet sa budú pohybovať rýchlejšie, aby sa všetky tvary dostali na cieľové miesto naraz. Pri použití možnosti Ako jeden objekt sa všetky časti obrázka SmartArt animujú rovnakým spôsobom (v prípade animácie Prílet rovnakou rýchlosťou).

 • Ak sa v obrázku SmartArt použije iná animácia ako animácia Ako jeden objekt, ďalšie animácie použité v tom istom obrázku SmartArt už nemôžu mať nastavenú možnosť Ako jeden objekt. Ak v obrázku SmartArt použijete viaceré animácie, všetky musia mať nastavenú možnosť Ako jeden objekt, alebo možnosť Ako jeden objekt nesmie mať nastavenú žiadna z nich.

 • Ak sa v obrázku SmartArt použije iná animácia ako animácia Ako jeden objekt, pozadie obrázka SmartArt sa vždy zobrazí na snímke. Pozadie nie je možné animovať, aj keď samotné pozadie sa nemusí zobrazovať, ak ste v ňom nepoužili výplň alebo čiary.

 • Ak v obrázku SmartArt použijete animáciu ako Prílet a potom túto animáciu v niektorom tvare odstránite, tento tvar sa na snímke pri spustení zobrazí od začiatku.

 • Ak kopírujete obrázok SmartArt s animáciou na inú snímku, animácia sa skopíruje tiež.

 • Tvary majú k dispozícii ďalšie efekty, napríklad úvodný efekt Farebný písací stroj alebo záverečný efekt Preklopenie. Efekty, ktoré nie sú pre obrázok SmartArt k dispozícii, sa zobrazia ako neaktívne.

Na začiatok stránky

Obrátenie poradia animácie

 1. Kliknite na obrázok SmartArt s animáciou, ktorú chcete obrátiť.

 2. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácie na položku Vlastné animácie.

  Obrázok skupiny animácie

 3. V zozname zoznam Vlastné animácie kliknite pravým tlačidlom myši na vlastnú animáciu a v kontextovej ponuke kliknite na položku Možnosti efektu.

 4. Kliknite na kartu Animácia grafiky SmartArt a začiarknite políčko Obrátiť poradie.

Na začiatok stránky

Odstránenie animácie

 1. Kliknite na obrázok SmartArt s animáciou, ktorú chcete odstrániť.

 2. Na karte Animácie v skupine Animácie vyberte v zozname Animovať položku Bez animácie.

  Obrázok skupiny animácie

Na začiatok stránky

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×