Použitie vzorca v tabuľke vo Worde 2016 pre Mac

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tabuľke pomocou vzorcov môžete vykonávať výpočty a logické porovnania. Word automaticky aktualizuje výsledky vzorcov v dokumente, keď dokument otvoríte. Word tiež aktualizuje výsledky, ak chcete použiť príkaz aktualizovať pole.

Poznámka: Vzorce do tabuliek sú typom kód poľa. Ďalšie informácie o kódoch polí nájdete v téme kódy polí v programe Word.

Obsah tohto článku

Otvorenie dialógového okna vzorca

Vloženie vzorca do bunky tabuľky

Aktualizácia výsledkov vzorcov

Príklady: Sčítanie čísel v tabuľke pomocou pozičný argumenty

Dostupné funkcie

Použitie bookmarknames alebo odkazy na bunky vo vzorci

RnCn Odkazy

A1 Odkazy

Otvorenie dialógového okna vzorca

Ak chcete pridať alebo upraviť vzorce v Word, musíte otvorte dialógové okno vzorec. V dialógovom okne vzorec môžete upravovať vzorce, vyberte formáty čísel, vyberte funkcie vložte do vzorca, a prilepte záložky.

Pridanie a úpravu vzorcov v dialógovom okne vzorca.

V časti v tejto téme sú popísané pomocou ponuky Tabuľka na otvorenie dialógového okna vzorec, ale vzorec dialógové okno môžete otvoriť aj kliknutím vzorec na karte rozloženie.

 1. Umiestnite kurzor do bunky tabuľky, ktoré chcete vytvoriť alebo upraviť vzorec.

  Keď umiestnite kurzor do bunky tabuľky, alebo vyberte text v tabuľke, Word zobrazí karty Tabuliek – návrh a rozloženie, ktoré sú zvyčajne skryté.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak vaše okno Word široká, kliknite na položku vzorec, ktorý sa zobrazí priamo pása s nástrojmi.

   Keď je okno široké, vzorec sa zobrazí na karte Rozloženie samotnú, a nie v ponuke údaje.
  • Ak je váš Word okno úzky, najprv kliknite na položku údaje otvorte jeho ponuku a potom kliknite vzorec.

   Na karte Rozloženie kliknite na položku Zobraziť ponuku a kliknite na položku vzorec.
  • V ponuke Tabuľka kliknite na položku vzorec.

Vloženie vzorca do bunky tabuľky

 1. Vyberte bunku tabuľky, kde sa má zobraziť výsledok.

  Ak nie je prázdna bunka, odstráňte jeho obsah.

 2. Na karte rozloženie kliknite na položku vzorec.

  V ponuke tabuľky kliknúť na položku vzorec.

 3. Vytvorenie vzorca pomocou dialógového okna vzorca.

  Môžete zadajte do poľa vzorec, vyberte formát čísel zo zoznamu Formát čísla a prilepiť vo funkciách a záložky pomocou Funkcie Prilepiť a zoznamy Vložiť záložku.

Aktualizácia výsledkov vzorca

Word vypočíta výsledok vzorca, keď ho vložíte do dokumentu a po Word otvorí dokument, ktorý obsahuje vzorec.

Môžete tiež spôsobiť Word prepočítať výsledok aspoň jeden konkrétny vzorcov.

 1. Vyberte položku vzorce, ktoré chcete aktualizovať.

  Môžete vybrať viacero vzorce tak, že podržíte stlačený kláves COMMAND počas výberu.

 2. Ovládať + kliknite na položku vzorec a potom kliknite na položku aktualizovať pole.

Príklady: Sčitovanie čísel v tabuľke pomocou pozičných argumentov

Pozičné argumenty (LEFT, RIGHT, ABOVE, BELOW) je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:

 • AVERAGE

 • COUNT

 • MAX

 • MIN

 • PRODUCT

 • SUM

Nasleduje príklad postupu pri sčitovaní čísel pomocou funkcie SUM a pozičných argumentov.

Dôležité:  Ak sa chcete vyhnúť chybe pri sčítaní v tabuľke pomocou pozičných argumentov, zadajte nulu (0) do každej prázdnej bunky, ktorá je súčasťou výpočtu.

 1. Vyberte bunku tabuľky, kde sa má zobraziť výsledok.

 2. Ak nie je prázdna bunka, odstráňte jeho obsah.

 3. Na karte rozloženie kliknite na položku vzorec.

  V ponuke tabuľky kliknúť na položku vzorec.

 4. Určiť, ktoré čísla, ktoré chcete pridať, a potom zadajte zodpovedajúce vzorec zobrazené v nasledujúcej tabuľke.

  Sčítať čísla…

  Napíšte do okna Vzorec

  Nad bunkou

  =SUM(ABOVE)

  Pod bunkou

  =SUM(BELOW)

  Nad a pod bunkou

  =SUM(ABOVE,BELOW)

  Naľavo od bunky

  =SUM(LEFT)

  Napravo od bunky

  =SUM(RIGHT)

  Naľavo a napravo od bunky

  =SUM(LEFT,RIGHT)

  Naľavo od bunky a nad bunkou

  =SUM(LEFT,ABOVE)

  Napravo od bunky a nad bunkou

  =SUM(RIGHT,ABOVE)

  Naľavo od bunky a pod bunkou

  =SUM(LEFT,BELOW)

  Napravo od bunky a pod bunkou

  =SUM(RIGHT,BELOW)

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Dostupné funkcie

Poznámka: Vzorce, ktoré používajú pozičný argumenty (napríklad doľava) neobsahujú žiadne hodnoty v hlavičke riadkov.

V nasledujúcej tabuľke sú popísané funkcie sú dostupné na použitie vo vzorcoch v tabuľkách.

Funkcia

Akcia

Príklad

Výsledky

ABS()

Vypočíta absolútnu hodnotu z hodnoty uvedenej v zátvorke

=ABS(-22)

22

AND()

Hodnotí, či argumenty v zátvorke majú všetky hodnoty TRUE.

=AND(SUM(LEFT)<10,SUM(ABOVE)>=5)

1, ak sa súčet hodnôt na ľavej strane vzorca (v tom istom riadku) je menšia než 10 a súčet hodnôt nad vzorec (v tom istom stĺpci, s výnimkou ľubovoľnú bunku hlavičky) je väčšie alebo rovné 5; 0 inak.

AVERAGE()

Vypočíta priemer položiek v zátvorke.

=AVERAGE(RIGHT)

Priemer všetkých hodnôt napravo od bunky so vzorcom v rovnakom riadku.

COUNT()

Vypočíta počet položiek v zátvorke.

=COUNT(LEFT)

Počet hodnôt naľavo od bunky so vzorcom v rovnakom riadku.

DEFINED()

Hodnotí, či je argument v zátvorke definovaný. Zobrazí sa 1, ak argument je definovaný a hodnotí bez chyby. Zobrazí sa 0, ak argument nie je definovaný alebo vytvára chybu.

=DEFINED(gross_income)

Zobrazí sa 1, ak je definovaný vzorec gross_income a hodnotí bez chyby. V opačnom prípade sa zobrazí 0.

FALSE

Nepracuje so žiadnymi argumentmi. Vždy sa zobrazí 0.

=FALSE

0

IF()

Hodnotí prvý argument. Ak má prvý argument hodnotu true, zobrazí sa druhý argument. Ak má prvý argument hodnotu false, zobrazí sa tretí argument.

Poznámka: Musia byť presne tri argumenty.

=IF(SUM(LEFT)>=10,10,0)

Zobrazí sa 10, ak súčet hodnôt naľavo od vzorca je minimálne 10. V opačnom prípade sa zobrazí 0.

INT()

Zaokrúhli hodnotu v zátvorke na celé číslo nadol.

=INT(5,67)

5

MAX()

Vracia maximálnu hodnotu položiek v zátvorke.

=MAX(ABOVE)

Maximálna hodnota v bunkách nad vzorcom (s výnimkou hlavičky).

MIN()

Vracia minimálnu hodnotu položiek v zátvorke.

=MIN(ABOVE)

Minimálna hodnota v bunkách nad vzorcom (s výnimkou hlavičky).

MOD()

Pracuje s dvomi argumentmi (musia byť čísla alebo musí byť možné z nich čísla vypočítať). Po vydelení druhého argumentu prvým vracia zvyšok. Ak je zvyšok 0 (nula), vracia sa hodnota 0,0.

=MOD(4,2)

0,0

NOT()

Pracuje s jedným argumentom. Zhodnotí, či argument má hodnotu true. Ak má argument hodnotu 0, zobrazí sa 0. Ak má argument hodnotu false, zobrazí sa 1. Väčšinou sa používa pri vzorci IF.

=NOT(1=1)

0

OR()

Pracuje s dvomi argumentmi. Ak aspoň jeden má hodnotu true, zobrazí sa 1. Ak majú oba hodnotu false, zobrazí sa 0. Väčšinou sa používa pri vzorci IF.

=OR(1=1,1=5)

1

PRODUCT()

Vypočíta súčin hodnôt položiek v zátvorke.

=PRODUCT(LEFT)

Súčin všetkých hodnôt v bunkách naľavo od vzorca.

ROUND()

Pracuje s dvomi argumentmi (prvý argument musí byť číslo alebo je z neho možné číslo vypočítať. Druhý argument musí byť celé číslo alebo je z neho možné vypočítať celé číslo). Zaokrúhli prvý argument sa počet miest, ktoré sú určené druhým argumentom. Ak je druhý argument väčší ako nula (0), prvý argument sa zaokrúhli na požadovaný počet miest. Ak je druhý argument rovný nule (0), prvý argument sa zaokrúhli smerom nadol na najbližšie celé číslo. Ak je druhý argument záporné číslo, prvý argument sa zaokrúhli smerom nadol na ľavej strane desatinnej čiarky.

=ROUND(123.456; 2)

=ROUND(123.456; 0)

=ROUND(123.456; -2)

123,46

123

100

SIGN()

Pracuje s jedným argumentom, ktorý musí byť číslo alebo je možné z neho číslo vypočítať. Hodnotí, či položka v zátvorke je väčšia ako nula (0), menšia ako nula (0) alebo sa rovná nule (0). Zobrazí sa 1, ak je položka väčšia ako nula, 0. Ak sa položka rovná nule, zobrazí sa 0. Ak je položka menšia ako nula, zobrazí sa -1.

=SIGN(-11)

-1

SUM()

Vypočíta súčet položiek v zátvorke.

=SUM(RIGHT)

Súčet hodnôt buniek napravo od vzorca.

TRUE()

Pracuje s jedným argumentom. Vyhodnotí, či má argument hodnotu true. Vráti 1, ak má argument hodnotu true, 0 ak má argument hodnotu false. Väčšinou sa používa vnútri vzorca IF.

=TRUE(1=0)

0

Použitie názvov záložiek alebo odkazov na bunky vo vzorci

Môžete odkazovať na bunky so záložkou na jeho názov záložky vo vzorci. Napríklad, ak ste záložkou na bunku, ktorá obsahuje alebo sa vyhodnotí ako číslo obsahujúce v záložke názov gross_income, vzorec = ROUND (gross_income, 0) zaokrúhli hodnota tejto bunky nadol na najbližšie celé číslo.

Vo vzorci môžete použiť aj odkazy na riadky alebo stĺpce. Existujú dva typy odkazov: RnCn a A1.

Poznámka:  Bunka, ktorá obsahuje vzorec, nie je súčasťou výpočtu, pri ktorom sa používa odkaz. Ak je bunka súčasťou odkazu, ignoruje sa.

Odkazy typu RnCn

Môžete odkazovať na riadok tabuľky, stĺpce alebo bunky vo vzorci podľa konvencie RnCn odkaz. V tomto Rn odkazuje na tom riadku na Cn odkazuje na stĺpec va n. Napríklad R1C2 odkazuje na bunku, ktorá je v prvom riadku a druhom stĺpci.

Nasledujúca tabuľka obsahuje príklady štýl odkazu RnCn.

Ak chcete odkazovať na...

…použite tento typ odkazov

celý stĺpec

Cn

celý riadok

Rn

konkrétnu bunku

RnCn

riadok, v ktorom sa nachádza vzorec

R

stĺpec, v ktorom sa nachádza vzorec

C

všetky bunky medzi dvoma špecifikovanými bunkami

RnCn: RnCn

bunku v tabuľke so záložkou

Bookmark_name RnCn

rozsah buniek v tabuľke so záložkou

Bookmark_name RnCn: RnCn

Odkazy typu A1

Môžete odkazovať na bunku, množiny bunky alebo rozsahu buniek s použitím veľtrh odkazu A1 . V tomto veľtrh písmeno odkazuje na bunky stĺpca a číslo odkazuje na bunku riadka. V prvom stĺpci tabuľky sú stĺpci a. prvý riadok obsahuje riadok 1.

Nasledujúca tabuľka obsahuje príklady štýl odkazu A1.

Ak chcete odkazovať na...

…použite tento typ odkazov

bunku v prvom stĺpci a druhom riadku

A2

prvé dve bunky v prvom riadku

A1,B1

všetky bunky v prvom stĺpci a prvé dve bunky v druhom stĺpci

A1:B2

Pozrite tiež

Kódy polí v programe Word

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×