Použitie, vytvorenie a odstránenie štýlu bunky

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak chcete použiť niekoľko formátov v jednom kroku a uistite sa, že bunky majú konzistentné formátovanie, môžete použiť štýl bunky. Štýl bunky je definovaná množina charakteristík formátovania, napríklad písma a veľkosti písma, formáty čísel, orámovanie buniek a podfarbenie buniek. Ak chcete zabrániť používateľom vo vykonávaní zmien na určité bunky, môžete použiť aj štýl bunky, ktoré uzamkne buniek.

Príklad preddefinovaných štýlov buniek

V programe Microsoft Office Excel máte k dispozícii niekoľko zabudovaných štýlov buniek, ktoré je možné používať a upravovať. Štýl bunky je možné aj upraviť alebo zdvojiť a vytvoriť tak vlastný štýl bunky.

Dôležité : Štýly buniek vychádzajú z motívu dokumentu, ktorý sa vzťahuje na celý zošit. Po prepnutí na iný motív dokumentu sa štýly buniek aktualizujú tak, aby zodpovedali novému motívu.

Čo chcete urobiť?

Použitie štýlu bunky

Vytvorenie vlastného štýlu bunky

Vytvoriť štýl bunky úpravou existujúceho štýlu bunky

Odstránenie štýlu bunky z údajov

Odstránenie bunky preddefinovaného alebo vlastného štýlu

Použitie štýlu bunky

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete formátovať.

  Výber buniek, rozsahov, riadkov alebo stĺpcov

  Výber

  Vykonajte nasledovné

  Jednu bunku

  Kliknite na bunku alebo ju vyberte pomocou klávesov so šípkami.

  Rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku v rozsahu a potom so stlačeným ľavým tlačidlom myši potiahnite ukazovateľ k poslednej bunke. Rozsah možno tiež vybrať stlačením a podržaním klávesu SHIFT a následným použitím klávesov so šípkami.

  Môžete tiež vybrať prvú bunku v rozsahu a potom stlačiť kláves F8 na určenie rozsahu pomocou kláves so šípkami. Ak chcete rozšírenie výberu zastaviť, znova stlačte kláves F8.

  Veľký rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku v rozsahu. Držte stlačený kláves SHIFT a kliknite na poslednú bunku v rozsahu. Ak nevidíte poslednú bunku, môžete dokument posunúť.

  Všetky bunky v pracovnom hárku

  Kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

  Tlačidlo Vybrať všetko

  Ak chcete vybrať celý pracovný hárok, môžete tiež stlačiť klávesovú kombináciu CTRL+A.

  Ak pracovný hárok obsahuje údaje, klávesová kombinácia CTRL+A vyberie aktuálnu oblasť. Stlačenie klávesovej kombinácie CTRL+A po druhýkrát vyberie celý pracovný hárok.

  Nesusediace bunky alebo rozsahy buniek

  Vyberte prvú bunku alebo rozsah buniek, podržte stlačený kláves CTRL a súčasne vyberte ďalšie bunky alebo rozsahy.

  Vybrať môžete tiež prvú bunku alebo rozsah buniek a potom stlačiť kombináciu klávesov SHIFT+F8, čím do výberu pridáte ďalšiu nesusediacu bunku alebo rozsah. Ak chcete pridávanie buniek alebo rozsahov zastaviť, znovu stlačte kombináciu klávesov SHIFT+F8.

  Poznámka : Výber buniek alebo rozsahu buniek v nesusediacom výbere sa nedá zrušiť bez zrušenia celého výberu.

  Celý riadok alebo stĺpec

  Kliknite na nadpis riadka alebo stĺpca.

  Hlavičky pracovného hárka

  1. Nadpis riadka

  2. Záhlavie stĺpca

  Môžete tiež vybrať bunky v riadku alebo stĺpci vybratím prvej bunky a následným stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

  Ak riadok alebo stĺpec obsahujú údaje, kombinácia klávesov CTRL+SHIFT+kláves so šípkou vyberie riadok alebo stĺpec po poslednú použitú bunku. Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+kláves so šípkou po druhýkrát sa vyberie celý riadok alebo stĺpec.

  Susedné riadky alebo stĺpce

  Ťahajte výber cez hlavičky riadkov alebo stĺpcov. Alebo vyberte prvý riadok či stĺpec, podržte stlačený kláves SHIFT a vyberte posledný riadok alebo stĺpec.

  Nesusedné riadky alebo stĺpce

  Kliknite na hlavičku riadka alebo stĺpca prvého riadka alebo stĺpca v požadovanom výbere. Potom podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na hlavičky iných riadkov alebo stĺpcov, ktoré chcete pridať do výberu.

  Prvá alebo posledná bunka v riadku alebo stĺpci

  Vyberte bunku v riadku alebo stĺpci a stlačte kombináciu klávesov CTRL+ kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

  Prvú alebo poslednú bunku na pracovnom hárku alebo v tabuľke programu Excel balíka Microsoft Office

  Ak chcete vybrať prvú bunku na pracovnom hárku alebo v zozname programu Excel, stlačte kombináciu klávesov CTRL+HOME.

  Ak chcete vybrať poslednú bunku na pracovnom hárku alebo v zozname programu Excel, ktorý obsahuje údaje alebo formátovanie, stlačte kombináciu klávesov CTRL+END.

  Bunky po poslednú použitú bunku na pracovnom hárku (pravý dolný roh)

  Ak chcete rozšíriť výber buniek po poslednú použitú bunku na pracovnom hárku (v pravom dolnom rohu), vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+END.

  Bunky na začiatku pracovného hárka

  Ak chcete rozšíriť výber buniek na začiatok pracovného hárka, vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + HOME.

  Viac alebo menej buniek ako v aktívnom výbere

  Podržte stlačený kláves SHIFT a súčasne kliknite na poslednú bunku, ktorú chcete zahrnúť do nového výberu. Obdĺžnikový rozsah medzi aktívna bunka a bunkou, na ktorú kliknete, sa stane novým výberom.

  Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na ktorúkoľvek bunku v pracovnom hárku.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Štýly buniek.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Tip : Ak sa nezobrazuje tlačidlo Štýly buniek, kliknite na položku štýly a potom kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Vzhľad tlačidla vedľa poľa štýlov buniek.

 3. Kliknite na štýl bunky, ktorý chcete použiť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vlastného štýlu buniek

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Štýly buniek.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Tip : Ak sa nezobrazuje tlačidlo Štýly buniek, kliknite na položku štýly a potom kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Vzhľad tlačidla vedľa poľa štýlov buniek.

 2. Kliknite na položku Nové štýly buniek.

 3. Do poľa Názov štýlu zadajte vhodný názov nového štýlu bunky.

 4. Kliknite na tlačidlo Formát.

 5. V dialógovom okne Formát buniek vyberte na jednotlivých kartách požadované formátovanie a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. V dialógovom okne Štýl zrušte v časti Štýl obsahuje (napríklad) začiarknutie políčok pre každé formátovanie, ktoré nechcete do štýlu bunky zahrnúť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie štýlu bunky úpravou existujúceho štýlu

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Štýly buniek.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Tip : Ak sa nezobrazuje tlačidlo Štýly buniek, kliknite na položku štýly a potom kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Vzhľad tlačidla vedľa poľa štýlov buniek.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete upraviť existujúci štýl bunky, pravým tlačidlom myši kliknite na daný štýl bunky a potom kliknite na príkaz Upraviť.

  • Ak chcete vytvoriť duplikát existujúceho štýlu bunky, pravým tlačidlom myši kliknite na daný štýl bunky a potom kliknite na príkaz Zdvojiť.

 3. Do poľa Názov štýlu zadajte vhodný názov nového štýlu bunky.

  Poznámka : Duplicitný štýl bunky a premenovaný štýl bunky sa pridajú do zoznamu vlastných štýlov buniek. Ak zabudovaný štýl bunky nepremenujete, bude sa tento štýl aktualizovať všetkými zmenami, ktoré vykonáte.

 4. Ak chcete upraviť štýl bunky, kliknite na tlačidlo Formát.

 5. V dialógovom okne Formát buniek vyberte na jednotlivých kartách požadované formátovanie a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. V dialógovom okne Štýl v časti Štýl obsahuje začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok pre každé formátovanie, ktoré chcete alebo nechcete do štýlu bunky zahrnúť.

Na začiatok stránky

Odstránenie štýlu bunky z údajov

Štýl buniek môžete odstrániť z údajov vo vybratých bunkách bez odstránenia samotného štýlu.

 1. Vyberte bunky formátované štýlom buniek, ktorý chcete odstrániť.

  Výber buniek, rozsahov, riadkov alebo stĺpcov

  Výber

  Vykonajte nasledovné

  Jednu bunku

  Kliknite na bunku alebo ju vyberte pomocou klávesov so šípkami.

  Rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku v rozsahu a potom so stlačeným ľavým tlačidlom myši potiahnite ukazovateľ k poslednej bunke. Rozsah možno tiež vybrať stlačením a podržaním klávesu SHIFT a následným použitím klávesov so šípkami.

  Môžete tiež vybrať prvú bunku v rozsahu a potom stlačiť kláves F8 na určenie rozsahu pomocou kláves so šípkami. Ak chcete rozšírenie výberu zastaviť, znova stlačte kláves F8.

  Veľký rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku v rozsahu. Držte stlačený kláves SHIFT a kliknite na poslednú bunku v rozsahu. Ak nevidíte poslednú bunku, môžete dokument posunúť.

  Všetky bunky v pracovnom hárku

  Kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

  Tlačidlo Vybrať všetko

  Ak chcete vybrať celý pracovný hárok, môžete tiež stlačiť klávesovú kombináciu CTRL+A.

  Ak pracovný hárok obsahuje údaje, klávesová kombinácia CTRL+A vyberie aktuálnu oblasť. Stlačenie klávesovej kombinácie CTRL+A po druhýkrát vyberie celý pracovný hárok.

  Nesusediace bunky alebo rozsahy buniek

  Vyberte prvú bunku alebo rozsah buniek, podržte stlačený kláves CTRL a súčasne vyberte ďalšie bunky alebo rozsahy.

  Vybrať môžete tiež prvú bunku alebo rozsah buniek a potom stlačiť kombináciu klávesov SHIFT+F8, čím do výberu pridáte ďalšiu nesusediacu bunku alebo rozsah. Ak chcete pridávanie buniek alebo rozsahov zastaviť, znovu stlačte kombináciu klávesov SHIFT+F8.

  Poznámka : Výber buniek alebo rozsahu buniek v nesusediacom výbere sa nedá zrušiť bez zrušenia celého výberu.

  Celý riadok alebo stĺpec

  Kliknite na nadpis riadka alebo stĺpca.

  Hlavičky pracovného hárka

  1. Nadpis riadka

  2. Záhlavie stĺpca

  Môžete tiež vybrať bunky v riadku alebo stĺpci vybratím prvej bunky a následným stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

  Ak riadok alebo stĺpec obsahujú údaje, kombinácia klávesov CTRL+SHIFT+kláves so šípkou vyberie riadok alebo stĺpec po poslednú použitú bunku. Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+kláves so šípkou po druhýkrát sa vyberie celý riadok alebo stĺpec.

  Susedné riadky alebo stĺpce

  Ťahajte výber cez hlavičky riadkov alebo stĺpcov. Alebo vyberte prvý riadok či stĺpec, podržte stlačený kláves SHIFT a vyberte posledný riadok alebo stĺpec.

  Nesusedné riadky alebo stĺpce

  Kliknite na hlavičku riadka alebo stĺpca prvého riadka alebo stĺpca v požadovanom výbere. Potom podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na hlavičky iných riadkov alebo stĺpcov, ktoré chcete pridať do výberu.

  Prvá alebo posledná bunka v riadku alebo stĺpci

  Vyberte bunku v riadku alebo stĺpci a stlačte kombináciu klávesov CTRL+ kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

  Prvú alebo poslednú bunku na pracovnom hárku alebo v tabuľke programu Excel balíka Microsoft Office

  Ak chcete vybrať prvú bunku na pracovnom hárku alebo v zozname programu Excel, stlačte kombináciu klávesov CTRL+HOME.

  Ak chcete vybrať poslednú bunku na pracovnom hárku alebo v zozname programu Excel, ktorý obsahuje údaje alebo formátovanie, stlačte kombináciu klávesov CTRL+END.

  Bunky po poslednú použitú bunku na pracovnom hárku (pravý dolný roh)

  Ak chcete rozšíriť výber buniek po poslednú použitú bunku na pracovnom hárku (v pravom dolnom rohu), vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+END.

  Bunky na začiatku pracovného hárka

  Ak chcete rozšíriť výber buniek na začiatok pracovného hárka, vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + HOME.

  Viac alebo menej buniek ako v aktívnom výbere

  Podržte stlačený kláves SHIFT a súčasne kliknite na poslednú bunku, ktorú chcete zahrnúť do nového výberu. Obdĺžnikový rozsah medzi aktívna bunka a bunkou, na ktorú kliknete, sa stane novým výberom.

  Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na ktorúkoľvek bunku v pracovnom hárku.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Štýly buniek.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Tip : Ak sa nezobrazuje tlačidlo Štýly buniek, kliknite na položku štýly a potom kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Vzhľad tlačidla vedľa poľa štýlov buniek.

 3. V časti Dobrá, zlá a neutrálna kliknite na položku normálne.

Na začiatok stránky

Odstránenie preddefinovaného alebo vlastného štýlu buniek

Preddefinovaný alebo vlastný štýl buniek môžete odstrániť, aby sa odstránil zo zoznamu dostupných štýlov buniek. Keď odstránite štýl buniek, odstráni sa zároveň zo všetkých buniek, ktoré sú ním formátované.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Štýly buniek.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Tip : Ak sa nezobrazuje tlačidlo Štýly buniek, kliknite na položku štýly a potom kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Vzhľad tlačidla vedľa poľa štýlov buniek.

 2. Ak chcete odstrániť preddefinovaný alebo vlastný štýl buniek a zároveň ho chcete odstrániť aj zo všetkých buniek, ktoré sú ním formátované, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Odstrániť.

  Poznámka : Štýl bunky normálne nie je možné odstrániť.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×