Používanie webovej časti Formulár HTML na filtrovanie a zobrazenie údajov v inej webovej časti

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Webovú časť Formulár HTML môžete použiť na pripojenie a odovzdanie údajov do inej webovej časti, napríklad webovej časti Zobrazenie zoznamu.

Obsah tohto článku:

Pomocou webovej časti formulár

Pridanie webovej časti na stránku

Pripojenie webovej časti formulár HTML k inej webovej časti

Prispôsobenie webovej časti formulár HTML

Prispôsobenie predvolených webová časť formulára HTML

Pomocou viacriadkových textového poľa

Použite tlačidlá možností

Používanie rozbaľovacieho zoznamu možností

Pomocou začiarkavacích políčok

Konfigurácia všeobecných vlastností webovej časti

Vzhľad

Rozloženie

Rozšírené

Používanie webovej časti Formulár

Webovú časť Formulár HTML môžete použiť na pripojenie a odovzdanie údajov do inej webovej časti. Predvolenú webovú časť Formulár HTML môžete napríklad použiť na zadanie názvu oblasti, odovzdanie hodnoty do webovej časti s údajmi zákazníka Zobrazenie zoznamu a filtrovanie údajov touto oblasťou. Webovú časť Formulár HTML môžete prispôsobiť aj tak, aby ste napríklad umožnili používateľovi výber názvu oblasti z rozbaľovacieho zoznamu. V tejto webovej časti môžete používať textové polia, rozbaľovacie zoznamy, viacriadkové textové polia, začiarkavacie políčka alebo tlačidlá možností.

Spôsob, akým pripájate polia k inej webovej časti, závisí od toho, ako bolo pre inú webovú časť zadefinované používanie pripojení tejto webovej časti.

Hoci je možné mať vo formulári niekoľko prvkov (textové pole, prepínače, atď.), len jedno pole je možné pripojiť k webovej časti Zobrazenie zoznamu. Avšak k iným webovým častiam je možné naraz pripojiť rôzne polia. Môžete mať napríklad webovú časť Formulár HTML s textovým poľom a množinou tlačidiel možností. Textové pole je možné pripojiť na jednu webovú časť Zobrazenie zoznamu a tlačidlá možností na inú. Keď používateľ klikne na tlačidlo Prejsť, obidve webové časti Zobrazenie zoznamu sa odfiltrujú podľa informácií zadaných vo webovej časti Formulár HTML.

Dve alebo viac polí vo webovej časti Formulár HTML môžete pripojiť k inej webovej časti, ak táto webová časť môže používať viac parametrov. V tomto prípade budete pravdepodobne na dokončenie pripojení potrebovať program na navrhovanie webových stránok kompatibilný so službou SharePoint, napríklad SharePoint Designer 2010.

Na začiatok stránky

Pridanie webovej časti na stránku

Ak chcete upravovať stránku, musíte získať povolenia pridaním svojej osoby do predvolenej skupiny členov <názov lokality> SharePointu pre danú lokalitu.

 1. Na stránke kliknite na kartu Strana na páse s nástrojmi a potom kliknite na príkaz Upraviť.

  Edit command of the Edit tab

  Ak je príkaz Upraviť neaktívny, pravdepodobne nemáte povolenia na úpravu stránky. Obráťte sa na správcu.

 2. Kliknite na stránku, kam chcete pridať webovú časť, kliknite na kartu Vložiť a potom na položku Webová časť.

  Webová časť príkazu

 3. V časti Kategórie vyberte kategóriu, napríklad Zoznamy a knižnice, vyberte webovú časť, ktorú chcete pridať na stránku, napríklad Oznámenia, a potom kliknite na položku Pridať.

  Výber webovej časti

 4. Po výbere webovej časti sa v časti Čo je webová časť zobrazia informácie o webovej časti.

 5. Po dokončení úprav stránky kliknite na kartu Stránka a potom kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Formulár HTML k inej webovej časti

Ak chcete použiť webovú časť formulár HTML, umožňuje pripojenie pomocou inej webovej časti, ktorá je funkciou prijímaním hodnôt prostredníctvom pripojenia webovej časti, ako je napríklad webovej časti Zobrazenie zoznamu. Zoznam, ktorý chcete filtrovať, a stĺpec, podľa ktorého chcete filtrovať, musí byť viditeľný vo webovej časti na tej istej strane ako webová časť formulára HTML. Informácie o pridaní webovej časti formulár HTML na stránku nájdete v téme Pridanie webovej časti na stránku.

 1. Prejdite na stránku obsahujúcu webovú časť, ktorú chcete filtrovať.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Stránka a potom kliknite na príkaz Upraviť.

  Ak je príkaz Upraviť neaktívny, pravdepodobne nemáte povolenia na úpravu stránky. Obráťte sa na správcu.

 3. Ukážte na webovú časť Formulár HTML, kliknite na šípku nadol, potom kliknite na položku Pripojenia, ukážte na možnosť Poskytnúť hodnoty formulára pre a kliknite na názov webovej časti, na ktorú chcete vytvoriť pripojenie.

 4. V dialógovom okne Vybrať pripojenie kliknite na kartu Konfigurovať pripojenie.

 5. V ponuke Typ pripojenia vyberte pole, ktoré zodpovedá informáciám vo webovej časti Formát HTML.

Poznámka: Polia nemusíte mať rovnaké názvy, ani majú byť rovnaké typy údajov. Textové hodnoty. sú hodnoty odoslaných z webová časť formulára HTML

 1. Kliknite na tlačidlo Dokončiť a potom na položku Skončiť režim úprav v hornej časti stránky.

Štandardne môžete do textového poľa zadať text a potom kliknúť na tlačidlo Prejsť alebo stlačiť kláves ENTER. V druhej webovej časti sa zobrazia len tie údaje, ktoré sa zhodujú so zadaným textom. Ak chcete textové pole vymazať a zadať nový text, vyberte aktuálny text a odstráňte ho.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie webovej časti Formulár HTML

Webovú časti Formulár HTML môžete prispôsobiť pomocou editora zdroja, ktorý je k dispozícii na table s nástrojmi vo webovej časti Formulár HTML, alebo pomocou programu na navrhovanie webových stránok, ktorý je kompatibilný so službou SharePoint, napríklad SharePoint Designer 2010. Namiesto štandardného textového poľa môžete použiť tlačidlá možností, začiarkavacie políčka, viacriadkové textové polia a polia so zoznamami. Môžete tiež pridať označenia a priradiť predvolenú hodnotu.

Ak prispôsobíte webovú časť Formulár HTML, pamätajte na nasledovné:

 • Na odovzdanie údajov do inej webovej časti je možné použiť len jedno tlačidlo Prejsť (ktoré používa prvok INPUT).

 • Vo webovej časti Formulár HTML sa používa prvok FORM. Niektoré prvky HTML sa nemôžu použiť vnútri prvku FORM vrátane prvku HTML, BODY a prvku FORM.

 • Všetky názvy polí formulára musia byť jedinečné. Každá hodnota názvu sa používa na pripojenie k zodpovedajúcemu názvu stĺpca vo webovej časti, ku ktorej sa pripájate.

Ak chcete webovú časť Formulár prispôsobiť, použite tlačidlo Editor zdroja na zobrazenie dialógového okna Textový editor a skontrolovanie alebo pridanie zdrojového kódu HTML.

Poznámka: Webovú časť formulár HTML poskytuje údaje k inej webovej časti pripojiť – ho nie je možné získať údaje z iného pripojiť webovú časť. Napríklad webová časť formulára HTML nie je možné použiť na zobrazenie riadka údajov ako podrobného formulára.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie predvolenej webovej časti Formulár HTML

Ak chcete prispôsobiť predvolenú webovú časť Formulár HTML, postupujte nasledovne:

 1. Na stránke zobrazenie webovej časti formulár HTML na páse s nástrojmi, kliknite na kartu Upraviť a potom kliknite na položku príkaz Upraviť.

 2. Ukážte na webovú časť formulár HTML, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Upraviť webovú časť.

 3. Na table s nástrojmi kliknite na tlačidlo Editor zdroja .

 4. Otvorí sa dialógové okno Položka textu s predvoleným kódom HTML.

Na zjednodušenie čítania a úpravy kódu vložte do textu znaky posunu na začiatok riadka umožňujúce zalomenie riadkov, ako je to uvedené nižšie:

<div onkeydown="javascript:if (event.keyCode == 13) _SFSUBMIT_">
<input type="text" name="T1"/>
<input type="button" value="Go" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>
</div>

Prvý prvok INPUT môžete zmeniť rôznymi spôsobmi, napríklad zmenou názvu poľa, pridaním označenia pre pole alebo pridaním predvolenej hodnoty.

Vlastnosť

Popis

Názov poľa

Názov predvolenej textového poľa vo webovej časti formulár je T1. Toto je názov, ktorý sa zobrazí v dialógovom okne Konfigurácia pripojenia . Viac zmysluplný názov poľa, zadajte nový názov namiesto T1. Neodstraňujte úvodzoviek.

Označenie poľa

Text označenia môžete pridať pred alebo za pole formulára. Zadajte text bez úvodzoviek.

Predvolená hodnota

Ak pridáte predvolenú hodnotu do poľa textovej oblasti, používateľ môže prijať danú hodnotu kliknutím na tlačidlo Prejsť alebo ju prepísať zadaním vlastnej hodnoty. Na pridanie predvolenej hodnoty použite atribút hodnoty.

Ak chcete napríklad zadať zmysluplnejší názov, pridajte predvolenú hodnotu, pridajte označenie a potom vykonajte nasledovné:

Region: <input type="text" name="Region" value="India"/>

Druhý prvok INPUT môžete zmeniť úpravou názvu tlačidla tak, ako je to uvedené nižšie:

<input type="button" value="SUBMIT" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>

Za prvkom DIV a pred tento prvok môžete pridať aj iné prvky HTML. Ak chcete napríklad používateľovi umožniť rýchlo obnoviť stránku a prvky FORM, jednoduchým a rýchlym spôsobom je pridanie značky ukotvenia po zatváracom prvku DIV. Napríklad:

<br/>
<a href="http://contoso/SitePages/CustByRegion.aspx">Refresh</a>

Dôležité: Nemeňte iného kódu HTML v dialógovom okne Textový Editor. Webová časť formulára HTML dynamicky vytvorí skriptovania rutina v čase spustenia a vytvorte pripojenie k inej webovej časti. Chcete upraviť kód udalosti onkeydown alebo onclick alebo môžu neúmyselne prerušiť webová časť formulára HTML.

Na začiatok stránky

Používanie viacriadkového textového poľa

Pomocou prvku TEXTAREA sa definuje ovládací prvok viacriadkového textu. Pomocou atribútu ROWS sa určuje počet riadkov, ktoré sú viditeľné v textovom poli. Pomocou atribútu COLS sa určuje šírka oblasti textu v znakoch. V nasledujúcom príklade sa používateľovi zobrazí textové pole obsahujúce 5 riadkov a 30 znakov na šírku. Po zadaní textu do poľa sa text zalomí na 30 znakov.

<textarea name="Region" rows=5 cols=30></textarea>

Tip: Skontrolujte, či nie je miesto v zdrojovom kóde ihneď po pravá lomená zátvorka (>).

Na začiatok stránky

Používanie tlačidiel možností

Tlačidlá možností, ktoré nazývame aj prepínače, poskytujú používateľovi výber možností, ktoré sa navzájom vylučujú. V nasledujúcom príklade sa zobrazia tri prepínače. Pre každý z prepínačov použite ten istý názov. Bežne sa pridáva za každý z prepínačov označenie. Ak chcete jednotlivé prepínače formátovať v osobitných riadkoch, použite prvok BR.

<input type="radio" name="Region" value="India"/> India<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="Spain"/> Spain<BR/>

Na začiatok stránky

Používanie rozbaľovacieho zoznamu možností

Ak je k dispozícii veľa navzájom sa vylučujúcich možností, zvážte vytvorenie rozbaľovacieho zoznamu pomocou prvku SELECT. Každá možnosť sa zobrazí ako samostatná položka v zozname, ale používateľ môže vybrať len jednu z možností. V rozbaľovacom zozname sa zobrazí text, ktorý sa nachádza za zatváracou lomenou zátvorkou prvku OPTION.

<select name="Region">
<option value="India">India</option>
<option value="USA">USA</option>
<option value="Spain"> Spain </option>
</select>

Ak chcete zadať predvolenú hodnotu, napríklad slovo Španielsko, použite nasledujúci postup:

<option value="Spain" selected="selected"> Spain </option>

Na začiatok stránky

Používanie začiarkavacích políčok

Ak sa vyskytuje niekoľko možností, ktoré sa navzájom nevylučujú, zvážte použitie začiarkavacích políčok. Každá z možností sa zobrazí v tvare začiarkavacieho políčka a používateľ môže vybrať jednu alebo viac možností podľa potreby. Pri použití tejto možnosti sa požaduje webová časť, ktorá umožňuje využiť ako súčasť pripojenia webovej časti viacero parametrov.

<input type="checkbox" name="region1" value="India"/> India<BR/>
<input type="checkbox" name="region2" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="checkbox" name="region3" value="Spain"/> Spain<BR/>

Ak chcete zadať predvolenú hodnotu, napríklad slovo Španielsko, použite nasledujúci postup:

<input type="checkbox" name="region3" value="Spain" checked="checked"/> Spain<BR/> 

Na začiatok stránky

Konfigurácia všeobecných vlastností webovej časti

Webové časti zdieľajú všeobecnú množinu vlastností, ktoré ovládajú ich vzhľad, rozloženie a pokročilé charakteristiky. Vlastnosti webovej časti možno zmeniť na table s nástrojmi.

Poznámka: Bežné vlastnosti webových častí, ktoré sú zobrazené na table s nástrojmi, sa môžu líšiť od tých, ktoré sú uvedené v tejto sekcii, v dôsledku niekoľkých príčin:

 • Ak chcete na table s nástrojmi zobraziť časť Rozšírené, musíte mať príslušné povolenie.

 • Pri niektorých webových častiach sa vývojár webovej časti môže rozhodnúť nezobraziť jednu alebo viacero bežných vlastností alebo sa môže rozhodnúť vytvoriť a zobraziť ďalšie vlastnosti, ktoré nie sú nižšie uvedené na table s nástrojmi v častiach Vzhľad, Rozloženie a Rozšírené.

 • Niektoré nastavenia povolení alebo vlastností môžu spôsobiť vypnutie alebo skrytie vlastností webovej časti.

Vzhľad

Vlastnosť

Popis

Nadpis

Určuje nadpis webovej časti, ktorý sa zobrazí v záhlaví okna webovej časti.

Výška

Určuje výšku webovej časti.

Šírka

Určuje šírku webovej časti.

Stav Chrome

Určuje, či sa webová časť po otvorení stránky používateľom zobrazí na stránke celá. Stav rozhrania je predvolene nastavený na hodnotu Normálne a zobrazí sa celá webová časť. Ak je stav rozhrania zastavený na hodnotu Minimalizované, zobrazí sa iba záhlavie okna.

Typ Chrome

Určuje, či sa zobrazí záhlavie okna a orámovanie rámu webovej časti.

Rozloženie

Vlastnosť

Popis

Skryté

Určuje viditeľnosť webovej časti po otvorení stránky používateľom. Ak je toto políčko začiarknuté, webová časť je viditeľná iba vtedy, ak vytvárate návrh stránky a k názvu je pripojená prípona (Skryté).

Webovú časť môžete skryť, ak ju chcete použiť na poskytovanie údajov pre druhú webovú časť prostredníctvom pripojenia webovej časti, ale nechcete webovú časť zobraziť.

Smer

Určuje smer textu v obsahu webovej časti. Arabčina je napríklad jazyk smerujúci sprava doľava. Angličtina a väčšina ostatných európskych jazykov smeruje zľava doprava. Tieto nastavenia nemusia byť dostupné pre všetky typy webových častí.

Zóna

Určuje zónu stránky, v ktorej sa nachádza webová časť.

Poznámka: Zóny na stránke nie sú v stĺpcovom zozname uvedené, ak nemáte povolenie na úpravu zóny.

Index zóny

Určuje pozíciu webovej časti v zóne, keď zóna obsahuje viac ako jednu webovú časť.

Ak chcete určiť poradie, do textového poľa zadajte celé kladné číslo.

Ak webové časti v zóne sú zoradené zhora nadol, hodnota 1 znamená, že webová časť sa zobrazí v hornej časti zóny. Ak webové časti v zóne sú zoradené zľava doprava, hodnota 1 znamená, že webová časť za zobrazí v ľavej časti zóny.

Ak napríklad pridáte webovú časť do prázdnej zóny s usporiadaním zhora nadol, index zóny bude mať hodnotu 0. Ak do spodnej časti zóny pridáte druhú webovú časť, index zóny bude mať hodnotu 1. Ak chcete premiestniť druhú webovú časť do hornej časti zóny, zadajte hodnotu 0 a potom zadajte hodnotu 1 pre prvú webovú časť.

Poznámka: Každá webová časť v zóne musí mať jednoznačnú hodnotu indexu zóny. Preto zmena hodnoty indexu zóny pre aktuálnu webovú časť môže tiež zmeniť hodnotu indexu zóny pre iné webové časti v zóne.

Spresnenie

Vlastnosť

Popis

Povoliť minimalizáciu

Určuje, či webovú časť je možné minimalizovať.

Povoliť skončenie

Určuje možnosť odstránenia webovej časti zo stránky.

Povoliť skrytie

Určuje, či je možné webovú časť skryt.

Povoliť zmenu zóny

Určuje, či je možné webovú časť presunúť do inej zóny.

Povoliť pripojenia

Určuje, či sa webová časť môže zúčastniť pripojenia s inými webovými časťami.

Povoliť úpravy vo vlastnom zobrazení

Určuje, či je možné upravovať vlastnosti webovej časti v osobnom zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň údajov s povolením na exportovanie pre túto webovú časť. V závislosti od vašej konfigurácie, toto nastavenie nemusí byť dostupné.

Adresa URL nadpisu

Určuje adresu URL súboru s ďalšími informáciami o webovej časti. Po kliknutí na nadpis webovej časti sa súbor zobrazí v samostatnom okne prehľadávača.

Popis

Určuje obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí po tom, ako umiestnite ukazovateľ myši nad názvom webovej časti alebo ikonou webovej časti. Hodnota tejto vlastnosti sa používa vtedy, keď vyhľadávate webové časti pomocou príkazu Vyhľadávanie v ponuke Hľadať webové časti na table s nástrojmi.

Adresa URL Pomocníka

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho informácie Pomocníka o webovej časti. Informácie Pomocníka sa zobrazia v samostatnom okne prehľadávača po kliknutí na položku Pomocník v ponuke webovej časti.

Režim Pomocníka

Určuje, ako bude prehľadávač zobrazovať obsah Pomocníka pre webovú časť.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Modálny Otvorí sa osobitné okno prehliadača (ak je takáto možnosť dostupná v prehliadači). Je potrebné, aby používateľ toto okno pred návratom na webovú stránku zatvoril.

Bezrežimový Otvorí sa osobitné okno prehliadača (ak je takáto možnosť dostupná v prehliadači). Používateľ nemusí zatvárať okno pred návratom na webovú stránku. Toto je predvolená hodnota nastavenia.

Navigácia Webová stránka sa otvorí v aktuálnom okne prehliadača.

Poznámka: Vlastné webové časti rozhrania Microsoft ASP.NET podporujú túto vlastnosť, predvolené témy Pomocníka pre SharePoint sa však napriek tomu otvárajú iba v samostatnom okne prehliadača.

Adresa URL katalógového obrázka ikony

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije ako ikona webovej časti v zozname webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Adresa URL obrázka ikony nadpisu

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije v záhlaví okna webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Chybové hlásenie importu

Určuje hlásenie, ktoré sa zobrazí v prípade výskytu problému s importovaním webovej časti.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×