Používanie webových častí pracovných údajov na stránkach klasické

Používanie webových častí pracovných údajov na stránkach klasické

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Webové časti pracovných údajov sú určené na prácu s údajmi z externého zoznamu, pričom tieto webové časti môžete efektívne kombinovať. Napríklad webové časti Zoznam a Položka môžete spojiť tak, aby sa po výbere položky zostavy výdavkov vo webovej časti Zoznam (napr. Štvrtkové výdavky) zobrazili podrobnosti o položke vo webovej časti Položka (napr. náklady na ubytovanie, cestovné náklady a diéty).

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytváranie priradení v programe SharePoint Designer, Webové časti pracovných údajov (Ukážka)a hľadanie obsahu o externých údajoch.

Obsah článku

Prehľad webových častí pracovných údajov

Skôr než začnete

Prispôsobené vlastnosti webovej časti pracovných údajov zoznamu

Vlastnosti zoznamu pracovných údajov

Vlastnosti zobrazenia údajov

Prispôsobené vlastnosti webovej časti Položka pracovných údajov

Vlastnosti položky pracovných údajov

Vlastnosti zobrazenia údajov

Prispôsobené vlastnosti webovej časti akcie pracovných údajov

Vlastnosti akcií s obchodnými údajmi

Prispôsobené vlastnosti webovej časti pracovných údajov pripojenie filtra

Vlastnosti filtra

Rozšírené vlastnosti možností filtra

Vlastné vlastnosti súvisiaci zoznam webovej časti pracovných údajov

Vlastnosti zoznamu súvisiaceho s pracovnými údajmi

Vlastnosti zobrazenia údajov

Webová časť Zostavovač položiek pracovných údajov

Spoločné vlastnosti webových častí pracovných údajov

Vzhľad

Rozloženie

Rozšírené

Možnosti funkcií AJAX

Rôzne

Prehľad webových častí pracovných údajov

Nasledujúca tabuľka obsahuje stručné zhrnutie pre jednotlivé webové časti pracovných údajov.

Webová časť

Popis

Zoznam pracovných údajov

Zobrazí zoznam položiek z externého zoznamu.

Položka pracovných údajov

Zobrazí položku z externého zoznamu.

Akcie s pracovnými údajmi

Zobrazí akciu externého zoznamu.

Filter pripojenia pracovných údajov

Filtruje obsah pripojenej webovej časti pracovných údajov pomocou zoznamu hodnôt z externého zoznamu.

Zostavovač položiek pracovných údajov

Vytvorí položku pracovných údajov z parametrov v reťazci dotazu na URL adresu a poskytne ju ostatným webovým častiam pracovných údajov.

Zoznam súvisiaci s pracovnými údajmi

Zobrazí zoznam podriadených položiek súvisiacich s nadradenou položkou z externého zoznamu. Vyžaduje priradenie.

Na začiatok stránky

Skôr než začnete

Práca s externými údajmi vyžaduje vykonanie niekoľkých povinných úkonov, ktorými sa zaistí bezpečný prístup k údajom. Nasledujúce informácie vám môžu pomôcť pri plánovaní vašich ďalších krokov. Taktiež vám pomôžu pri riešení problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri práci s externými údajmi. Na zaistenie prístupu k externým údajom je potrebné, aby ste vy alebo správca vykonali tieto kroky:

Príprava externého zdroja údajov    Pravdepodobne bude potrebné, aby správca vytvoril konto a poskytol povolenia k zdroju údajov. Tým zabezpečí, aby mali k údajom prístup iba správni ľudia a údaje neskončili v nesprávnych rukách. V externej databáze môže správca vytvoriť špecifické tabuľky, zobrazenia, dotazy a podobne, pomocou ktorých obmedzí výsledky iba na tie, ktoré sú potrebné, a zároveň pomôže zlepšiť výkon.

Konfigurácia sharepointových služieb    Správca musí aktivovať služby Business Connectivity Services (BCS) a službu zabezpečeného ukladacieho priestoru.

Konfigurácia služby zabezpečeného ukladacieho priestoru    Správca musí určiť najlepší režim prístupu pre externý zdroj údajov, vytvoril cieľovú aplikáciu a nastaviť poverenia pre cieľovú aplikáciu.

Konfigurácia služby Business Data Connectivity    Správca musí Skontrolujte, či používateľ, ktorý vytvára typu externého obsahu má povolenia skladu metaúdajov Business Data Connectivity (BDC) a že príslušných používateľov prístup k typu externého obsahu, na ktorom je založená externého zoznamu.

Vytvorenie externého zoznamu    Používateľ musí vytvoriť externý zoznam založený na externom type obsahu a podľa potreby aspoň jedno zobrazenie externého zoznamu.

Vlastné vlastnosti webovej časti Zoznam pracovných údajov

Vlastnosti zoznamu pracovných údajov

Vlastnosť

Popis

Typ

Zadajte typ externého obsahu, ktorý sa má zobrazovať. Pomocou tlačidiel nachádzajúcich sa vedľa políčka môžete toto políčko začiarknuť v prípade, že typ externého obsahu existuje, a tiež vybrať konkrétny typ externého obsahu.

Zobrazenie

Vyberte zobrazenie, ktoré sa má použiť.

Poznámka:  Ak ste vybrali určitý externý typ obsahu, môže chvíľu trvať, kým sa zobrazia všetky zobrazenia.

Zobraziť panel s nástrojmi

Začiarknite toto políčko alebo zrušte jeho začiarknutie, ak chcete zobraziť alebo skryť panel s nástrojmi.

Počas načítavania zobraziť animáciu

Začiarknite toto políčko alebo zrušte jeho začiarknutie, ak chcete zobrazenie počas načítavania animovať, resp. ak animácie nechcete.

Vlastnosti zobrazenia údajov

Vlastnosť

Popis

Editor XSL

Používa sa na zadanie zdrojového kódu XSLT do editora obyčajného textu. Aby ste tento editor mohli používať, požaduje sa znalosť syntaxe jazyka XSLT. Túto vlastnosť môžete použiť napríklad na preformátovanie stĺpcov Počet a Mena.

Na začiatok stránky

Vlastné vlastnosti webovej časti Položka pracovných údajov

Vlastnosti položky pracovných údajov

Vlastnosť

Popis

Typ

Zadajte typ externého obsahu, ktorý sa má zobrazovať. Pomocou tlačidiel nachádzajúcich sa vedľa políčka môžete toto políčko začiarknuť v prípade, že typ externého obsahu existuje, a tiež vybrať konkrétny typ externého obsahu.

Zobrazenie

Vyberte zobrazenie, ktoré sa má použiť.

Poznámka:  Ak ste vybrali určitý externý typ obsahu, môže chvíľu trvať, kým sa zobrazia všetky zobrazenia.

Položka

Zadajte položky, ktoré sa majú zobraziť. Pomocou tlačidiel vedľa políčka môžete skontrolovať, či položky existujú, a môžete nimi vybrať konkrétnu položku.

Počas načítavania zobraziť animáciu

Začiarknite toto políčko alebo zrušte jeho začiarknutie, ak chcete zobrazenie počas načítavania animovať, resp. ak animácie nechcete.

Ikona ďalších možností aplikácie Outlook Web App Mobile

Vyberte polia, ktoré sa majú zobraziť, a ich umiestnenie v zozname položiek.

Akcie

Vyberte akciu, ktorá už bola definovaná a ktorú chcete zobraziť.

Predvolene zobrazovať nové akcie

Začiarknite toto políčko alebo zrušte jeho začiarknutie, ak chcete predvolene zobrazovať nové akcie.

Vlastnosti zobrazenia údajov

Vlastnosť

Popis

Editor XSL

Používa sa na zadanie zdrojového kódu XSLT do editora obyčajného textu. Aby ste tento editor mohli používať, požaduje sa znalosť syntaxe jazyka XSLT. Túto vlastnosť môžete použiť napríklad na preformátovanie stĺpcov Počet a Mena.

Na začiatok stránky

Vlastné vlastnosti webovej časti Akcie s pracovnými údajmi

Vlastnosti akcií s obchodnými údajmi

Vlastnosť

Popis

Typ

Zadajte typ externého obsahu, ktorý sa má použiť. Pomocou tlačidiel nachádzajúcich sa vedľa políčka môžete toto políčko začiarknuť v prípade, že typ externého obsahu existuje, a tiež vybrať konkrétny typ externého obsahu.

Položka

Zadajte položky, ktoré sa majú zobraziť. Pomocou tlačidiel vedľa políčka môžete skontrolovať, či položky existujú, a môžete nimi vybrať konkrétnu položku. Alebo sa môžete spoľahnúť na pripojenie webovej časti, ktoré automaticky zadá hodnoty položiek.

Akcie

Vyberte akciu, ktorá už bola definovaná a ktorú chcete zobraziť.

Predvolene zobrazovať nové akcie

Začiarknite toto políčko alebo zrušte jeho začiarknutie, ak chcete predvolene zobrazovať nové akcie.

Štýl

Vyberte jeden z týchto štýlov zobrazenia:

  • Zoznam s odrážkami

  • Zoznam

  • Panel s nástrojmi

Na začiatok stránky

Vlastné vlastnosti webovej časti Filter pripojenia pracovných údajov

Vlastnosti filtra

Vlastnosť

Popis

Názov filtra

Predstavuje jedinečný a účelný názov filtra.

Typ externého obsahu

Zadajte typ externého obsahu, ktorý sa má použiť pre hodnoty filtra. Pomocou tlačidiel nachádzajúcich sa vedľa políčka môžete toto políčko začiarknuť v prípade, že typ externého obsahu existuje, a tiež vybrať konkrétny typ externého obsahu.

Zobrazenie

Vyberte zobrazenie.

Poznámka:  Ak ste vybrali určitý externý typ obsahu, môže chvíľu trvať, kým sa zobrazia všetky zobrazenia.

Hodnota stĺpca

Vyberte stĺpec, ktorý chcete použiť ako hodnotu filtra.

Popis stĺpca

Vyberte stĺpec, ktorý chcete použiť ako alternatívnejšiu a účelnejšiu hodnotu, ktorá sa bude zobrazovať používateľovi.

Zobraziť zoznam ako

Z dostupných možností vyberte spôsob zobrazenia filtra.

Rozšírené vlastnosti možností filtra

Vlastnosť

Popis

Šírka

Pri ovládaní šírky webovej časti vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Zadajte konkrétnu šírku v pixloch.

  • Ponechajte pole prázdne alebo zadajte hodnotu 0, ak chcete, aby sa šírka nastavila automaticky.

Požadovať výber hodnoty používateľom

Začiarknite toto políčko alebo zrušte jeho začiarknutie, ak sa má požadovať výber hodnoty používateľom, resp. ak má mať používateľ možnosť hodnotu nezadať.

Predvolená hodnota

Zadajte hodnotu položky. Pomocou tlačidiel nachádzajúcich sa vedľa políčka môžete toto políčko začiarknuť v prípade, že položka existuje, a tiež vybrať konkrétnu položku.

Na začiatok stránky

Vlastné vlastnosti webovej časti Zoznam súvisiaci s pracovnými údajmi

Vlastnosti zoznamu súvisiaceho s pracovnými údajmi

Vlastnosť

Popis

Typ

Zadajte typ externého obsahu, ktorý sa má zobrazovať. Pomocou tlačidiel nachádzajúcich sa vedľa políčka môžete toto políčko začiarknuť v prípade, že typ externého obsahu existuje, a tiež vybrať konkrétny typ externého obsahu.

Vzťah

Na základe priradenia vyberte vzťah, ktorý už bol definovaný.

Zobraziť panel s nástrojmi

Začiarknite toto políčko alebo zrušte jeho začiarknutie, ak chcete zobraziť alebo skryť panel s nástrojmi.

Počas načítavania zobraziť animáciu

Začiarknite toto políčko alebo zrušte jeho začiarknutie, ak chcete zobrazenie počas načítavania animovať, resp. ak animácie nechcete.

Vlastnosti zobrazenia údajov

Vlastnosť

Popis

Editor XSL

Používa sa na zadanie zdrojového kódu XSLT do editora obyčajného textu. Aby ste tento editor mohli používať, požaduje sa znalosť syntaxe jazyka XSLT. Túto vlastnosť môžete použiť napríklad na preformátovanie stĺpcov Počet a Mena.

Na začiatok stránky

Webová časť Zostavovač položiek pracovných údajov

Táto webová časť neobsahuje vlastné vlastnosti. Vytvorí položku pracovných údajov z parametrov v reťazci dotazu na URL adresu a poskytne ju ostatným webovým častiam pracovných údajov. Táto webová časť sa nezobrazuje používateľom. Zobrazuje sa iba vtedy, keď je stránka v režime úprav.

Spoločné vlastnosti webových častí pracovných údajov

Všetky webové časti zdieľajú spoločnú množinu vlastností, ktorými sa ovláda ich vzhľad, rozloženie, spresnenie, možnosti Ajax a rôzne charakteristiky.

Poznámka:  Spoločné vlastnosti webovej časti, ktoré sa zobrazujú na table s nástrojmi, sa môžu z určitých dôvodov odlišovať od informácií uvedených v tejto časti:

  • Na zobrazenie časti Spresnenie na table s nástrojmi treba mať príslušné povolenie.

  • V prípade špecifickej webovej časti mohol vývojár webovej časti určiť, že sa niektoré z týchto vlastností nebudú zobrazovať, alebo mohol vytvoriť a zobraziť ďalšie vlastnosti, ktoré nie sú uvedené v sekcii Vzhľad, Rozloženie ani Spresnenie na table s nástrojmi.

Vzhľad

Vlastnosť

Popis

Nadpis

Určuje nadpis webovej časti, ktorý sa zobrazuje v záhlaví okna webovej časti.

Výška

Určuje výšku webovej časti.

Šírka

Určuje šírku webovej časti.

Stav rozhrania

Určuje, či sa sa na stránke zobrazí celá webová časť, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Predvolene je stav rozhrania nastavený na hodnotu Normálne a zobrazí sa celá webová časť. Ak sa stav nastaví na Minimalizované, zobrazí sa len záhlavie okna.

Typ rozhrania

Určuje, či sa zobrazí záhlavie okna a orámovanie rámu webovej časti.

Na začiatok stránky

Rozloženie

Vlastnosť

Popis

Skryté

Určuje, či je webová časť viditeľná, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Ak je začiarkavacie políčko prázdne, webová časť je viditeľná len pri navrhovaní stránky a k názvu má pripojenú príponu (Skryté).

Webovú časť môžete skryť, ak ju chcete použiť na poskytovanie údajov pre druhú webovú časť prostredníctvom pripojenia webovej časti, ale nechcete webovú časť zobraziť.

Smer

Určuje smer textu v obsahu webovej stránky. Napríklad smer textu v arabskom jazyku je sprava doľava, smer textu v anglickom jazyku a vo väčšine európskych jazykov je zľava doprava. Toto nastavenie nemusí byť dostupné v prípade všetkých typov webových častí.

Zóna

Určuje zónu stránky webových častí, v ktorej sa daná webová časť nachádza.

Poznámka: Zóny na stránke webových častí nie sú uvedené v zozname, ak nemáte povolenie na úpravu zóny.

Index zóny

Určuje pozíciu webovej časti v zóne, ak zóna obsahuje viac než jednu webovú časť.

Ak chcete určiť poradie, do textového poľa zadajte celé číslo.

Ak sú webové časti v zóne usporiadané odhora nadol, hodnota 1 znamená najvyššiu webovú časť v danej zóne. Ak sú webové časti v zóne usporiadané zľava doprava, hodnota 1 znamená webovú časť, ktorá sa nachádza v krajnej ľavej časti zóny.

Ak napríklad pridáte webovú časť do prázdnej zóny s usporiadaním zhora nadol, index zóny bude mať hodnotu 0. Ak do spodnej časti zóny pridáte druhú webovú časť, index zóny bude mať hodnotu 1. Ak chcete premiestniť druhú webovú časť do hornej časti zóny, zadajte hodnotu 0 a potom zadajte hodnotu 1 pre prvú webovú časť.

Poznámka:  Každá webová časť v zóne musí mať jedinečnú hodnotu indexu zóny. Zmena hodnoty indexu zóny pre aktuálnu webovú časť preto môže viesť k zmene hodnoty indexu zóny pre ostatné webové časti v zóne.

Na začiatok stránky

Spresnenie

Vlastnosť

Popis

Povoliť minimalizovanie

Určuje, či sa webová časť môže minimalizovať.

Povoliť zatvorenie

Určuje, či možno webovú časť odstrániť zo stránky webových častí.

Povoliť skrytie

Určuje, či webovú časť možno skryť.

Povoliť zmenu zóny

Určuje, či webovú časť možno premiestniť do inej zóny.

Povoliť pripojenia

Určuje, či sa webová časť môže pripájať k iným webovým častiam.

Povoliť úpravy v osobnom zobrazení

Určuje, či možno vlastnosti webovej časti upravovať v osobnom zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň údajov, ktoré možno exportovať vzhľadom na túto webovú časť. V závislosti od konfigurácie nemusí byť toto nastavenie dostupné.

URL adresa nadpisu

Určuje URL adresu súboru, ktorý obsahuje ďalšie informácie o webovej časti. Súbor sa zobrazí v osobitnom prehliadači po kliknutí na názov webovej časti.

Popis

Určuje obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí, keď sa ukazovateľ myši zastaví na nadpise webovej časti alebo ikone webovej časti. Hodnota tejto vlastnosti sa použije pri hľadaní webových častí pomocou príkazu Hľadať v ponuke Hľadať webové časti tably s nástrojmi v týchto galériách webových častí: Lokalita, Virtuálny server a Stránka webových častí.

URL adresa Pomocníka

Určuje adresu URL súboru, ktorý obsahuje informácie Pomocníka o danej webovej časti. Informácie Pomocníka sa zobrazia v osobitnom okne prehliadača po kliknutí na príkaz Pomocník v ponuke webovej časti.

Režim Pomocníka

Určuje, či sa v prehľadávači zobrazí obsah Pomocníka pre danú webovú časť.

Vyberte niektorú z týchto možností:

  • Modálny Otvorí sa osobitné okno prehliadača (ak je takáto možnosť dostupná v prehliadači). Je potrebné, aby používateľ toto okno pred návratom na webovú stránku zavrel.

  • Nemodálny Otvorí sa osobitné okno prehliadača (ak je takáto možnosť dostupná v prehliadači). Používateľ nemusí zatvárať okno pred návratom na webovú stránku. Toto je predvolená hodnota nastavenia.

  • Navigácia Webová stránka sa otvorí v aktuálnom okne prehliadača.

Poznámka: Hoci prispôsobené webové časti Microsoft ASP.NET podporujú túto vlastnosť, predvolené témy Pomocníka sa otvárajú iba v osobitnom okne prehliadača.

URL adresa obrázka ikony katalógu

Určuje umiestnenie súboru s obrázkom, ktorý sa použije ako ikona webovej časti v zozname webových častí. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

URL adresa obrázka názvu ikony

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije v záhlaví okna webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Chybové hlásenie importu

Určuje hlásenie, ktoré sa zobrazí v prípade výskytu problému s importovaním webovej časti.

Na začiatok stránky

Možnosti funkcií Ajax

Poznámka:  Nasledujúce spoločné vlastnosti sú dostupné iba pre webové časti Zoznam pracovných údajov a Zoznam súvisiaci s pracovnými údajmi.

Vlastnosť

Popis

Povoliť asynchrónne načítanie

Začiarknite toto políčko alebo zrušte jeho začiarknutie na asynchrónne (môžete pokračovať v práci pred dokončením načítania všetkých údajov), resp. synchrónne načítavanie údajov (v zobrazení zoznamu sa bude zobrazovať obrázok načítavania, až kým server nevráti všetky údaje).

Povoliť asynchrónnu aktualizáciu

Začiarknite toto políčko alebo zrušte jeho začiarknutie, ak chcete povoliť alebo zakázať asynchrónne alebo synchrónne správanie v prípade nasledovných operácií: zoraďovanie, stránkovanie, filtrovanie a obnova.

Zobraziť tlačidlo Manuálne obnovenie

Začiarknite toto políčko alebo zrušte jeho začiarknutie, ak chcete zobraziť, resp. skryť tlačidlo na manuálne obnovenie zobrazenia zoznamu.

Povoliť asynchrónne automatické obnovenie

Začiarknite toto políčko alebo zrušte jeho začiarknutie, ak chcete povoliť, resp. zakázať automatické obnovenie zobrazenia zoznamu.

Interval automatického obnovenia (s)

Určuje časový interval medzi jednotlivými operáciami automatického obnovenia. Predvolená hodnota je 60 sekúnd.

Na začiatok stránky

Rôzne

Poznámka:  Nasledujúce spoločné vlastnosti sú dostupné iba pre webové časti Zoznam pracovných údajov a Zoznam súvisiaci s pracovnými údajmi.

Vlastnosť

Popis

Vzorové údaje

Zadajte vzorové údaje vo forme platného súboru XML. Údaje majú mať rovnakú štruktúru ako údaje, ktoré sa vrátili zo zdroja údajov. Editor kompatibilný so službou Microsoft SharePoint, napríklad Microsoft SharePoint Designer 2013, môže použiť vzorové údaje XML, ktoré definuje táto vlastnosť, na vykreslenie zobrazenia údajov v čase návrhu.

Prepojenie XSL

Používa sa na zadanie zdrojového kódu XSLT do editora obyčajného textu. Aby ste tento editor mohli používať, požaduje sa znalosť syntaxe jazyka XSLT. Túto vlastnosť môžete použiť napríklad na preformátovanie stĺpcov Počet a Mena.

Povoliť ukladanie zobrazenia údajov do vyrovnávacej pamäti

Začiarknite toto políčko alebo zrušte jeho začiarknutie, ak chcete, aby sa transformácia XLS, ako aj inštancia ovládacieho prvku zdroja údajov ukladali alebo neukladali do vyrovnávacej pamäte.

Časový limit uchovávania zobrazenia údajov vo vyrovnávacej pamäti (s)

Stanovuje časový interval vymazávania vyrovnávacej pamäti v sekundách. Výberom hodnoty 0 sa táto vlastnosť nastaví na predvolenú hodnotu 86 400 sekúnd (čo zodpovedá jednému dňu).

Po načítaní stránky odoslať prvý riadok do pripojených webových častí

Začiarknite toto políčko alebo zrušte jeho začiarknutie, ak chcete, aby sa pri načítavaní stránky prvý riadok údajov odoslal, resp. neodoslal do jednej alebo viacerých pripojených webových častí.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×