Používanie výsekov v údajoch kontingenčnej tabuľky

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V starších verziách programu Microsoft Excel, môžete použiť filtre zostavy na filtrovanie údajov v zostava kontingenčnej tabuľky, ale nie je ľahké, ak chcete zobraziť aktuálny stav filtrovania pri filtrovaní s viacerými položkami. V Microsoft Excel 2010, máte možnosť použiť rýchle filtre na filtrovanie údajov. Rýchle filtre poskytujú tlačidlá, ktoré môžete kliknúť, ak chcete filtrovať údaje kontingenčnej tabuľky. Okrem filtrovať rýchlo, rýchle filtre aj označuje aktuálny stav filtrovania, čo uľahčuje pochopiť, čo presne sa zobrazí v filtrovanú zostavu kontingenčnej tabuľky.

Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

Keď vyberiete položku, táto položka sa zahrnie do filtra a údaje pre danú položku sa zobrazia v zostave. Keď napríklad vyberiete v poli Predajcovia položku Callahan, zobrazia sa len tie údaje, ktoré v danom poli obsahujú hodnotu Callahan.

Obsah tohto článku

Čo sú rýchle filtre?

Pomocou rýchlych filtrov

Vytvorenie rýchleho filtra na existujúcu kontingenčnú tabuľku

Vytvorenie samostatného rýchleho filtra

Formátovanie rýchleho filtra

Zdieľanie rýchleho filtra pomocou pripojenia k inej kontingenčnej tabuľky

Odpojenie alebo odstránenie rýchleho filtra

Čo sú výseky?

Výseky sú jednoducho použiteľné súčasti filtrovania, ktoré obsahujú množiny tlačidiel umožňujúcich rýchlo filtrovať údaje v zostave kontingenčnej tabuľky bez potreby otvárania rozbaľovacích zoznamov a vyhľadávania položiek, ktoré chcete filtrovať.

Keď používate bežný filter zostáv kontingenčnej tabuľky na filtrovanie viacerých položiek, filter uvedie iba to, že sa filtruje viacero položiek. Používateľ musí otvoriť rozbaľovací zoznam, v ktorom nájde podrobné údaje o filtrovaní. Vo výseku je však jednoznačne uvedený filter, ktorý sa používa a príslušné podrobné údaje, t. j. používateľ jednoducho porozumie údajom, ktoré sa zobrazujú v zostave filtrovanej kontingenčnej tabuľky.

Rýchle filtre sú zvyčajne priradené kontingenčnej tabuľky, v ktorom sa vytvoria. Však môžete vytvoriť aj samostatný rýchle filtre, ktoré sa odkazuje z Online Analytical Processing (OLAP) funkcie kocky, alebo ktoré je možné priradiť k akejkoľvek kontingenčnej tabuľky neskôr.

Vo výseku sa spravidla zobrazujú nasledujúce prvky:Prvky výseku kontingenčnej tabuľky

1. Hlavička výseku označuje kategóriu položiek vo výseku.

2. Nestlačené tlačidlo filtrovania znamená, že položka nie je zahrnutá do filtrovania.

3. Stlačené tlačidlo znamená, že položka je zahrnutá do filtrovania.

4. Tlačidlo Vymazať filter odstráni filter výberom všetkých položiek vo výseku.

5. Posúvač umožňuje posúvať sa v prípade, ak existuje viac položiek, než sa momentálne zobrazuje vo výseku.

6. Ovládacie prvky na premiestňovanie a zmenu veľkosti ohraničenia umožňujú meniť veľkosť a umiestnenie výseku.

Na začiatok stránky

Používanie výsekov

Existuje niekoľko spôsobov vytvárania výsekov na filtrovanie údajov kontingenčnej tabuľky. V existujúcej kontingenčnej tabuľke môžete vykonávať nasledujúce činnosti:

 • Vytvoriť výsek priradený ku kontingenčnej tabuľke.

 • Vytvoriť kópiu výseku priradeného ku kontingenčnej tabuľke.

 • Použiť existujúci výsek, ktorý je priradený k inej kontingenčnej tabuľke.

Okrem alebo namiesto vytvorenia rýchlych filtrov v existujúcu kontingenčnú tabuľku, môžete tiež vytvoriť samostatnú rýchleho filtra, ktoré môžu odkazovať Online Analytical Processing (OLAP) funkcie kocky , alebo môžete priradiť všetky kontingenčnej tabuľky na neskôr.

Keďže každý výsek, ktorý vytvoríte, je určený na filtrovanie špecifického poľa kontingenčnej tabuľky, je pravdepodobné, že na filtrovanie zostavy kontingenčnej tabuľky budete vytvárať viac než jeden výsek.

Po vytvorení výseku sa výsek zobrazí na pracovnom hárku vedľa kontingenčnej tabuľky vo vrstvenom zobrazení (ak ste vytvorili viac než jeden výsek). Výsek môžete premiestniť do iného umiestnenia v pracovnom hárku a podľa potreby zmeniť jeho veľkosť.

Výseky vo vrstvách

Ak chcete filtrovať údaje kontingenčnej tabuľky, kliknite na jeden alebo viacero tlačidiel vo výseku.

Výsek s vybratým filtrom

Formátovanie výsekov na dosiahnutie konzistentného vzhľadu

Ak chcete vytvoriť zostavy s profesionálnym vzhľadom alebo prispôsobiť formát výseku formátu priradenej zostavy kontingenčnej tabuľky, s cieľom dosiahnuť konzistentný vzhľad môžete použiť štýly výseku. Použitím niektorého z rôznych predvolených štýlov, ktoré sú dostupné pre výseky, môžete zosúladiť farebný motív použitý v kontingenčnej tabuľke. Môžete vytvoriť vlastné štýly výsekov a kontingenčných tabuliek.

Zdieľanie výsekov medzi kontingenčnými tabuľkami

Keď sa v zostave nachádza mnoho odlišných kontingenčných tabuliek (napríklad zostava Analytické nástroje (BI), s ktorou pracujete), je pravdepodobné, že budete chcieť použiť rovnaký filter v niektorých alebo všetkých kontingenčných tabuľkách. Výsek, ktorý ste vytvorili v jednej kontingenčnej tabuľke, môžete zdieľať s inými kontingenčnými tabuľkami. Filter pre každú kontingenčnú tabuľku nie je potrebné duplikovať.

Keď zdieľate výsek, vytvárate pripojenie na inú kontingenčnú tabuľku, ktorá obsahuje výsek, ktorý chcete použiť. Zmeny zdieľaného výseku sa okamžite odrazia vo všetkých kontingenčných tabuľkách, ktoré sú pripojené k danému výseku. Ak napríklad používate výsek Krajina v kontingenčnej tabuľke 1 na filtrovanie údajov špecifickej krajiny, v kontingenčnej tabuľke 2, ktorá taktiež používa rovnaký výsek, sa zobrazia údaje rovnakej krajiny.

Výseky, ktoré sú pripojené a používané vo viacerých kontingenčných tabuľkách, sa nazývajú zdieľané výseky. Výseky, ktoré sa používajú v jednej kontingenčnej tabuľke, sa nazývajú lokálne výseky. Kontingenčná tabuľka môže obsahovať lokálne a zdieľané výseky.

Na začiatok stránky

Vytvorenie výseku v existujúcej kontingenčnej tabuľke

 1. Kliknite kamkoľvek do zostavy kontingenčnej tabuľky, pre ktorú chcete vytvoriť výsek.

  Zobrazia sa nástroje kontingenčnej tabuľky a pridajú sa karty Možnosti a Návrh.

 2. Na karte Možnosti v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Vložiť výsek.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V dialógovom okne Vložiť výseky začiarknite políčko tých polí kontingenčnej tabuľky, pre ktoré chcete vytvoriť výsek.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Zobrazí sa výsek pre každé vybraté pole.

 5. V každom výseku kliknite na položky, ktoré chcete filtrovať.

  Ak chcete vybrať viac než jednu položku, stlačte a podržte kláves CTRL a kliknite na položky, ktoré chcete filtrovať.

Na začiatok stránky

Vytvorenie samostatného výseku

 1. Na karte Vložiť v skupine Filter kliknite na položku Výsek.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 2. V dialógovom okne Existujúce pripojenia v poli Zobraziť vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zobraziť všetky pripojenia, kliknite na položku Všetky pripojenia. Toto je predvolene vybraté nastavenie.

  • Ak chcete zobraziť iba naposledy použitý zoznam pripojení, kliknite na položku Pripojenia v tomto zošite.

   Tento zoznam sa vytvára z pripojení, ktoré už boli zadefinované, vytvorené s použitím dialógového okna Výber zdroja údajov Sprievodcu pripojením údajov, alebo boli predtým vybraté ako pripojenia z tohto dialógového okna.

  • Ak chcete zobraziť iba pripojenia, ktoré sú dostupné na danom počítači, kliknite na položku Súbory pripojenia v tomto počítači.

   Tento zoznam sa vytvára z priečinka Zdroje údajov, ktorý je zvyčajne uložený v priečinku Moje dokumenty.

  • Ak chcete zobraziť iba pripojenia dostupné zo súboru pripojenia, ku ktorému sa pristupuje zo siete, kliknite na položku Súbory pripojenia v sieti.

   Tento zoznam je vytvorený z údajov pripojenia knižnice (DCL) na lokalite Microsoft Office SharePoint Server 2007 alebo Microsoft SharePoint Server 2010. DCL je knižnica dokumentov na lokalite SharePoint Foundation, ktorá obsahuje kolekciu súborov pripojenia údajov balíka Office (ODC) (.odc). Zvyčajne DCL nastavené správcom lokality, ktorý môže nakonfigurovať na lokalitu SharePoint, ak chcete zobraziť súbory ODC z tejto knižnice DCL v dialógovom okne Externé pripojenia.

   Tip.    Ak sa nezobrazuje požadované pripojenie, môžete pripojenie vytvoriť. Kliknite na položku Prehľadávať ďalšie, čím sa zobrazí dialógové okno Výber zdroja údajov a potom kliknite na položku Nový zdroj, čím sa spustí Sprievodca pripojením údajov, aby ste mohli vybrať zdroj údajov, ku ktorému sa chcete pripojiť.

   Poznámka.    Ak vyberiete pripojenie z kategórie Súbory pripojenia v sieti alebo z kategórie Súbory pripojenia v tomto počítači, súbor pripojenia sa skopíruje do zošita ako nové pripojenie zošita a potom sa použije ako zdroj informácií o novom pripojení.

 3. V časti Vyberte pripojenie, kliknite na pripojenie, ktoré chcete a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 4. V dialógovom okne Vložiť rýchly filter, kliknite na začiarkavacie políčko polí, pre ktorú chcete vytvoriť rýchly filter.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

  Výsek sa vytvorí pre každé vybraté pole.

Na začiatok stránky

Formátovanie výseku

 1. Kliknite na výsek, ktorý chcete formátovať.

  Zobrazí sa položka Nástroje výseku a pridá sa karta Možnosti.

 2. Na karte Možnosti v skupine Štýly výseku kliknite na požadovaný štýl.

  Ak chcete zobraziť všetky dostupné štýly, kliknite na položku Ďalšie tlačidlo Vzhľad tlačidla .

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

Na začiatok stránky

Zdieľanie výseku pripojením k inej kontingenčnej tabuľke

Výsek môžete zdieľať s inou kontingenčnou tabuľkou pripojením výseku k danej kontingenčnej tabuľke. Taktiež môžete vložiť výsek z inej kontingenčnej tabuľky formou pripojenia k danej kontingenčnej tabuľke.

Sprístupnenie výseku na použitie v inej kontingenčnej tabuľke

 1. Kliknite na výsek, ktorý chcete zdieľať s inou kontingenčnou tabuľkou.

  Zobrazí sa položka Nástroje výseku a pridá sa karta Možnosti.

 2. Na karte Možnosti v skupine Výsek kliknite na položku Pripojenia kontingenčnej tabuľky.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V dialógovom okne Pripojenia kontingenčnej tabuľky začiarknite políčko kontingenčných tabuliek, v ktorých chcete výsek sprístupniť.

Použitie výseku z inej kontingenčnej tabuľky

 1. Ak chcete vytvoriť pripojenie ku kontingenčnej tabuľke obsahujúcej výsek, ktorý chcete zdieľať, postupujte takto:

  1. Na karte údaje kliknite v skupine Získať externé údaje kliknite na položku Existujúce pripojenia

   Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  2. V dialógovom okne Existujúce pripojenia v poli Zobraziť overte, či je vybratá možnosť Všetky pripojenia.

   Tip.    Ak sa nezobrazuje požadované pripojenie, môžete pripojenie vytvoriť. Kliknite na položku Prehľadávať ďalšie, čím sa zobrazí dialógové okno Výber zdroja údajov a potom kliknite na položku Nový zdroj, čím sa spustí Sprievodca pripojením údajov, aby ste mohli vybrať zdroj údajov, ku ktorému sa chcete pripojiť.

  3. Vyberte požadované pripojenie a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  4. V dialógovom okne Import údajov v časti Vyberte spôsob zobrazenia týchto údajov v zošite kliknite na položku Zostava kontingenčnej tabuľky.

 2. Kliknite kamkoľvek do zostavy kontingenčnej tabuľky, pre ktorú chcete vložiť výsek z inej kontingenčnej tabuľky.

  Zobrazia sa nástroje kontingenčnej tabuľky a pridajú sa karty Možnosti a Návrh.

 3. Na karte Možnosti v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na šípku Vložiť výsek a potom kliknite na položku Pripojenia výseku.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 4. V dialógovom okne Pripojenia výseku začiarknite políčka tých výsekov, ktoré chcete používať.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. V každom výseku kliknite na položky, ktoré chcete filtrovať.

  Ak chcete vybrať viac než jednu položku, stlačte a podržte kláves CTRL a kliknite na položky, ktoré chcete filtrovať.

  Poznámka.    Vo všetkých kontingenčných tabuľkách, ktoré zdieľajú výsek, sa okamžite zobrazí rovnaký stav filtrovania.

Na začiatok stránky

Odpojenie alebo odstránenie výseku

Ak viac výsek nepotrebujete, môžete ho odpojiť zo zostavy kontingenčnej tabuľky alebo ho môžete odstrániť.

Odpojenie výseku

 1. Kliknite kamkoľvek do zostavy kontingenčnej tabuľky, pre ktorú chcete odpojiť výsek.

  Zobrazia sa nástroje kontingenčnej tabuľky a pridajú sa karty Možnosti a Návrh.

 2. Na karte Možnosti v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na šípku Vložiť výsek a potom kliknite na položku Pripojenia výseku.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V dialógovom okne Pripojenia výseku zrušte začiarknutie všetkých polí kontingenčnej tabuľky, pre ktoré chcete odpojiť výsek.

Odstránenie výseku

Použite jeden z nasledujúcich postupov:

 • Kliknite na výsek a stlačte kláves DELETE.

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na výsek a potom kliknite na položku Odstrániť <Názov výseku>.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×