Office
Prihlásenie

Používanie toku činností zhromažďovania podpisov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tok činností Zhromažďovanie podpisov nasmeruje dokument balíka Microsoft Office, ktorý je uložený v zozname alebo knižnici ku skupine ľudí na zhromaždenie ich digitálnych podpisov. Tok činností zhromažďovania podpisov funguje iba s dokumentmi programov Microsoft Office Word 2007 alebo Microsoft Office Excel 2007, ktoré obsahujú jeden alebo viac podpisových riadkov balíka Microsoft Office. Predvolene je tok činností zhromažďovania podpisov pridružený k typu obsahu dokumentu, a teda je automaticky dostupný v knižniciach dokumentov pre dokumenty alebo zošity, ktoré obsahujú podpisové riadky balíka Microsoft Office.

Obsah tohto článku

Ako funguje tok činností zhromažďovania podpisov?

Pridanie alebo zmena toku činností zhromažďovania podpisov pre knižnice alebo typu obsahu

Spustenie pracovného postupu zhromažďovania podpisov pre dokument alebo zošita

Dokončenie úlohy toku činností zhromažďovania podpisov

Ako funguje tok činností zhromažďovania podpisov?

Tok činností zhromažďovania podpisov podporuje obchodný proces, ktorý zahŕňa odosielanie dokumentov skupine ľudí na zhromaždenie ich podpisov. Tok činností zhromažďovania podpisov zefektívňuje proces získavania digitálnych podpisov spravovaním a sledovaním všetkých úloh ľudí zainteresovaných v procese podpisovania a poskytnutím záznamu o procese podpisovania po jeho ukončení.

Tok činností zhromažďovania podpisov sa líši od ostatných preddefinovaných tokov činností programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 v tom, že používatelia musia spustiť tento tok činností v rámci klientskeho programu systému produktov systém Microsoft Office 2007, v ktorom bude podpisová úloha vykonaná. Účastníci musia tiež vykonať svoju podpisovú úlohu v toku činností zhromažďovania podpisov v klientskom programe.

Použitie pracovného postupu zhromažďovania podpisov, musíte najprv uložiť dokument alebo zošit do knižnice lokality SharePoint, kde je k dispozícii konkrétne toku činností zhromažďovania podpisov, ktorý chcete použiť. Ak chcete spustiť pracovný postup zhromažďovania podpisov, otvorte Office Word 2007 dokumentu alebo Office Excel 2007 zošit, v ktorom chcete zhromažďovania podpisov jedného alebo viacerých. Ak dokument alebo zošit ešte neobsahuje podpisy riadky balíka Microsoft Office, ktoré potrebujete, je potrebné vložiť ich alebo toku činností zhromažďovania podpisov nebudú k dispozícii na použitie. Ak chcete spustiť pracovný postup z klientskeho programu, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office, kliknite na položku pracovné postupy a potom vyberte položku toku činností zhromažďovania podpisov, ktorý chcete použiť. Vyplňte formulár spúšťania pracovného postupu, do ktorého zadáte mená ľudí, ktorí potrebujú podpísanie dokumentu. Formulár automaticky zobrazí názvy navrhované podpisovateľov, ktorí sú uvedené v dokumente alebo v zošite. Môžete zadať podpis úlohy v poradí, v ktorom sa zobrazujú podpisy alebo priradiť všetkým naraz.

Po začatí toku činností server priradí podpisové úlohy všetkým účastníkom. Ak sú na serveri zapnuté e-mailové upozornenia, server odosiela všetkým účastníkom aj e-mailové upozornenie o podpisových úlohách. Účastníci môžu kliknúť na tlačidlo Upraviť túto úlohu v e-mailovom upozornení na úlohu a otvoriť tak dokument alebo zošit na podpísanie a ukončiť svoju podpisovú úlohu.

Počas priebehu toku činností zhromažďovania podpisov môže vlastník toku činností, alebo účastníci toku činností skontrolovať stránku Stav toku činností a presvedčiť sa, ktorí účastníci svoje úlohy v toku činností už vykonali. Keď účastníci toku činností ukončia svoje úlohy v toku činností, tok činností sa ukončí a jeho vlastník dostane e-mailovú správu, že tok činností zhromažďovania podpisov bol ukončený. Táto e-mailová správa určuje mená všetkých osôb, ktoré dokument podpísali, spolu s menami všetkých, ktorí boli pôvodne označení ako navrhnutí signatári.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo zmena toku činností zhromažďovania podpisov pre zoznam, knižnicu alebo typ obsahu

Aby ste mohli tok činností zhromažďovania podpisov používať, musíte ho pridať ku knižnici alebo typu obsahu, aby bol k dispozícii pre dokumenty alebo položky na konkrétnom mieste. Tok činností zhromažďovania podpisov je určený hlavne na používanie v knižniciach a môže byť spustený pri iba pri dokumentoch, ktoré sa otvárajú v programe Office Word 2007 alebo v programe Office Excel 2007. Aby ste mohli pridávať tok činností do knižnice alebo k typu obsahu, musíte mať povolenie na správu zoznamov. Vo väčšine prípadov vykonávajú túto úlohu správcovia lokality alebo jednotlivci, ktorí spravujú konkrétne zoznamy alebo knižnice.

Dostupnosť toku činností v rámci lokality je rôzna, v závislosti od toho, kam bol tok pridaný:

 • Ak pridáte tok činností priamo do knižnice, je dostupný iba pre dokumenty v danej knižnici.

 • Ak pridáte tok činností do typu obsahu zoznamu (napríklad do typu obsahu lokality, ktorý bol pridaný do konkrétnej knižnice), je k dispozícii iba pre položky tohto typu obsahu v konkrétnej knižnici, s ktorými sa daný druh obsahu spája.

 • Ak pridáte tok činností do typu obsahu lokality, bude tento tok činností k dispozícii pre ľubovoľné položky príslušného typu obsahu v každom zozname alebo knižnici, ku ktorej bol priradený tento typ obsahu lokality. Ak chcete, aby bol tok činností dostupný voľne pre knižnice v kolekcii lokality pre položky so špecifickým typom obsahu, najefektívnejším spôsobom ako to dosiahnuť, je pridanie tohto toku činností priamo do typu obsahu lokality.

Pridanie alebo zmena toku činností zhromažďovania podpisov pre zoznam, knižnicu alebo typ obsahu

Ak chcete pridať tok činností zhromažďovania podpisov ku knižnici alebo typu obsahu, alebo chcete zmeniť tok činností zhromažďovania podpisov, ktorý je už priradený ku knižnici alebo typu obsahu, postupujte rovnako.

 1. Ak chcete prejsť na stránku Pridať tok činností alebo na stránku Zmeniť tok činností pre knižnicu alebo typ obsahu, do ktorých chcete pridať tok činností, postupujte podľa niektorej z nasledujúcich možností:

  • Pre knižnicu:

   1. Otvorte knižnicu, do ktorej chcete pridať tok činností alebo ho zmeniť.

    1. V ponuke Nastavenie Settings menu kliknite na nastavenie typu knižnice, ktorú otvárate.

     V knižnici dokumentov napríklad kliknite na ponuku Nastavenie knižnice dokumentov.

   2. V časti Povolenia a správa kliknite na položku Nastavenie toku činností.

  • Pre typ obsahu stránky:

   1. Otvorte knižnicu, ktorá obsahuje inštanciu typu obsahu zoznamu, pre ktorý chcete pridať alebo zmeniť tok činností.

    1. V ponuke Nastavenie Settings menu kliknite na nastavenie typu knižnice, ktorú otvárate.

     Napríklad v knižnici dokumentov kliknite na ponuku Nastavenie knižnice dokumentov.

   2. V častiTypy obsahu kliknite na názov obsahu.

    Poznámka: Ak knižnica nie je nastavená tak, aby povoľovala viaceré typy obsahu, pre danú knižnicu sa na stránke Prispôsobenie nezobrazuje časť Typy obsahu.

   3. V časti Nastavenie kliknite na položku Nastavenie toku činností.

  • Pre typ obsahu lokality:

   1. Na domovskej stránke kolekcie lokalít kliknite na ponuku Akcie lokality Vzhľad tlačidla , ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

   2. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

   3. Kliknite na názov typu obsahu lokality, pre ktorý chcete pridať alebo zmeniť tok činností, a potom kliknite na položku Nastavenie toku činností.

    Pokiaľ už toky činností boli pridané do tejto knižnice alebo k tomuto typu obsahu, tento krok vás zavedie priamo na stránku Zmeniť nastavenia toku činností. Ak sa chcete dostať na stránku Pridať tok činností, musíte kliknúť na položku Pridať tok činností. Ak do zoznamu, knižnice alebo k druhu obsahu neboli ešte pridané žiadne toky činností, tento krok vás zavedie priamo na stránku Pridať tok činností.

 2. Na stránke Zmeniť nastavenia toku činností kliknite na položku Pridať tok činností alebo kliknite na názov toku činností, pre ktorý chcete zmeniť nastavenia.

 3. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak pridávate tok činností, kliknite na stránke Pridať tok činností v časti Tok činností na šablónu toku činností Zhromažďovanie podpisov.

  • Ak meníte nastavenia toku činností, na stránke Zmeniť tok činností zmeňte požadované nastavenia podľa nasledujúcich krokov.

 4. V časti Názov zadajte jedinečný názov toku činností.

  1. V časti Zoznam úloh zadajte zoznam úloh, ktorý sa má použiť s týmto tokom činností.

   • Môžete použiť predvolený zoznam Úlohy alebo môžete vytvoriť nový zoznam. Ak použijete predvolený zoznam Úlohy, účastníci toku činností si budú môcť jednoducho vyhľadať a zobraziť svoje úlohy toku činností pomocou použitia zobrazenia Moje úlohy zo zoznamu Úlohy.

   • Ak úlohy pre tok činností bude zobrazovať citlivé a dôverné informácie, ktoré chcete oddeliť od všeobecného zoznamu Úlohy, mali by ste vytvoriť nový zoznam úloh.

   • Ak bude v organizácii veľké množstvo tokov činností, alebo ak si toky činností budú vyžadovať veľké množstvo úloh, mali by ste tiež vytvoriť nový zoznam úloh. V takomto prípade by ste pre každý tok činností mali vytvoriť zoznam úloh.

 5. V časti Zoznam histórie vyberte zoznam histórie, ktorý chcete používať s týmto tokom činností. Zoznam histórie zobrazuje všetky udalosti, ktoré sa vyskytujú počas každej inštancie toku činností.

  Môžete použiť predvolený zoznam História, alebo môžete vytvoriť nový zoznam. Ak sa vo vašej organizácii používa viacero tokov činností, môžete pre každý tok činností vytvoriť samostatný zoznam histórie.

 6. V sekcii Možnosti spustenia zadajte spôsob, čas a osobu, ktorá môže spustiť tok činností.

  Poznámky: 

  • Niektoré možnosti nemusia byť dostupné, ak ich nepodporuje vybratá šablóna toku činností.

  • Možnosť Spustiť tok činností na schválenie publikovania hlavných verzií položky je dostupná len vtedy, ak je povolená podpora pre sledovanie zmien hlavných a vedľajších verzií pre knižnicu, a ak šablóna toku činností, ktorú ste vybrali, môže byť použitá pre schválenie obsahu.

 7. Ak pridávate tento tok činností do typu obsahu lokality, do časti Aktualizovať typy obsahu zoznamov a lokalít zadajte, či chcete pridať tento tok činností do všetkých typov obsahu, ktoré dedia od tohto typu obsahu.

  Poznámka: Na stránke Pridať tok činností sa časť Aktualizovať typy obsahu zoznamov a lokalít zobrazí iba pre typy obsahu lokality.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Spustenie toku činností zhromažďovania podpisov pre dokument alebo zošit

Aby ste mohli začať tok činností zhromažďovania podpisov, musíte uložiť dokument alebo zošit, pre ktorý chcete zhromaždiť podpisy v knižnici lokality SharePoint, pre ktorú je k dispozícii tok činností zhromažďovania podpisov. Ak chcete spustiť tok činností, musíte mať minimálne povolenie na upravovanie položiek. Niektoré toky činností tiež vyžadujú, aby ste mali povolenie spravovať zoznamy, aby ste mohli začať tok činností na dokumente alebo položke.

Poznámka: Ak sa chcete uistiť, že účastníci toku činností dostanú e-mailové upozornenia a pripomienky o svojich úlohách v toku činností, keď ho spustíte, obráťte sa na správcu servera a overte, že pre vašu lokalitu sú zapnuté e-mailové upozornenia.

 1. Ak knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov knižnice, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 2. Ukážte na dokument alebo zošit, v ktorom chcete spustiť pracovný postup zhromažďovania podpisov, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Upraviť v programe názov.

 3. Ak dokument alebo zošit ešte neobsahuje podpisové riadky na zaznamenanie digitálnych podpisov, ktoré chcete zhromaždiť, vložte ich teraz.

  Ako?

  1. V otvorenom dokumente programu Office Word 2007 alebo programu Office Excel 2007 umiestnite ukazovateľ myši na miesto v dokumente, kam chcete pridať podpisový riadok.

  2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na šípku vedľa položky Riadok pre podpis a potom kliknite na položku Riadok pre podpis balíka Microsoft Office.

  3. V dialógovom okne Nastavenie podpisu zadajte informácie o osobe, ktorá sa podpíše v riadku pre podpis. Tieto informácie sa v dokumente zobrazia priamo pod riadkom pre podpis. Urobte niektorý z nasledujúcich krokov:

   • Do poľa Navrhovaný podpisovateľ zadajte meno podpisovateľa.

   • Do poľa Titul navrhovaného podpisovateľa zadajte titul podpisovateľa (ak nejaký má).

   • Do poľa E-mailová adresa navrhovaného podpisovateľa zadajte e-mailovú adresu podpisovateľa (ak bola uvedená).

  4. Ak chcete podpisovateľovi poskytnúť pokyny, zadajte ich do poľa Pokyny pre podpisovateľa. Pokyny sa zobrazia v dialógovom okne Podpis, ktoré signatár použije pri podpisovaní dokumentu.

  5. Ak chcete signatárovi umožniť pridanie poznámok spolu s podpisom, začiarknite políčko Umožniť podpisovateľovi pridávať komentár v dialógovom okne Podpis.

  6. Ak chcete, aby sa zobrazil dátum pridania podpisu do riadka pre podpis, začiarknite políčko Na riadku pre podpis zobraziť dátum podpisu.

  7. Kliknite na tlačidlo OK.

  8. Ak chcete pridať ďalšie riadky pre podpis, opakujte kroky 1 až 7.

 4. Ak ste pridali nové podpisové riadky, kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na príkaz Uložiť, aby sa zmeny uložili.

 5. Ak dokument vzal k sebe, musíte tiež skontrolovať v dokumente pred spustením pracovného postupu. Ak chcete vrátiť do dokumentu, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office, ukážte na položku Server a potom kliknite na položku Vrátiť do projektu.

 6. Ak chcete spustiť pracovný postup, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na položku pracovné postupy.

 7. V dialógovom okne Toky činností vyhľadajte tok činností zhromažďovania podpisov, ktorý chcete použiť a potom kliknite na príkaz Spustiť.

 8. V dialógovom okne Názov pracovného postupu zadajte mená ľudí, ktorý chcete podpísať dokument v riadkoch príslušné podpisovateľov, alebo kliknite na položku signatár a vyberte ľudí z adresárovej služby.

 9. Ak chcete priradiť podpis úlohy v poradí, v akom sa zobrazujú riadky pre podpis v dokumente, začiarknite políčko vyžadovať podpisy v poradí, a nie všetky naraz.

  Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii, iba ak dokument obsahuje viac riadkov pre podpis balíka Microsoft Office.

 10. Ak chcete, aby boli odosielané upozornenia aj iným osobám (nie pridelenia úloh) pri spustení toku činností, zadajte ich mená do riadka Kópia alebo kliknite na riadok Kópia a vyberte osoby alebo skupiny z adresárovej služby.

 11. Kliknite na tlačidlo Spustiť.

Na začiatok stránky

Ukončenie úlohy toku činností zhromažďovania podpisov

Ak chcete ukončiť úlohu toku činností zhromažďovania podpisov pridaním podpisu na dokument, musíte úlohu vykonať buď v programe Office Word 2007, alebo v programe Office Excel 2007. Úlohu toku činností zhromažďovania podpisov však môžete upraviť na serveri, pričom môžete prideliť úlohu inej osobe alebo určiť, že váš podpis už nie je potrebný.

Podpísanie dokumentu na ukončenie úlohy toku činností zhromažďovania podpisov

 1. V e-mailovom upozornení na úlohu kliknite na tlačidlo Upraviť túto úlohu a potom kliknite na položku Otvoriť dokument.

 2. Na paneli hlásení, ktorý sa zobrazí v hornej časti aktívneho dokumentu, kliknite na položku Podpis.

  Poznámky: 

  • Ak knižnica, v ktorej je dokument uložený, vyžaduje vzatie dokumentov k sebe pred ich úpravou, je potrebné kliknúť najprv na položku Vziať k sebe na paneli hlásení a až potom kliknúť na položku Podpis.

  • Ak sa váš podpis vyžaduje na viacerých miestach v dokumente, kliknite na položku Zobrazenie úloh toku činností na paneli hlásení. V dialógovom okne Úlohy toku činností vyberte úlohu a kliknite na príkaz Otvoriť, aby ste mohli vložiť podpis na konkrétne miesto. Tento postup zopakujte pri každej uvedenej podpisovej úlohe.

 3. Ak chcete pridať svoj podpis do dokumentu, v dialógovom okne Podpis vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete pridať tlačenú verziu podpisu, zadajte svoje meno do poľa vedľa položky X.

  • Ak chcete vybrať obrázok napísaného podpisu, kliknite na položku Vybrať obrázok. V dialógovom okne Vybrať obrázok pre podpis vyhľadajte umiestnenie súboru s obrázkom podpisu, vyberte požadovaný súbor a potom kliknite na položku Vybrať.

  • Ak chcete pridať rukou písaný podpis (len používatelia počítačov Tablet PC), napíšte meno do poľa vedľa položky X s použitím funkcií písania rukou.

 4. V dialógovom okne Podpis kliknite na položku Podpísať.

Na začiatok stránky

Úprava úlohy toku činností zhromažďovania podpisov na serveri

 1. Ak chcete vyhľadať svoju úlohu v toku činností, prejdite do zoznamu Úlohy lokality a potom vyberte položku Moje úlohy v ponuke Zobrazenia.

  Poznámka: Ak tok činností nevyužíva predvolený zoznam úloh, potom sa vaša úloha v toku činností nemusí v zozname úloh zobraziť. Ak chcete vyhľadať úlohu v toku činností, prejdite na knižnicu, v ktorej je položka toku činností uložená. Ukážte na požadovanú položku, kliknite na šípku, ktorá sa zobrazí a potom kliknite na položku Toky činností. V časti Prebiehajúce toky činností kliknite na názov toku činností, ktorého ste účastníkom. Na stránke Stav toku činností v časti Úlohy vyhľadajte svoju úlohu v toku činností.

 2. Ukážte na názov úlohy, ktorú chcete vykonať, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Upraviť položku.

 3. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete priradiť svoju podpisovú úlohu inej osobe, napíšte meno osoby do riadka Delegát, alebo kliknite na položku Delegovať a vyberte osobu z adresárovej služby.

  • Na označenie riadka pre podpis je už podpísaný, alebo podpis už nie je potrebné pod aktualizácie úloh, začiarknite políčko tento riadok pre podpis už podpísaný, alebo podpis už nevyžaduje.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×