Používanie hodnôt z databázy servera SQL Server na vyplnenie zoznamu, rozbaľovacieho zoznamu alebo poľa so zoznamom

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zoznam, rozbaľovací zoznam alebo pole so zoznamom môžete vyplniť údajmi pomocou pripojenia údajov dotazu k databáze servera Microsoft SQL Server.

Obsah tohto článku

Prehľad

Skôr než začnete

Krok 1: Pridanie pripojenia údajov

Krok 2: Konfigurácia ovládacieho prvku

Prehľad

Zoznam, rozbaľovací zoznam alebo pole so zoznamom zobrazujú také položky, ktoré si môžu používatelia vybrať pri vypĺňaní formulára vytvoreného na základe šablóny formulára. Ak chcete zobraziť údaje z vedľajšieho pripojenia údajov k databáze servera Microsoft SQL Server, môžete tieto typy ovládacích prvkov prispôsobiť. Vedľajšie pripojenie údajov je akékoľvek pripojenie na externý zdroj údajov, ktoré pridáte k šablóne formulára, aby používatelia, ktorí vypĺňajú formuláre vytvorené na základe tejto šablóny formulára, mohli získať alebo odoslať údaje do externého zdroja údajov, ako je napríklad webová služba.

Keď pridáte vedľajšieho pripojenia údajov, aby dotazy údajov do šablóny formulára, program Microsoft Office InfoPath vytvorí sekundárne zdroj údajov s údajových polí a skupinami zodpovedá tak, ako údaje sa ukladajú do databázy. Pripojenia údajov získava údaje z webovej služby a ukladá ich vo vedľajšom zdroji údajov formulára. Na základe predvoleného nastavenia údaje vo vedľajšom zdroji údajov je k dispozícii iba vtedy, keď používatelia pripojení k sieti. Môžete nakonfigurovať vedľajšieho pripojenia údajov môžete uložiť výsledky dotazu do používateľských počítačov tak, že majú prístup k údajom, keď formulár nie je pripojený k sieti.

Poznámka k zabezpečeniu: Ak sa sekundárne pripojenie údajov používa na získavanie dôverných údajov z externého zdroja údajov, vypnutie tejto funkcie pomôže ochrániť údaje pred neoprávneným použitím v prípade straty alebo krádeže počítača. Ak sa táto funkcia vypne, údaje budú prístupné, len ak je používateľ pripojený k sieti.

Keďže štruktúra údajov vo vedľajšom zdroji údajov sa musí zhodovať so spôsobom uloženia údajov v databáze, existujúce polia alebo skupiny vo vedľajšom zdroji údajov nie je možné upravovať. Prepojenia na ďalšie informácie o pripojeniach údajov a zdrojoch údajov nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Skôr ako začnete

Predtým, než na vyplnenie ovládacieho prvku v šablóne formulára použijete hodnoty z databázy servera SQL Server, je dôležité od správcu databázy získať nasledovné informácie:

 • Názov servera s databázou, ktorá sa používa s touto šablónou formulára.

 • Názov databázy, ktorá sa používa s touto šablónou formulára.

 • Databáza vyžaduje overenie. Databáza môže na určenie spôsobu prístupu používateľov k databáze vyžadovať overovanie systémom Microsoft Windows alebo serverom SQL.

 • Názov tabuľky, ktorá obsahuje údaje, ktoré chcete odoslať do formulára. Toto je hlavná tabuľka. Ak predpokladáte použitie viacerých tabuliek, potrebujete aj názvy podriadených tabuliek. Takisto budete potrebovať aj názvy polí v podriadených tabuľkách, ktoré sa vzťahujú na polia v hlavnej tabuľke.

 • Informáciu, či je možné zabezpečene uložiť výsledky dotazu do počítačov používateľov na použitie offline.

Na začiatok stránky

Krok 1: Pridanie pripojenia údajov dotazu

Ak nemáte existujúce pripojenie údajov dotazu, ktoré môžete použiť v šablóne formulára, postupujte podľa týchto krokov na Pridanie vedľajšieho pripojenia údajov k šablóne formulára tieto dotazy údaje. Ak sa v šablóne formulára už vedľajšieho pripojenia údajov, ktoré môžete použiť, môžete túto sekciu preskočiť a prejsť na Krok 2: Konfigurácia ovládacieho prvku.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V dialógovom okne Pripojenia údajov kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku Vytvoriť nové pripojenie na, kliknite na položku Prijatie údajov a potom na tlačidlo Ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane Sprievodcu kliknite na prepínač Databáza (iba programy Microsoft SQL Server alebo Microsoft Office Access) a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane Sprievodcu kliknite na tlačidlo Vybrať databázu.

 6. V dialógovom okne Výber zdroja údajov kliknite na tlačidlo Nový zdroj.

 7. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite v zozname K akému typu zdroja údajov sa chcete pripojiť? na položku Microsoft SQL Server a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Do poľa Názov servera zadajte názov servera, ktorý obsahuje databázu SQL Server.

 9. V časti Poverenie pre prihlásenie, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak databáza určí prístup na základe poverení používaných v sieti Microsoft Windows, kliknite na položku Používať overovanie systému Windows .

  • Ak databáza určí prístup na základe určeného mena používateľa a hesla získaného od správcu databázy, kliknite na položku Používať nasledovné meno používateľa a heslo a zadajte do polí Meno používateľa a Heslo potrebné údaje.

 10. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 11. V zozname Vyberte databázu, ktorá obsahuje požadované údaje kliknite na názov databázy, ktorú chcete použiť, potom kliknite na položku Pripojiť ku konkrétnej tabuľke, potom na názov hlavnej tabuľky a nakoniec kliknite na tlačidlo Ďalej.

 12. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte do poľa Názov súboru názov súboru, do ktorého sa uložia informácie o pripojení údajov, a ak chcete tieto nastavenia uložiť, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete používať iné tabuľky v pripojení údajov dotazu, môžete ich pridať na tejto strane sprievodcu.

  Pridanie ďalších tabuliek

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať tabuľku.

  2. V dialógovom okne Pridať tabuľku alebo dotaz kliknite na názov podriadenej tabuľky a potom na položku Ďalej. InfoPath sa pokúsi nastaviť vzťahy tým, že spáruje názvy polí v oboch tabuľkách. Ak nechcete použiť navrhovaný vzťah, vyberte ho a kliknite na položku Odstrániť vzťah. Ak chcete pridať vzťah, kliknite na položku Pridať vzťah. V dialógovom okne Pridanie vzťahu kliknite na názvy jednotlivých polí v príslušnom stĺpci a potom kliknite na položku OK.

  3. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  4. Ak chcete pridať dodatočné podriadené tabuľky, zopakujte tieto kroky.

 13. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 14. Ak chcete uložiť výsledky dotazu v šablóne formulára, začiarknite políčko Uložiť kópiu údajov v šablóne formulára. Začiarknutím tohto políčka sa všetky výsledky dotazu uložia v šablóne formulára, takže budú k dispozícii vo formulároch, ktoré používatelia vypĺňajú, aj keď ich počítače nie sú pripojené k sieti.

  Poznámka k zabezpečeniu: Ak začiarknete tieto políčka, výsledky dotazu sa uložia v šablóne formulára. Pretože údaje sú uložené v šablóne formulára, sú vo formulári, ktorý používatelia vypĺňajú, dostupné aj vtedy, keď počítače nie sú pripojené k sieti. Ak z pripojenia údajov získavate citlivé údaje, pravdepodobne budete chcieť túto funkciu vypnúť, aby boli v prípade straty alebo krádeže počítača údaje chránené.

 15. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 16. Na ďalšej strane Sprievodcu zadajte popisný názov pre pripojenie vedľajších údajov. Ak chcete, aby formulár prevzal údaje automaticky po otvorení, začiarknite políčko Automaticky načítať údaje po otvorení formulára.

Na začiatok stránky

Krok 2: Konfigurácia ovládacieho prvku

 1. Ak šablóna formulára obsahuje viaceré zobrazenia, kliknutím na položku Názov zobrazenia v ponuke Zobrazenie prejdete na zobrazenie s ovládacím prvkom, v ktorom chcete zobraziť údaje zo sekundárneho zdroja údajov.

 2. Dvakrát kliknite na ovládací prvok zoznamu, rozbaľovacieho zoznamu a poľa so zoznamom, ktoré chcete vyplniť.

 3. Kliknite na kartu Údaje.

 4. V časti Položky zoznamu kliknite na prepínač Vyhľadať hodnoty z externého zdroja údajov.

 5. V zozname Zdroj údajov kliknite na zdroj údajov, ktorý chcete použiť.

 6. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov vedľa poľa Položky.

 7. Do dialógového okna Výber poľa alebo skupiny zadajte, ktoré údaje sa majú zobraziť používateľovi a ktoré sa majú odoslať do externého zdroja údajov. Postupuje nasledovne.

  Určiť, že používateľovi sa zobrazí údaje rovnaké údaje, ktoré používateľ odošle.

  • Kliknite na pole a potom na tlačidlo OK.

  Určiť, či údajov používateľ uvidí sa líši od údajov, ktoré používateľ odošle.

  Poznámka: V takomto prípade budú údaje zobrazené používateľovi z jedného poľa v skupine a údaje, ktoré používateľ odošle, z iného poľa v tej istej skupine.

  1. Kliknite na skupinu a potom na tlačidlo OK.

  2. V dialógovom okne Vlastnosti ovládacieho prvku, kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov vedľa poľa hodnota.

  3. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole obsahujúce údaje, ktoré používateľ odošle do externého zdroja údajov. Potom kliknite na tlačidlo OK.

  4. V dialógovom okne Vlastnosti ovládacieho prvku, kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov vedľa poľa zobrazovaný názov.

  5. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole s údajmi, ktoré sa majú zobraziť v ovládacom prvku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Ak pole Zobrazovaný názov obsahuje hodnoty s podobnými zobrazovanými názvami a chcete zobraziť len jedinečné názvy, začiarknite políčko Zobraziť iba položky s jedinečnými zobrazovanými názvami.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×