Používanie funkcie TalkBack na správu kalendára a udalostí v Outlooku pre Android

Plánujte udalosti kalendára a dostávajte pripomenutia vo svojom mobilnom zariadení s Androidom pomocou čítačky obrazovky TalkBack a aplikácie Outlook pre Android.

Poznámky : 

 • Ak ste tak ešte neurobili, stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Outlook pre Android z Google Play: Outlook pre Android z Google Play.

 • Klávesové skratky a navigácia v aplikácii Outlook sa môžu líšiť od skratiek a navigácie v aplikácii Outlook na webe, ktoré používate vo webovom prehliadači svojho zariadenia.

 • Na navigáciu a zadávanie informácií a príkazov môžete použiť gestá, externú klávesnicu alebo diktovanie.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android.

Obsah tohto článku

Spustenie aplikácie Outlook pre Android

 1. Otvorte aplikáciu Outlook pre Android.

 2. Ak máte viac ako jedno konto Outlook, otvorí sa predvolené konto.

 3. Aplikácia Outlook predvolene otvorí priečinok Doručená pošta. Ak chcete prejsť na zobrazenie Kalendár, posúvaním prstom nadol prejdite do dolnej časti obrazovky, presúvajte výber vľavo alebo vpravo, kým sa neozve „karta Kalendár“, a potom dvakrát ťuknite. Otvorí sa zobrazenie Kalendár.

Používanie zobrazenia kalendára

V zobrazení Kalendár aplikácie Outlook sa v záhlaví v smere zľava doprava nachádza tlačidlo Otvoriť zásuvku navigácie, tlačidlo rozbalenia výberu dňa aktuálneho mesiaca, tlačidlo Prepnúť preč z aktuálneho zobrazenia a tlačidlo Nastavenia.

Ak chcete zmeniť zobrazenie v kalendári, presuňte výber na tlačidlo Prepnúť preč a dvakrát naň ťuknite. Otvorí sa ponuka, kde môžete posúvaním prstom nadol vybrať z troch možností:

 • Možnosť Agenda zmení zobrazenie Kalendár na sekvenčný zoznam zobrazujúci dni a dátumy spolu so všetkými položkami agendy pre daný deň.

 • Možnosť Deň v zobrazení Kalendár otvorí plánované činnosti aktuálneho dňa. Časová os zobrazujúca hodiny v smere nadol sa nachádza na ľavom okraji, pričom udalosti sú uvedené vedľa príslušných časov.

 • Možnosti 3 dni a Týždeň zmenia zobrazenie Kalendár na tabuľku s tromi alebo siedmymi dňami v stĺpcoch a s časovou osou zobrazujúcou hodiny usporiadané v riadkoch smerom nadol na ľavom okraji zobrazenia. Toto zobrazenie predstavuje tri dni na telefóne s Androidom a sedem dní na tablete. Udalosti jednotlivých dní sú uvedené vedľa svojho plánovaného času.

Vybraté zobrazenie sa otvorí pod záhlavím zobrazenia Kalendár.

V dolnej časti obrazovky je panel s ponukami, ktorý obsahuje tieto štyri príkazy:

 • Pošta: Prejdete do priečinka Doručená pošta.

 • Kalendár: Prejdete do zobrazenia Kalendár.

 • Súbory: Prejdete do zobrazenia Súbory, kde môžete prehľadávať súbory svojich e-mailových kont, súbory uložené vo OneDrive a inde.

 • Ľudia: Prejdete do zobrazenia Ľudia, kde sa zobrazujú vaše kontakty.

Presne nad príkazom Ľudia v zobrazení Kalendár je tlačidlo Pridať novú udalosť.

Navigácia v kalendári

Predvoleným dátumom je dnešný dátum.

Ak chcete vybrať iný deň alebo mesiac a pracovať s ním v zobrazení, v záhlaví zobrazenia Kalendár presuňte výber na tlačidlo rozbalenia výberu dňa a dvakrát naň ťuknite. Otvorí sa rozbaľovací kalendár pre aktuálny mesiac.

 • Ak chcete vybrať iný deň, posúvajte prstom nadol alebo naprieč kalendárom, kým sa neozve požadovaný dátum. Ak chcete presunúť zobrazenie Kalendár na vybratý dátum, dvakrát naň ťuknite.

 • Ak chcete vybrať skorší mesiac, potiahnite dvoma prstami doprava.

 • Ak chcete vybrať neskorší mesiac, potiahnite dvoma prstami doľava.

 • Kalendár zavriete presunutím výberu na tlačidlo rozbalenia výberu dňa, a keď ozve oznam ako „septembra 2016, rozbalenie výberu dňa, tlačidlo“, dvakrát naň ťuknite. Rozbaľovací kalendár sa zavrie, výber je na aktuálnom zobrazení (napríklad Agenda alebo Deň) a zobrazenie vyjadruje dátum, ktorý ste vybrali v rozbaľovacom kalendári.

Ak použijete tlačidlo Prepnúť preč na prepnutie na iné zobrazenie, napríklad zobrazenie Agenda alebo Deň, v danom zobrazení sa otvorí mesiac a dátum podľa vášho výberu.

Na presun na skoršie alebo neskoršie dni v ľubovoľnom zobrazení sa posúvajte dvoma prstami týmto spôsobom:

 • Na presun na skoršie dni v zobrazení Agenda sa posúvajte dvoma prstami nadol. Na presun na neskoršie dni sa posúvajte dvoma prstami nahor. Posúvajte prstom po obrazovke nadol, kým sa neozve požadovaný názov, dátum a čas udalosti.

 • Na presun na skoršie dni v zobrazení Deň, 3 dni alebo Týždeň sa posuňte dvomi prstami doprava. Na presun na neskoršie dni sa posúvajte dvoma prstami doľava. Posúvajte prstom cez obrazovku, kým sa neozve požadovaný názov, dátum a čas udalosti.

Naplánovanie udalosti

 1. V pravom dolnom rohu obrazovky presuňte výber na tlačidlo Pridať novú udalosť a dvakrát naň ťuknite. Výber sa bude nachádzať v textovom poli Názov.

 2. Zadajte alebo nadiktujte názov udalosti.

 3. Nastavte dátum a časy udalosti:

  1. Ak chcete vytvoriť udalosť pre konkrétny deň a časové obdobie, posúvajte prstom nadol, kým sa neozve „začiatok“, a dvakrát ťuknite. Otvorí sa kontextové okno kalendára.

  2. Posúvajte prstom cez kalendár, kým sa neozve požadovaný dátum, a dvakrát naň ťuknite.

  3. Pri pravom dolnom rohu kontextového okna presuňte výber na tlačidlo OK a dvakrát naň ťuknite.

  4. Presuňte výber na počiatočný čas a dvakrát naň ťuknite. Otvorí sa kontextové okno hodín s výberom príslušnej hodiny.

  5. Posúvaním prsta po ciferníku hodín vyberte hodinu a dvakrát na ňu ťuknite.

  6. Posúvaním prsta po ciferníku hodín nastavte minúty a dvakrát ťuknite.

  7. Posúvajte prstom doprava od vybratého času, kým sa neozve „dopoludnie“ alebo „popoludnie“. Medzi možnosťami dopoludnie a popoludnie môžete prepínať dvojitým ťuknutím.

  8. Presuňte výber na tlačidlo OK a dvakrát naň ťuknite.

  9. Posúvajte prstom nadol, kým sa neozve „koniec“, a potom dvakrát ťuknite. Nastavte čas ukončenia udalosti rovnakým spôsobom ako ste nastavili čas pre pole Začiatok.

  Tip : Ak chcete vytvoriť celodennú udalosť, posúvajte v kontextovom okne Nová udalosť prstom nadol, kým sa neozve „celodenná udalosť“. Dvojitým ťuknutím prepnite prepínač.

 4. Ak chcete nastaviť miesto schôdze, napríklad zasadacia miestnosť alebo konferenčné centrum Northwind, presuňte výber na textové pole Miesto a dvakrát ťuknite. Zadajte alebo nadiktujte názov miesta, ktoré chcete použiť.

 5. Ak používate viacero kalendárov, môžete určiť, ktorý kalendár má obsahovať novú udalosť. Presuňte výber na pole Kalendár a dvakrát ťuknite. Ak si chcete vypočuť názvy iných kalendárov, posúvajte prstom nadol a potom dvojitým ťuknutím vyberte ten, ktorý chcete použiť pre danú udalosť.

 6. Predvolené nastavenie upozornení je 15 minút pred udalosťou. Ak chcete zmeniť predvolený čas upozornení, presuňte výber do poľa Upozornenie a dvakrát ťuknite. Ak si chcete vypočuť rôzne možnosti oznámení, napríklad Žiadny alebo 1 hodinu pred, posúvajte prstom nadol. Dvojitým ťuknutím vyberte požadovanú možnosť.

 7. Ak chcete na udalosť pozvať ľudí, presuňte výber na textové pole Ľudia a dvakrát ťuknite. Zadajte mená ľudí, ktorých chcete pozvať. Pri písaní Outlook vyhľadáva a zobrazuje zodpovedajúce mená v zozname kontaktov. Ak si chcete vypočuť ich mená, posúvajte prstom nadol. Kontakt vyberiete dvojitým ťuknutím.

  Keď dokončíte pridávanie ľudí k udalosti, premiestnite výber na tlačidlo Hotovo v pravom hornom rohu a potom dvakrát ťuknite.

 8. Na pridanie ďalších informácií o udalosti presuňte výber do poľa Popis a dvakrát ťuknite. Zadajte podrobnosti o udalosti. Keď skončíte, v pravom hornom rohu kontextového okna Popis presuňte výber na tlačidlo Hotovo a dvakrát ťuknite.

 9. Vyberte, či chcete udalosť uložiť alebo zahodiť.

  • Ak chcete udalosť zahodiť, v ľavom hornom rohu sa posunutím prsta presuňte na tlačidlo Zavrieť a dvakrát ťuknite. Ozve sa „zahodiť udalosť, zrušiť, zahodiť“. Presuňte výber na tlačidlo Zahodiť a dvakrát ťuknite.

  • Na uloženie udalosti premiestnite výber na tlačidlo Uložiť v pravom hornom rohu a potom dvakrát ťuknite. Keď udalosť uložíte, všetkým pozvaným sa automaticky odošlú e-mailové pozvánky.

Otvorenie a úprava udalosti

 1. V ľubovoľnom zobrazení v Kalendári (Agenda, Deň, 3 dni alebo Týždeň) sa posúvajte prstom cez udalosti. Keď sa ozve názov udalosti, ktorú chcete otvoriť, dvakrát ťuknite. Udalosť sa otvorí v kontextovom okne.

 2. Ak si chcete vypočuť názov, deň, dátum, čas, miesto a ďalšie informácie, posuňte v kontextovom okne udalosti prstom nadol.

 3. Ak chcete udalosť upraviť, v pravom hornom rohu kontextového okna presuňte výber na tlačidlo Upraviť a dvakrát ťuknite. Otvorí sa kontextové okno Upraviť udalosť. Posúvajte v okne prstom nadol, kým sa neozve názov poľa, ktoré chcete upraviť, a potom dvakrát ťuknite. Vykonajte požadované zmeny. Keď skončíte, v pravom hornom rohu kontextového okna presuňte výber na tlačidlo Uložiť a dvakrát ťuknite.

 4. Ak chcete zavrieť okno udalosti, v ľavom hornom rohu kontextového okna presuňte výber na tlačidlo Zavrieť a dvakrát ťuknite.

Odpovedanie na pripomenutia udalostí

Ak máte zapnuté oznámenia pre udalosti v aplikácii Outlook a služba TalkBack je zapnutá, pripomenutia udalostí sa ozvú v preddefinovanom čase pred začiatkom udalosti. Na obrazovke sa zobrazí pripomenutie udalosti. Na vypočutie ďalších informácií o udalosti posúvajte v kontextovom pripomenutí prstom nadol.

Ak používate telefón s Androidom, kontextové pripomenutie obsahuje tlačidlá s možnosťami odpovede na pripomenutie. Hoci sa tlačidlá môžu líšiť v závislosti od typu e-mailového konta, ktoré používate, tieto sú v každom konte rovnaké:

 • Podrobnosti: Týmto tlačidlom otvoríte udalosť.

 • Odložiť: Týmto tlačidlom zavriete pripomenutie, kým nenastane čas udalosti.

 • Zavrieť: Týmto tlačidlom zavriete pripomenutie bez vykonania akejkoľvek akcie.

Ak používate tablet s Androidom, pripomenutie neobsahuje tlačidlá, ale ozve sa názov a čas udalosti.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×