Office
Prihlásenie

Používanie BGP atribútov Community v ExpressRoute pre scenáre služieb Office 365

Pripojenie k službám Office 365 pomocou služby Azure ExpressRoute je založené na inzerovaní pomocou protokolu BGP príslušnými podsieťami IP, ktoré reprezentujú siete, kde sú nasadené koncové body služieb Office 365. Dôsledkom globálneho charakteru služieb Office 365 a množstva služieb, ktoré Office 365 zahŕňa, majú zákazníci často potrebu spravovať inzerovanie prijímané v sieti. Zníženie počtu podsietí IP, ktoré sa v zvyšnej časti článku nazývajú aj IP predpony, aby sme dodržali terminológiu správy sietí BGP, slúži nasledovným koncovým cieľom zákazníkov:

 • Správa počtu prijatých ponúkaných IP predpôn – zákazníci s internou sieťovou infraštruktúrou alebo prevádzkovateľom siete, ktorý podporuje len limitovaný počet IP predpôn, a zákazníci s prevádzkovateľom siete, ktorý účtuje za prijímanie predpôn nad stanovený počet, budú chcieť zhodnotiť celkový počet predpôn ponúkaných sieti a vybrať, ktoré aplikácie služieb Office 365 sú najvhodnejšie pre ExpressRoute.

 • Správa šírky pásma požadovaného pre okruh Azure ExpressRoute – zákazníci môžu chcieť mať pod kontrolou obálku šírky pásma služieb Office 365 prostredníctvom ExpressRoute a internetovej cesty. Zákazníci tak majú možnosť rezervovať šírku pásma služby ExpressRoute pre konkrétne aplikácie, napríklad Skype for Business, a smerovať ostatné aplikácie služieb Office 365 cez internetovú cestu.

S cieľom pomôcť zákazníkom s týmito cieľmi sú IP predpony služieb Office 365, ktoré sú ponúkané cez ExpressRoute, označované hodnotami BGP atribútu Community pre príslušné služby, ako je uvedené v príkladoch nižšie.

Poznámka: Mali by ste očakávať určitý sieťový prenos súvisiaci s ostatnými aplikáciami zahrnutými v hodnote atribútu Community. Ide o očakávané správanie globálneho softvéru ako ponuky služieb so zdieľanými službami a údajovými centrami. V rámci možností ho však minimalizujeme všade, kde je to možné, pričom sa berú do úvahy dva vyššie uvedené ciele: správa počtu predpôn a/alebo šírka pásma.

Služba

Hodnota BGP atribútu Community

Poznámky

exchange*

12076:5010

zahŕňa služby Exchange a EOP*

sharepoint*

12076:5020

SharePoint Online

skype for business*

12076:5030

Skype for Business Online

iné služby Office 365*

12076:5100

zahŕňa Azure Active Directory (scenáre overovania a synchronizácie adresárov), ako aj portálové služby v službách Office 365

* Rozsah scenárov služieb zahrnutých v ExpressRoute je uvedený v článku Koncové body služieb Office 365.

**V budúcnosti môžu byť pridané ďalšie služby a hodnoty BGP atribútu Community. Pozrite si aktuálny zoznam BGP atribútov Community.

Aké sú najbežnejšie scenáre používania BGP atribútov Community?

Zákazníci môžu používať BGP atribúty Community na regulovanie skupín IP predpôn, ktoré ich sieť prijíma cez Azure ExpressRoute, čím sa ovplyvňuje celkový počet IP predpôn a očakávaná obálka šírky pásma určitých služieb Office 365. Je dôležité porozumieť tomu, že všetky služby Office 365 budú požadovať internetový prenos bez ohľadu na používanie služby Azure ExpressRoute alebo BGP atribútov Community. Nasledujúce tri scenáre sú najčastejšími spôsobmi používania tejto funkcie.

Spoločnosť Contoso Corporation má 50 000 zamestnancov, ktorí momentálne využívajú Exchange Online a SharePoint Online služieb Office 365. Pri revidovaní požiadaviek služby ExpressRoute spoločnosť Contoso zistila, že sieťové zariadenia mnohých regionálnych umiestnení si nedokážu poradiť s veľkosťami smerovacích tabuliek, ktoré majú viac než 100 dodatočných položiek trás. Spoločnosť Contoso revidovala celkový počet IP predpôn, ktoré by služba ExpressRoute ponúkala pre celú množinu služieb Office 365, a došla k záveru, že prekračuje počet 100. S cieľom dostať sa pod 100 dodatočných položiek trás upravila spoločnosť Contoso rozsah používania služby ExpressRoute pre Office 365 len na hodnotu BGP atribútu Community pre SharePoint Online, 12076:5020, ktorá je prijímaná cez peering spoločnosti Microsoft prostredníctvom služby ExpressRoute.

Použitá značka BGP atribútu Community

Funkcia smerovateľná cez Azure ExpressRoute

Požadovanie internetových trás

SharePoint

(12076:5020)

SharePoint Online a OneDrive for Business

 • požiadavky služieb DNS, CRL a CDN

 • všetky ostatné služby Office 365, ktoré nie sú špecificky podporované cez Azure ExpressRoute

 • všetky ostatné cloudové služby spoločnosti Microsoft

 • portál služieb Office 365, overovanie služieb Office 365 a Office Online

 • Exchange Online, Exchange Online Protection a Skype for Business Online

Poznámka: S cieľom dosiahnuť nižší počet predpôn pre jednotlivé služby bude dochádzať k minimálnemu počtu prekrývaní medzi službami. Ide o očakávané správanie.

Fabrikam Inc, veľký nadnárodný podnik s distribuovanou heterogénnou sieťou, je predplatiteľom mnohých služieb Office 365 vrátane služieb Exchange Online, SharePoint Online a Skype for Business Online. Interná infraštruktúra smerovania spoločnosti Fabrikam dokáže spracovať tisícky IP predpôn vo svojich smerovacích tabuľkách, no Fabrikam chce ExpressRoute a internú šírku pásma poskytnúť len pre aplikácie služieb Office 365, ktoré sú najcitlivejšie na výkon siete, a používať existujúcu internetovú šírku pásma pre všetky ostatné aplikácie služieb Office 365.

Z tohto dôvodu spoločnosť Fabrikam určila rozsah šírky pásma služby Azure ExpressRoute len na hodnotu BGP atribútu Community pre Skype for Business Online, 12076:5030, ktorá je prijímaná cez peering spoločnosti Microsoft prostredníctvom služby ExpressRoute. Zvyšný sieťový prenos súvisiaci so službami Office 365 naďalej využíva internetové výstupné body.

Použitá značka BGP atribútu Community

Funkcia smerovateľná cez Azure ExpressRoute

Požadovanie internetových trás

Skype for Business

(12076:5030)

signalizácia SIP, sťahovanie, hlas, video a zdieľanie pracovnej plochy cez Skype

 • požiadavky služieb DNS, CRL a CDN

 • všetky ostatné služby Office 365, ktoré nie sú špecificky podporované cez Azure ExpressRoute

 • všetky ostatné cloudové služby spoločnosti Microsoft

 • portál služieb Office 365, overovanie služieb Office 365 a Office Online

 • telemetria Skypu for Business, rýchle tipy týkajúce sa klienta Skypu, pripojenie k verejným službám okamžitých správ

 • Exchange Online, Exchange Online Protection a SharePoint Online

Banka Woodgrove Bank je zákazníkom využívajúcim niekoľko cloudových služieb spoločnosti Microsoft vrátane služieb Office 365. Po zhodnotení svojej sieťovej kapacity a spotreby sa banka Woodgrove Bank rozhodla nasadiť službu Azure ExpressRoute ako preferovanú cestu pre podporované služby Office 365. Smerovacie tabuľky dokážu podporovať úplnú množinu IP predpôn služieb Office 365 a okruhy Azure ExpressRoute, ktoré zriadili, podporujú všetky očakávané potreby týkajúce sa šírky pásma a časového oneskorenia.

S cieľom zaistenia sieťového prenosu súvisiaceho s cloudovými službami spoločnosti Microsoft inými než službami Office 365 určila banka Woodgrove Bank rozsah používania služby ExpressRoute pre Office 365 na všetky IP predpony označené hodnotami BGP atribútu Community, ktoré sú špecifické pre Office 365: 12076:5010, 12076:5020, 12076:5030, 12076:5100.

Použitá značka BGP atribútu Community

Funkcia smerovateľná cez Azure ExpressRoute

Požadovanie internetových trás

Exchange, Skype for Business, SharePoint a iné služby

(12076:5010, 12076:5020, 12076:5030, 12076:5100)

Exchange Online a Exchange Online Protection

SharePoint Online a OneDrive for Business

signalizácia SIP, sťahovanie, hlas, video a zdieľanie pracovnej plochy cez Skype

portál služieb Office 365, overovanie služieb Office 365 a Office Online

 • požiadavky služieb DNS, CRL a CDN

 • všetky ostatné služby Office 365, ktoré nie sú špecificky podporované cez Azure ExpressRoute

 • všetky ostatné cloudové služby spoločnosti Microsoft

Kľúčové faktory plánovania týkajúce sa používania BGP atribútov Community

Zákazníci, ktorí si zvolili využívanie BGP atribútov Community na ovplyvnenie ponúkania a propagovania služby ExpressRoute prostredníctvom siete zákazníka, by mali zvážiť nasledovné:

 • Pri používaní BGP atribútov Community vo vašej sieťovej koncepcii je dôležité zaistiť zachovanie symetrie trasy. V niektorých prípadoch môže pridanie alebo odstránenie BGP atribútov Community viesť k situácii, kedy je symetrické smerovanie prerušené a vaša konfigurácia smerovania musí byť aktualizovaná, aby sa obnovilo symetrické smerovanie.

 • Určenie rozsahu služby Azure ExpressRoute pomocou hodnôt BGP atribútov Community je akciou zákazníka. Spoločnosť Microsoft bude ponúkať všetky predpony IP súvisiace s partnerským vzťahom bez ohľadu na určenie rozsahu konfigurované zákazníkom.

 • Azure ExpressRoute nepodporuje žiadne akcie v sieti spoločnosti Microsoft založené na BGP atribútoch Community priradených zákazníkmi.

 • Predpony IP používané službami Office 365 sú označené len hodnotami BGP atribútu Community pre príslušné služby. BGP atribúty Community pre konkrétne polohy nie sú podporované. Služby Office 365 majú globálny charakter, filtrovanie predpôn na základe polohy nájomníka alebo údajov v cloude služieb Office 365 nie je podporované. Odporúčaným prístupom je konfigurácia vašej siete na skoordinovanie najkratšej a najpreferovanejšej sieťovej cesty zo sieťového umiestnenia používateľa do celosvetovej siete spoločnosti Microsoft bez ohľadu na fyzické umiestnenie IP adresy služieb Office 365, ktoré sa požadujú.

 • IP predpona zahrnutá v každej hodnote BGP atribútu Community predstavuje podsieť obsahujúcu IP adresy pre aplikáciu služieb Office 365 priradenú k danej hodnote. V niektorých prípadoch má v podsieti IP adresy viac než jedna aplikácia služieb Office 365, dôsledkom čoho IP predpona existuje vo viac než jednej hodnote atribútu Community. Ide o očakávané, no zriedkavé správanie, ku ktorému dochádza v dôsledku fragmentácie vyhradenia a ktoré neovplyvňuje cieľový počet predpôn alebo správu šírky pásma. Zákazníkom sa pri využívaní BGP atribútov Community pre Office 365 s cieľom minimalizovať tento vplyv odporúča uplatniť prístup povolenia potrebného a nie zakázania nepotrebného.

 • Využívanie BGP atribútov Community nemení základné požiadavky ani konfiguráciu sieťového pripojenia požadované na používanie služieb Office 365. Zákazníci, ktorí chcú mať prístup k službám Office 365, musia mať prístup na internet.

 • Určenie rozsahu služby Azure ExpressRoute prostredníctvom BGP atribútov Community má vplyv len na trasy, ktoré vidí vaša interná sieť na základe partnerského vzťahu so spoločnosťou Microsoft. Možno bude potrebné vykonať dodatočnú konfiguráciu na úrovni aplikácie, napríklad použiť konfiguráciu PAC alebo WPAD v kombinácii s určeným rozsahom smerovania.

 • Okrem používania BGP atribútov Community spoločnosti Microsoft majú zákazníci možnosť vybrať si priradenie vlastných BGP atribútov Community pre IP predpony služieb Office 365, s ktorými sa oboznámili prostredníctvom Azure ExpressRoute, a ovplyvniť tak interné smerovanie. Obľúbeným spôsobom používania je priradenie BGP atribútu Community založeného na umiestnení všetkým trasám známym prostredníctvom jednotlivých partnerských umiestnení služby ExpressRoute a následné použitie tejto informácie v smere zo servera ku klientovi v sieti klienta, a týmto zabezpečiť najkratšiu a najpreferovanejšiu cestu do siete spoločnosti Microsoft. Používanie BGP atribútov Community priradených zákazníkmi so scenármi týkajúcimi sa služby ExpressRoute pre Office 365 je mimo rozsahu kontroly a viditeľnosti spoločnosti Microsoft.

Tu je krátke prepojenie, pomocou ktorého sa môžete vrátiť: https://aka.ms/bgpexpressroute365

Súvisiace témy

Sieťové pripojenie do služieb Office 365
Azure ExpressRoute pre Office 365
Správa služby ExpressRoute pre pripojenia služieb Office 365
Smerovanie s ExpressRoute pre Office 365
Plánovanie siete so službou ExpressRoute pre Office 365
Kvalita médií a výkon sieťového pripojenia v Skype for Business Online
ExpressRoute a QoS v Skype for Business Online
Tok hovorov prostredníctvom služby ExpressRoute
Implementácia služby ExpressRoute pre Office 365
Podpora BGP atribútov Community
Optimalizácia výkonu služieb Office 365 pomocou pôvodných plánov a histórie výkonu
Plán riešenia problémov s výkonom pre Office 365
Školenie o službe Azure ExpressRoute pre Office 365

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×