Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie hlavičky alebo päty vo Worde 2016

Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie hlavičky alebo päty vo Worde 2016

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Word 2016 môžete použiť klávesnicu a Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na vytvorenie hlavičky alebo päty so štandardnými informáciami na všetkých stranách dokumentu, ako sú napríklad čísla strán, názov dokumentu, názov spoločnosti, meno autora a dátum.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Vytvorenie hlavičky alebo päty

Hlavičky a päty sú vo Worde tak populárne, že majú vlastný panel s nástrojmi.

 1. Ak chcete vytvoriť hlavičku v dokumente, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť a potom stlačte kláves Q, čím sa otvorí ponuka hlavičky na páse s nástrojmi. Moderátor neoznámi názov tejto ponuky.

  Ak chcete vytvoriť pätu, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť a potom stlačte kláves Š, čím sa otvorí ponuka päty na páse s nástrojmi. Moderátor neoznámi názov tejto ponuky.

  Zameranie prejde na ponuku, v ktorej je uvedené rozloženie hlavičky alebo päty.

 2. Pomocou klávesu Tab alebo klávesu so šípkou nadol sa pohybujete v zozname rozložení. Stlačením klávesu Enter vyberte požadované rozloženie.

  Rozloženie, ktoré ste vybrali, otvorí v dokumente priestor hlavičky a päty. Zameranie prejde na prvý upravovateľný text v rozložení, ktoré ste vybrali. Telo dokumentu nebudete môcť upravovať dovtedy, kým nezavriete pás s nástrojmi Nástroje hlavičiek a piat.

 3. Stlačením klávesu so šípkou doprava presuňte zameranie na oblasť upraviteľného textu. Nahlas sa prečíta zástupný text, napríklad „Názov dokumentu“ alebo „Zadajte sem.“

 4. Zadajte požadovaný text.

 5. Stlačením klávesu so šípkou doprava sa dokážete premiestniť do ďalšej oblasti upraviteľného textu (ak nejaká existuje).

 6. Keď skončíte, stlačte kombináciu klávesov Alt + J a potom stlačte kláves Ť, čím zavriete hlavičku a presuniete sa do tela dokumentu.

Úprava hlavičky alebo päty

Do hlavičky alebo päty môžete pridať ľubovoľný text, napríklad čísla strán, dátum alebo číslo strany. Môžete pridať aj obrázok, napríklad logo spoločnosti.

 1. Ak chcete otvoriť a upraviť hlavičku, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, Q, V.

  Ak chcete otvoriť a upraviť pätu, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, Š, V.

  Tak sa zameranie presunie do hlavičky alebo päty a otvorí sa pás s nástrojmi Nástroje hlavičiek a piat.

 2. Vykonajte požadované zmeny.

 3. Po dokončení zatvorte hlavičku alebo pätu stlačením kombinácie klávesov Alt + J a potom stlačte kláves Ť. Zameranie sa presunie do tela dokumentu.

Pridanie čísel strán do hlavičky alebo päty

Word 2016 ponúka rôzne umiestnenia a formáty číslovania strán ako položiek ponuky na páse s nástrojmi Hlavička a päta.

 1. Ak chcete otvoriť hlavičku na úpravy, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, Q, V.

  Ak chcete otvoriť pätu na úpravy, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, Š, V.

  Tak sa otvorí pás s nástrojmi Nástroje hlavičiek a piat a zameranie sa presunie do hlavičky alebo päty.

 2. Ak chcete vložiť číslo strany, stlačte kombináciu klávesov Alt + J a potom kláves Y, čím sa otvorí ponuka Číslo strany.

 3. Pomocou klávesu šípka nadol sa pohybujete v zozname možných umiestnení čísla strany na strane (v hornej časti strany, v dolnej časti strany a podobne). Stlačením klávesu Enter alebo medzerníka vyberte požadované umiestnenie.

  Každá položka stranového umiestnenia otvorí ďalšiu ponuku, ktorá ponúka možnosti na danom mieste. Pomocou klávesu so šípkou nadol prehľadajte tieto možnosti a požadovanú vyberte

 4. Keď skončíte, stlačením kombinácie klávesov Alt + J a potom klávesu Ť zavrite pás s nástrojmi Hlavička a päta a presuňte umiestnenie späť do tela dokumentu.

Pridanie dátumu do hlavičky alebo päty

 1. Ak chcete otvoriť hlavičku na úpravy, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, Q, V.

  Ak chcete otvoriť pätu na úpravy, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, Š, V.

  Tak sa otvorí pás s nástrojmi Nástroje hlavičiek a piat a zameranie sa presunie do hlavičky alebo päty.

 2. Ak chcete vložiť dátum, stlačte kombináciu klávesov Alt + J a potom stlačte kláves D, čím sa otvorí dialógové okno Dátum a čas.

 3. Pomocou klávesu so šípkou nadol sa presúvajte po zozname možných formátov dátumu a času pre hlavičku alebo pätu. Keď nájdete požadovaný formát, stlačením klávesu Tab ho vyberte a premiestnite sa na iné možnosti v dialógovom okne.

 4. V rozbaľovacom poli jazykov stlačením klávesu šípka nadol skontrolujte nainštalované jazyky. Stlačením klávesu Tab vyberte jazyk a presuňte sa na ďalšiu možnosť.

 5. Ak chcete nastaviť dátum a jazykové možnosti ako predvolené, stlačte kláves Enter.

 6. Stláčaním klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo OK a potom stlačením klávesu Enter prijmite svoje voľby.

 7. Ak chcete zatvoriť hlavičky alebo päty a vrátiť sa do základného textu dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Alt + J a potom stlačte kláves Ť.

Výber niektorej z možností na paneli s nástrojmi Hlavička a päta

Panel s nástrojmi Hlavička a päta obsahuje veľa možností, ktoré môžete použiť na prispôsobenie hlavičky.

 1. Ak chcete otvoriť pás s nástrojmi Hlavička a päta – panel s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť a potom stlačte klávesy Q, V.

 2. Prejdite na pás s nástrojmi stlačením kombinácie klávesov Alt + J.

 3. Stlačením klávesu Tab prechádzajte medzi príkazmi na paneli s nástrojmi Hlavička a päta.

 4. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný príkaz.

 5. Po dokončení zatvorte hlavičku alebo pätu a zatvorte pás s nástrojmi stlačením kombinácie klávesov Alt + J a potom stlačením klávesu Ť.

Odstránenie hlavičky

 1. Ak chcete odstrániť hlavičku v dokumente, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, Q, čím sa otvorí ponuka Hlavička na karte Vložiť.

  Ak chcete odstrániť pätu, stlačte kombináciu klávesov Alt + Ť, Š, čím sa otvorí ponuka Päta na karte Vložiť.

 2. Stlačením klávesu O odstránite hlavičku alebo pätu a potom sa stlačením klávesu ESC vrátite do tela dokumentu.

Pozrite tiež

Pridanie, prečítanie a odstránenie komentárov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

V programe Word pre Mac môžete použiť klávesnicu a VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky pre Mac OS, na vytvorenie hlavičky alebo päty so štandardnými informáciami na všetkých stranách dokumentu, ako sú napríklad čísla strán, názov dokumentu, názov spoločnosti, meno autora a dátum.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Vytvorenie hlavičiek a piat

 1. Vo wordovom dokumente opakovane stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Ak sa vám nepodarilo otvoriť kartu Vložiť, stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Insert, tab, 2 of 8“ (Vložiť, karta, 2 z 8). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte túto kartu.

 2. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Header, menu button“ (Hlavička, tlačidlo ponuky) alebo „Footer, menu button“ (Päta, tlačidlo ponuky). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte toto tlačidlo.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol prejdite na zoznam s rozloženiami hlavičiek a piat.

 4. Stláčaním klávesov so šípkami prechádzajte možnosťami. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte požadovanú možnosť.

  Rozloženie, ktoré ste vybrali, otvorí v dokumente priestor hlavičky alebo päty. Zameranie zostane na páse s nástrojmi.

 5. Ak chcete prejsť na svoj dokument, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava a zameranie sa premiestni na vloženú hlavičku alebo pätu.

 6. Zadajte text hlavičky alebo päty.

 7. Stlačením klávesu so šípkou doprava sa premiestnite do ďalšej oblasti upraviteľného textu (ak nejaká existuje).

Úprava hlavičiek alebo piat

 1. Vo wordovom dokumente opakovaným stláčaním kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo doprava prejdite na hlavičku alebo pätu.

 2. Vyberte text, ktorý chcete zmeniť, napríklad pomocou kombinácie klávesov Shift + Command + klávesy so šípkami, a zadajte novú hlavičku alebo pätu.

 3. Ak chcete prejsť na nasledujúcu hlavičku alebo pätu, stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým na ňu neprejdete. VoiceOver oznámi vaše umiestnenie.

Pridanie dátumu do hlavičky alebo päty

 1. Vo wordovom dokumente opakovaným stláčaním kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava prejdite na hlavičku alebo pätu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + I otvorte okno Výber položky. Zadajte text dátum a čas. Funkcia VoiceOver oznámi: „One item, Date & Time button“ (Jedna položka, tlačidlo Dátum a čas). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník sa premiestnite na toto tlačidlo a opätovným stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník tlačidlo vyberte.

 3. Otvorí sa dialógové okno Dátum a čas s dostupnými možnosťami formátov. Stlačením šípky nadol sa premiestnite na zoznam a následným stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol do neho prejdite.

 4. Ak chcete prechádzať možnosťami zoznamu, stláčajte klávesy so šípkou nadol alebo nahor. Požadovanú možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „OK, default, button“ (OK, predvolená hodnota, tlačidlo). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte toto tlačidlo.

  Dátum sa pridá do hlavičky alebo päty. Zameranie zostáva na páse s nástrojmi Hlavička a päta. Ak chcete ukončiť prácu s pásom s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nahor.

Prispôsobenie hlavičiek a piat

Karta Hlavička a päta obsahuje veľa možností, ktoré môžete použiť na prispôsobenie hlavičky alebo päty.

 1. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + M prejdite na panel s ponukami a potom stlačením klávesu Z prejdite na ponuku Zobrazenie.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte túto ponuku.

 3. Opakovane stláčajte kláves so šípkou nadol, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Header and Footer“ (Hlavička a päta). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte hlavičku a pätu na úpravy.

 4. Ak chcete prejsť na kartu Hlavička a päta, opakovane stláčajte kláves F6, kým VoiceOver neoznámi: „Header and Footer, selected, tab“ (Hlavička a päta, vybraté, karta). Opakovaným stláčaním klávesu Tab prejdite na pás s nástrojmi.

  Prvou položkou pása s nástrojmi je Hlavička. Ak chcete prechádzať ďalšími položkami pása s nástrojmi, stlačte kláves Tab.

 5. Položku vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 6. Ak chcete po dokončení zavrieť kartu a hlavičku a pätu, stlačením kombinácie klávesov Control + Option + I otvorte okno Výber položky. Napíšte text zavrieť hlavičku. Funkcia VoiceOver oznámi: „One item, Close Header and Footer button“ (Jedna položka, tlačidlo Zavrieť hlavičku a pätu). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník sa premiestnite na toto tlačidlo a opätovným stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník tlačidlo vyberte.

  Hlavička, päta a karta Hlavička a päta sa zatvoria a zameranie sa presunie do základného textu dokumentu.

Odstránenie hlavičiek a piat

 1. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + M vo wordovom dokumente prejdite na panel s ponukami a potom stlačením klávesu Z prejdite na ponuku Zobrazenie.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte túto ponuku.

 3. Opakovane stláčajte kláves so šípkou nadol, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Header and Footer“ (Hlavička a päta). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte hlavičku a pätu na úpravy.

 4. Ak chcete prejsť na kartu Hlavička a päta, opakovane stláčajte kláves F6, kým VoiceOver neoznámi: „Header and Footer, selected, tab“ (Hlavička a päta, vybraté, karta). Opakovaným stláčaním klávesu Tab prejdite na pás s nástrojmi.

  Prvou položkou pása s nástrojmi je Hlavička. Funkcia VoiceOver oznámi: „Header, menu button“ (Hlavička, tlačidlo ponuky). Ak chcete prejsť na položku Päta, stlačte kláves Tab. Ak chcete vybrať tlačidlo, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Remove Header“ (Odstrániť hlavičku) alebo „Remove Footer“ (Odstrániť pätu).

 6. Ak chcete odstrániť hlavičku alebo pätu, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 7. Hlavička alebo päta sa odstráni z dokumentu.

  Ak chcete zavrieť kartu a hlavičku a pätu, stlačením kombinácie klávesov Control + Option + I otvorte okno Výber položky. Napíšte text zavrieť hlavičku. Funkcia VoiceOver oznámi: „One item, Close Header and Footer button“ (Jedna položka, tlačidlo Zavrieť hlavičku a pätu). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník sa premiestnite na toto tlačidlo a opätovným stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník tlačidlo vyberte.

Pozrite tiež

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×