Používanie čítačky obrazovky na vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Do poznámok vo OneNote 2016 môžete pomocou Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky vo Windowse, a klávesnice pridať rôzne druhy obsahu, napríklad zošity programu Excel a iné súbory, tabuľky, obrázky a nahrávky.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Otvorenie OneNotu

Ak chcete otvoriť OneNote 2016, stlačte kláves s logom Windowsu spolu s klávesmi Shift + N.

Ďalšie informácie o prihlasovaní do aplikácie OneNote pomocou čítačky obrazovky nájdete v téme Začíname používať čítačku obrazovky s OneNotom.

Vloženie súboru

Vložením súboru (napríklad dokumentu Microsoft Wordu) na stranu vo OneNote uložíte do svojich poznámok kópiu tohto súboru. Súbor sa zobrazí ako ikona, ktorú môžete vybrať a otvoriť na úpravu obsahu súboru.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na stranu, kam chcete vložiť súbor.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť. Stlačením klávesu Í otvorte možnosť Súbor ako príloha.

 3. Otvorí sa dialógové okno Výber súboru alebo množiny súborov na vloženie:

  • Výber sa nachádza v poli Názov súboru. Môžete zadať názov súboru alebo pomocou klávesu Tab a kombinácie klávesov Shift + Tab prechádzať medzi sekciami v dialógovom okne. Pomocou klávesov so šípkami sa môžete premiestňovať v rámci sekcie. Stlačením klávesu Enter otvorte priečinok.

  • Keď sa dostanete na súbor, ktorý chcete priložiť, stlačte kláves Enter.

 4. Otvorí sa dialógové okno Vložiť súbor. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa presúvajte v dialógovom okne. Možnosti v dialógovom okne sa môžu líšiť podľa typu súboru, ktorý prikladáte. Moderátor pri presúvaní oznamuje možnosti.

 5. Súbor vložíte stlačením klávesu Enter.

Priložené súbory sú uložené ako súčasť poznámkového bloku, ku ktorému sú priradené. Ak poznámkový blok premiestnite na iné miesto, všetky vložené súbory sa premiestnia spolu s ním.

Vloženie tabuľky

Tabuľky môžu uľahčiť vyhľadanie a čítanie informácií. Pridanie základnej tabuľky vo OneNote je rýchle a jednoduché.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor kdekoľvek na strane, kam chcete vložiť tabuľku.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť. Stlačením klávesu E otvorte možnosť Tabuľka.

 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovanú veľkosť tabuľky. Počas presúvania Moderátor oznamuje veľkosť aktuálne vybratej tabuľky. Keď budete počuť požadovanú veľkosť, stlačte kláves Enter.

  Tabuľka sa vloží a výber sa bude nachádzať na prvej bunke tabuľky. Moderátor oznámi: „Content block, editing“ (Blok s obsahom, úpravy).

Vloženie značiek

Značky predstavujú spôsob kategorizácia a určovania priorít poznámok vo OneNote 2016. Označiť môžete čokoľvek od jedného riadka textu po celý odsek.

 1. Umiestnite kurzor na začiatok riadka textu, ktorý chcete označiť.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + D otvorte kartu Domov. Stlačením klávesu 9 otvorte možnosť Značky.

 3. Pomocou klávesov so šípkami nadol a nahor prejdite na požadované možnosti. Moderátor pri presúvaní oznamuje možnosti.

 4. Výber urobíte stlačením klávesu Enter.

Tip : Poznámky so značkami môžete vyhľadávať podľa kľúčového slova a kategórie. Ak chcete vyhľadávať, stlačte kombináciu klávesov Alt + D a potom kláves Y. Otvorí sa tabla Súhrn značiek a výber sa nachádza v poli Spôsob zoskupenia značiek. Stlačením klávesu so šípkou nadol otvorte zoznam možností a opakovaným stláčaním klávesu so šípkou nadol prechádzajte jednotlivými možnosťami. Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter. Ak sa chcete premiestniť do zoznamu značiek, opakovane stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť ako Moderátor prečíta označený text. Stlačením klávesu Esc sa vrátite do textu označenej poznámky v poznámkovom bloku.

Vloženie zoznamov

Ak položky nie je potrebné mať v konkrétnom poradí, na vytvorenie zoznamu použite formát s odrážkami.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kde má začať zoznam.

 2. Zadajte * (hviezdičku) a stlačte medzerník. OneNote automaticky spustí generovanie zoznamu s odrážkami.

 3. Zadajte text položky zoznamu. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

Formátovanie s číslovaním sa používa na vytvorenie zoznamu, v ktorom sú položky zoradené sekvenčne.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kde má začať zoznam.

 2. Zadajte 1. (číslo jeden a bodku) a stlačte medzerník. OneNote automaticky spustí generovanie zoradeného zoznamu.

 3. Zadajte text položky zoznamu. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

Vloženie obrázka zo súboru

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete pridať obrázok.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť. Súčasným stlačením klávesov J a A otvorte možnosť Obrázky. Otvorí sa dialógové okno Vložiť obrázok.

 3. V dialógovom okne Vložiť obrázok prejdite pomocou klávesov so šípkami a tabulátora na obrázok, ktorý chcete vložiť. Stlačením klávesu Enter otvorte priečinok.

 4. Obrázok vložíte stlačením klávesu Enter.

Vloženie zošita Excelu

Táto možnosť vytvorí kópiu zošita a pridá do poznámok statický obrázok zošita. Nad obrázkom sa nachádza ikona, ktorá obsahuje prepojenie na plne funkčnú verziu zošita v programe Excel.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť zošit programu Excel.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť. Stlačením klávesu A otvorte možnosť Tabuľkový hárok. Vybratá je možnosť Existujúci tabuľkový hárok Excelu. Stlačte kláves Enter.

  Tip : Vytvoriť môžete aj nový tabuľkový hárok. Ak chcete vytvoriť a vložiť nový tabuľkový hárok, stlačte kláves so šípkou nadol a potom kláves Enter.

 3. Otvorí sa dialógové okno Výber dokumentu na vloženie. Výber sa nachádza v poli Názov súboru. Medzi jednotlivými sekciami v dialógovom okne sa presúvajte pomocou klávesu Tab a kombinácie klávesov Shift + Tab. Pomocou klávesov so šípkami sa môžete premiestňovať v rámci sekcie. Priečinky otvoríte stlačením klávesu Enter. Keď sa dostanete na požadovaný súbor, vyberte ho stlačením klávesu Enter.

 4. Otvorí sa dialógové okno Vložiť súbor. Stlačením klávesu so šípkou nadol sa presuňte na možnosť Vložiť tabuľku. Zošit programu Excel vložíte stlačením klávesu Enter. Moderátor oznámi názov vloženého zošita a kurzor je umiestnený na strane pod vloženým zošitom.

Vloženie online videa

 1. Skopírujte adresu zdrojového videa.

  Poznámka : Lokality s videami nie sú podporované všetky. Aktuálne podporované lokality nájdete v téme Vloženie online videí do OneNotu 2016 pre Windows.

 2. V poznámkovom bloku umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť video.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť. Súčasným stlačením klávesov J a B otvorte možnosť Online videá. Otvorí sa dialógové okno Vloženie online videa. Výber sa nachádza v poli Adresa videa a Moderátor oznámi obsah poľa (https://).

 4. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + V prilepte prepojenie na video. Takisto môžete zadať príslušnú adresu.

 5. Dvojitým stlačením klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo OK a potom stlačte kláves Enter.

  Prepojenie na video a vložený prehrávač videa sa pridá na stranu poznámkového bloku.

Vloženie zvukových záznamov a videozáznamov

V niektorých prípadoch môže byť nahrávanie zvuku alebo videa rýchlejšie a jednoduchšie ako písanie poznámok. Ak sa rozhodnete zapísať poznámky počas nahrávania, sú prepojené na záznam. Skôr než začnete nahrávať zvuk alebo video, uistite sa, že počítač je vybavený mikrofónom a webovou kamerou a obe zariadenia sú nastavené a funkčné. Zabezpečte tiež, aby všetci zainteresovaní boli upovedomení o zázname a aby ste mali povolenie na záznam.

 1. V poznámkovom bloku umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť záznam.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť.

 3. Záznam zvuku:

  • Stlačte kláves H. Spustí sa nahrávanie.

  • Ak chcete nahrávanie pozastaviť, stlačte kombináciu klávesov Alt + J a R a potom kláves A.

  • Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte kombináciu klávesov Alt + J a R a potom kláves S.

  Záznam videa:

  • Stlačte kláves Ť. Spustí sa nahrávanie.

  • Ak chcete nahrávanie ukončiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + F4.

 4. Ak chcete záznam prehrať, prejdite na záznam v poznámkovom bloku. Čítačky obrazovky oznámia názov súboru, keď naň prejdete. Prehrávanie spustíte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + P.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote 2016

Používanie čítačky obrazovky na zdieľanie a spoluprácu na poznámkových blokoch vo OneNote

Klávesové skratky v programe OneNote 2016 pre Windows

Vykonávanie základných úloh vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Do poznámok vo OneNote pre Mac môžete pomocou vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre Mac OS a klávesnice pridať rôzne druhy obsahu, napríklad súbory, tabuľky, obrázky, videá a nahrávky zvuku.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Otvorenie OneNotu

 1. Stlačením kombinácie klávesov Command + F v Macu sa otvorí aplikácia Finder.

  Tip : Pomocou kombinácie klávesov Command + medzerník môžete otvoriť aplikáciu Spotlight. Ak však pre klávesnicu používate niekoľko jazykových rozložení, táto klávesová skratka namiesto otvorenia funkcie Spotlight zmení rozloženie klávesnice.

 2. Nachádzate sa v poli Hľadať. Zadajte výraz OneNote.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Microsoft OneNote, application“ (Microsoft OneNote, aplikácia). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník aplikáciu otvoríte.

Vloženie súboru

Vložením súboru (napríklad zošita Microsoft Excelu) na stranu vo OneNote vložíte do svojich poznámok kópiu tohto súboru. Súbor sa zobrazí ako ikona, ktorú môžete vybrať, súbor otvoriť a upravovať jeho obsah.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na stranu, kam chcete vložiť súbor.

 2. Opakovane stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Funkcia VoiceOver oznámi názov karty. Ak sa vám nepodarilo otvoriť kartu Vložiť, stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Insert, tab, 2 of 4“ (Vložiť, karta, 2 zo 4). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 3. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „File Attachment, button“ (Súbor ako príloha, tlačidlo). Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Otvorí sa dialógové okno na výber súboru. Pomocou klávesov so šípkami môžete prehľadávať sekcie v dialógovom okne. Sekciu vložíte stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol. Pomocou klávesov so šípkami sa môžete presúvať medzi položkami sekcie.

 5. Keď nájdete požadovaný súbor, stlačením klávesu Enter ho môžete vložiť.

Priložené súbory sú uložené ako súčasť poznámkového bloku, ku ktorému sú priradené. Ak poznámkový blok premiestnite na iné miesto, všetky vložené súbory sa premiestnia spolu s ním.

Vloženie tabuľky

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kam chcete vložiť tabuľku.

 2. Opakovane stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Funkcia VoiceOver oznámi názov karty. Ak sa vám nepodarilo otvoriť kartu Vložiť, stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Insert, tab, 2 of 4“ (Vložiť, karta, 2 zo 4). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 3. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Table, menu button“ (Tabuľka, tlačidlo ponuky). Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Ak chcete zadefinovať veľkosť tabuľky, stlačte klávesy so šípkou doprava a nadol. Pri presúvaní oznámi funkcia VoiceOver aktuálnu veľkosť, napríklad: „Table with 3 columns, 3 rows, button“ (Tabuľka s tromi stĺpcami, 3 radmi, tlačidlo).

 5. Keď budete počuť požadovanú veľkosť, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Tabuľka sa pridá na stranu vášho poznámkového bloku.

Vloženie značky

Značky predstavujú spôsob kategorizácia a určovania priorít poznámok vo OneNote. Označiť môžete čokoľvek od jedného riadka textu po celý odsek.

 1. Vo OneNote vyberte časť textu, ktorú chcete označiť.

 2. Opakovane stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Funkcia VoiceOver oznámi názov karty. Ak nie ste na karte Domov, stláčajte kláves so šípkou doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Home, tab, 1 of 4“ (Domov, karta, 1zo 4). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 3. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „To Do tag, button“ (Značka úlohy, tlačidlo). Úloha je prvou značkou v skupine. Ďalšie značky môžete prehľadávať pomocou klávesov so šípkami.

 4. Keď sa nachádzate na značke, ktorú chcete použiť, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Značka sa pridá k vašej poznámke.

Vloženie zoznamov

Ak položky zoznamu nie je potrebné zoradiť v konkrétnom poradí, vytvorte zoznam s odrážkami.

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kde chcete začať zoznam.

 2. Zadajte * (hviezdičku) a stlačte medzerník. OneNote automaticky spustí generovanie zoznamu s odrážkami.

 3. Zadajte položku zoznamu. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

  Tip : Ak chcete ukončiť zoznam, dvakrát stlačte kláves Enter.

Formátovanie s číslovaním môžete použiť na vytvorenie zoradeného zoznamu a na sekvenčné zoradenie položiek.

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kde chcete začať zoznam.

 2. Zadajte 1. (číslo jeden a bodku) a stlačte medzerník. OneNote automaticky spustí generovanie číslovaného zoznamu.

 3. Zadajte položku zoznamu. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

  Tip : Ak chcete ukončiť zoznam, dvakrát stlačte kláves Enter.

Vloženie obrázka zo súboru

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na miesto, kam chcete pridať obrázok.

 2. Opakovane stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Funkcia VoiceOver oznámi názov karty. Ak sa vám nepodarilo otvoriť kartu Vložiť, stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Insert, tab, 2 of 4“ (Vložiť, karta, 2 zo 4). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 3. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Picture, button“ (Obrázok, tlačidlo). Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Otvorí sa dialógové okno na výber obrázka. Pomocou klávesov so šípkami môžete prehľadávať sekcie v dialógovom okne. Sekciu vložíte stlačením kombinácie klávesov Control + Option+ Shift + šípka nadol. Pomocou klávesov so šípkami sa môžete presúvať medzi položkami sekcie.

 5. Keď nájdete požadovaný súbor, stlačením klávesu Enter ho môžete vložiť.

Vloženie online videa

Do svojho poznámkového bloku môžete jednoducho pridať vložený prehrávač videa.

Poznámka : Lokality s videami nie sú podporované všetky. Aktuálne podporované lokality nájdete v téme Vloženie online videí do OneNotu 2016 pre Windows.

 1. Skopírujte adresu zdrojového videa.

 2. V poznámkovom bloku umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť prehrávač videa.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Command + V prilepte adresu do poznámkového bloku. Funkcia VoiceOver oznámi: „Paste complete“ (Prilepenie dokončené).

  Do poznámkového bloku sa spolu s vloženým prehrávačom videa pridá aj prepojenie na webovú stránku.

Vloženie zvukovej nahrávky

Pred nahrávaním zvuku overte, či všetci zainteresovaní vedia, že budú nahrávaní a že vám nahrávanie povolili.

 1. V poznámkovom bloku umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť záznam.

 2. Opakovane stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na kartu. Funkcia VoiceOver oznámi názov karty. Ak sa vám nepodarilo otvoriť kartu Vložiť, stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Insert, tab, 2 of 4“ (Vložiť, karta, 2 zo 4). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberte kartu.

 3. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Audio Recording, button“ (Nahrávanie zvuku, tlačidlo). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník spustíte nahrávanie.

 4. Ak chcete nahrávanie ukončiť, opakovane stláčajte kláves F6, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Audio, selected, tab“ (Zvuk, vybraté, karta). Opakovane stláčajte kláves Tab, kým funkcia VoiceOver neoznámi: „Stop, button“ (Zastaviť, tlačidlo). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník vyberiete tlačidlo a zastavíte nahrávanie.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote 2016

Používanie čítačky obrazovky na zdieľanie a spoluprácu na poznámkových blokoch vo OneNote

Klávesové skratky vo OneNote 2016 pre Mac

Používanie čítačky obrazovky na vykonávanie základných úloh vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pridajte rôzne druhy obsahu do poznámok, súborov uložených v iCloude, obrázkov a videí pomocou vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre iOS vo OneNote pre iOS.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Vloženie súboru

Vložením súboru (napríklad zošita Microsoft Excelu) na stranu vo OneNote umiestnite do svojich poznámok kópiu tohto súboru. Súbor sa zobrazí ako ikona, ktorú môžete vybrať, súbor otvoriť a následne upravovať.

Poznámka : Pred vložením musí byť súbor uložený v službe iCloud alebo OneDrive. Ďalšie informácie o nastavení služby iCloud nájdete v téme Nastavenie služby iCloud Drive.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na stranu, kam chcete vložiť súbor.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Insert file, button“ (Vložiť súbor, tlačidlo) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve názov súboru, ktorý chcete vložiť, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku súbor vložte.

Poznámka : Priložené súbory sú uložené ako súčasť poznámkového bloku, ku ktorému sú priradené. Ak poznámkový blok premiestnite na iné miesto, všetky vložené súbory sa premiestnia spolu s ním.

Vloženie značiek úloh

Môžete vytvoriť zoznam úloh so začiarkavacími políčkami, pričom ich označenie sa bude dať v každom riadku zrušiť.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na stranu, na ktorej chcete vytvoriť položku zoznamu úloh.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Tag as To do, button“ (Označiť ako Úloha, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

Na začiatok riadka sa vloží začiarkavacie políčko.

Vloženie zoznamov

Ak položky zoznamu nie je potrebné zoradiť v konkrétnom poradí, vytvorte zoznam s odrážkami.

Vytvorenie zoznamu s odrážkami

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kde chcete začať zoznam.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Bullets, button“ (Odrážky, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku. OneNote automaticky spustí zoznam s odrážkami.

 3. Zadajte položku zoznamu. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, vyberte možnosť return (návrat). Ak chcete rýchlo nájsť položku return (návrat), ťuknite 4 prstami na dolnú polovicu obrazovky a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip : Ak chcete zastaviť vytváranie položiek zoznamu, dvakrát vyberte položku return (návrat).

Formátovanie s číslovaním sa používa na vytvorenie zoznamu, v ktorom sú položky zoradené sekvenčne.

Vytvorenie zoradeného zoznamu

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kde chcete začať zoznam.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Numbering, button“ (Číslovanie, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku. OneNote automaticky spustí číslovaný zoznam.

 3. Zadajte položku zoznamu. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, vyberte možnosť return (návrat). Ak chcete rýchlo nájsť položku return (návrat), ťuknite 4 prstami na dolnú polovicu obrazovky a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip : Ak chcete zastaviť vytváranie položiek zoznamu, dvakrát vyberte položku return (návrat).

Vloženie obrázka z fotoaparátu

Počas písania poznámok môžete pomocou kamery zariadenia vytvoriť fotografiu a priložiť ju do poznámok.

 1. Otvorte vo OneNote poznámku, ku ktorej chcete pridať fotografiu.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Insert pictures, button“ (Vložiť obrázky, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťuknite 4 prstami na dolnú polovicu obrazovky a potom potiahnite prstom doľava, kým sa neozve: „Take picture, button“ (Nasnímať obrázok, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Môže zaznieť: „OneNote would like to access the camera“ (OneNote chce získať prístup k fotoaparátu). Ak súhlasíte, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „OK“ (OK) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Take picture, button“ (Nasnímať obrázok, tlačidlo). Nasmerujte fotoaparát požadovaným smerom a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Ozve sa zvuk, ktorý indikuje, že sa obrázok nasnímal.

 6. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve: „Use, button“ (Použiť, tlačidlo). Dvojitým ťuknutím na obrazovku obrázok vložte.

 7. Môže zaznieť: „OneNote would like to access your photos“ (OneNote chce získať prístup k obrázkom). Ak súhlasíte, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „OK“ (OK) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vloženie obrázka zo súboru

 1. Otvorte vo OneNote poznámku, ku ktorej chcete pridať fotografiu.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Insert pictures, button“ (Vložiť obrázky, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťuknite 4 prstami na dolnú polovicu obrazovky a potom potiahnite prstom doľava, kým sa neozve: „From library, button“ (Z knižnice, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Môže zaznieť: „OneNote would like to access your photos“ (OneNote chce získať prístup k obrázkom). Ak súhlasíte, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „OK“ (OK) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „All photos, button“ (Všetky obrázky, tlačidlo) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve názov obrázka, ktorý chcete pridať, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku obrázok vyberte.

 7. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Done, button“ (Hotovo, tlačidlo) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Use, button“ (Použiť, tlačidlo), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku obrázok vložte.

Vloženie online videa

Ak chcete do svojho poznámkového bloku zahrnúť online video, stačí do svojich poznámok jednoducho prilepiť prepojenie.

 1. Vyhľadajte video, ktoré chcete vložiť, a skopírujte prepojenie do schránky.

 2. Vo OneNote otvorte poznámkový blok, do ktorého chcete vložiť video.

 3. Podržte a otočte dvoma prstami doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Edit“ (Upraviť).

 4. Potiahnite prstom nadol, kým sa neozve „Paste“ (Prilepiť) a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku prilepte prepojenie do textového poľa.

Prepojenie na video sa automaticky zmení na obrázok s ukážkou videa.

Vloženie zvukovej nahrávky

Do poznámkového bloku môžete nahrať alebo vložiť zvukovú nahrávku. Čitateľom môžete napríklad nechať hovorenú poznámku.

 1. Vo OneNote otvorte poznámkový blok, do ktorého chcete vložiť nahrávku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Record audio, button“ (Nahrať zvuk, tlačidlo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. OneNote vás môžu požiadať o povolenie na použitie mikrofónu. V takom prípade potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „OK“ (OK) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Spustí sa nahrávanie. Po skončení nahrávania potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Stop recording“ (Zastaviť nahrávanie) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Záznam sa vloží do poznámky spolu s ikonou hudobnej noty, ktorá označuje umiestnenie záznamu.

Pozrite tiež

Usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Do poznámok vo OneNote pre Windows 10 môžete pomocou vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows a klávesnice pridať rôzne druhy obsahu, napríklad zošity programu Excel a iné súbory, tabuľky, obrázky a prepojenia.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Otvorenie OneNotu

 1. Ak chcete otvoriť OneNote pre Windows 10, stlačte kláves s logom Windows a zadajte výraz OneNote. Pomocou klávesov so šípkami prechádzajte jednotlivými možnosťami. Keď čítačka obrazovky oznámi „OneNote, Trusted Windows Store app“ (OneNote, dôveryhodná aplikácia z Windows Obchodu), stlačte kláves Enter.

 2. Ak ste sa ešte neprihlásili, prihláste sa do konta Microsoft.

Vloženie tabuľky

Tabuľky môžu uľahčiť vyhľadanie a čítanie informácií. Pridanie základnej tabuľky vo OneNote je rýchle a jednoduché.

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kam chcete vložiť tabuľku.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť. Stlačením klávesu so šípkou nadol sa presuňte do ponuky Tabuľka. Čítačka obrazovky oznámi: „Table button“ (Tlačidlo Tabuľka).

 3. Ak chcete pridať tabuľku, stlačte kláves Enter.

  Vloží sa tabuľka s jedným riadkom a dvomi stĺpcami. Výber sa nachádza v prvej bunke. Moderátor oznámi: „Table inserted“ (Tabuľka je vložená). JAWS oznámi: „Entering table with two columns and one row“ (Zadáva sa tabuľka s dvomi stĺpcami a jedným riadkom).

 4. Vyplňte tabuľku. Ak chcete pridať ďalší stĺpec do tabuľky, v druhom stĺpci stlačte kláves Tab.

  Ak chcete pridať ďalší riadok, na konci riadka stlačte kláves Enter.

  Tabuľku opustíte stlačením klávesu so šípkou nadol.

Vloženie súboru

Vložením súboru (napríklad zošita Microsoft Excelu) na stranu vo OneNote uložíte do svojich poznámok kópiu tohto súboru. Súbor sa zobrazí ako ikona, ktorú môžete vybrať a otvoriť na úpravu obsahu súboru.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na stranu, kam chcete vložiť súbor.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť. Jedenkrát stlačte kláves so šípkou nadol a potom kláves so šípkou doprava, aby ste vybrali ponuku Súbor. Stlačením klávesu Enter otvorte ponuku.

 3. V ponuke je vybratá položka Vložiť ako prílohu. Stlačte kláves Enter. Ak chcete namiesto toho vložiť PDF výtlačok súboru, stlačte kláves so šípkou nadol a potom Enter.

 4. Otvorí sa dialógové okno Otvorenie. Pomocou kombinácie klávesov Shift + Tab a klávesu Tab sa pohybujte medzi sekciami dialógového okna a klávesy so šípkami nahor a nadol použite na pohyb v rámci sekcie dialógového okna.

 5. Súbor vložíte stlačením klávesu Enter.

Priložené súbory sú uložené ako súčasť poznámkového bloku, ku ktorému sú priradené. Ak poznámkový blok premiestnite na iné miesto, všetky vložené súbory sa premiestnia spolu s ním.

Vloženie zoznamov

Ak položky zoznamu nie je potrebné zoradiť v konkrétnom poradí, vytvorte zoznam s odrážkami.

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kde chcete začať zoznam.

 2. Zadajte * (hviezdičku) a stlačte medzerník. OneNote automaticky spustí generovanie zoznamu s odrážkami.

 3. Zadajte položku zoznamu. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

  Tip : Ak chcete zastaviť vytváranie položiek v zozname, dvakrát stlačte kláves Enter.

Formátovanie s číslovaním sa používa na vytvorenie zoznamu, v ktorom sú položky zoradené sekvenčne.

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kde chcete začať zoznam.

 2. Zadajte 1. (číslo jeden a bodku) a stlačte medzerník. OneNote automaticky spustí generovanie číslovaného zoznamu.

 3. Zadajte položku zoznamu. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

  Tip : Ak chcete zastaviť vytváranie položiek v zozname, dvakrát stlačte kláves Enter.

Vloženie obrázka z fotoaparátu

Počas písania poznámok môžete pomocou kamery zariadenia vytvoriť fotografiu a priložiť ju do poznámok.

 1. Otvorte vo OneNote poznámku, ku ktorej chcete pridať fotografiu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť. Jedenkrát stlačte kláves so šípkou nadol a potom dvakrát kláves so šípkou doprava. Čítačka obrazovky oznámi: „Camera button“ (Tlačidlo Fotoaparát).

 3. Stlačte medzerník. Otvorí sa fotoaparát so zameraním na hľadáčik.

 4. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým čítačka obrazovky neoznámi: „Take a picture button“ (Tlačidlo na vytvorenie fotografie).

 5. Ak chcete urobiť fotografiu, stlačte medzerník.

 6. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým čítačka obrazovky neoznámi: „Insert all button“ (Tlačidlo Vložiť všetko). Stlačením klávesu medzerníka fotografiu vložíte.

Vloženie obrázka zo súboru

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kam chcete pridať obrázok.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť. Jedenkrát stlačte kláves so šípkou nadol a potom trikrát kláves so šípkou doprava. Čítačka obrazovky oznámi: „Picture button“ (Tlačidlo Obrázok).

 3. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Otvorenie. Výber sa nachádza v poli Názov súboru. Môžete zadať názov súboru alebo pomocou klávesu Tab a kombinácie klávesov Shift + Tab prechádzať medzi sekciami v dialógovom okne. Pomocou klávesov so šípkami sa môžete premiestňovať v rámci sekcie.

 4. Výber súboru uskutočníte stlačením medzerníka. Obrázok vložíte stlačením kombinácie klávesov Alt + O.

Vloženie prepojenia

 1. Umiestnite kurzor vo OneNote na stranu, kam chcete pridať prepojenie.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Ť otvorte kartu Vložiť. Jedenkrát stlačte kláves so šípkou nadol a potom štyrikrát kláves so šípkou doprava. Čítačka obrazovky oznámi: „Link button“ (Tlačidlo Prepojenie).

 3. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno prepojenia na zadávanie podrobností prepojenia.

 4. Výber sa nachádza v poli Adresa. Zadajte alebo prilepte adresu.

 5. Ak chcete pre prepojenie použiť iný text, stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab sa presuňte do poľa Text určený na zobrazenie. Zadajte požadovaný text prepojenia a stlačte kláves Enter. Na stranu sa vloží prepojenie.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote 2016

Používanie čítačky obrazovky na zdieľanie a spoluprácu na poznámkových blokoch vo OneNote

Klávesové skratky v programe OneNote 2016 pre Windows

Vykonávanie základných úloh vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Do poznámok vo OneNote Online môžete pomocou vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows a klávesnice pridať rôzne druhy obsahu, napríklad súbory, tabuľky, obrázky, videá a nahrávky.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky vo OneNote 2016 pre Windows.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate OneNote Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa OneNote Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na OneNote Online.

Obsah tohto článku

Otvorenie OneNotu Online a prihlásenie

Prihláste sa do programu OneNote Online pomocou svojho konta Microsoft a získajte prístup k poznámkam vo všetkých zariadeniach a možnosť synchronizácie v cloude.

 1. V prehliadači Microsoft Edge prejdite na lokalitu OneNote Online.

 2. Stlačením klávesu prejdite na tlačidlo Prihlásiť sa a stlačte kláves Enter.

 3. Stlačením klávesu Tab sa môžete presúvať medzi položkami v okne prehliadača. Nájdete tu tlačidlá slúžiace na prihlásenie pomocou vášho konta Microsoft alebo na prihlásenie prostredníctvom pracovného alebo školského konta. Prejdite na tlačidlo Prihlásiť sa s kontom Microsoft a stlačte kláves Enter.

 4. Zobrazí sa prihlasovacie okno. Do prvého poľa zadajte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo a stlačte kláves Tab.

 5. Dostanete sa na tlačidlo Ďalej. Stlačte kláves Enter.

 6. Do druhého poľa zadajte svoje heslo a stlačte kláves Tab.

 7. Nachádzate sa na začiarkavacom políčku Neodhlasovať ma. Ak chcete ostať vo OneNote prihlásení, aby ste sa nemuseli najbližšie prihlasovať, stlačte medzerník a vyberte začiarkavacie políčko.

 8. Dvojitým stlačením klávesu Tab pokračujte na tlačidlo Prihlásiť sa. Stlačením klávesu Enter sa prihlásite a otvoríte OneNote.

Vloženie tabuľky

Tabuľky môžu uľahčiť vyhľadanie a čítanie informácií. Pridanie základnej tabuľky vo OneNote je rýchle a jednoduché.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor kdekoľvek na strane, kam chcete vložiť tabuľku.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 a klávesu N otvorte kartu Vložiť. Stlačením klávesu T otvorte možnosť Tabuľka.

 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovanú veľkosť tabuľky. Počas presúvania Moderátor oznamuje veľkosť aktuálne vybratej tabuľky. Keď budete počuť požadovanú veľkosť, stlačte kláves Enter.

  Tabuľka sa vloží a výber sa bude nachádzať na prvej bunke tabuľky. V Moderátorovi sa ozve: „Table, editing area, editing (Tabuľka, oblasť úprav, úpravy).

 4. Zadajte obsah bunky. Ak sa chcete presunúť na nasledujúcu bunku, stlačte kláves so šípkou doprava alebo kláves Tab. Ak chcete začať nový riadok, stlačte kláves Tab alebo Enter na konci riadka.

Vloženie súboru

Vložením súboru (napríklad dokumentu Microsoft Wordu) na stranu vo OneNote vo forme prílohy umiestnite do svojich poznámok kópiu tohto súboru. Súbor sa zobrazí ako ikona, ktorú môžete vybrať, stiahnuť, súbor otvoriť a následne upravovať.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na stranu, kam chcete vložiť súbor.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 a klávesu N otvorte kartu Vložiť. Stlačením klávesu F otvorte možnosť Súbor ako príloha.

 3. Otvorí sa dialógové okno Otvorenie. Zameranie sa nachádza v poli Názov súboru. Môžete zadať názov súboru alebo pomocou klávesu Tab a kombinácie klávesov Shift + Tab prechádzať medzi sekciami v dialógovom okne. Pomocou klávesov so šípkami sa môžete premiestňovať v rámci sekcie. Stlačením klávesu Enter otvoríte priečinok.

 4. Keď sa dostanete na súbor, ktorý chcete priložiť, stlačte kláves Enter.

Vloženie značky

Značky predstavujú spôsob kategorizácia a určovania priorít poznámok vo OneNote. Označiť môžete čokoľvek od jedného riadka textu po celý odsek.

 1. Umiestnite kurzor na začiatok riadka textu, ktorý chcete označiť.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 a klávesu H otvorte kartu Domov. Stlačením klávesu T otvorte možnosť Značka.

 3. Pomocou klávesov so šípkami nadol a nahor prejdite na požadované možnosti. Moderátor pri presúvaní oznamuje možnosti.

 4. Požadovanú značku vložíte stlačením klávesu Enter. Značka sa pridá.

Vloženie zoznamov

Ak položky zoznamu nie je potrebné zoradiť v konkrétnom poradí, použite zoznam s odrážkami.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na miesto, kde sa má zoznam začať.

 2. Zadajte * (hviezdičku) a stlačte medzerník. Automaticky sa vytvorí zoznam s odrážkami.

 3. Zadajte text položky zoznamu. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

  Tip : Ak chcete zastaviť vytváranie položiek v zozname, dvakrát stlačte kláves Enter.

Číslovaný zoznam môžete použiť na usporiadanie položiek, ktoré je potrebné uvádzať v sekvenčnom poradí.

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na miesto, kde sa má zoznam začať.

 2. Zadajte číslo 1. (číslo jeden a bodku) a stlačte medzerník. Automaticky sa vytvorí číslovaný zoznam.

 3. Zadajte text položky zoznamu. Ak chcete zadať novú položku zoznamu, stlačte kláves Enter.

  Tip : Ak chcete zastaviť vytváranie položiek v zozname, dvakrát stlačte kláves Enter.

Vloženie obrázka z fotoaparátu

Nasnímajte obrázok s vaším zariadením a priložte ho k svojim poznámkam. Pred snímaním skontrolujte, či je fotoaparát pripojený k počítaču.

 1. V poznámkovom bloku umiestnite kurzor na miesto, kam chcete obrázok pridať.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 a klávesu N otvorte kartu Vložiť. Stlačením klávesu P otvorte možnosť Obrázky.

 3. Otvorí sa dialógové okno Otvorenie a výber sa bude nachádzať v poli Názov súboru. Ak vo OneNote otvárate fotoaparát prvýkrát, musíte vyhľadať aplikáciu Fotoaparát. Dvojitým stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab prejdete do sekcie nachádzajúcej sa vľavo. Potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa v Moderátorovi neozve: „Camera“ (Fotoaparát). Stlačením klávesu Enter fotoaparát otvoríte.

 4. Otvorí sa fotoaparát so zameraním na hľadáčik. Stlačením klávesu Tab sa presuniete na tlačidlo snímania fotografií. Moderátor oznámi: „Take photo button“ (Tlačidlo Nasnímať fotografiu). Stlačením klávesu Enter fotografiu nasnímate.

 5. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa v Moderátorovi neozve: „Open button“ (Tlačidlo Otvoriť). Stlačením klávesu Enter vložíte fotografiu do poznámky.

Vloženie obrázka zo súboru

 1. Vo OneNote umiestnite kurzor na miesto, kam chcete obrázok pridať.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 a klávesu N otvorte kartu Vložiť. Stlačením klávesu P otvorte možnosť Obrázky.

 3. Otvorí sa dialógové okno Otvorenie. Výber sa nachádza v poli Názov súboru. Môžete zadať názov súboru alebo pomocou klávesu Tab a kombinácie klávesov Shift + Tab prechádzať medzi sekciami v dialógovom okne. Pomocou klávesov so šípkami sa môžete premiestňovať v rámci sekcie.

 4. Stlačením klávesu Enter obrázok vložíte.

Vloženie online videa

Do svojho poznámkového bloku môžete jednoducho pridať vložený prehrávač videa.

Poznámka : Lokality s videami nie sú podporované všetky. Aktuálne podporované lokality nájdete v téme Vloženie online videí do OneNotu 2016 pre Windows.

 1. Skopírujte adresu zdrojového videa.

 2. V poznámkovom bloku umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť prehrávač videa.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + V prilepte adresu do poznámkového bloku a potom stlačte kláves Enter.

  Prepojenie na video a vložený prehrávač videa sa pridá do poznámkového bloku. Výber sa zameria prehrávač videa.

Vloženie zvukovej nahrávky

Pred nahrávaním zvuku overte, či všetci zainteresovaní vedia, že budú nahrávaní a že vám nahrávanie povolili.

 1. V poznámkovom bloku umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť záznam.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 a klávesu N otvorte kartu Vložiť. Stlačením klávesu A otvoríte možnosť Nahrať zvuk.

 3. Ak sa v prehliadači vyžaduje povolenie na používanie mikrofónu, musíte presunúť zameranie do prehliadača a odsúhlasiť, že povolenie máte. Výberom kombinácie klávesov Shift + F6 presuniete zameranie do prehliadača. Potom opakovane stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa v Moderátorovi neozve: „Yes button“ (Tlačidlo Áno). Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

 4. Spustí sa nahrávanie. Ak ste v predchádzajúcom kroku zameranie presunuli do prehliadača, stlačte kombináciu klávesov Shift + F6 a vráťte zameranie späť do programu OneNote.

 5. Ak chcete nahrávanie ukončiť, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa v Moderátorovi neozve: „Selected, audio tab item“ (Vybraté, položka karty Zvuk). Potom stlačte kombináciu klávesov J + A a potom kláves S.

  Tip : Ak chcete záznam prehrať, prejdite na záznam na strane poznámkového bloku. Keď naň prejdete, v Moderátorovi sa ozve názov daného súboru. Prehrávanie spustíte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6, J +A a klávesu P.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v programe OneNote 2016 pre Windows

Vykonávanie základných úloh vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×